Pe­ti­ci­ja dėl „Sa­ka­lė­lio” ir „Dre­vi­nu­ko” mo­kyk­lų iš­sau­go­ji­mo ke­liau­ja į nuo­to­li­nį mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, įstai­gų re­or­ga­ni­za­vi­mą siū­lo­ma at­šauk­ti

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (19)
2020 Balandis 9
Jučas
Peticijų komisijos pirmininkas Andrius Jučas.
Ant­ra­die­nį nuo­to­li­niu bū­du po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja svars­tė pe­ti­ci­ją, ku­rio­je rei­ka­lau­ja­ma at­šauk­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą dėl švie­ti­mo re­for­mos, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą pri­jun­giant prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos, o „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį re­or­ga­ni­zuo­ti į lop­še­lį-dar­že­lį. Pe­ti­ci­ją pa­si­ra­šė dau­giau kaip 2 tūks­tan­čiai žmo­nių.

„Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja krei­pi­mą­si pri­pa­ži­no pe­ti­ci­ja ir nu­spren­dė to­les­niam svars­ty­mui ją per­duo­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai“, – sa­kė Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas An­drius Ju­čas.

Iš 9 ko­mi­si­jos na­rių nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je da­ly­va­vo 7, iš jų 5 pa­lai­kė to­kį spren­di­mą, 2 – su­si­lai­kė.

Pe­ti­ci­ja per­duo­da­ma ta­ry­bai, ku­rios po­sė­dis nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 16 die­ną ir tu­rė­tų vyk­ti nuo­to­li­niu bū­du. Pa­sak A.Ju­čo, nu­spręs­ta va­do­vau­tis Pe­ti­ci­jų įsta­ty­mo nuo­sta­ta, ku­ri nu­ma­to, kad, esant už­re­gist­ruo­tam tei­sės ak­to pro­jek­tui, ku­ria­me yra su­for­mu­luo­ti pa­reiš­kė­jo pe­ti­ci­jo­je pa­teik­ti siū­ly­mai ar rei­ka­la­vi­mai, to­kia pe­ti­ci­ja yra per­duo­da­ma svars­ty­ti kar­tu su do­ku­men­tu.

Opo­zi­ci­nė „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­ja yra pa­tei­ku­si spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma nai­kin­ti va­sa­rio pa­bai­go­je pri­im­tą ta­ry­bos spren­di­mą dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos.

Mo­ty­vai – spren­di­mas pri­im­tas mi­ni­ma­lia bal­sų per­sva­ra, ne­su­rin­ko nė pu­sės vi­sų ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo. Mo­kyk­lų ben­druo­me­nės la­bai ne­igia­mai ver­ti­na siū­lo­mus po­ky­čius, kai la­bai ge­rai vei­kian­čių mo­kyk­lų są­skai­ta sie­kia­ma ne­po­pu­lia­rių mo­kyk­lų iš­sau­go­ji­mo. Ne­spren­džia­mas pe­da­go­gų už­im­tu­mo klau­si­mas, ypač lik­vi­duo­ja­mos Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los.

To­dėl siū­lo­ma spren­di­mą pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios, o mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos klau­si­mą spręs­ti kom­plek­siš­kai, ver­ti­nant vi­sų ug­dy­mo įstai­gų il­ga­lai­kę per­spek­ty­vą.

Sa­ka­lė­lio ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nės Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­im­tą spren­di­mą yra ap­skun­du­sios teis­mui.

 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Jei ne stogų mentalitetai, kurie kurt nemoka tik atsišlifavę kitų sukurta naudotis, per 5 paskutinius metus į Alytų būt įmanoma pritraukt min. 150 milijonų es paramos ir protingai naudojant, kiti rodikliai ir atmosfera Alytuj. Brt, kaip ir Alitos atveju, kur prieš kiti sukūrė, jie atsišlifavę pasinaudot. Per aną kadencija įdėmiau vertinant net 5 savivaldybės įmonių vadovai pakeisti. Į blogesnės kokybės prieš tai buvusius. Pasekmė valdymui dar prastesni rinkimų rezultatai ir pati neatsakingiausia valdžia ir taryba. Didžiausias gyventojų mažėjimas Alytuj per paskutinius 30 metų. Kur vyksta kryptingai. Nuo buvusių apie 80 tūkstančių sumažėjo iki 50 tūkstančių ir mažėja. Įdomiai atrodytų žurnalistinis tyrimas apie top 10, kurie tiesiai ar netiesiai daugiausia įtakojo Alytaus nykimą laikotarpiais per 30 metų. Simboliškas teisėsaugos verdiktas - uždraust n metų dirbt atsakingą darbą. Šiam, kuris vienok savivaldybės sistemoj iš vadovų buvo gabiausias ir turintis reikiamą ūkinę patirtį. Vadinas tinkami priešingai - negabūs ir aklai paklusmūs. Įdomu valstybei menama žalos suma- sudėjus sumas lėšų, kiek vietoj jo ir dar yra sustatyti atstovai iš svetur išnaudoja atvykstant į darbo vietą Alytuj ir gryžtant kas dieną išnaudoja ir kaip kompensuojama, iš kur dengiama. Vienok taryboj privengia prabilt apie dzūkijos vandenys ir šilumos tinklai įmonių reikslus garsiau. Kiek priartėjo, tik susigūžia ir.. kitur per menkniekius vieni kitus blusinėja be gailesčio. Toks kaip pusiau policinio valdymas ant Alytaus. Labai daug ir koncentruotos energijos skiriama, kad užslopint neįtinkančius.

  Komentaras

  2007 - 2020 m. ALYTAUS NAUJIENOS.
  Merai J. Krasnickas, F. Džiautas 2007 m. prisidėjo, kad Alytaus m. Glass market projektu būtų sukurta apie 50 naujų verslų, miestas gautų 600 000 dovaną ir kad sukurti verslai dėl politinių motyvų nebūtų sugriauti

  Komentaras

  Merai J. Krasnickas, F. Džiautas 2007 m. prisidėjo, kad Alytaus m. Glass market Jazminų turgus projektu būtų sukurta apie 50 naujų verslų, miestas gautų 600 000 dovaną ir kad sukurti verslai dėl politinių motyvų nebūtų sugriauti

  Komentaras

  2020 04 13 Alytaus naujienos

  Merai J. Krasnickas, F. Džiautas prisidėjo, kad 2007 m. Alytaus m. Glass market projektu būtų sukurta apie 50 naujų verslų, miestas gautų 600 000 dovaną ir kad sukurti verslai dėl politinių motyvų nebūtų sugriauti

  UAB Glass market, įm.k. 150095913
  Pulko 12, Alytus
  El. p. Alytaus.Bachurai@gmail.com, Tel. 8606 07000

  Alytaus miesto savivaldybės administracijai, Alytaus miesto savivaldybės merui, Alytaus m. savivaldybės Tarybai
  Rotušės a. 4, LT -62504 Alytus
  Tel. 8 315 55 111, faksas 8315 55191, El. paštas info@alytus.lt
  Telefonas: (8 315) 55 109, mob. tel. 8 698 19 012, El. paštas Taryba@Alytus.lt, info@alytus.lt, Nerijus.Cesiulis@alytus.lt
  Dėl taikos sutarties sudarymo / taikos sutarties sudarymo priežastys byloje Nr. 13-200-505/2020 , kurioje Glass market 2020 03 26 laimėjo teismą prieš savivaldybę dėl 65 vietų automobilių parkavimo aikštelės ir Jazminų turgaus verslo išsaugojimo
  ( pasiūlymas / prašymas sudaryti taikos sutartį Nr. 4 )
  2020 m. balandžio 14 d.
  Alytus
  2019 05 23 Taryba priėmė sprendimą Nr. T - 152, kuriuo siekiama komplikuoti / griauti apie 50 smulkių verslų Alytuje ir mūsų lėšomis pastatytos 65 vietų automobilių parkavimo aikštelės didžiąją dalį. Tarybos 2019 05 23 sprendimą UAB Glass market prašymu teismas panaikino 2020 03 26 Glass market laimėjo teismą prieš savivaldybę.

  2019 05 23 Tarybos sprendimą Nr. 152 prašėme naikinti dėl žemiau nurodomų priežasčių / motyvų

  2007 m įgyvendinome investicinį projektą Alytuje „Jazminų turgus“, kuriuo Alytaus mieste buvo sukurta apie 50 naujų darbo vietų, be to, į Alytaus miesto infrastruktūros plėtrą ir pagerinimą investavome, miestui padovanojome apie 600 000 Lt. Be kitų miesto naudai atliktų investicijų, projekto įgyvendinimui buvo būtina įrengti ir įrengėme 49 naujas automobilių parkavimo vietas. Dėl šios ir kitų prie „Jazminų turgaus“ miesto plėtrai skirtų investicijų, su savivaldybe pasirašėme 2007 08 17 Infrastruktūroos plėtros sutartį, kuri galioja iki dabar, joks teismas nėra jos panaikinęs, nebuvo kreiptasi į teismą dėl šios sutarties naikinimo. Dėl mūsų pinigais įrengtos esamos 65 ( 49 ) vietų automobilių aikštelės bei patogios parkavimo padėties išsaugojimo 2018 03 29 buvo priimtas T – 73 sprendimas, ši sprendimas papildytas/ detalizuotas 2019 02 27 - su savivaldybe UAB Glass market pasirašė papildomą susitarimą, kadangi esamą 65 vietų parkavimo aikštelę miestas planuoja pertvarkyti tiesiant naują papildomą privažiavimą į UAB Celsis. 2018 03 29 Tarybos sprendimo T – 73 priėmimo metu ir 2019 02 27 susitarimo pasirašymo metu buvo parengti ir iki šiol nėra anuliuoti UAB Celsis užsakymu AB Alkesta Matulaičio g. ir mūsų lėšomis įrengtos 65 vietų automobilių parkavimo aikštelės pertvarkymo projektai, kuriais tik su nedideliais praradimais iš esmės išsaugoma 65 vietų automobilių stovėjimo aikštelė mums priklausančio pastato veiklai praktiškai toje pačioje / aikštelės nedaug pasikeitusioje vietoje/ ginčo aikštelės lokacija keičiasi neženkliai. Projektu prisidėjome prie viešo intereso užtikrinimo – aikštelėje nekliudomai automobilius nakčiai parkuoja aplinkinių daugiabučių gyventojai.

  Taryba 2019 05 23 be teisinių motyvų ir be objektyvių faktinių pagrindų priėmė sprendimą T – 152, kuris vietoje 65 parkavimo vietų ginčo automobilių aikštelės teritorijoje numatė išsaugoti tik 16 vietų
  Taryba pasisakė dėl esamų 49 vietų panaikinimo galimybės / atvėrė kelią naikinti 49 esamas veiklai išsaugoti būtinas parkavimo vietas, šis Tarybos sprendimas - pirmas žingsnis / etapas turint tikslą sunaikinti didžiąją dalį ginčo aikštelės, remiantis 2019 05 23 Tarybos sprendimu buvo pakeista ilgalaikė teisinė garantuota situacija dėl apie 50 verslų išsaugojimo „Jazminų turguje“, 2019 05 23 sprendimas turi reikšmingą įtaką veikiančioms anksčiau pasirašytoms sutartims, susitarimams, projektavimo dokumentams dėl 65 vietų patogaus parkavimo išsaugojimo prie mums priklausančio prekybos paskirties objekto, o Glass market, gindama savo interesus ir saugodama savo verslą bei apie 50 objekte veikiančių smulkių verslų, gindama viešąjį interesą, po 2019 05 23 Tarybos sprendimo buvo priversta / privalėjo kreiptis į teismą dėl neteisėtų Tarybos veiksmų, t.y. Taryba 2019 05 23 sprendimu mūsų įmonę / UAB Glass market nukreipė / pasiuntė į teismus ilgalaikiam kelis metus trunkamčiam bylinėjimuisi, t.y. Taryba priėmė sprendimą UAB Glass market toliau tampyti po teismus. Jeigu nebūtume kreipęsi į teismą – Tarybos sprendimu ginčo aikštelės, verslų griovimo kelias būtų legalizuotas.
  Apibendrintai galima pasakyti, kad teismas 2020 03 26 priėmė Glass market palankų sprendimą, nes priešingu atveju kiltų pavojus, būtų pakeista ir pažeista nusistovėjusi įvairiomis sutartimis ir susitarimais patvirtinta teisinė padėtis dėl 65 automobilių parkavimo vietų ir apie 50 verslų funkcionavimo, išsaugojimo. Kaip minėta, 2007 m. Alytaus mieste UAB Glass market pradėjo, vykdė ir įgyvendino apie 50 naujų darbo vietų sukūrusį banko pinigais paremtą investicinį nekilnojamojo turto projektą „ Jazminų turgus“, šio projekto sklandžiam įgyvendinimui, veiklos stabilumui užtikrinti su savivaldybe buvo pasirašyti / sudaryti ilgalaikę juridinę galią turintys dokumentai, kurie galioja ir šiuo metu nėra panaikinti, savivaldybei būtina / privaloma laikytis šiame rašte nurodomų susitarimų – šias aplinkybes konstatavo / revizavo / savo vertinimą 2020 03 26 sprendime pateikė teismas, mūsų argumentai pripažinti pagrįstais ir teisėtais – Glass market skundas teisme buvo patenkintas, savivaldybės veiksmus teismas pripažino neteisėtais, todėl 2019 05 23 Tarybos sprendimas panaikintas 2020 03 26. Panaikinus šį Tarybos sprendimą – panaikinamos / eliminuojamos visos prielaidos sugriauti ginčo aikštelę, pakenkti verslams bei viešajam interesui. 2019 05 23 Tarybos sprendimas buvo skirtas atverti galimybes ir kelią sugriauti ginčo 49 automobilių parkavimo vietas Taryba 2019 05 23 sprendimu panaikino ankstesnius susitarimus, juridinę reikšmę turinčius dokumentus, pakeitė teisines garantijas dėl esamos 65 vietų ginčo aikštelės, Taryba be teisinio pagrindo ginčo aikštelės teritorijoje nutarė saugoti tik 16 parkavimo vietų iš 65.

  Dėl 50 naujų darbo vietų Alytuje kūrimo
  Tam, kad 2007 m. Alytaus mieste sukurti 50 naujų darbo vietų „Jazminų turguje“, Glass market įgyvendino žemiau nurodytas būtinas sąlygas, šiam tikslui pasiekti buvo privalu ir įvykdyta ( investicinio projekto sudedamosios dalys ) :
  - parengtas verslo planas kreditui gauti, gautas banko finansavimas,
  - turgavietės veiklai suprojektuotas, pastatytas, pradėtas eksploatuoti 1864 m2 pastatas „ Jazminų turgus“,
  - kaip numato STR ir kiti LR įstatymai bei teisės aktai, šalia „Jazminų turgaus“ 2007 m. buvo suprojektuota, gautas leidimas statyti ir pagal gautą statybos leidimą pastatyta bei pradėta eksploatuoti 65 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Dėl dalies šios aikštelės – 49 naujų parkavimo vietų – sudaryta 2007 08 17 Infrastruktūros sutartis,
  Pabrėžtina, kad jeigu nebūtų susitarta ir jeigu nebūtų pastatyta 65 automobilių parkavimo vietų aikštelė, Jazminų turgus nebūtų pradėtas statyti t.y. naujas objektas, apie 50 naujų darbo vietų Alytaus mieste nebūtų atsiradusios.
  - kaip numatė įstatymai, teisės aktai ir 2007 m. nusistovėjusi praktika Alytuje, dėl 65 ( 49 ) automobilių parkavimo aikštelės ir aplinkinių infrastruktūros objektų įrengimo su savivaldybe sudarėme 2007 08 17 Infrastruktūros sutartį,
  - exmeras Česlovas Daugėla, piktnaudžiaudamas pareigomis, neteisėtai, nesivadovaudamas jokiu teisės aktu iš UAB Glass market reikalavo susimokėti / padovanoti miestui 500 000 Lt. ( prie 600 000 Lt. papildomai dovanoti 500 000 Lt. ), neteisėtai, piktnaudžiaudamas ir viršydamas įgaliojimus, grasindamas ekonominiais padariniais privertė pasirašyti 500 000 Lt. dovanojimo sutartį, kurią teismas 2008 06 09 sprendimu Nr. 2- 797-343/2008 panaikino.
  Akcentuotina, kad teisme nekilo abejonių ir teismas nepanaikino 2007 08 17 Infrastruktūros sutarties
  Remiantis 2008 06 09 teismo sprendimu, savivaldybė pati savarankiškai nutraukė 2007 08 16 Paramos sutartį.
  2007 08 17 Infrastruktūros sutarties pagrindu 2007 m. parengėme statybą leidžiančius projektus, gavome leidimus statyti 65 vietų automobilių parkavimo aikšteles, turgaus pastatą, aplinkinius miesto infrastruktūros objektus, o mūsų įmonės investicija / dovana miestui vien tik į miesto infrastruktūros gerinimą ir plėtrą sudarė apie 600 000 Lt. Buvo pastatyti ir į Alytaus miesto balansą perduoti ( tai iš esmės pagal turinį prilygsta dovanai miestui ) žemiau nurodyti nauji infrastruktūros objektai:
  - 49 ( 65 ) vietų automobilių parkavimo aikštelė,
  - kelių šimtų metrų 6 metrų pločio pėsčiųjų – dviračių tako dalis Matulaičio g. ribose,
  - naujai įrengta autobusų sustojimo keleivių įlaipinimo – išlaipinimo aikštelė,
  - įvažiavimas bei išvažiavimas į Jazminų gatvę iš/į automobilių parkavimo aikštelę,
  - pėsčiųjų perėja Jazminų g.,
  Be to, prie to, ką miestui buvome įsipareigoję 2007 08 17 sutartimi, papildomai – savanoriškai - geranoriškai, be jokio rašytinio susitarimo, sutvarkėme kelių šimtų metrų ilgio apie 3 m. pločio Jazminų g. pėsčiųjų šaligatvio atkarpą ties mūsų statiniu Jazminų g. Nr. 3, Alytuje,
  Papildomai taip pat rekonstravome J. Matulaičio g. esantį stambų vandentiekio mazgą / kamerą ( 2007 08 17 Infrastruktūros sutartyje šio įpareigojimo mūsų įmonei nebuvo ) , nuo mūsų sklype esančio vandentiekio mazgo nutiesėme naują ( rekonstravome seną ) apie 400 metrų Alytaus miestui priklausančią stambiausią maksimalaus diametro vandentiekio šalto bei karšto vandens liniją iki Jazminų – Likiškėlių g. sankirtos. Šį turtą padovanojome / perdavėme miestui.
  2007 08 17 Infrastruktūros sutartyje numatytus laiku pastatytus objektus numatytu metu / laiku perdavėme savivaldybei 2007 m., tačiau savivaldybė piktnaudžiavo ir juos įregistravo tik po 12 metų - 2019 m. kovo mėn. Kaip paaiškėjo vėliau, savivaldybė pažeidinėjo įstatymus dėl statinių neregistravimo, 12 metų vilkino registravimą, specialiai sudarė sąlygas / padėjo atstatyti nuosavybę pastatytų Matulaičio gatvėje infrastruktūros objektų teritorijoje istoriniam žemės savininkui Z. Jeremičiui su Kucevičium, Mongoliuku bei jų bendrais, kurie per Alytaus m. savivaldybės architektūros skyriaus valdininkus savo sklypus projektavo J. Matulaičio g. įrengtos infrastruktūros teritorijoje, t.y. šie Jeremičiaus sklypai buvo projektuojami viešam interesui miesto Matulaičio gatvei skirtoje teritorijoje ir jeigu UAB Glass market advokatai, VTPSI ( R. Dargis ) tam skirtu planavimo proceso metu nebūtų sustabdę šių neteisėtų veikų, didžioji dalis ginčo aikštelės ir apie 50 verslų Alytuje būtų sugriauta.

  Viešas interesas
  Šalia Jazminų turgaus esančių aplinkinių daugiabučių gyventojai ir bendrovė iki šiol naudojasi šiuo sukurtu turtu, aplinkinių daugiabučių namų gyventojai mūsų lėšomis įrengtoje aikštelėje palieka automobilius ilgalaikiam parkavimui, nakčiai.

  Glass market 2007 m. Jazminų turgaus projektu nuveikė / sukūrė :

  - panaikino / pakeitė Alytaus mieste 2007 m. buvusią monopolinę turgaviečių situaciją,
  - sukūrė 50 naujų verslų / 50 darbo vietų,
  - 600 000 padovanojo Alytaus miestui,

  Savivaldybės atsakymas Glass market

  – tampymas po teismus, Daugėla reketavo 500 000 tipo miestui, šmeižtas žiniasklaidoje už savivaldybės pinigus.

  Merai J. Krasnickas, F. Džiautas prisidėjo, kad 2007 m. Alytaus m. Glass market projektu būtų sukurta apie 50 naujų verslų, miestas gautų 600 000 dovaną ir kad sukurti verslai dėl politinių motyvų nebūtų sugriauti

  Komentaras

  2011 02 09 Alytaus naujienos

  2007 m. rudenį Alytuje pradėjo veikti Jazminų turgavietė.

  Jos atsiradimas pradėjo griauti iki tol ilgus metus Alytuje nusistovėjusį Alytaus turgaus monopolį. Iki 2007-ųjų rudens Alytus buvo vienintelis iš Lietuvos didžiųjų miestų, kuriuose turgaus prekyba buvo koncentruota praktiškai vienoje vietoje - Jazminų g. (Jotvingių g. esanti turgavietė - dešimteriopai mažesnė nei Jazminų g. turgus), kai tuo metu jau daugelį metų kituose, net mažesniuose, Lietuvos miestuose veikė po 5 ir daugiau turgaviečių. Pradėjus veikti mūsų įmonei priklausančiam Jazminų turgui, Alytaus turguje prekiaujantiems verslininkams atsirado prekybos vietos pasirinkimo alternatyva ir galimybė mažiau mokėti už nuomą, pirkėjams padaugėjo apsipirkti skirtų vietų.

  Kaip paaiškėjo vėliau, daugiausia naudos iš šios statybos tikėjosi Česlovas Daugėla, Dobilas Kurtinaitis, Rima Rakauskienė, Deividas Džervus ir jų bendražygiai, kurie šiuo klausimu veikė ir mūsų įmonę atakavo taip pat sutartinai. Kaip įsitikino daugelis alytiškių, pastaruosius ketverius metus taryboje susidarė, veikė ir konfrontavo dvi nesutaikstomos politikų grupės - vieni tvirtai susikabinę visais klausimais vieningai, nuolat aklai ar dėl tam tikrų daugeliui suprantamų paskatų, palaikė Č.Daugėlą (D.Kurtinaitis, R.Rakauskienė, D.Džervus, Silvija Peštenienė, Gediminas Jegelevičius, Nijolė Makštutienė, Danguolė Juozapavičienė). Kiti niekuomet nesitaikstė su Č.Daugėlos ir jį palaikančių politikų sumanytų abejotinų sprendimų įgyvendinimu. Č.Daugėlos priešininkų taryboje buvo tik keletas ir jie, priimant sprendimus balsavimo būdu, negalėjo pasipriešinti Č.Daugėlos grupės politikų primetamiems sprendimams. Č.Daugėlai naudingi sprendimai buvo prastumiami buldozerio principu.

  Problemų neturėjo kilti
  Jazminų turgaus statybą pradėjome 2006 metais - tuo metu, kai visa šalies ekonomika, prekybos verslai sparčiai augo ir buvo pasiekę dešimtmečio piką. Investicinį projektą vykdėme banko lėšomis, todėl bankas jau statybos pradžioje reikalavo su nuomininkais iš anksto sudaryti nuomos sutartis, kurios garantuotų kredito dengimą. Pradėjus kalbėtis su būsimais nuomininkais, paaiškėjo, kad jų atsirado kelis kartus daugiau nei nuomai statomo ploto. Šalia pradėto statyti pastato turėjome besiribojantį sklypą, kurį taip pat nutarėme užstatyti ir dėl patalpų nuomos sudarėme išankstines sutartis. Pastato išplėtimui gavome banko sutikimą, architektai parengė projekto keitimą, savivaldybė jį patikrino ir išdavė statybos leidimą.

  Tuo pat metu savivaldybė davė leidimą ir sąlygas sujungti du šalia esančius besiribojančius sklypus, kurių teritorijoje buvo pradėtas statyti pastatas. Pagal formalius Registrų centro reikalavimus, vienas pastatas negali būti registruotas ir stovėti dviejų sklypų ribose- tik vien dėl šios priežasties rengėme detalaus plano koregavimą. Statinio projektą ir žemės sklypų detalųjį planą rengė didelę patirtį turinčios Projestos įmonės architektų grupė, kurie panašius pastatus ir sklypus projektavo (turėjo panašių atvejų) ne viename Lietuvos mieste. Vien iš praktikos buvo aišku, kad sujungiant du sklypus į vieną (naikinant liniją tarp vienam savininkui priklausančių dviejų sklypų) problemų negalėtų kilti, tai daugiau techninis darbas, reikalingas nereikšmingiems formalumams sutvarkyti. Vienu metu vyko pastato statyba ir tuo pat metu buvo rengiamas detalusis planas, numatantis dviejų sklypų sujungimą į vieną, tai buvo leistina ir jokių problemų neturėjo kilti.
  2007 metų vasarą pastato statyba artėjo į pabaigą, sklypų sujungimo planas buvo parengtas, nustatyta tvarka valstybės įstaigų ir institucijų patikrintas ir, kadangi atitiko visus įstatymuose numatytus reikalavimus, pateiktas tvirtinti savivaldybės tarybai. Kaip numato įstatymai, esant tokiai situacijai, planą taryba privalėjo tvirtinti per 20 dienų po pateikimo. Kito pasirinkimo ji neturėjo. Taryba, netvirtindama šio detaliojo plano, pažeistų teisės aktų reikalavimus su visais dėl to kylančiais padariniais, t. y. jeigu dėl tarybos nusikalstamo delsimo atsirastų žala, dėl neteisėtos veikos taryba vėliau privalėtų atlyginti nuostolius patyrusiai šaliai. Šiuo atveju, jeigu dėl tarybos delsimo baigtame statyti ir parengtame eksploatuoti pastate nebūtų galima iš anksto nustatytu laiku pradėti vykdyti veiklos - susidarytų didelių nuostolių.

  Kadangi su statybininkais buvo suderinta ir jau prieš pusmetį žinoma galutinė statybų data, todėl buvo nustatyta tiksli pastato veiklos pradžios data, atsižvelgiant į šiuos terminus, iš anksto užsakyta ir pagaminta nauja prekybai skirta įranga, užsakytos ir nupirktos prekės, į darbą priimta naujų darbuotojų. Pastatą statėme už banko pinigus, sutartyje su banku buvo numatyta, kad paskolą privalome pradėti grąžinti nuo iš anksto žinomos ir su banku suderintos statinio statybos pabaigos datos. Problemų dėl dviejų sklypų sujungimo į vieną taip pat negalėjo kilti, nes jau anksčiau buvo patvirtinti ir galiojo kiekvieno iš jungiamų sklypų užstatymo detalieji planai, sujungiant sklypus (tarp jų naikinant liniją) jų užstatymo ploto nedidinome, o numatėme mažesnį už anksčiau buvusįjį.

  Netikėtai atsiradusios problemos
  Tačiau problemų netikėtai atsirado. Jas sukėlė į miesto tarybą išrinktų naujų vieningai dirbusių Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir jų ištikimiausių bendražygių grupė. Detaliojo plano nespėjo patvirtinti anksčiau dirbusi miesto taryba, planas buvo pateiktas tvirtinti naujajai tarybai, kuriai buvo ką tik pradėjęs vadovauti (komanduoti) naujasis meras Č.Daugėla. Nors įstatymai, reguliuojantys detaliojo plano rengimą, nepasikeitė (keitėsi tik tarybos nariai), tačiau Č.Daugėla, D.Kurtinaitis ir juos palaikantys politikai pareikalavo, kad mūsų įmonė miestui padovanotų 500 tūkst. Lt mainais už tai, kad taryba tvirtintų detalųjį planą, nedarytų dirbtinių kliūčių pradedant eksploatuoti pastatą. Tarybai iškėlus tokius jokiais įstatymais nepagrįstus reikalavimus, Č.Daugėlos ir jį palaikiusių politikų - D.Kurtinaičio, R.Rakauskienės, G.Jegelevičiaus, N.Makštutienės, D.Juozapavičienės - raštu keletą kartų paprašėme nurodyti teisės aktus, kuriais jie vadovaujasi reikalaudami dovanoti 500 tūkst. litų. Raštu taip pat paaiškinome, kad į miesto infrastruktūrą investuojame 400 tūkst. Lt: miestui priklausančioje žemėje paklojome naują šaligatvį ties Jazminų g., nutiesėme pro mūsų pastatą einančio miesto pėsčiųjų tako dalį, įrengsime automobilių aikštelę. Visą šį turtą įsipareigojome nemokamai perduoti savivaldybei, kas vėliau ir buvo padaryta. Buvo akivaizdu, kad ankstesnės miesto tarybos suderėtų, investuotų 400 tūkst. Lt miesto infrastruktūrai gerinti turėtų pakakti, o sumos didinimas iki 900 tūkst. Lt - mažiausiai peržengė sveiko proto ribas, reikalavimas papildomai dovanoti 500 tūkst. Lt - neteisėtas. Kiek pamenu, iš pradžių Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir jų aplinkos politikų reikalavimą dovanoti 500 tūkst. Lt vertinome kaip kažkokį nesusipratimą, svaičiojimą, bet vėliau mums daug kartų buvo kartojama, kad nesusimokėjus detalusis planas nebus patvirtintas ir dėl to negalėsime pradėti eksploatuoti pastato.

  Tuo pat metu iš su Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio aplinka siejamų alytiškių gavau pasiūlymą susimokėti 250 tūkst. Lt kyšio. Tokiu atveju reikalavimo dėl 500 tūkst. Lt dovanos miestui neliktų, galėčiau ramiai baigti šias statybas ir turėčiau galimybes tokiu būdu įmokas susimažinti ateityje vykdydamas kitus projektus. Kadangi nelegalus klausimo sprendimo variantas pasirodė nepriimtinas, nuomininkams grėsė dideli nuostoliai, negaunant nuomos pajamų bankas turėjo galimybę mūsų įmonės pareikalauti nedelsiant grąžinti suteiktą kreditą, visas projektas galėjo žlugti, priverstinai teko pasirašyti Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir juos palaikančių asmenų reikalaujamą susitarimą dėl 500 tūkst. Lt dovanos miestui. Pinigų nesumokėjome, kadangi teismas pripažino, kad sutartis negaliojanti, nes sudaryta ekonominio spaudimo įtakoje.

  Kaip minėta, šiam tuomečio mero ir jį palaikančių politikų neteisėtam reikalavimui nepritarė tik keli eiliniai tarybos nariai, kurių balsų nepakako tarybos daugumos savivalei sustabdyti.

  Ši istorija nesibaigė net teismui paskelbus galutinį neskundžiamą sprendimą. Įsiteisėjus teismo sprendimui, Č.Daugėla, D.Kurtinaitis ir juos palaikantys politikai žodžiu susitarė, kad tol, kol jie dirbs kartu, sudarys tarybos valdančiąją daugumą, stengsis susidoroti su mūsų įmone, kurios bet koks prašymas, veiksmas savivaldybėje ar taryboje bus blokuotas visais atvejais, net nenurodant priežasčių. Daugumai tarybos narių, administracijos darbuotojų buvo paaiškinta, jog tas, kas netaps mūsų įmonės (mano) asmeniniu priešu, automatiškai taps Č.Daugėlos ir D.Kurtinaičio priešu. Kiek man žinoma, tokie principai buvo taikomi ir kitiems su Č.Daugėla, D.Kurtinaičiu konfrontuojantiems verslininkams visus Č.Daugėlos vadovavimo metus, pastaruosius ketverius metus panašiai politinis buldozeris važinėjo ir ant politinių oponentų.

  Pasipriešinimo Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio,
  G.Jegelevičiaus, D.Juozapavičienės savivalei svarba
  Pastaruosius ketverius metus daugelis alytiškių matė, jautė, kad mieste, taryboje, savivaldybėje vyksta neskaidrūs, įtartini procesai, tačiau tam pasipriešinti išdrįso nedaugelis. Realiai Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir juos palaikančių asmenų siautėjimas sustabdytas tik kelių politikų dėka, kuriems teko įdėti daug pastangų kovojant tiek su Č.Daugėla ir jo bendražygiais, tiek su jų užtarėjais politiniuose sluoksniuose bei teisėsaugos institucijose.

  Jeigu minėti politikai nebūtų išdrįsę pasipriešinti Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio savivalei, Č.Daugėla šiandien drąsiai pakelta galva būtų žengęs į rinkimus, o vėliau tikrai būtų tradiciniais išbandytais metodais sugebėjęs tapti meru ir dar mažiausiai ketverius metus su savo pasekėjais trypęs visuomenės interesą.Pagarbiai .Žilvinas Treigys, Užs. Nr . 0058

  Komentaras

  Kokią problemą jūs išgyvenate gyvenime ir jums reikia greito sprendimo, aš jums pasiūlysiu susisiekti su dr. Ajayi. Jis yra savo dievų palaimintas rašytojas, kad padėtų žmonėms susidurti su įvairiomis gyvenimo problemomis. Aš tai dalinuosi kaip savo naudos gavėjas. didžiulė galia, nes jis padėjo man susigrąžinti savo vyrą, kai jis paliko mane ir vaikus, kad būtų su kita moterimi, kuri jį pakerėjo, kad liktų su ja, aš tikrai džiaugiuosi, kad mano vyras grįžo namo, kaip ir gyvens meilėje ir ramybėje . Kreipkitės į puikų rašybos žinovą šiandien ir daugiau neverksite, nes jis turi rasti jūsų problemos sprendimą. kontaktai „Viber“ ar „WhatsApp“: +2347084887094 arba el. paštas: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Keista ir tarybos pozicija. Nesugebėt iš mero išreikalaut, kad pagal kompetenciją teiktų tarybai svarstyt ir tvirtint rimtus konkrečius projektų ir priemonių paketą. Leidžiantį pasiekt proveržį ir es paramos dėka mažint paskolas ir pasiekt gyventojų daugėjimą. Ką didmiesčiai pasiekia. O Alyruj vėl blusinėja imituodami švietimą ir kaip valdininkams ir valdžiai išgyvent.

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, nėra jokio kredito davėjo, turintį tik 2% palūkanų normą ir geresnius grąžinimo planus bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentaras

  Pilietininkai sėdėjo sėdėjo krūmuose ir kai atėjo finišo tiesioji tai išlindo. Ponuliai, nei vieno jūsų nematėm nei vienam susitikime !!! O tas jūsų "sprendimo projektas", tai yra kitų tarybos narių darbo su tėvų ir mokyklų bendruomenėm nusavinimas. Čia tas pats kai dvejetukininkas nusirašo nuo pirmūno darbą :) Nevykėlių troika

  Komentaras

  Štai šios kadencijos mero tarybos kompetencijų veiklų rodikliai netikėtai tragiški. Nors teoriškai stipriausi, su didelėm patirtim, susireikšminusių asmenybių ir. .? Tarybos sekretoriate prie 10 pareigybių - tragiškiausia sprendimų kokybė iki šiol. Buvo laikai, kaip prie a.a. mero buvo tik vienas tarybos sekretorius D.Kurtinaitis ir tarybai ruošiamų svarstyt sprendimų kokybė daug aukštesnio lygio. Šiems nepasiekt. Ir šiuo metu jau reikia rimtos kokybės valdyme, jei alytiškiams rūpi miesto ir savo ateitis. Nes su esamu lygiu tik blogėt...

  Komentaras

  Pagal įstatymus 27 tarybos nariai, kurių tarpe ir meras, atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir likusiai bendruomenės daliai. Kaip geri sprendimai, jie įtarimų nesukelia ir po metų geri rodikliai. Pagal dalies sėkmingų savivaldybių pavyzdžius pritraukia es paramos, ko dėka mažina paskolas ir daugėja gyventojų. Reiškia žmonėms gerėja ir gerai dirba valdžia žmonių labui. Kur tarybos nariai ir davė priesaikas laikytis įstatymų. Reiškia dirbt žmonėms. Alytuj po metų rodikliai didėja praskolinimai ir žmonių mažėjimas, valdžios rūpestis savim ir sau palankiom grupėm kitų saskaita. Pagal savivaldybės Etikos komisijos sprendimus per paskutinius metus vietoj kaip politikai didesnio reiklumo sau - tarybos bendras lygis neblizga. Sau viskas galima, kitiems ..n rarūšiai. Nykt, kad šiems užtektų. Vyrauja griovimo energija vietoj kūrimo. Ne telkt, bet su dalim kaip silpnesniais nesiskaityt.

  Komentaras

  Gerai, kad reaguoja ir į tarybos posėdį svarstyt perduoda. Kad visi matytų kaip tarybos nariai balsuoja ir atsako. Nes savivaldoje sprwndimai turi būt aiškūs, efektyvūs ir nekelt įtarimų. Turi būt naudingi viso apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygiui. Šie valdžioje nuo pat kadencijos pradžios vietoj sutelkto darbo žmonių labui pradėję savimi rūpintis didinantis atlyginimus ir išmokas bei nuo silpnesnių didinant mokesčius per darželius ir panašiai, praktiškai moraliai negali iš kitų rwikalaut taupyt. Nes logiška rwikėjo nuo savęs pradėt taupyt, po to į apačias gali reikalaut. Rimčiau jei meras su taryba nesugeba per metus pritraukt min. 30 milijonų es paramos čia salyginai proporcingai kur sugeba rimtos savivaldybės, ne savo rogėse. Paprastai metus padirba valdžioj ir sugeba sėkmingai dirbt, nesugeba- nelemta. Ne čia gabumai ir daro kaitas, kol sugeba. O alint regionų neleidžia. Kaip Alytaus miesto valdžioj net meras su didžiausia politine patirtim prieš tampant meru. Kur kiti buvę merai tokių didelių patirčių prieš neturėjo. O čia glumina, per metus apie 5 peticijos labai daug, reiškia broką valdyme. Ir kol kas atsakomybės ir reakcijos jokios.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.