Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba ku­ria­si dvigubai di­des­nė­se pa­tal­po­se (5)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Pedagoginė psichologinė tarnyba kuriasi buvusiose Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos patalpose. Ankstesnėse patalpose tarnybos specialistams teko tenkintis 266 kvadratinių metrų valdomis, naujų patalpų plotas – 514 kvadratinių metrų. Lankytojus pasitiks didesnis laukiamasis, erdvesnė salė bei kitos patalpos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pedagoginė psichologinė tarnyba kuriasi buvusiose Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos patalpose. Ankstesnėse patalpose tarnybos specialistams teko tenkintis 266 kvadratinių metrų valdomis, naujų patalpų plotas – 514 kvadratinių metrų. Lankytojus pasitiks didesnis laukiamasis, erdvesnė salė bei kitos patalpos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Kai tuš­čia­me pa­sta­te pra­de­da dirb­ti žmo­nės, ku­rie ir yra svar­biau­si, pir­miau­sia rei­kia pa­si­rū­pin­ti jų dar­bo są­ly­go­mis vi­du­je, o jau po to gal­vo­ti apie iš­orę. Lin­kiu, kad jū­sų įstai­gos veik­lo­je, ku­rios mies­tui la­bai rei­kia, bū­tų kuo ma­žiau pro­ble­mi­nių klau­si­mų, o žmo­nės iš di­des­nių ir pa­to­ges­nių erd­vių iš­ei­tų su šyp­se­no­mis, nors at­ėjo nu­si­mi­nę“, – taip ant­ra­die­nio po­pie­tę vy­ku­sio­je ofi­cia­lio­je, į nau­jas pa­tal­pas per­si­ke­lian­čios Aly­taus pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos ati­da­ry­mo šven­tė­je lin­kė­jo Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Mies­to va­do­vas tei­gė ti­kin­tis, kad šio­se, dvigubai di­des­nė­se pa­tal­po­se spe­cia­lis­tai ras ge­riau­sius spren­di­mus, o ap­lin­ki­niams bus pa­to­gi jų kai­my­nys­tė. Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba ku­ria­si bu­vu­sio­se Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­tal­po­se.

Ne tik mies­to va­do­vas N.Ce­siu­lis, bet ir ki­ti gau­siai su­si­rin­kę sve­čiai pa­ste­bė­jo, kad, pa­ma­tę pa­sta­to iš­orę, su­pra­to, jog dar tu­rės daug dar­bų.

Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, lai­ki­nai di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­ti Sil­vi­ja Peš­te­nie­nė, kiek anks­čiau bu­vo per­sa­kiu­si jau gir­dė­tus me­ro žo­džius, kad ne pa­sta­tai ir ne gat­vės yra svar­biau­sia, ne jie puo­šia mies­tą, o žmo­nės.

„Šie me­ro žo­džiai ma­ne drą­si­no. Nors pa­sta­to iš­orė ne to­kia, ko­kios mums no­ri­si, bet vi­dus at­nau­jin­tas, dar­bui pa­sta­to iš­orė ne­truk­dys“, – sa­kė įstai­gos va­do­vė ir pa­si­džiau­gė žmo­nė­mis, ku­rie at­vy­ko pa­svei­kin­ti jų įkur­tu­vių pro­ga.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas at­vi­ra­vo, jog dar dirb­da­mas Laz­di­juo­se ži­no­jo, kad šiai tar­ny­bai rei­kia ge­res­nių dar­bo są­ly­gų.

Vė­liau džiau­gė­si, kad po il­gų dis­ku­si­jų bu­vo ap­si­spręs­ta Pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą iš są­ly­gų ne­ati­tin­kan­čių pa­tal­pų mies­to cen­tre per­kel­ti bū­tent į čia, į Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ną, kur ir pats gy­ve­na, ir pa­liu­dy­ti ga­li, kad tai ge­ra vie­ta, pui­kus mik­ro­ra­jo­nas, ak­ty­vūs jo žmo­nės.

O dar­bo są­ly­gos net­gi la­bai ge­ros, pui­kiai pri­tai­ky­tos tiek dar­buo­to­jams, tiek lan­ky­to­jams.

Sim­bo­li­nę įkur­tu­vių juos­te­lę tar­ny­bos va­do­vei S.Peš­te­nie­nei per­kirp­ti pa­dė­jo mies­to me­ras N.Ce­siu­lis su pa­va­duo­to­jais Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne ir Po­vi­lu La­bu­ku.

Per­si­kė­lu­sios įstai­gos nau­jas val­das pa­šven­ti­no ir dar­buo­to­jus pa­lai­mi­no Aly­taus Šven­to Bru­no­no Kver­fur­tie­čio pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Val­das Si­ma­nai­tis.

Įkur­tu­vių pro­ga su­lauk­ta do­va­nų ne tik iš mies­to va­do­vų, ne tuš­čio­mis at­vy­ko ir gau­sus bū­rys sve­čių – mies­to švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­gų at­sto­vai, ke­le­tas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, so­cia­li­nių part­ne­rių, da­ly­va­vo Pu­ti­nų se­niū­ni­jos se­niū­nai­tis Ta­das Ča­kas, svei­ki­ni­mų per­da­vė Sei­mo na­riai Vy­tau­tas Ba­kas ir Ro­ber­tas Šar­knic­kas.

„Ben­druo­me­nė ži­no, kas yra ben­druo­me­nė, mes pa­si­ža­da­me bū­ti ge­ri kai­my­nai“, – tei­gė Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tro di­rek­to­rė Lo­re­ta Trai­na­vi­čie­nė.

Ar­ti­miau­sia kai­my­nė, lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­rė Zi­ta Rei­pie­nė, į įkur­tu­ves at­vy­ko su dviem ug­dy­ti­niais, ku­rie da­ly­va­vo įkur­tu­vių juos­te­lės per­kir­pi­mo ce­re­mo­ni­jo­je.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  It is quite plausible and understandable for students to grapple with their academics owing to the sort of pressure, routine and distress they are strained under. Hence, students should make it their priority to make use of the best dissertation writing service, which is do my assignment.

  Komentaras

  Labai malonu matyti miesto valdžią besidžiaugiančią nauja buveine. tik liūdna, kad nesimatė tarnybos specialistų. Jiems ir miesto vaikams skirtos patalpose. Sėkmės jūsų atsakingame ir gana nelengvame darbe.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.