Iš pareigų atleistas Žuvinto biosferos rezervato direktorius: „Šiandien dar negaliu pasakyti, ar kreipsiuosi į teismą”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (10)
2020 Lapkritis 27
Pranaitis
Ernestos Čičiurkaitė (15 min.) nuotr.
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius Albertas Stanislovaitis nuo lapkričio 25-osios iš pareigų atleido Žuvinto biosferos rezervato direktorių Arūną Pranaitį (nuotr.), kuris šiam rezervatui po minėtos tarnybos skelbto ir laimėto konkurso vadovavo nuo 2002-ųjų. Jam pasiūlyta eiti kitas pareigas šiame rezervate.

Kaip sa­kė A.Pra­nai­tis, jis iš Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus pa­rei­gų at­leis­tas dėl nu­sta­ty­tų Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­žei­di­mų. O pa­pra­šy­tas juos de­ta­li­zuo­ti jau bu­vęs di­rek­to­rius tvir­ti­no, kad tai su­si­ję su re­zer­va­to di­rek­ci­jo­je vyk­dy­tų gam­tot­var­kos veik­lų ne­tin­ka­mu įfor­mi­ni­mu, ki­tų di­rek­ci­jos dar­buo­to­jų vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo, de­kla­ra­vi­mo ir fi­nan­sų kon­tro­lės už­tik­ri­ni­mu.

Pa­si­tei­ra­vus, ar tai bu­vo nu­sta­ty­ta ne­se­niai Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos at­lik­to au­di­to re­zer­va­te me­tu, A.Pra­nai­tis tai pa­tvir­ti­no. Ta­čiau, jo ma­ny­mu, tai nė­ra to­kie pa­žei­di­mai, už ku­riuos įpras­tai ski­ria­mi spren­di­mai at­leis­ti iš dar­bo.

Be­je, au­di­to Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas su­lau­kė po jo di­rek­to­riaus pa­vie­šin­tų Vy­riau­sy­bės va­sa­rą pa­keis­tų, ap­lin­kos mi­nist­ro, da­bar jau lai­ki­no­jo, Kęs­tu­čio Ma­žei­kos ini­ci­juo­tų re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mų, ku­riuo­se Žu­vin­te įtei­sin­ta po­le­di­nė žve­jy­ba ir van­dens paukš­čių me­džiok­lė. A.Pra­nai­tis, gin­da­mas į Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos UNES­CO pa­sau­li­nį bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­klą įra­šy­tą Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tą, su­lau­kė Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos, ap­lin­ko­sau­gi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, vie­šo­sios įstai­gos Bal­ti­jos ap­lin­kos fo­ru­mo pa­lai­ky­mo.

Ta­čiau da­bar pas­ku­ti­nes die­nas ap­lin­kos mi­nist­ro pos­te skai­čiuo­jan­tis K.Ma­žei­ka ne­vy­riau­sy­bi­nin­kams yra pa­reiš­kęs, jog Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja šiais me­tais pa­reng­ti ir teik­ti Vy­riau­sy­bei pa­siū­ly­mą pa­keis­ti Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tus, at­si­sa­kant pa­punk­čio, ku­ris su­tei­kia tei­sę vie­tos gy­ven­to­jams žie­mą žve­jo­ti Žu­vin­to gam­ti­nia­me re­zer­va­te. Taip pat tu­rė­tų bū­ti įtei­sin­tas drau­di­mas me­džio­ti van­dens paukš­čius.

„Man da­bar siū­lo­ma už­im­ti su gam­ti­ne eks­per­ti­ne veik­la su­si­ju­sias pa­rei­gas Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­jo­je. Grei­čiau­siai tuo ir pa­si­nau­do­siu“, – tei­gė A.Pra­nai­tis. O pa­klaus­tas, ar at­lei­di­mą iš dar­bo skųs teis­mui, bu­vęs re­zer­va­to di­rek­to­rius at­sa­kė: „Šian­dien dar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ar kreip­siuo­si į teis­mą, nes bet koks skun­di­mas ga­lė­tų bū­ti in­ter­pre­tuo­ja­mas lyg no­ras bū­ti įsi­ki­bu­siam į di­rek­to­riaus kė­dę. Tai, ką iki šiol la­bai ri­bo­tai tu­rė­jau čia bū­da­mas di­rek­to­riu­mi – vyk­dy­ti gam­tos ty­ri­mų, ste­bė­ji­mų, gam­tos ver­ty­bių sau­go­ji­mo veik­lą, ga­lė­siu vyk­dy­ti ir to­liau. Ir, ko ge­ro, tam skir­ti kur kas dau­giau lai­ko. Il­gai­niui pa­aiš­kės, kad tas at­lei­di­mas nė­ra ka­žin ko­kia tra­ge­di­ja, grei­čiau­siai at­virkš­čiai.“

Lai­ki­nai vyk­dy­ti re­zer­va­to di­rek­to­riaus pa­rei­gas, iki įvyks jų kon­kur­sas, Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba pa­ve­dė re­zer­va­to vy­riau­sia­jam spe­cia­lis­tui Re­gi­man­tui Va­buo­lui.

 

  Komentaras

  I really want to thank Dr Emu for saving my marriage. My wife really treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my wife has changed towards me then she told me to contact Dr Emu that he will help me bring back my wife and change her back to a good woman. I never believed in all this but I gave it a try. Dr Emu casted a spell of return of love on her, and my wife came back home for forgiveness and today we are happy again. If you are going through any relationship stress or you want back your Ex or Divorce husband you can contact his whatsapp +2347012841542 or email emutemple@gmail.com 

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs.
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Jeigu vietos gyventojai negales ziema pazvejoti Zuvinto ezere tai kai kam is ''Zuvinto uabo'' teks tinklus padziauti palepese o spiningus pakabinti ant sienu.''Zuvinto uabo'' veikejams teks tenkintis saldyta zuvimi is parduotuves.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.