„Pa­va­sa­ris” bus per­kel­tas, įva­žia­vi­mo ke­lias pro mu­zie­jų jau įren­gia­mas

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2019 Gruodis 12
Įvažiavimo per Alytaus kraštotyros kiemelį
Įvažiavimo per Alytaus kraštotyros kiemelį prireikė dėl to, kad privačiame sklype, greta „Nemuno“ prekybos centro, kitais metais turėtų iškilti keturių aukštų komercinės bei gyvenamosios paskirties pastatas. Zitos Stankevičienės nuotr.
Alytaus kraštotyros kiemelyje dirba kelininkų technika, įrengiamas įvažiavimas iš Savanorių gatvės. Vidinis muziejaus kiemas kurį laiką buvo gražiai sutvarkyta ir patraukli erdvė – tuo pasirūpinta 2015 me­tais, už­bai­gus eu­ro­pi­nį Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus re­konst­ra­vi­mo ir ap­lin­ki­nės teritorijos su­tvar­ky­mo pro­jek­tą. Įvažiavimo kelio per šią teritoriją prireikė dėl to, kad privačiame sklype, greta „Nemuno“ prekybos centro, kitais metais turėtų iškilti keturių aukštų komercinės bei gyvenamosios paskirties pastatas. 

UAB „Sep­tu­sa“ yra pa­si­ra­šiu­si in­fra­struk­tū­ros įren­gi­mo su­tar­tį, pa­gal ku­rią ji sa­vo lė­šo­mis vals­ty­bi­nia­me že­mės skly­pe tu­ri įreng­ti ben­dro nau­do­ji­mo ke­lią su as­fal­to dan­ga, taip pat ša­li­gat­viu ir par­ka­vi­mo erd­ve au­to­mo­bi­liams.

Įren­gia­mo ke­lio plo­tis – pus­šeš­to met­ro, gre­ta bus įreng­tas pus­an­tro met­ro plo­čio ša­li­gat­vis ir 14 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų. Ke­lią nu­ma­ty­ta įreng­ti ir nau­ją in­ži­ne­ri­nį sta­ti­nį sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti per me­tus.

Įren­giant pri­va­žia­vi­mą iš Sa­va­no­rių gat­vės teks iš­kel­ti ir Vy­tau­to Ja­ru­čio me­ta­lo plas­ti­kos skulp­tū­rą „Pa­va­sa­ris“, ku­rios is­to­ri­jo­je tai bus ne pir­mas kraus­ty­ma­sis. 1984 me­tais V.Ja­ru­čio skulp­tū­ra pa­sta­ty­ta prie tuo­me­tės Šal­ti­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los, ta­čiau – tik lai­ki­nai.

Au­to­rius su­ti­ko sa­vo dar­bą pa­do­va­no­ti mies­tui, jei jam bus ras­ta tin­ka­ma nuo­la­ti­nė vie­ta.

Ka­dai­se 9 met­rų aukš­čio me­ta­lo dar­bą siū­ly­ta pa­sta­ty­ti Aly­taus cen­tre, prie bui­ti­nio gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo kom­bi­na­to, au­to­rius jį siū­lė įkur­din­ti Vil­niaus gat­vės eis­mo žie­de, ta­čiau tuo­met jam ne­pri­ta­rė po­li­ti­kai, pa­siū­lę pa­lik­ti skulp­tū­rą prie mo­kyk­los, kol tin­ka­ma vie­ta pa­ga­liau at­si­ras.

Pa­na­šu, kad ta il­gai ieš­ko­ma vie­ta taip ir ne­at­si­ra­do, to­dėl au­to­rius dė­jo pa­stan­gas, kad 2017 me­tais skulp­tū­ra įsi­kur­tų Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus kie­me­ly­je. Tų pa­čių me­tų rug­sė­jį, kai skulp­tū­ra bu­vo pa­sta­ty­ta, au­to­rius mi­rė.

Da­bar skulp­tū­rai vėl teks ke­liau­ti ieš­ko­ti nau­jos vie­tos. Su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad sta­ty­to­jai per­kels V.Ja­ru­čio skulp­tū­rą sa­vo lė­šo­mis. Jai pa­rink­ta nau­ja vie­ta ar­čiau Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.