Pa­va­sa­rį, pir­kė­jus ir Pa­sau­li­nę kul­tū­ros die­ną tau­to­dai­lės sa­lo­nas „Dzy­vai” pa­si­tin­ka at­si­nau­ji­nęs (2)

Saulė Pinkevičienė
Tautodailininkė Snieguolė Burbė
Tautodailininkė Snieguolė Burbė paskolino salonui močiutės skrynią su ištapytu gyvybės medžiu. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ka­ran­ti­nas už­vė­rė taip pat ir me­no dir­bi­niais pre­kiau­jan­čių sa­lo­nų, ga­le­ri­jų du­ris. Aly­taus cen­tre be­veik tris de­šim­tis me­tų gy­vuo­jan­čiam tau­to­dai­lės sa­lo­nui „Dzy­vai“ šis ne­leng­vas lai­kas ta­po at­ra­di­mų ir ge­rų­jų per­mai­nų pe­ri­odu – tau­to­dai­li­nin­kų ben­druo­me­nė su­si­vie­ni­jo ir at­nau­ji­no sa­lo­no in­ter­je­rą. Tai ta­po sa­vo­tiš­ka ben­druo­me­ni­ne ini­cia­ty­va, ku­ri su­lau­kė pa­lai­ky­mo, o tai yra vie­nas svar­biau­sių žen­klų, kad su­ma­ny­mas pa­vy­ko. Kol nebus atšauktas karantinas, susitarus į parduotuvę galima atvykti ketvirtadieniais. Sim­bo­liš­ka, kad du­ris po il­gos ka­ran­ti­ni­nės per­trau­kos sa­lo­nas at­ve­ria Pa­sau­li­nę kul­tū­ros die­ną.

Sa­lo­no at­nau­ji­ni­mas – gar­bės rei­ka­las

Pra­ėju­sią va­sa­rą Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riui pra­dė­jo va­do­vau­ti Mo­des­ta Ta­ra­saus­kie­nė. Il­ga­me­tę dar­bo pa­tir­tį ver­sle tu­rin­ti nau­jo­ji va­do­vė drau­ge su ak­ty­viais sky­riaus na­riais tau­to­dai­li­nin­kais pra­dė­jo dė­lio­ti per­mai­nų gai­res. Ne­ki­lo il­gų dis­ku­si­jų, kad pa­čia­me Aly­taus cen­tre įsi­kū­ru­sio tau­to­dai­lės sa­lo­no „Dzy­vai“ in­ter­je­ro at­nau­ji­ni­mas – la­bai pa­gei­dau­ti­na per­mai­na ir sa­vo dir­bi­nius par­duo­dan­tiems meist­rams, ir pir­kė­jams.

„Sa­lo­no erd­vių at­nau­ji­ni­mas, kad iš­di­džiai at­si­ves­tu­me čia sa­vo ir sa­vo mies­to sve­čius, man yra gar­bės rei­ka­las ir mei­lės sa­vo gim­ta­jam Aly­tui iš­raiš­ka. At­ėjo­me ne į tuš­čią vie­tą, tu­rė­da­mi di­de­lį no­rą telk­ti ben­druo­me­nę, ir tai pa­si­tei­si­no. Me­džia­goms iš­lei­do­me 400 eu­rų, ku­riuos sa­lo­no at­nau­ji­ni­mui sky­rė įmo­nė „Lan­ka­va“, o dar­bus at­li­ko pa­tys sky­riaus na­riai, ku­rie prie ben­dro tiks­lo pri­si­dė­jo, kas kuo ga­lė­jo. Ma­ne pa­čią re­zul­ta­tas ne­pa­pras­tai džiu­gi­na. Per­mai­nos ir re­zul­ta­tas vi­sų pir­ma at­si­ran­da iš di­de­lio no­ro, ben­dro dar­bo ir pa­stan­gų“, – pa­ste­bi M.Ta­ra­saus­kie­nė.

At­si­nau­ji­ni­mo idė­ja iš žo­džiu kū­nu ta­po dar Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se, kai aly­tiš­kiai iš­gir­do „Dzy­vų“ kvie­ti­mą pa­lai­ky­ti tau­to­dai­li­nin­kus ir pirk­ti jų dar­bus, ku­rie yra ori­gi­na­li ir ver­tin­ga do­va­na. Dzū­ki­jos sky­riaus na­riai do­va­no­jo ak­ci­jai kū­ri­nius ir už juos gau­tas lė­šas sky­rė ben­dram rei­ka­lui. At­si­ra­do įmo­nių, pa­vyz­džiui, UAB „Ma­ri­sa“, ku­rios, pa­lai­ky­da­mos ini­cia­ty­vą, įsi­gi­jo ne­ma­žai tau­to­dai­lės dir­bi­nių ir taip pa­rė­mė su­ma­ny­mą.

Su­tei­kė daik­tams an­trą kvė­pa­vi­mą

Sa­lo­nas par­duo­tu­vė „Dzy­vai“ yra įsi­kū­ru­si pa­čia­me mies­to cen­tre, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je, ta­čiau se­na­me na­me, ku­rį da­li­ja­si dar su pen­kiais sa­vi­nin­kais. Pa­sta­tas pra­šo­si re­mon­to, šil­dy­mo iš­lai­dos – di­džiu­lės. No­rint iš es­mės at­nau­jin­ti pa­tal­pas, rei­kė­tų žen­klios in­ves­ti­ci­jos, to­dėl kol kas nu­spręs­ta at­si­nau­jin­ti pa­gal ga­li­my­bes.

„Šiuo me­tu Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­rius vie­ni­ja 100 na­rių. Tai – kū­ry­bin­gi ir na­gin­gi žmo­nės. Taip pat ir iš­ra­din­gi, ge­ban­tys meist­rau­ti, to­dėl pa­vy­ko sa­vo jė­go­mis at­nau­jin­ti tu­ri­mus bal­dus, įves­ti ran­kų dar­bo de­ta­lių ir šiuo­lai­kiš­kų ele­men­tų, ku­rie su­jung­tų šim­ta­me­tę liau­dies ama­tų tra­di­ci­ją su šian­die­na“, – pa­sa­ko­ja M.Ta­ra­saus­kie­nė.

Be­je, to­kia ap­lin­kos at­nau­ji­ni­mo idė­ja, pri­ke­liant ant­ram gy­ve­ni­mui tu­ri­mus daik­tus, la­bai ar­ti­ma ir jai pa­čiai – Mo­des­tos šei­ma sėk­min­gai pri­tai­kė eko­lo­giš­ką ap­lin­kos tva­ru­mo prin­ci­pą sa­vo so­dy­bo­je.

In­ter­je­ro per­mai­noms ne­įkai­no­ja­mi bu­vo dai­li­nin­kės Gin­ta­rės Mar­ke­vi­čie­nės pa­ta­ri­mai dėl spal­vų pa­rin­ki­mo, di­zai­no ele­men­tų įve­di­mo. Or­ga­niš­kai at­ro­do ori­gi­na­lios an­ti­kva­ri­nės de­ta­lės – šim­ta­me­tė si­ja (dzū­kiš­kai sa­ky­tu­me bal­kis), par­vež­ta iš et­no­gra­fi­nės so­dy­bos, se­nos dvi­vė­rės du­rys su se­ną­ja spy­na, ta­pu­sios pui­kiu fo­nu ran­ko­mis megz­toms ko­ji­nėms, pirš­ti­nėms eks­po­nuo­ti.

Se­nie­ji bal­dai bu­vo kū­ry­biš­kai at­nau­jin­ti, pa­vyz­džiui, Jot­vin­gių gim­na­zi­jos do­va­no­toms len­ty­noms tau­to­dai­li­nin­kas kal­vis An­drius Liau­kus su­kū­rė me­ta­li­nes de­ta­les. Ak­ty­viai pri­si­dė­jo py­nė­jas ir dro­žė­jas Vai­das Pus­vaš­kis, Aly­taus mies­to te­at­ras tal­ki­no trans­por­tu. Tau­to­dai­li­nin­kė Snie­guo­lė Burbė pa­sko­li­no sa­lo­nui mo­čiu­tės skry­nią, ku­rią iš­ta­pė gy­vy­bės me­džio mo­ty­vu drau­ge su dai­li­nin­ke G.Mar­ke­vi­čie­nė.

In­ter­ne­to pus­la­py­je skleis ži­nią apie Dzū­ki­jos meist­rus

Ar­ti­miau­siuo­se pla­nuo­se – tau­to­dai­lės sa­lo­no „Dzy­vai“ in­ter­ne­ti­nės par­duo­tu­vės su­kū­ri­mas, tai pa­da­ry­ti tau­to­dai­li­nin­kams ža­da pa­dė­ti Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tai.

„Dau­ge­liui ama­ti­nin­kų ir meist­rų, ypač vy­res­nio am­žiaus, ri­bo­ji­mų lai­ko­tar­pis la­bai sun­kus – pa­grin­di­niai jų ga­mi­nių pir­kė­jai yra mu­gių da­ly­viai, di­de­lė da­lis ne­tu­ri sa­vo tin­kla­la­pių ar pa­sky­rų, o sa­lo­ne ga­li­ma ras­ti tik­rų lo­bių“, – sa­ko M.Ta­ra­saus­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, sa­lo­no mi­si­ja – pri­sta­ty­ti ran­kų dar­bo vie­ti­nių meist­rų ir ama­ti­nin­kų kū­ri­nius ir ga­mi­nius – yra la­bai svar­bi šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je, kai at­sig­rę­žia­ma į vie­ti­nių meist­rų (vie­tos kū­rė­jų) ran­kų dar­bo, iš gam­ti­nių me­džia­gų su­kur­tus ga­mi­nius. In­ter­ne­ti­nis pus­la­pis at­ver­tų di­des­nes erd­ves ži­niai apie Dzū­ki­jos tau­to­dai­lės meist­rus skleis­ti.

At­ei­ty­je at­nau­jin­to­se „Dzy­vų“ sa­lo­no pa­tal­po­se ga­lė­tų bū­ti at­ve­ria­mos ir ka­me­ri­nės pa­ro­di­nės erd­vės, ku­rio­se vyk­tų edu­ka­ci­jos, pa­vyz­džiui, bū­tų de­monst­ruo­ja­mi tau­to­dai­lės meist­rų dar­bo įran­kiai. Be ki­ta ko, Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riaus tu­ri su­ma­ny­mų, kaip ga­lė­tų ori­gi­na­liai pri­si­dė­ti prie pro­jek­to „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.