Pa­si­rū­pin­ki­te ka­ran­ti­no iš­var­gin­to­mis aki­mis ir drą­siai mė­gau­ki­tės va­sa­ros sau­le (1)

nuotr
Šal­ta­sis me­tų lai­kas ir ka­ran­ti­nas, kai daug lai­ko pra­lei­do­me prie kom­piu­te­rio ir te­le­fo­no ek­ra­nų, iš­var­gi­no mū­sų akis. Ar­tė­jan­ti va­sa­ra yra pui­kus me­tas pa­si­rū­pin­ti re­ga. „Op­to­met­ri­jos cen­tro“ Drus­ki­nin­kų op­ti­ko­je at­lie­ka­mos pro­fe­sio­na­lios akių pa­tik­ros vai­kams ir su­au­gu­siems – pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be ver­ta ir pro­fi­lak­tiš­kai, juo­lab ar­tė­jan­ti ka­len­do­ri­nė va­sa­ra pri­me­na, kad lai­kas įsi­gy­ti ir nau­jus sau­lės aki­nius. Iki ge­gu­žės 31 die­nos ga­li­te pa­si­nau­do­ti ak­ci­ja „2 aki­niai už 1 kai­ną“.

„Op­to­met­ri­jos cen­tro“ akių gy­dy­to­ja, me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­rė Jo­lan­ta Ben­do­rie­nė pa­ste­bi, kad dau­gu­ma žmo­nių nė­ra įpra­tę pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti sa­vo akių būk­lės ir į op­ti­kas už­su­ka tik pa­ju­tę bė­dą. Vis­gi la­bai svar­bu su­pras­ti, jog tiek vai­kams, tiek su­au­gu­siems pro­fi­lak­ti­nė akių pa­tik­ra yra ypač svar­bi, lei­džian­ti pa­ste­bė­ti re­gos pa­ki­ti­mus anks­ty­vo­je sta­di­jo­je.

Gy­dy­to­ja įspė­ja, jog il­ges­nis lai­kas, pra­leis­tas žai­džiant te­le­fo­nu ar plan­še­ti­niu kom­piu­te­riu, vai­kams ga­li su­kel­ti trum­pa­re­gys­tę. Gy­dy­to­jos tei­gi­mu, dėl il­go žiū­rė­ji­mo į ek­ra­nus ma­žie­siems net ga­li at­si­ras­ti žvai­ru­mas. Vai­kų re­gą J. Ben­do­rie­nė pa­ta­ria tik­rin­ti re­gu­lia­riai – vie­ne­rių, tre­jų ir še­še­rių ar sep­ty­ne­rių me­tų. Jei tė­vai yra trum­pa­re­giai, o vai­kas daug lai­ko pra­lei­džia prie ek­ra­no, re­gė­ji­mą gy­dy­to­ja re­ko­men­duo­ja tik­rin­ti kas­met.

Mo­der­ni, kom­piu­te­ri­zuo­ta „Op­to­met­ri­jos cen­tro“ op­ti­ko­se įdieg­ta įran­ga akių pa­tik­rą pa­da­ro grei­tes­nę, tiks­les­nę ir iš­sa­mes­nę, o aki­nius bei kon­tak­ti­nius lę­šius iš­si­rink­ti pa­de­da op­ti­kos spe­cia­lis­tas.

Pa­ste­bi­ma nau­ja ten­den­ci­ja, kad ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu dau­ge­lis vie­toj lę­šių rin­ko­si skai­ty­mo aki­nius. Tie, kam sun­ku iš­si­rink­ti, vi­sa­da ga­li už­ei­ti į „Op­to­met­ri­jos cen­tro“ sa­lo­nus ir pa­si­tar­ti su spe­cia­lis­tais. Čia ra­si­te di­džiau­sią ko­ky­biš­kų – tiek eko­no­mi­nės kla­sės, tiek pre­mium kla­sės aki­nių lę­šių bei dan­gų pa­si­rin­ki­mą už itin pa­lan­kią kai­ną.

Nė kiek ne ma­žes­nis pa­vo­jus gy­ven­to­jų ty­ko pa­si­trau­kus nuo ek­ra­nų ir iš­ėjus pa­si­vaikš­čio­ti gam­to­je. Dėl šios prie­žas­ties aki­niai nuo sau­lės tu­rė­tų tap­ti ne tik sti­liaus ak­se­su­a­ru, bet ir akių ser­gė­to­ju. Šiuo me­tu „Op­to­met­ri­jos cen­tras“ kvie­čia va­sa­rą pa­si­tik­ti ko­jon su ma­da ir nau­jau­sio­mis sti­liaus ten­den­ci­jo­mis. Op­ti­kos spe­cia­lis­tai kvie­čia pa­si­nau­do­ti ak­ci­ja – „2 aki­niai už 1 kai­ną“. Jos me­tu kiek­vie­nas, per­kan­tis aki­nius, ant­rus aki­nius gaus už 1 cen­tą. Ak­ci­ja ga­lio­ja iki ge­gu­žės 31 die­nos.

„Op­to­met­ri­jos cen­tro“ op­ti­kos jau daug me­tų sa­vo klien­tams siū­lo įsi­gy­ti aki­nius už itin pa­lan­kią kai­ną. Gau­sus aki­nių rė­me­lių ir sau­lės aki­nių asor­ti­men­tas – nuo ne­bran­gių, ko­ky­biš­kų aki­nių rė­me­lių iki gar­siau­sių pa­sau­lio ma­dos kū­rė­jų pre­kių žen­klų.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ak­ci­ją ir pro­duk­tus ra­si­te tin­kla­la­py­je www.op­to­met­ri­jos­cen­tras.lt. Taip pat ga­li­te už­si­re­gist­ruo­ti in­ter­ne­tu kon­sul­ta­ci­jai pas akių gy­dy­to­ją ar op­to­met­ri­nin­ką.

 

Elek­tro­ni­nė par­duo­tu­vė: www.e-op­to­met­ri­jos­cen­tras.lt

 

Pa­reng­ta ben­dra­dar­biau­jant su UAB „Op­to­met­ri­jos cen­tras“

 

Užs. Nr. 064

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.