Pa­ra­ma že­mės ūkio pro­duk­tams per­dirb­ti su­lau­kė ir ko­o­pe­ra­ty­vų dė­me­sio

Zemes ukis
Kar­tu įsi­gi­ję kmy­nų pjo­vi­mo į pra­dal­ges kom­bai­ną, ko­o­pe­ra­ty­vo na­riai ga­li grei­tai ir ko­ky­biš­kai nu­kul­ti vais­tin­gą­sias sėk­las. ŽŪK „Že­mai­ti­jos aruo­dai“ ar­chy­vo nuotr.
Rug­pjū­čio mė­ne­sį bai­gė­si pa­raiš­kų pri­ėmi­mas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mą, rin­ko­da­rą ir (ar­ba) plėt­rą“. Pa­gal ją pa­reiš­kė­jams, ku­rie yra pri­pa­žin­ti že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vai, bu­vo ski­ria­ma 10 at­ran­kos ba­lų. Pa­raiš­ką pa­ra­mai gau­ti pa­gal šią veik­los sri­tį pa­tei­kė ir Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vas „Že­mai­ti­jos aruo­dai“, ku­rio di­rek­to­rius Vy­gan­das Kum­pys sa­kė, kad ko­o­pe­ra­ty­vas pa­ra­ma nau­do­jo­si ne kar­tą, o šį­kart už gau­tas lė­šas pla­nuo­ja or­ga­ni­zuo­ti per­dirb­tos pro­duk­ci­jos tie­ki­mo gran­di­nes.

Pra­si­dė­jo nuo šei­mos ver­slo

Kaip pa­sa­ko­jo V. Kum­pys, ŽŪK „Že­mai­ti­jos aruo­dai“ yra kmy­nų prie­sko­nių ga­my­bos eks­per­tas. Ko­o­pe­ra­ty­vas, pa­sak pa­šne­ko­vo, pra­si­dė­jo kaip šei­mos ver­slas, ku­riam pa­ma­tus pa­klo­jo da­bar­ti­nio va­do­vo se­ne­lis An­ta­nas Gau­čys, penk­ta­ja­me pra­ėju­sio am­žiaus de­šimt­me­ty­je pra­dė­jęs va­do­vau­ti Kre­tin­gos so­di­nin­kys­tės ūkio Ru­bu­lių sky­riaus žo­lių, sėk­lų va­ly­mo ir san­dė­lia­vi­mo ce­chui bei or­ga­ni­za­vęs jo dar­bą 40 me­tų.

Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, pas­ku­ti­nį pra­ėju­sio am­žiaus de­šimt­me­tį šei­mai pa­vy­ko įsi­gy­ti is­to­ri­nes Kre­tin­gos so­di­nin­kys­tės ūkio pa­tal­pas, kur bu­vo tę­sia­ma sėk­lų ruo­ši­mo ir va­ly­mo veik­la.

Ga­liau­siai 2014 me­tais gi­mė ko­o­pe­ra­ty­vas, ku­riam duo­tas pa­va­di­ni­mas „Že­mai­ti­jos aruo­dai“. A. Gau­čys, anot V. Kum­pio, sa­vo ži­nias ir pa­tir­tį per­da­vė jau­nes­nia­jai kar­tai, ku­ri, tęs­da­ma tra­di­ci­ją ir nau­do­da­ma­si per­duo­ta pa­tir­ti­mi, ku­ria bei to­bu­li­na ko­o­pe­ra­ty­vo tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus ir or­ga­ni­zuo­ja veik­lą.

„Mū­sų ko­o­pe­ra­ty­vas, pa­si­telk­da­mas mo­der­nius per­dir­bi­mo tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus, per­dir­ba ir re­a­li­zuo­ja aukš­čiau­sios ko­ky­bės lie­tu­viš­ką kmy­nų pro­duk­ci­ją pir­kė­jams vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – kal­bė­jo va­do­vas.

Kar­tu – už­tik­rin­čiau

Kaip aiš­ki­no pa­šne­ko­vas, da­bar ko­o­pe­ra­ty­vą su­da­ro ūkiai, ku­rie sa­vo sė­jo­mai­no­je au­gi­na dvi­me­čius kmy­nus. „Iki ko­lek­ty­vi­nių in­ves­ti­ci­jų ko­o­pe­ra­ty­vo na­riai par­da­vi­nė­da­vo ža­lia­vą po pir­mi­nio va­ly­mo to­les­niam per­dir­bi­mui, da­bar ko­o­pe­ra­ty­vas par­duo­da ga­lu­ti­nį per­dirb­tą pro­duk­tą, – apie ko­o­pe­ra­ci­jos nau­dą kal­bė­jo V. Kum­pys. – Vi­sos mū­sų ko­o­pe­ra­ty­vo tei­kia­mos pa­slau­gos iš es­mės ne­bū­tų pa­sie­kia­mos ir ne­bū­tų ren­ta­bi­lios nė vie­nam iš mū­sų ko­o­pe­ra­ty­vo na­rių vei­kiant at­ski­rai. Va­ly­mo ko­ky­bė, ko­ky­bės kon­tro­lė, spe­cia­li­zuo­ti įren­gi­mai rei­ka­lau­ja ga­na di­de­lio ap­kro­vi­mo, tad yra įdar­bi­na­mas vi­sas ko­lek­ty­vas – tiek ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, tiek la­bo­ra­to­ri­jo­je, tiek ga­my­bos pro­ce­se.“

Anot di­rek­to­riaus, kai ku­rios in­ves­ti­ci­jos bū­tų tik­rai per skau­džios ar­ba net vi­sai ne­įkan­da­mos pa­ski­riems ma­žiems ūkiams. „Pa­vyz­džiui, ko­o­pe­ra­ty­vas 2019 me­tais įsi­gi­jo mo­der­nų kmy­nų į pra­dal­ges pjo­vi­mo me­cha­niz­mą ir ko­o­pe­ra­ty­vo na­riams tei­kė šią pa­slau­gą, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas. – Tai lei­džia ko­o­pe­ra­ty­vo na­riams kul­ti na­tū­ra­lų lie­tu­viš­ko­je sau­lu­tė­je džio­vin­tą kmy­ną, ku­rio ko­ky­bė – nuo­sta­bi, ge­riau­sia pa­sau­ly­je. Be to, mū­sų ga­myk­lo­je vei­kia vie­na mo­der­niau­sių ga­my­bos ir va­ly­mo li­ni­jų Bal­ti­jos ša­ly­se.“

Pa­ra­ma pa­de­da to­bu­lė­ti

Kaip tei­gė V. Kum­pys, pa­si­nau­do­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma, 2015 m. at­lik­ta vi­siš­ka sėk­lų pa­ruo­ši­mo ir va­ly­mo mo­der­ni­za­ci­ja, įdieg­ti šiuo­lai­kiš­ki, mo­der­nūs ir na­šu­mą ge­ro­kai di­di­nan­tys įren­gi­mai, ta­čiau ne­ma­ža da­lis in­ves­ti­ci­jų pa­da­ry­ta ir iš ko­o­pe­ra­ty­vo na­rių skir­tų ar su­kaup­tų lė­šų – 2016 m. pra­plės­ta va­ly­mo li­ni­ja, pa­ge­ri­nu­si va­ly­mo bei fa­sa­vi­mo li­ni­jos na­šu­mą, 2018 m. baig­ti ga­my­bi­nių pa­tal­pų mo­der­ni­za­vi­mo ir mais­to sau­gos va­dy­bos stan­dar­tų įdie­gi­mo pro­jek­tai, įreng­ta mo­der­ni ko­ky­bės la­bo­ra­to­ri­ja, 2019 m. nu­pirk­tas na­šus kmy­nų pjo­vi­mo į pra­dal­ges kom­bai­nas ir t. t.

Šie­met, pa­sak pa­šne­ko­vo, ko­o­pe­ra­ty­vas tei­kė pa­raiš­ką pa­gal KPP prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mą, rin­ko­da­rą ir (ar­ba) plėt­rą“ ir, jei gaus pa­ra­mą, už pra­šo­mus be­veik 400 tūkst. eu­rų ke­ti­na or­ga­ni­zuo­ti per­dirb­tos pro­duk­ci­jos tie­ki­mo gran­di­nes.

Pa­ra­mos pa­pra­šė ke­tu­ri ko­o­pe­ra­ty­vai

Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (NMA), 2020 m. lie­pos 20–rug­pjū­čio 21 d. pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pui bu­vo skir­ta 14 705 213 eu­rų pa­ra­mos lė­šų. Šiuo lai­ko­tar­piu iš vi­so že­mės ūkio per­dir­bė­jai pa­tei­kė 26 pa­raiš­kas, ku­rio­se ben­dra pra­šo­ma pa­ra­mos su­ma su­da­ro 7 386 247 eu­rus. Ka­dan­gi ski­ria­ma pa­ra­mos su­ma ly­gio­mis da­li­mis pa­da­ly­ta de­šim­čiai Lie­tu­vos ap­skri­čių, kiek­vie­no­je ap­skri­ty­je pa­reiš­kė­jai ga­li pre­ten­duo­ti į 1,47 mln. eu­rų pa­ra­mą. Tai­gi, kiek­vie­no­je ap­skri­ty­je si­tu­a­ci­ja dėl pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo ski­ria­si, pri­klau­so­mai nuo pa­teik­tų pa­raiš­kų skai­čiaus ir jo­se pra­šo­mos pa­ra­mos su­mos.

Pa­raiš­kas ga­lė­jo teik­ti ju­ri­di­niai as­me­nys, už­si­i­man­tys že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mu ir (ar­ba) rin­ko­da­ra, taip pat už­si­i­man­tys že­mės ūkio veik­la ir per­dir­ban­tys da­lį val­do­je už­au­gin­tos pro­duk­ci­jos bei pla­nuo­jan­tys už­si­im­ti že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mo ir (ar) rin­ko­da­ros veik­la.

Kaip in­for­ma­vo NMA, iš 26-ių pa­reiš­kė­jų ke­tu­rias pa­raiš­kas pa­tei­kė ko­o­pe­ra­ty­vai, jo­se pra­šo­ma pa­ra­mos su­ma sie­kia 1 595 526 eu­rus.

 

Užs. Nr. 0092

KPF logo

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.