Pa­pras­tas ty­ri­mas ga­li iš­gel­bė­ti svei­ka­tą ir gy­vy­bę (0)

NVI nuotr.
NVI nuotr.
Pra­si­de­dan­tis ir net at­si­nau­ji­nęs pro­sta­tos vė­žys yra klas­tin­gas – ne­su­ke­lia be­veik jo­kių simp­to­mų, to­dėl vie­nin­te­lis bū­das jį ap­tik­ti – re­gu­lia­riai at­lik­ti pro­sta­tos spe­ci­fi­nio an­ti­ge­no (PSA) tes­tus. Grei­tas ir pa­pras­tas iš ve­nos pa­im­to krau­jo ty­ri­mas 50–69 me­tų vy­rams yra ne­mo­ka­mas.

Ne­su­ke­lia simp­to­mų

Šiau­rės Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čiam Vin­cui 97-eri. Li­ki­mas lė­mė, kad per vi­są gy­ve­ni­mą jam ne­rei­kė­jo tu­rė­ti rei­ka­lų su gy­dy­to­jais, iš­sky­rus kar­tą, kai su­si­lau­žė ran­ką. Vis dėl­to prieš 18 me­tų uro­lo­gai, at­li­kę PSA tes­tą, jam nu­sta­tė pro­sta­tos vė­žį, tuo­met PSA ro­dik­lis bu­vo net 63, kai nor­ma yra iki 4. Vy­ras bu­vo ope­ruo­tas, vė­liau – gy­do­mas vais­tais. Da­bar po­nas Vin­cas tei­gia, kad jau­čia­si pui­kiai ir tik kar­tą per tris mė­ne­sius ap­si­lan­ko pas uro­lo­gą, kad bū­tų su­leis­ta vais­tų.

„Gal esu gi­męs po lai­min­ga žvaigž­de, kad su gy­dy­to­jais taip ge­rai pa­si­se­kė“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Dau­ge­liui vy­rų, kaip ir po­nui Vin­cui, pra­di­nių sta­di­jų pro­sta­tos vė­žys ga­li vys­ty­tis me­tų me­tus ir ne­su­kel­ti simp­to­mų. To­dėl, pa­sak Na­cio­na­li­nio vė­žio cen­tro on­ko­lo­go-uro­lo­go Sau­liaus Ži­lio, bū­ti­na at­lik­ti pro­sta­tos spe­ci­fi­nio an­ti­ge­no (PSA) tes­tą. Tam iš ve­nos pa­ima­mas krau­jas. Ty­ri­mas grei­tas, pa­to­gus ir ga­na tiks­lus.

„Ty­ri­mas kom­pen­suo­ja­mas ri­zi­kos gru­pės vy­rams nuo 50 iki 69 me­tų ir vy­rams, ku­rių šei­mos na­riai sir­go pro­sta­tos vė­žiu, nuo 45-erių. Bent kar­tą per dve­jus me­tus jie tu­ri at­lik­ti PSA ty­ri­mą. Ta­čiau vis daž­niau pro­sta­tos vė­žį nu­sta­to­me jau­nes­niems vy­rams, to­dėl bū­tų pra­var­tu pa­si­tik­rin­ti vi­siems, su­lau­ku­siems 45-erių, ir ne kas dve­jus me­tus, bet kas­met, net ne­jau­čian­tiems jo­kių ne­ma­lo­nių simp­to­mų“, – sa­ko S. Ži­lys.

Jei šis ty­ri­mas pa­ro­do, kad li­ga pra­si­dė­ju­si, at­lie­ka­mi ki­ti ty­ri­mai, ku­rie pa­tiks­li­na diag­no­zę, t. y. pro­sta­tos biop­si­ja ar­ba mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mas.

„Pra­di­nių sta­di­jų vė­žys, kai ga­li­me žmo­gų iš­gy­dy­ti, daž­niau­siai bū­na be simp­to­mų. Kai at­si­ran­da simp­to­mų, li­ga bū­na pro­gre­sa­vu­si ir iš­gy­dy­ti li­go­nio ne­ga­li­me, bet ga­li­me li­gą val­dy­ti“, – pa­brė­žia spe­cia­lis­tas.

De­ja, nė­ra ir spe­ci­fi­nių simp­to­mų, ku­rie pa­dė­tų įtar­ti, kad gy­dy­tam vy­rui li­ga pa­bu­do. Daž­niau­si – šla­pi­ni­mo­si su­tri­ki­mai. Tik esant už­leis­tam pro­sta­tos vė­žiui pra­si­de­da kau­lų skaus­mai.

 

Dau­ge­lis pa­sveiks­ta

Daž­niau­sias pro­sta­tos vė­žio gy­dy­mo bū­das – pro­sta­tos ša­li­ni­mas. Jei ope­ra­ci­ja pa­vyks­ta, daž­niau­siai taip ir bū­na, žmo­gus pa­sveiks­ta. Kar­tais bū­na, kad po pa­cien­tui dar yra tai­ko­mas spin­du­li­nis gy­dy­mas.

Ki­tas gy­dy­mo bū­das, ku­ris daž­niau ski­ria­mas vy­res­niems žmo­nėms, – spin­du­li­nis ar­ba spin­du­li­nis kar­tu su hor­mo­ni­niu gy­dy­mu. „Mes ti­ki­mės, kad po jų pa­cien­tas pa­sveiks“, – tei­gia S. Ži­lys.

Kar­tais po dau­ge­lio me­tų li­ga at­si­gau­na, to­dėl la­bai svar­bu, kad li­go­nis bū­tų ste­bi­mas vi­są lai­ką. Tam ir­gi at­lie­ka­mas PSA ty­ri­mas – po ope­ra­ci­jos iš pra­džių kas tris mė­ne­sius, po po­ros me­tų – kas pu­sę me­tų, o vė­liau – kas me­tus. Po spin­du­li­nio gy­dy­mo – re­čiau. Ta­čiau ne­ga­li bū­ti si­tu­a­ci­jos, kad šis ty­ri­mas vi­sai ne­bū­tų at­lie­ka­mas.

„Tai griež­ta tai­syk­lė, – tvir­ti­na spe­cia­lis­tas, – ir tai ga­li da­ry­ti šei­mos gy­dy­to­jai. Mes tik nu­ro­do­me, ko­kiems ro­dik­liams esant jie pa­cien­tą tu­ri at­siųs­ti uro­lo­go kon­sul­ta­ci­jai.“

 

Skie­pas at­vyks­tant tik­rin­tis ne­bū­ti­nas

S. Ži­lys tei­gia, kad ty­ri­mui į gy­dy­mo įstai­gą ga­li­ma at­vyk­ti ir nepa­si­skie­pi­jus nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos, ta­čiau on­ko­lo­gi­niai li­go­niai Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu yra tarp žmo­nių, ku­rie pir­miau­sia tu­ri bū­ti pa­skie­py­ti, jei­gu ne­pra­ėję me­tai po vė­žio gy­dy­mo.

Gy­dy­to­jas pa­brė­žia: pa­si­skie­pi­jęs ar nepa­si­skie­pi­jęs žmo­gus vis tiek tu­ri at­lik­ti PSA tes­tą, nes nuo to pri­klau­so jo svei­ka­ta ir net­gi gy­vy­bė. Na­cio­na­li­nia­me vė­žio ins­ti­tu­te kas­dien vy­rus kon­sul­tuo­ja net trys uro­lo­gai.

„Ri­zi­ka gy­dy­mo įstai­go­je už­si­krės­ti ko­ro­na­vi­ru­su ne­pa­ly­gin­ti ma­žes­nė nei pre­ky­bos cen­tre, nes vi­si me­di­kai jau pa­skie­py­ti, mes griež­tai lai­ko­mės epi­de­mi­nės sau­gos tai­syk­lių“, – tvir­ti­na S. Ži­lys.

 

Re­cep­tai iš­ra­šo­mi il­gam

Vy­rams, ku­riems rei­kia gy­dy­mo vais­tais, ne­bū­ti­na kas mė­ne­sį lan­ky­tis pas gy­dy­to­ją, kad gau­tų vais­tų re­cep­tą. Su gy­dy­to­ju ga­li­ma ben­drau­ti te­le­fo­nu ar­ba in­ter­ne­tu. Ži­no­da­mas pa­cien­tą, jo li­gos ei­gą ir pa­tik­ri­nęs PSA ty­ri­mo ro­dik­lius, gy­dy­to­jas ga­li ar­ba tęs­ti pra­dė­tą gy­dy­mą ar­ba skir­ti nau­ją.

„Kai baig­sis epi­de­mi­ja, su pa­cien­tais vėl ga­lė­si­me ben­drau­ti tie­sio­giai“, – sa­ko on­ko­lo­gas.

In­jek­ci­jų li­go­niai tu­ri at­vyk­ti pas uro­lo­gus kas mė­ne­sį ar­ba tris mė­ne­sius. Taip pat yra in­jek­ci­jos, ku­rios vei­kia pu­sę me­tų, tuo­met li­go­niams rei­kia at­vyk­ti du kar­tus per me­tus. To­dėl pir­miau­sia yra nu­sta­to­ma, ko­kio ag­re­sy­vu­mo vė­žiu žmo­gus ser­ga ir ko­kia ri­zi­ka, kad jis pro­gre­suos. Kai ri­zi­ka men­ka, li­go­nis net ne­gy­do­mas, tik ste­bi­mas.

„Ag­re­sy­via li­ga ser­gan­čius pa­cien­tus no­ri­me ma­ty­ti daž­niau, nes tuo­met ga­li­me ge­riau val­dy­ti jų li­gą. Ge­riau, jei jie at­vyks­ta į gy­dy­mo įstai­gą, – tei­gia gy­dy­to­jas S. Ži­lys ir pri­du­ria, kad uro­lo­gas yra vy­ro drau­gas, o ne prie­šas. „Mes ga­li­me pa­dė­ti. Jei ne­pa­si­tik­rin­si­te, ne­ži­no­si­te, kad ser­ga­te, ir už­lei­si­te li­gą“, – pa­ste­bi spe­cia­lis­tas.

Da­bar dau­ge­ly­je įstai­gų be­veik nė­ra ei­lių ir pa­gal­bos su­lauk­ti ga­li­ma la­bai grei­tai.

Sa­vo su­tuok­ti­nių ar tė­vų svei­ka­ta ga­lė­tų pa­si­rū­pin­ti šei­mos na­riai. Jie tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į ar­ti­mo­jo nuo­tai­kos, el­ge­sio pa­si­kei­ti­mą ir pa­si­rū­pin­ti, kad jis pa­si­tik­rin­tų svei­ka­tą, ypač – kad at­lik­tų PSA ty­ri­mą.

TRI-LT-000162/2021 m. ba­lan­džio mėn.

Pa­reng­ta ben­dra­dar­biau­jant su „Ip­sen Phar­ma“.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai