Pa­grin­di­nis dar­bo­tvarkės klau­si­mas – žie­mos ke­liai (3)

Me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas Alo­vė­je su­sto­jo pa­gir­ti snie­gą va­lan­čių mo­te­rų, bet pa­si­ge­do tal­ki­nin­kų vy­rų.
Me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas Alo­vė­je su­sto­jo pa­gir­ti snie­gą va­lan­čių mo­te­rų, bet pa­si­ge­do tal­ki­nin­kų vy­rų.
Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė antradienį savo darbotvarkėse skyrė pirmenybę rajono kelių būklei, sniego valymui, žvyro barstymui, nulūžusių medžių šalinimui ir kitiems su tuo susijusiems klausimams spręsti. Pati žiema nėra ekstremali situacija, bet kai visą naktį ir dieną be sustojimo sninga, keliai tampa sunkiai valomi ir kai kur – tiesiog neišvažiuojami.

Tel­kia­ma vi­sa įma­no­ma pa­gal­ba

Jau iš pat ant­ra­die­nio ry­to me­ro te­le­fo­nu gau­tas sig­na­las, kad už­klim­po net UAB „Or­do“ ke­lių va­ly­tu­vas, nuo 2 val. nak­ties dir­bęs Pi­va­šiū­nuo­se. Jo iš­trauk­ti ne­pa­jė­gė net Prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos eki­pa­žas, to­dėl te­ko kvies­ti ga­lin­gą tech­ni­ką.

Vis dėl­to il­ga­sis va­ly­mo marš­ru­tas nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį įveik­tas, svar­biau­si ke­liai nu­va­ly­ti. Nuo­lat snin­gant ke­lio dan­ga vėl grei­tai pa­si­den­gia sto­ru snie­go sluoks­niu, tad gy­ven­to­jai kvie­čia­mi im­tis at­sar­gu­mo prie­mo­nių, gal­būt net­gi pa­lik­ti au­to­mo­bi­lius sau­gio­je vie­to­je, ne­ri­zi­kuo­ti va­žiuo­jant ša­lu­ti­niais ke­liais.

Prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos punk­tams nu­ro­dy­ta ne­del­siant re­a­guo­ti į sig­na­lus, kad ant ke­lių yra už­vir­tu­sių me­džių ar jų ša­kų ir ša­lin­ti lū­žu­sius me­džius.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas A.Vrub­liaus­kas ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė G.Jo­ciuns­kai­tė pa­tys iš­vy­ko įsi­ti­kin­ti, kaip va­lo­mi svar­biau­si ke­liai, ar jie yra iš­va­žiuo­ja­mi.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je yra dau­giau kaip 1500 ki­lo­met­rų va­lo­mų ke­lių ir gat­vių, tad žie­mą, ypač smar­kiai snin­gant, fi­ziš­kai ne­įma­no­ma jų vi­sų nu­va­ly­ti. Gy­ven­to­jų pra­šo­ma su­pra­ti­mo ir vi­so­ke­rio­pos pa­gal­bos vie­ni ki­tiems.

Sa­vi­val­dy­bė ieš­ko ga­li­my­bės pa­si­telk­ti pa­pil­do­mos ga­lin­gos tech­ni­kos iš įmo­nių ir ben­dro­vių.

UAB „Or­do“ dir­bo vi­są nak­tį

Ra­jo­no ke­lius pa­gal su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be va­lan­čios UAB „Or­do“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Pet­ras Tur­kus pa­si­ta­ri­me su me­ru A.Vrub­liaus­ku ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re G.Jo­ciuns­kai­te tvir­ti­no, kad įmo­nės tech­ni­ka ir dar­buo­to­jai nak­tį iš ant­ra­die­nio į tre­čia­die­nį pra­dė­jo va­ly­ti ke­lius nuo 2 val. ir dir­bo iki pat ry­to.

Nuo­to­li­nį pa­si­ta­ri­mą su se­niū­ni­jų va­do­vais su­ren­gęs me­ras A.Vrub­liaus­kas pra­šė ne­del­siant į pa­gal­bą su­telk­ti ūki­nin­kus ir gy­ven­to­jus, ku­rie tu­ri rei­ka­lin­gos ke­lių va­ly­mui tech­ni­kos.

Se­niū­nai sa­kė, kad vie­ni gy­ven­to­jai skam­bi­na, ra­šo pik­tas ži­nu­tes ir net­gi gra­si­na dėl ap­snig­tų ke­lių, o ki­ti – prie­šin­gai – pa­tys ima­si dar­bo, va­lo gat­ves ir ke­lius, pa­de­da kai­my­nams. Kai ku­rie ke­lių va­ly­mo pa­slau­gą tei­kia už pi­ni­gus, bet se­niū­nams svar­bu ži­no­ti, kad to­kią pa­slau­gą ap­skri­tai ga­li­ma gau­ti. Tre­čia­die­nio ry­tą ke­lių va­ly­mo ėmė­si vi­sos jung­ti­nės pa­jė­gos.

Me­ras pra­šė se­niū­nų la­bai kon­kre­čiai įvar­dy­ti pri­ori­te­tus, ko­dėl vie­nas ar ki­tas ke­lias tu­ri bū­ti va­lo­mas pir­miau­sia.

Taip pat ra­gi­no jaut­riai re­a­guo­ti į gy­ven­to­jų pra­šy­mus pa­dė­ti, iš­ti­kus bė­dai, jei­gu rei­kia pri­va­žiuo­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liui ar ki­tais at­ve­jais.

Pats me­ras A.Vrub­liaus­kas po dar­bo ir­gi sė­do prie trak­to­riaus vai­ro ir pri­si­dė­jo prie ke­lių va­ly­mo. Pū­ga il­gai ne­si­tęs, bet šio­mis die­no­mis rei­kia ypa­tin­gų pa­stan­gų jos pa­da­ri­niams kon­tro­liuo­ti.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai