Ofi­cia­liai nepa­si­skel­bian­ti Aly­taus mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma ga­li pri­šauk­ti net tie­sio­gi­nį val­dy­mą (32)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Ne­at­mes­ti­na, kad Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je del­sia­ma pa­skelb­ti dau­gu­mą, jog ne­at­si­ras­tų opo­nuo­jan­ti ma­žu­ma su tei­kia­mais dau­gu­mai ne­pa­lan­kiais pa­siū­ly­mais. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
Ne­at­mes­ti­na, kad Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je del­sia­ma pa­skelb­ti dau­gu­mą, jog ne­at­si­ras­tų opo­nuo­jan­ti ma­žu­ma su tei­kia­mais dau­gu­mai ne­pa­lan­kiais pa­siū­ly­mais. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je net 19 man­da­tų iš 27 yra iš­ko­vo­ję so­cial­de­mok­ra­tai. Dau­gu­ma aiš­ki, bet ji ofi­cia­liai nepa­si­skel­bu­si. Ka­dan­gi toks žings­nis ne­pa­da­ry­tas, ne­ga­li kur­tis ir ta­ry­bos ma­žu­ma ar­ba opo­zi­ci­ja. Nors bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je dvie­jų ta­ry­bos na­rių – De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vų gru­pė pa­si­skel­bė ma­žu­ma, ta­čiau ji gy­vuo­ti ne­ga­li, kol nė­ra ofi­cia­lios dau­gu­mos. Pas­ta­ro­ji tu­ri at­si­ras­ti, va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu. O ofi­cia­liai nepa­si­skel­bian­ti mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma ga­li pri­šauk­ti net tie­sio­gi­nį val­dy­mą sa­vi­val­dy­bė­je, kuo­met ta­ry­ba pa­lei­džia­ma, o jos funk­ci­jas pe­ri­ma Vy­riau­sy­bės pa­skir­tas at­sto­vas.

Dau­gu­mą iš­ko­vo­ję so­cial­de­mok­ra­tai gal­būt už­snū­do ant lau­rų

Anks­tes­nių ka­den­ci­jų mies­to ta­ry­bo­se il­gai bu­vo de­ra­ma­si dėl val­dan­čio­sios dau­gu­mos. O su­si­de­rė­jus ir pa­si­ra­šius ati­tin­ka­mus do­ku­men­tus dėl ben­dro dar­bo, bu­vo sku­ba­ma ofi­cia­liai pa­si­skelb­ti apie su­da­ry­tą ta­ry­bos dau­gu­mą.

Šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je triuš­ki­na­mai, su dar ne­bū­ta to­kia gau­sia dau­gu­ma, lai­mė­jo so­cial­de­mok­ra­tai. Iš­ko­vo­jo net 19 man­da­tų iš 27. Pir­ma­me tu­re ant­rai ka­den­ci­jai Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­mus lai­mė­jo So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas Ne­ri­jus Ce­siu­lis, nors įsta­ty­miš­kai da­bar jis jau nė­ra mies­to ta­ry­bos na­rys.

Ta­čiau dau­gu­mą mies­to ta­ry­bo­je iš­ko­vo­ję so­cial­de­mok­ra­tai gal­būt už­snū­do ant lau­rų, ne­sku­bė­da­mi ofi­cia­liai pa­skelb­ti dau­gu­mos. Nors Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me ne­nu­ma­ty­tas ter­mi­nas ofi­cia­liai pa­si­skelb­ti dau­gu­mai, bet ji tu­ri bū­ti, ant­raip ne­ga­li for­muo­tis ta­ry­bos ma­žu­ma ar­ba opo­zi­ci­ja.

Kaip bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je me­rui ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jai įteik­ta­me pa­reiš­ki­me pa­ste­bė­jo ta­ry­bos na­riai, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vai Va­le­ri­jus Ven­cius ir Jur­gis Va­liū­nas, de fac­to so­cial­de­mok­ra­tai yra val­dan­čio­ji dau­gu­ma, bet de ju­re jie ven­gia tai įtei­sin­ti: „Aki­vaiz­du, kad jūs ven­gia­te pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę ar­ba ne­gar­bin­gai gud­rau­ja­te, sa­vo įgy­ta ga­lia bei są­mo­nin­gu ne­vei­ki­mu pik­tnau­džiau­ja­te Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­sta­ty­to­mis ta­ry­bos veik­los for­mo­mis ir prin­ci­pais.“

Šiuo pa­reiš­ki­mu so­cial­de­mok­ra­tai pa­kvies­ti drą­siai pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, ne­del­siant pa­si­skelb­ti val­dan­či­ą­ja dau­gu­ma ir aly­tiš­kiams pri­sta­ty­ti sa­vo veik­los kryp­tis su kon­kre­čia dar­bų pro­gra­ma.

 

Nors ma­žu­ma pa­si­skel­bė, ji gy­vuo­ti ne­ga­li

Ta­me pa­čia­me bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ dvie­jų ta­ry­bos na­rių gru­pė, ku­rią su­da­ro V.Ven­cius ir J.Va­liū­nas, pa­si­skel­bė ta­ry­bos ma­žu­ma ar­ba opo­zi­ci­ja, pri­sta­tė ma­žu­mos veik­los kryp­tis.

Gru­pė opo­zi­ci­jos ly­de­riu de­le­ga­vo V.Ven­cių.

Ta­čiau nei pa­si­skel­bu­si Aly­taus mies­to ta­ry­bos ma­žu­ma, nei opo­zi­ci­jos ly­de­ris dirb­ti ne­ga­li, nes nė­ra ofi­cia­lios ta­ry­bos dau­gu­mos.

Pa­gal Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tin­kla­la­py­je pa­teik­tus Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo iš­aiš­ki­ni­mus, šia­me įsta­ty­me įtvir­tin­tos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­mos ir ma­žu­mos są­vo­kos yra vien­ti­so tei­sės ak­to su­de­da­mo­sios da­lys, su­si­ju­sios su ki­to­mis to tei­sės ak­to nor­mo­mis, to­dėl ne­ga­li bū­ti aiš­ki­na­mos at­ski­rai, jos tu­ri bū­ti ver­ti­na­mos sis­te­miš­kai ki­tų Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­tų kon­teks­te. At­si­žvel­giant į tai, da­ry­ti­na iš­va­da, kad ne­su­da­rius sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­mos, ne­ga­li bū­ti su­da­ro­ma ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ma­žu­ma.

Mies­to ta­ry­bos na­rio V.Ven­ciaus gau­ta­me at­sa­ky­me iš Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Ri­čar­do Juš­kos tvir­ti­na­ma, kad ko­mi­te­to var­du duo­tas pa­ve­di­mas Vy­riau­sy­bės at­sto­vams už­tik­rin­ti įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mą. Gir­di, ar­ti­miau­siu lai­ku sa­vi­val­dy­bės, ne­si­lai­kan­čios įsta­ty­mo, su­lauks tei­ki­mų, o jei tai ig­no­ruos, bus ei­na­ma link tie­sio­gi­nio val­dy­mo.

Be­je, pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je bai­gė­si vie­ne­rių me­tų dar­bo su­tar­tis su V.Ven­ciu­mi, kaip Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus pa­ta­rė­ju, ir jis šią dar­bo­vie­tę pa­li­ko. To­les­nių sa­vo dar­bo pla­nų ne­bu­vo lin­kęs at­skleis­ti.

 

„Bus pri­ima­mi vie­nin­gi spren­di­mai dėl vi­sų sa­vi­val­dy­bių“

Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­liaus Ar­laus­ko biu­ro pa­ta­rė­jos In­gos Jab­lons­kie­nės, ku­ruo­jan­čios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę, pa­si­tei­ra­vus, ar mies­to ta­ry­bai bus ren­gia­mas tei­ki­mas ofi­cia­liai pa­skelb­ti dau­gu­mą, ji at­sa­kė: „To­kia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, ku­rio­je nė­ra pa­si­skel­bu­sios dau­gu­mos, Lie­tu­vo­je yra ne vie­na. To­dėl Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­go­je bus pri­ima­mi vie­nin­gi spren­di­mai dėl vi­sų sa­vi­val­dy­bių. Ko­kie jie bus, šian­dien dar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Ta­čiau Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad ta­ry­bos dau­gu­ma tu­ri pa­si­skelb­ti. Jei­gu jos nė­ra, kaip skel­bia Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, aiš­kin­da­ma šį įsta­ty­mą, ne­ga­li bū­ti su­da­ro­ma ir ta­ry­bos ma­žu­ma.“

Aly­taus mies­to ta­ry­bos So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos va­do­vo Min­dau­go Ši­mos tei­gi­mu, apie dau­gu­mos pa­si­skel­bi­mą gal­vo­ja­ma, apie tai kal­ba­ma ir su ki­tų par­ti­jų ta­ry­bos na­riais. Jis pa­brė­žė, kad tai bus pa­da­ry­ta ne anks­čiau kaip rug­pjū­čio pa­bai­go­je, kai ta­ry­bos na­riai grįš po atos­to­gų.

Aki­vaiz­du, kad tai teks pa­da­ry­ti, sie­kiant iš­veng­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mo ar net įve­da­mo tie­sio­gi­nio val­dy­mo, at­ve­riant ke­lius at­si­ras­ti ofi­cia­liai ma­žu­mai ar­ba opo­zi­ci­jai. Ne­at­mes­ti­na, kad Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je del­sia­ma pa­skelb­ti dau­gu­mą, jog ne­at­si­ras­tų opo­nuo­jan­ti ma­žu­ma su tei­kia­mais dau­gu­mai ne­pa­lan­kiais pa­siū­ly­mais.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kol kas ne apie viską drysta kalbėt Alytaus dvare ir per savivaldą, bet. Ne šiaip sau valdantys vietoj pirmalaiko tarybos posėdžio sušaukimo ir sprest problemas, atitolina. Bėgdami nuo problemų jas sunkina. Meras į atotostogas, paskui taryba posėdį keldami į rugpiūčio pabaigą. Nerašo vietiniai, kai kitur prasiskverbė, kad dar gegužio mėnesį Alytaus ligoninės profsajunga užprašė mero paaiškint dėl medikų mažų atlyginimų. Atsakymų nėra. Bet gerai rišasi su didelėm išmokom per Naujus metus ligoninės vadovui. Ir tai skelbė per 15 min. - kiti, bet ne savi. Labai rugpiūtį palengvins valdantiems aiškintis problemų sprendimuose. Kodėl vienur pinigais taškos, kitur nuo vaikų taupo? Ar iš vis valdantieji po rinkimų net ir nesistengia problemų sprest, nes. Paprasčiausia savim pasirūpinę juo jų bėga..

  Komentaras

  Kodėl apačioj komentare bandot menkint opoziciją? Gal iš pavydo, kad šie du pasiskelbę dryso mest iššūkį, ko kiti nesugebėjo anoj ir šioj kadencijoj? Techniškai sudėstė ir pratesė, kad valdantiems pakvipo net tiesioginio valdymo grėsmė. Maža to, valdantieji vietoj to kad skubos tvarka šaukt neeilinį tarybos posėdį ir skubėt taisyt spragas, panašu jie visa taryba bėga į atostogas nuo įvykių. Tas pats kas iš mūšio lauko bėga. Nes, jei kitą posėdį ruošia tik rugpiūčio pabaigoj kaip tikis gal atsitokės tada, reiškia. Per tą laiką stabdoma galėjusia būt sėkminga tarybos, Kontrolės komiteto ir Antikorupcinės ir Etikos komisijų veikla, valdininkų vykdomi projektai kur nuolat yra netikėtų pakitimų ir reikia su taryba derint, akivaizdžiai valdantys atitolindami problemas tampa savivaldybės veiklos stabžiais. Kiek galėjo per šį laiką gero padaryt miesto vystymui, o nei patys daro ir kitus stabdo. Dėl išmokų ligoninės vadovui- vėl dvaro žiniasklaida ir tuo met agresyvūs populistai sugebėjo nepastebėt. O taip aršiai kiekvieną menkniekį viešino.

  Komentaras

  kad ir bus, bet vargu ar kas išdrįs ka prieš pasakyti - visi žinom, kas vyksta. Net kiti, respublikiniai portalai rašė apie dosnią dovana iš einančiam vadovui, o Alytaus žiniasklaida tyli. Kodėl?

  Komentaras

  Įdomi Alytuj politikos per savivaldą imitacija. Per rinkimus ėjo atskiri, nors bijos atvirai diskutuot su alytiškiais, tokių nerinko urmu. Šie laimėję išsiskyrė, kad nebijojo tiesoai su žmonėm agituot. Ir laimėję po rinkimų iš kart užsidarė nuo žmonių. Nei patys daro, nei kitiems leidžia. Mirtinai išsigando kelių pasiskelbusių opozicija iniciatyvų. Meras kelintas mėnesis kaž kur blaškosi. Taryba paskui į atostogas. Reiškia liepos mėnesį gal posėdžio nerenks? Ka žin ar neblogas išmokas gaus ir nieko nedarydami. Taip kaip nuo vaikų mokesčius kėlė nedrysdami rimtų klausimų sprest, tai. Savo laiku vadinamos gatvių gaujos skriaudė turtingus, ubagų ne kabino. O šie rinkti po šlipsais turtingų vengia, bet nuo silpniausių žiūri kur nudirt paskutinius.

  Komentaras

  Anoje kadencijoje prie to pačio mero buvo taryboj pasiskelbę oficialia opozicija jau išnykę po piliečiais. Net sav. Etikos komisijos pirmininkės postą gavo, kur šnipšto lygy pasirodė. Bet tas pats dabartinis meras ir valdantys buvo ramūs. Nes oponuojantys rimtų klausimų ir techniškai nekėlė. Ten į smulkmę erzelynus vėlė, kur ir patys prisipėdavę. Dabar šių oponuojančių paniškai bijo, nes. Drysta rimtus dalykus liest... Dėl pačio mero, tau didžiausią patirtį darbo taryboj turintis ir realioj mero kompetencijoj, mero nerasta ir kuo toliau, tuo labiau išnyksta..Pirmas, kur akivaizdžiai bėga nuo mero padidėjusios konkrečios atsakomybės. Elgias tarsi kuo toliau būt nuo Alytaus... Blaškantis po Ukrainą, atostogose su moto keliaujant ir reportažus kuriant. Vaizdas, nemielas jam mero darbas, kur kompetencijos akivaizdžiai trūksta, klaidos lygiose vietose.. Kur su didele patirtim turėtų išvengt. Ir kkaip dauguma turint nėra už ko slėptis, viskas aiškiai matos. Kas anksčiau po kitų grubesnėm klaidom galima buvo paslėpt, dabar viskas išsigrynina. Nors taryboj atskiriems psrtiečiams jau kantrybė ir trūksta. Būt primityviai įveltiems ir murkdytis.

  Komentaras

  Cesiulis neatsigauna po rinkimų. Mintyse visus siunčia į Peru,o pats tai komandiruotė į Ukrainą, tai motociklu po kalnus. Antrą kartą gavo mero kėdę, žino, kad trečio karto nebus. Naudojasi alytiškių patiklumu.. sklinda kalbos,kad perka butus vieną po kito.

  Komentaras

  Jau nuo 2017 metų kadencijos Alytus galėjo sėkmingai vystytis. Efektyviai miesto naudai išnaudojant galingus pramonės parko ir aerodromo potencialus, dalim sėkmingai įvykdyt Kvartalinę namų renovaciją gerom salygom ir ką aplink mažos savivaldybės pasidarė. Bet. Šios iniciatyvos piktybiškai slopintos atskirų per kombinacijas per teisėsaugą nepaisant viešiem asmenim reikalavimų aiškint nepatogias temas apklatinant per privataus asmens falšifikuotą šmeižtą... per konkrečias bylas. Šiems valdžioje tai seniai nerūpi ir šių temų bijo. Jau keli mėnesiai po rinkimų mero tarybos lygy didžiausias neveiklumo ir neatsakingumo atvejai iki šiol.. Kur iš baimės net nemokšiškai bando opoziciją ignoruot. Kur tarybos narys V.V. vienintelis anoje ir šioje kadencijoje dryso atkreipt dėmesį į biudžeto ypatumus. Ko kiti nedryso ir nedrysta. Todėl tos paniškos baimės tokia liguista reakcija. Kad dryso rimtus dalykus aiškintis. Apie ką kol kas kaip tabu. Dar yra kelios trmos Alytuj kaip tabu iki šiol.

  Komentaras

  Per rinkimus alytiškiai eliminavo anoje kadencijoje pasižymėjusius agresyvius populistus. Dar didesnę blogybę, kur manipuliuodami per teisėsaugą bandė klupdyt miesto interesus ir neįtinkančius nužmogėjusiais metodais. Bet to neužteko, išrinko švelnesius populistus. Kurie nors ne piktybiški..Bet tai nereiškia, kad ir šiems bus leista be atsakomybės išsidirbinėt. Gyvenimas vietoje nestovi. Šioj kadencijoj atsirado techniška opozicija. Kur dryso viešai pasiskelbt. Ne taip kaip anoj kadencijoj, opozicija pasiskelbt bijo, bet tuo metu ir kritikuojančius vaizduoja. Pradžiai palaiko valdančius, vėliau ..susipyksta ir oponuojančius pradeda vaizduot. Rimčiau, policinių dvigubų standartų valdyme kišimosi fiasko. Kitaip ir būt negalėjo.

  Komentaras

  Jau supratom, kad vėl išsirinkom tik ilgą liežuvį - pažaduką, kuris nesugebėjo ir nesugebės miestui padėti atsikelti iš nykimo. Mala šūdą feisbuke, piarinasi, karpo juosteles ir tai viskas ką Cesiulis sugeba. Kompetencijų, reikalingų merui NULIS !

  Komentaras

  rašytojas krykstavo iš laimės, kad alytiškiai padarė super sprendimus, kai neišrinko kai kurių buvusių, o dabar jau pakeitė plokštelę. Gal supyko, kad negavo jokio posto?

  Komentaras

  Ir už visą šį broką mero - tarybos kompetencijose alytiškiai iš mokesčių mokėtojų lėšų brangiai moka merui per didelį atlyginimą ir gan sočias išmokas tarybos nariams. Išvada- kuo valdžioje daugiau nesamonių daro nesiskaitydami net su įstatymais, tuo Alytaus politikoj tokie paklausesni. Arba tik turtingas miestas taip sau gali leist, nes neturtingi išreikalaut, kad valdžia stengtūs dirbt miesto labui. O ne kaip šie po rinkimų atsipalaidavę ir viskas dzin, apart savim pasirūpinę. O rudenį jei pradės reikštis deficitinio biudžeto pasekmės, galės sau dėkot. Kad po rinkimų net ir nesistengė švelnint. Dabar pusmečio reziumė- pakėlė nuo vaikų mokesčius, dar pora arogantiškų nesamonių per tarybą nesiskaitydami su opozicija mostelėjo per ką trumpiaudiu laiku atsidūrė prie tiesioginio valdymo grėsmės. O kas liks po kadencijos tokiu stilium tesiant? Dabar nėra ant ko suverst, apart patys ant savęs.

  Komentaras

  Gėdų gėda tas mūsų Česiulis...išsisėmė, neturi idėjų, neturi patirties, netiro smegenų. Belieka žaidimėlius žaist ir motoraika po Europą lakstyt bei debiliškus filmukus apie myžančius į upę draugelius rodyt.
  Žemas lygis!

  Komentaras

  Štai per rinkimus alytiškiai davė avansu didelį palaikymą laimėt valdantiems. O šie bijo per tarybą net konkrečiai pasiviešint, kad. Mes konkretūs valdantieji su konkrečia programa. Pats meras, kur turi teikt klausimus tarybos svarstymui laiku ir kokybiškai, po rinkimų rimtai ir dirbt vengia. Tai blsškos per betiksles komandiruotes po Ukrainą, tai atostogauja užsieny po kalnus motociklais besivažinėdamas. Palikęs savo kariauną taryboj įmurkdytus per mero teiktus nekokybiškai paruoštus klausimus taryboj. Opozicija pasiskelbę iš dviejų triuškina valdančius lygioj vietoj. Kol kas pas socdemus ir taryboj nėra kam paanalizuot ir paskaityt įstatymus, kaip dirbt pagal LR Vietos sav. Įst. 20,23,24 straipsnius. Kur perskaičius eiliniams alytiškiams viskas aišku, o socdemų elitui nesuvokiama. Kur elgias kaip iš viduramžių į šiuos laikus patekę. Įpratę irtis vis ant kitų įdirbių, o čia susidūrė kur savo gabumais reikia įrodyt ir nėr už ko pasislėpt. Iš kart matos tikri lygiai- nepriprendę valdymui. Tik paskui valdininkų kas dienius įdirbius plaukia, kaip turi būt prieky su savo strategijom ir iniciatyvom.

  Komentaras

  tuo didesnis bardakas Alytuje o palaikyt tvarka ir test darbus nera kam juk meras ir praeita kadencija nieko nedirbo tik pazadus dalino o dabar is viso jam viskas dzin

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.