Nuo švie­ti­mo per­tvar­kos iš­si­gel­bė­ju­sios Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė svars­to: bū­ti ar ne­bū­ti pa­sta­to re­no­va­ci­jai? (1)

Saulė Pinkevičienė
Likiškėlių progimnazija
Pro­tes­to ak­ci­ją už sa­vo iš­li­ki­mą 2019 metais Ro­tu­šės aikš­tė­je su­ren­gu­si Likiškėlių progimnazijos ben­druo­me­nė tuo­met pra­šė, kad lė­šos, už ku­rias bu­vo su­ma­ny­ta sta­ty­ti nau­ją, ma­žes­nę mo­kyk­lą, bent iš da­lies bū­tų skir­tos mokyklos senojo pa­sta­to re­no­va­ci­jai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nors Aly­taus mies­to, kaip ir vi­sos Lie­tu­vos, mo­kyk­los nuo lap­kri­čio li­ko tuš­čios ar­ba apy­tuš­tės, o jų va­do­vai kar­tais pa­si­jun­ta ne tiek švie­ti­mo, kiek me­di­ci­nos įstai­goms va­do­vau­jan­tys, ūki­nės švie­ti­mo pro­ble­mos nie­kur ne­din­go. Tie­siog da­bar apie jas kal­ba­ma ty­liau – nu­stū­mė į ša­lį vi­ru­si­nės ak­tu­a­li­jos. „Aly­taus nau­jie­nas“ pa­sie­kė Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją lan­kan­čios pir­mak­la­sės ma­mos laiš­kas, ku­ria­me ji at­krei­pia dė­me­sį į įstai­gos kie­me griū­van­čią be­to­ni­nę sie­ne­lę ir ne­ri­mau­ja dėl jos ava­ri­nės būk­lės. Pa­sak ma­mos, sie­ne­lė yra ap­tru­pė­ju­si, pa­svi­ru­si ir ga­li­mai ne­sau­gi vai­kams, ku­rie čia mėgs­ta žais­ti, o žie­mą net tram­pli­ną pa­si­da­ro. „No­rė­jo nu­griau­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė su me­ru Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu mo­kyk­lą ir pa­sta­ty­ti mo­der­nią, o sie­ne­lės su­re­mon­tuo­ti ne­ga­li?“ – ste­bi­si ma­ma.

Šil­dy­mui tau­py­mo re­ži­mu – 7 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį

Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Gin­tau­tas Drau­ge­lis pa­tvir­ti­na, kad be­to­ni­nė griū­van­ti sie­ne­lė – mo­kyk­lai pui­kiai ži­no­ma pro­ble­ma, bet bė­da ta, kad be­ne ma­žiau­sio­ji iš esa­mų. „Ne­se­niai ap­žiū­rė­jo­me sie­ne­lę su sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tu Si­gi­tu Stumb­ru, ap­ta­rė­me, kaip rei­kė­tų ją re­mon­tuo­ti – nu­griau­ti ir nau­jai su­tvar­ky­ti šlai­tą. Esant šiuo­lai­ki­nėms tech­no­lo­gi­joms, tai tik­rai ne­bū­tų su­dė­tin­ga“, – pa­ste­bi di­rek­to­rius.

Re­mon­tuo­ti bū­ti­na ir į gim­na­zi­ją ve­dan­čius tre­jus laip­tus (žr. nuotr.), jie nu­tru­pė­ję, at­si­den­gu­si ar­ma­tū­ra, o tai nė­ra sau­gu. Ta­čiau di­džiau­sia pro­gim­na­zi­jos, ku­rią lan­ko 386 mo­ki­nių, bė­da yra ne­su­tvar­ky­tas, ne­ap­šil­tin­tas pa­sta­tas.

Net ir šiais moks­lo me­tais, kai tuš­čios kla­sės šil­do­mos tau­py­mo re­ži­mu, kiek­vie­ną mė­ne­sį biu­dže­tui tai kai­nuo­ja 7 tūkst. eu­rų. Jei rei­kė­tų iš­lai­ky­ti hi­gie­nos nor­mas, bū­ti­nas, kai mo­ki­niai kas­dien lan­ko mo­kyk­lą, ši su­ma bū­tų dar di­des­nė.

Di­rek­to­riaus ma­ny­mu, mo­kyk­los pla­na­vi­mas yra ypač tin­ka­mas, tai iš­ryš­kė­jo da­bar, kai bū­ti­na už­tik­rin­ti mo­ki­nių srau­tus. „Tu­ri­me daug su­ma­ny­mų, kaip rei­kė­tų per­pro­jek­tuo­ti mo­kyk­los erd­ves, kad jos tap­tų dar pa­to­ges­nės, ta­čiau vi­sų pir­ma yra bū­ti­nas pa­sta­to iš­orės ap­šil­ti­ni­mas“, – sa­ko G.Drau­ge­lis.

Kol kas vi­sa tai yra to­les­ni pla­nai, nes 1989 me­tais pa­sta­ty­ta mo­kyk­la taip nie­ka­da ir ne­bu­vo ka­pi­ta­liai su­tvar­ky­ta, tik pa­keis­ti jos lan­gai, du­rys, at­lik­tas kos­me­ti­nis at­ski­rų erd­vių re­mon­tas, ir da­bar pa­sta­to būk­lė ba­do akis ki­tų, su­tvar­ky­tų Aly­taus mies­to mo­kyk­lų kon­teks­te.

2020 me­tais, iš­brau­kus iš švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją, jai leis­ta gy­vuo­ti, bet pa­ža­dais dėl re­no­va­ci­jos mo­kyk­la taip ir ne­ap­da­lin­ta. Tie­sa, įspū­din­gą pro­tes­to ak­ci­ją už sa­vo iš­li­ki­mą Ro­tu­šės aikš­tė­je su­ren­gu­si ben­druo­me­nė tuo­met pra­šė, kad lė­šos, už ku­rias bu­vo su­ma­ny­ta sta­ty­ti nau­ją, ma­žes­nę mo­kyk­lą, bent iš da­lies bū­tų skir­tos se­no­jo pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to re­no­va­ci­jai.

Iš­si­ko­vo­ti vie­tą po sau­le pro­gim­na­zi­jai pa­dė­jo ir tai, kad 40 tūkst. eu­rų iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to jau in­ves­tuo­ta į švie­ti­mo reik­mėms ne­rei­ka­lin­gas mo­kyk­los pa­tal­pas, esan­čias pir­ma­ja­me Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos aukš­te. Jo­se įsi­kū­rė Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kos fi­lia­las. Šiuo me­tu taip pat vyk­do­mas eu­ro­pi­nis pro­jek­tas – bai­gia­mos įreng­ti pa­tal­pos, skir­tos su­au­gu­sių­jų ne­for­ma­lia­jam ug­dy­mui, jis per­kel­tas iš lik­vi­duo­tos Jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų mo­kyk­los. Jau­kiai, mo­der­niai įreng­tos šios erd­vės – tik­ras kon­tras­tas li­ku­siam pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tui.

„Svars­to­me įvai­rius va­rian­tus, no­ri­si pra­dė­ti at­ski­rų kla­sių, ko­ri­do­rių re­mon­tą pa­da­ry­ti, tu­ri­me idė­ją, kad bū­tų ga­li­ma pi­giau jį at­lik­ti, su­da­rius su­tar­tį su Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tru. Re­mon­to dar­bus, kaip prak­ti­ką, at­lik­tų šio cen­tro auk­lė­ti­niai“, – sa­ko G.Drau­ge­lis.

Be­je, gruo­džio mė­ne­sį di­rek­to­rius sa­vo siū­ly­mą raš­tu iš­dės­tė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams, ta­čiau at­sa­ky­mo kol kas ne­su­lau­kė.

 

Šo­ki­ra­vo siū­ly­mu griau­ti

2019 me­tais Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja nu­skam­bė­jo Lie­tu­vo­je, nes vie­tos po­li­ti­kai pa­siū­lė ją nu­griau­ti, o to­kie pre­ce­den­tai res­pub­li­kos mas­tu yra vie­ne­ti­niai. Pri­min­si­me, kad šios įstai­gos pa­sta­tas yra nau­jau­sias iš vi­sų mū­sų mies­to mo­kyk­lų. Ko­dėl ji li­ko ap­leis­ta?

Pa­si­ro­do, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už­sa­ky­mu 2009 me­tais bu­vo pa­reng­tas Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos (bu­vu­sios Aly­taus Li­kiš­kė­lių vi­du­ri­nės mo­kyk­los) pa­sta­to re­mon­to ir re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nis pro­jek­tas bei nu­ma­ty­tas po­rei­kis (3 mln. 679 tūks­tan­čiai li­tų) pa­sta­to iš­orės re­konst­ra­vi­mo dar­bams. Tuo­met bu­vo re­no­vuo­ta da­lis Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to sto­go, pa­keis­ti lan­gai ir du­rys.

„Ka­dan­gi pra­ėjo 12 me­tų ir mo­kyk­los pa­sta­tas yra re­mon­tuo­ti­nas, tiks­lin­ga, kad bū­tų pa­reng­tas nau­jas Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas, at­si­žvel­giant į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2021–2025 me­tų ben­drą­jį pla­ną. Jį ren­gia dar­bo gru­pė. Re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu tu­rė­tų bū­ti sie­kia­ma pa­ge­rin­ti mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­čių mo­ki­nių ug­dy­mo są­ly­gas, kad jos ati­tik­tų hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mus, pri­tai­ky­ti erd­ves su­au­gu­sių­jų ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo, Sau­gaus eis­mo kla­sės ir Ru­sų šeš­ta­die­ni­nės mo­kyk­los veik­lai, per­kel­tai iš lik­vi­duo­tos Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los“, – taip „Aly­taus nau­jie­nas“ in­for­ma­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, pa­klau­sus apie pla­nus re­no­vuo­ti Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją.

„Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja po Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2021–2025 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų pa­tvir­ti­ni­mo teiks Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­siū­ly­mą dėl Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to re­konst­ra­vi­mo tech­ni­nio pro­jek­to pa­ren­gi­mo, pas­kui bus ieš­ko­ma fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nio tech­ni­nia­me pro­jek­te nu­ma­ty­tiems dar­bams at­lik­ti. Jei­gu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­tars siū­ly­mui, tuo­met, at­si­žvel­giant į tin­klo per­tvar­kos pla­ną, bus ga­li­ma spręs­ti dėl Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo su Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tru, at­lie­kant tech­ni­nia­me pro­jek­te nu­ma­ty­tus pa­tal­pų re­mon­to dar­bus“, – in­for­muo­ja Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Šar­ku­vie­nė.

„Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, dar­bo gru­pė siū­ly­mus dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2021–2025 me­tais tu­rė­tų pa­teik­ti jau šią sa­vai­tę. Po to mė­ne­sį lai­ko vyks vie­ša­sis svars­ty­mas su ben­druo­me­nė­mis ir ta­da siū­ly­mai bus tei­kia­mi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.