Nuo šiol die­giant trum­pas tie­ki­mo gran­di­nes – ga­li­my­bė steig­ti re­gio­ni­nius lo­gis­ti­kos cen­trus vi­so­je Lie­tu­vo­je (0)

Į re­gio­ni­nio lyg­mens lo­gis­ti­kos cen­trus ga­lė­tų bū­ti ve­ža­mos, pa­vyz­džiui, eko­lo­giš­kai au­gi­na­mos uo­gos, vai­siai, dar­žo­vės, ten šal­do­mos, san­dė­liuo­ja­mos ir tie­kia­mos vie­šo­sioms įstai­goms. „San­tar­vės“ ar­chy­vo nuotr.
Į re­gio­ni­nio lyg­mens lo­gis­ti­kos cen­trus ga­lė­tų bū­ti ve­ža­mos, pa­vyz­džiui, eko­lo­giš­kai au­gi­na­mos uo­gos, vai­siai, dar­žo­vės, ten šal­do­mos, san­dė­liuo­ja­mos ir tie­kia­mos vie­šo­sioms įstai­goms. „San­tar­vės“ ar­chy­vo nuotr.
Šie­met kai ku­rių di­džių­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bių – Kau­no mies­to ir Klai­pė­dos ra­jo­no – va­do­vai pra­kal­bo apie re­gio­ni­nių lo­gis­ti­kos cen­trų kū­ri­mą. De­ja, kol kas šios kal­bos lie­ka tik kal­bo­mis, o štai im­tis re­a­lių veiks­mų to­kiems cen­trams kur­ti ir pa­si­nau­do­ti tam skir­ta pa­ra­ma jau įma­no­ma. Nuo lap­kri­čio 22 d. iki gruo­džio 23 d. pri­ima­mos pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma trum­poms tie­ki­mo gran­di­nėms ir vie­tos rin­koms ska­tin­ti vie­tos lyg­me­niu“. Ant­ra­jam šie­met pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pui įsi­ga­lio­jo tam tik­ri pa­kei­ti­mai, su­si­ję bū­tent su pa­ra­ma re­gio­ni­nio lyg­mens lo­gis­ti­kos cen­trams kur­ti.

Svei­kas mais­tas – ar­čiau var­to­to­jų

Kaip sa­kė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­lų ir pa­ra­mos po­li­ti­kos de­par­ta­men­to Pro­gra­mos LE­A­DER ir kai­mo plėt­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė No­me­da Pa­dvais­kai­tė, ga­li­my­bė steig­ti re­gio­ni­nio lyg­mens lo­gis­ti­kos cen­trą pa­reiš­kė­jams bu­vo su­teik­ta jau pir­ma­ja­me šios veik­los sri­ties pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pe va­sa­rą, bet tą­kart nė vie­no pa­reiš­kė­jo bū­tent to­kiam cen­trui kur­ti ne­at­si­ra­do.

Sie­kia­ma, kad į ra­jo­nuo­se ar re­gio­nuo­se pa­sta­ty­tus lo­gis­ti­kos cen­trus ūki­nin­kai ga­lė­tų su­vež­ti sa­vo au­gi­na­mą ar ga­mi­na­mą pro­duk­ci­ją ir jau iš čia bū­tų ga­li­ma tiek­ti ją vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­čioms įstai­goms ar įmo­nėms – dar­že­liams, li­go­ni­nėms, slau­gos na­mams, mo­kyk­loms ir pa­na­šiai. „Lo­gis­ti­kos cen­tre, kaip san­dė­ly­je, ga­li­ma su­rink­ti ir kon­kre­čiai įstai­gai pa­rū­pin­ti rei­kia­mą krep­še­lį pro­duk­tų – dar­žo­vių, mė­sos, kiau­ši­nių ir t. t. – ir nuo­lat už­tik­rin­ti pa­kan­ka­mą jų kie­kį, – kal­bė­jo N. Pa­dvais­kai­tė. – Da­bar, kai to­kių cen­trų dar nė­ra, vie­nas ūki­nin­kas su part­ne­riais ne­ga­li už­tik­rin­ti, kad vi­sus me­tus nuo­lat tieks ati­tin­ka­mą kie­kį rei­ka­lin­gos pro­duk­ci­jos. Jei bū­tų sta­to­mas lo­gis­ti­kos cen­tras, į jį pro­duk­ci­ja bū­tų ve­ža­ma se­zo­no me­tu, ta­da pa­kuo­ja­ma ar ki­taip ap­do­ro­ja­ma ir san­dė­liuo­ja­ma iki ki­to se­zo­no. Rei­kia­mą pro­duk­ci­jos kie­kį lo­gis­ti­kos cen­tras ga­lė­tų su­kom­plek­tuo­ti iš ke­lių trum­pa gran­di­nių veik­la už­si­i­man­čių ūki­nin­kų, sie­kiant su­kur­ti ne­nu­trūks­ta­mą tie­ki­mą ga­lu­ti­niams var­to­to­jams.“

Šių lo­gis­ti­kos cen­trų pa­grin­di­nis tiks­las ir yra ska­tin­ti trum­pų­jų gran­di­nių plėt­rą dar pla­tes­niu mas­tu, o ben­dra­dar­bia­vi­mas su vie­šo­sio­mis įstai­go­mis ir įmo­nė­mis duo­tų abi­pu­sę nau­dą, tuo la­biau kad da­bar vi­suo­me­nė vis la­biau ima do­mė­tis tuo, ką val­go, o ypač tė­vai rū­pi­na­si tuo, ką val­go jų vai­kai. „Nors pri­va­tūs dar­že­liai ga­li bū­ti lanks­tes­ni dėl švie­žio mais­to tie­ki­mo, bet jau yra ir vals­ty­bi­nių dar­že­lių Uk­mer­gė­je, Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, mai­ti­nan­čių vai­kus eko­lo­giš­kai ir vie­to­je už­au­gin­tais pro­duk­tais“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

 

Svar­bu ži­no­ti – ke­lios nau­jo­vės

Šie­met (KPP) prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­ties „Pa­ra­ma trum­poms tie­ki­mo gran­di­nėms ir vie­tos rin­koms ska­tin­ti vie­tos lyg­me­niu“ di­džiau­sia nau­jo­vė ir yra ga­li­my­bė pa­nau­do­jant pa­ra­mos lė­šas kur­ti lo­gis­ti­kos cen­trus. Šiam – ant­ra­jam – pa­raiš­kų pri­ėmi­mo kvie­ti­mui ga­lio­ja ir dar vie­nas pa­leng­vi­ni­mas – ne­lie­ka rei­ka­la­vi­mo lo­gis­ti­kos cen­trų kur­ti sa­vi­val­dy­bių, be­si­ri­bo­jan­čių su mies­tais, ku­riuo­se nuo­la­ti­nis gy­ven­to­jų skai­čius su­da­ro ne ma­žiau kaip 149 000 gy­ven­to­jų, te­ri­to­ri­jo­se.

Anot N. Pa­dvais­kai­tės, rei­ka­la­vi­mas, kad lo­gis­ti­kos cen­tras veik­tų di­des­niu nei vie­nos sa­vi­val­dy­bės ly­giu, iš­lie­ka la­bai svar­bus – re­a­li­zuo­ja­ma pro­duk­ci­ja tu­ri bū­ti tie­kia­ma ke­lioms sa­vi­val­dy­bės vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­čioms įstai­goms, įmo­nėms, pir­kė­jams, šio rei­ka­la­vi­mo bus pri­va­lo­ma lai­ky­tis ir vi­su kon­tro­lės lai­ko­tar­piu, be to, pa­kei­tus įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­les, kar­tu su už­baig­to pro­jek­to me­ti­nė­mis ata­skai­to­mis bus bū­ti­na Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos teik­ti pro­duk­ci­jos tie­ki­mo su­tar­tis su vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­čio­mis įstai­go­mis ar įmo­nė­mis. La­bai svar­bu ži­no­ti, kad jei pro­jek­to kon­tro­lės lai­ko­tar­piu bus nu­sta­ty­ta, jog įsi­pa­rei­go­ji­mas ne­vyk­do­mas, ga­li bū­ti tai­ko­ma sank­ci­ja – pa­ra­mos lė­šų su­sig­rą­ži­ni­mas už tuos me­tus, ku­riais ne­bu­vo už­tik­rin­tas nu­ma­ty­tas veik­los mas­tas.

 

Ga­li­mi tre­jo­pi pro­jek­tai

Anot pa­šne­ko­vės, ver­ta pri­min­ti, jog pa­reiš­kė­jais ir part­ne­riais ga­li bū­ti fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, o pa­raiš­kos pri­ima­mos tik kar­tu su part­ne­riais, ku­rie kar­tu su pa­reiš­kė­ju da­ly­vau­ja pro­jek­te. Jų ben­dra­dar­bia­vi­mas pri­va­lo bū­ti įtvir­tin­tas jung­ti­ne veik­los su­tar­ti­mi.

Šie­met pa­ra­ma trum­poms tie­ki­mo gran­di­nėms ska­tin­ti yra su­skirs­ty­ta tri­mis lyg­me­ni­mis:

l 120 tūkst. eu­rų be PVM pa­ra­ma ski­ria­ma pro­jek­tams, ku­riuo­se da­ly­vau­ja vie­no ar­ba ke­lių že­mės ūkio sek­to­rių sub­jek­tai. Iki 30 tūkst. eu­rų ga­li bū­ti iš­mo­ka­ma vie­nam pro­jek­to gran­di­nės da­ly­viui, at­si­žvel­giant į pro­jek­to gran­di­nės da­ly­vių skaičių, jei pro­jek­te da­ly­vau­ja skir­tin­gų že­mės ūkio sek­to­rių sub­jek­tai; iki 15 tūkst. eu­rų ski­ria­ma vie­nam pro­jek­to gran­di­nės da­ly­viui, at­si­žvel­giant į pro­jek­to gran­di­nės da­ly­vių skaičių, jei pro­jek­te da­ly­vau­ja vie­no že­mės ūkio sek­to­riaus sub­jek­tai.

l 200 tūkst. eu­rų be PVM, ski­riant iki 50 tūkst. eu­rų vie­nam pro­jek­to gran­di­nės da­ly­viui bei at­si­žvel­giant į pro­jek­to gran­di­nės da­ly­vių skaičių, fi­nan­suo­ja­ma to­kiems pro­jek­tams, ku­riuo­se nu­ma­ty­tos in­ves­ti­ci­jos, su­si­ju­sios su že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų tie­ki­mu į re­a­li­za­vi­mo vie­tas, įskai­tant mais­to pro­duk­tų sau­go­ji­mo ir lai­ky­mo bū­ti­ną įran­gą, vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kiančioms įstai­goms ar įmo­nėms, ir tai su­da­ro ne ma­žiau kaip 80 proc. vi­sų pro­jek­te nu­ma­ty­tų tin­ka­mų iš­lai­dų ver­tės.

l 700 tūkst. eu­rų be PVM pa­ra­ma ga­li­ma, jei pro­jek­te nu­ma­ty­tos in­ves­ti­ci­jos re­gio­ni­nio lyg­mens lo­gis­ti­kos cen­trui kur­ti ir (ar­ba) nau­do­ti esa­mos lo­gis­ti­kos in­fra­struk­tū­rą il­ga­lai­kės nuo­mos, pa­nau­dos ar pa­slau­gų su­tarčių pa­grin­du ir tai su­da­ro ne ma­žiau 80 proc. vi­sų pro­jek­te nu­ma­ty­tų tin­ka­mų iš­lai­dų ver­tės. To­kio pro­jek­to da­ly­viams bū­ti­na tu­rė­ti trum­po­sios mais­to tie­ki­mo gran­di­nės pa­tir­tį.

Ri­bo­ji­mai vie­nam pro­jek­to gran­di­nės da­ly­viui, at­si­žvel­giant į pro­jek­to gran­di­nės da­ly­vių skai­čių, ne­tai­ko­mi že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vams.

Pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas (pa­ra­mos dy­dis skai­čiuo­ja­mas at­si­žvel­giant į tin­ka­mas fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­das be PVM) – 60 proc. tin­ka­mų fi­nan­suo­ti ver­slo pla­no įgy­ven­di­ni­mo iš­lai­dų ir 100 proc. tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to ben­drų­jų, ei­na­mų­jų ben­dra­dar­bia­vi­mo, ei­na­mų­jų pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo bei ska­ti­na­mo­sios veik­los, su­si­ju­sios su trum­po­sios tie­ki­mo gran­di­nės plėt­ra, iš­lai­dų.

Pa­ra­ma tei­kia­ma iš Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plėt­rai ir Lie­tu­vos vals­ty­bės biu­dže­to.

KPF

Užs. Nr. 165

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.