Nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tam sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­jam ar­chi­tek­tui teis­mas sky­rė 10 tūkst. eu­rų bau­dą (10)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Mindaugas Ma­ta­žins­kas sa­kė nuos­p­ren­dį be abe­jo­nių ke­ti­nan­tis skųs­ti. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Mindaugas Ma­ta­žins­kas sa­kė nuos­p­ren­dį be abe­jo­nių ke­ti­nan­tis skųs­ti. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­sa­rio 3-iąją Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Drus­ki­nin­kų rū­mai pri­ėmė nuosp­ren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo nuteistas nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės administracijos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas. Už šias vei­kas jam skir­ta 200 mi­ni­ma­lių gy­ve­ni­mo ly­gių dy­džio ar­ba 10 tūkst. eu­rų bau­da. M.Ma­ta­žins­kas vie­ti­nio teis­mo nuosp­ren­dį ke­ti­na skųs­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

Į pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja

2020 me­tų rug­sė­jo pra­džio­je į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo.

Įtar­ta, kad pa­tal­pų, esan­čių Pra­mo­nės ra­jo­ne, kur pla­nuo­ta kur­ti mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­lą, vie­nos įmo­nės pra­šy­mu ati­da­li­ji­mo sche­mą pa­ren­gęs aly­tiš­kis ar­chi­tek­tas to ne­da­rė, o sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas M.Ma­ta­žins­kas pa­žy­mą dėl ga­li­my­bės nau­do­ti pa­tal­pas pa­gal pa­skir­tį iš­da­vė va­do­vau­da­ma­sis ga­li­mai su­klas­to­ta sche­ma.

2020-ųjų spa­lio vi­du­ry­je Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos ir Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai at­li­ko kra­tas M.Ma­ta­žins­ko dar­bo ka­bi­ne­te ir na­muo­se. Tai bu­vo su­si­ję su po­li­ci­jos at­lie­ka­mu iki­teis­mi­niu ty­ri­mu, ku­rį kon­tro­lia­vo Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra.

2021-ųjų sau­sio pa­bai­go­je mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­jam ar­chi­tek­tui pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, jam pri­tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.

M.Ma­ta­žins­kui pa­reiš­kus mi­nė­tus įta­ri­mus, 2021-ųjų sau­sio pa­bai­go­je jis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų bu­vo nu­ša­lin­tas nuo Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo bei sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to pa­rei­gų iki bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­bai­gos. Tai pa­da­ry­ta va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mu, nes pa­reikš­ti įta­ri­mai ne­su­de­ri­na­mi su vals­ty­bės tar­ny­ba.

 

Bau­dą tu­ri su­mo­kė­ti per aš­tuo­nis mė­ne­sius nuo nuosp­ren­džio įsi­tei­sė­ji­mo

Va­sa­rio 3-iąją Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Drus­ki­nin­kų rū­mai pa­skel­bė nuosp­ren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo nuteis­tas nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas. Jis šiuo me­tu vyk­do in­di­vi­du­a­lią veik­lą.

Teis­mui pa­ka­ko duo­me­nų įro­dy­ti, kad M.Ma­ta­žins­kas su­klas­to­jo do­ku­men­tus, juo­se įtvir­tin­da­mas tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją, ir sa­vo tu­ri­mus įga­lio­ji­mus pa­nau­do­jo prie­šin­gais vals­ty­bės tar­ny­bai in­te­re­sais. Taip dis­kre­di­tuo­tas vals­ty­bės tar­nau­to­jo ir ins­ti­tu­ci­jos – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos au­to­ri­te­tas ir pres­ti­žas.

Už pa­da­ry­tas vei­kas M.Ma­ta­žins­kui teismas sky­rė baus­mę – 200 mi­ni­ma­lių gy­ve­ni­mo ly­gių ar­ba 10 tūkst. eu­rų bau­dą.

Ji į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos są­skai­tą tu­ri bū­ti su­mo­kė­ta per aš­tuo­nis mė­ne­sius nuo nuosp­ren­džio įsi­tei­sė­ji­mo. Nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tam mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­jam ar­chi­tek­tui kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti bus pa­nai­kin­ta, taip pat įsi­tei­sė­jus nuosp­ren­džiui.

Pas­ta­ra­sis per 20 die­nų nuo jo pa­skel­bi­mo die­nos ga­li bū­ti skun­džia­mas Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

M.Ma­ta­žins­kas sa­kė nuosp­ren­dį be abe­jo­nių ke­ti­nan­tis skųs­ti.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Tai kur jau ten gaus pelnytą bausmę tokie ereliai,kai aplinka tokia pat supuvusi.Nepasimokys,susimokės ir pirmyn.O galėjo būt puikus architektas.Ta aplinka ,kuri jį gina,nusmukdys iki beverčio.

  Komentaras

  Taip tada, taip dabar teisėsauga ne visiems leidžia turtėt. Šiam ilgą laiką leido, dabar atiminėja. O štai tarybos nariui S.Leonavičiui būnant politiku po privačiu ieškiniu iš neįtinkančio Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-293/2017 turtėt po privačiu ieškųniu iš ubago leidžiama iki dabar. Pradžioj ieškinį politikas reikalavo 10 tūkstančių, teisėja jo apetitą sumažino iki prie 3 tūkstančių. Matyt priklauso, kad politikas advokatei mokėjo 1300 eurų, kad jį iš politiko ieškinį paverstų ir teisme veetintų kaip privatų. Leido teisme politikui tyčiotis iš ubago ir nurodinėt teisėjau, kokius ieškinius dėt. Ką su pasigardžiavimu tesė iki kol pats alpo. Nors Konst. 22 str.- teismas ir įstatymas saugo aamens garbę. 109 str.- teisėja klauso tik įstatymo. 114 str.- draudžiama nurodinėti teismo metu teisėjai. - Na ir kas, visi žino. Dvigubi standartai vyksta ir vis tiek stebis?

  Komentaras

  Kaip ir tada, taip ir dabar teisėsauga reguliuoja kam iki kiek galima išsidirbinėt per savivaldą. Šiam pasakė - ne. Kitiems po teisėsaugos nutrauktu ikiteisminiu tyrimu Nr.03-2-00215-17 iki šiol leidžiama be atsakomybės slopint neįtinkančius juos įžeidinėjant, šmeižinėjant ir per tai didintis netiesiogines įtakas miesto valdyme. Kad jų interesams niekas negalėtų pasipriešint.

  Komentaras

  Gal pakeitimui šio, rinkimams išrikiuoti po Regionų partija, kurios lydere dar tik teisiama, matyt kad pakeist? Kur saraše ir dėmesio pritrūkę save žymiais skaitantys kaip kurie Alytaus vyrai. Nes paprastai į partijų lyderius orentuojasi burdamiesi į partijas.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.