Nu­si­kal­tė­liai in­ter­ne­te tai­ko­si ir į žmo­nes, ir į ver­slą

internetas
In­ter­ne­tas kiek­vie­nam žmo­gui at­ve­ria įvai­rių ga­li­my­bių: nuo vaiz­do skam­bu­čio iš Lie­tu­vos į An­gli­ją iki nau­jų pa­tie­ka­lų re­cep­tų. Aps­tu ga­li­my­bių ir įmo­nėms – tiek nau­jų dar­buo­to­jų ar part­ne­rių pa­ieš­koms, tiek klien­tų ra­to plėt­rai. Vis dėl­to ver­ta įsi­dė­mė­ti: kur ga­li­my­bės, ten ir grės­mės.

Bū­na gė­da pri­si­pa­žin­ti, kad ap­ga­vo

Vie­nas iš lei­di­nio „Ki­ber­ne­ti­nis sau­gu­mas ir ver­slas. Ką tu­rė­tų ži­no­ti kiek­vie­nas įmo­nės va­do­vas“ au­to­rių Jus­tas Ki­dy­kas at­krei­pia dė­me­sį, kad bū­tent dėl ne­ty­či­nės žmo­gaus klai­dos ar sis­te­mų pa­žei­di­mų įvyks­ta be­veik kas ant­ras duo­me­nų pa­žei­di­mas. „Pir­ma, žmo­nės ne vi­sa­da lin­kę pri­pa­žin­ti sa­vo klai­das. An­tra, net ir pa­aiš­kė­jus klai­dai ar ap­ga­vys­tei, įmo­nės ven­gia vie­šin­ti to­kias is­to­ri­jas – va­do­vai jau­čia gė­dą“, – pa­ste­bi pa­šne­ko­vas.

Įmo­nių pa­tir­tis nag­ri­nė­jęs „Kurk Lie­tu­vai“ pro­gra­mos da­ly­vis ži­no ne vie­ną pa­na­šų at­ve­jį, kai įmo­nės bu­hal­te­rė įvyk­do elek­tro­ni­niu pa­štu gau­tą di­rek­to­riaus nu­ro­dy­mą per­ves­ti lė­šas, o vė­liau pa­aiš­kė­ja, kad laiš­kas bu­vo ap­si­me­tė­lių suk­čių pin­klės, o per­ves­tų pi­ni­gų ne­be­įma­no­ma su­sig­rą­žin­ti.

J. Ki­dy­ko tei­gi­mu, jei­gu ver­slas la­biau da­ly­tų­si in­for­ma­ci­ja apie su­si­dū­ri­mus su ki­ber­ne­ti­niais nu­si­kal­tė­liais, vi­suo­me­nė ge­riau su­pras­tų pa­vo­jų ir ga­lė­tų la­biau ap­si­sau­go­ti. Grės­mių ir ga­li­mos ža­los / ga­li­mų nuos­to­lių su­vo­ki­mas yra pir­ma­sis žings­nis link ver­slo ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mo. Įmo­nės, sie­kian­čios su­stip­rin­ti sa­vo šar­vus, vi­sa­da ga­li ne­mo­ka­mai pa­si­kon­sul­tuo­ti su Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro spe­cia­lis­tais įvy­kus in­ci­den­tui ir pa­si­nau­do­ti sve­tai­nė­je nksc.lt siū­lo­mais įran­kiais ar re­gu­lia­riai kon­sul­tuo­tis su IT spe­cia­lis­tais.

Ke­tu­ri pa­ta­ri­mai

„Ner­ti į elek­tro­ni­nę erd­vę rei­kia ne ma­žiau at­sar­giai ne­gu į ne­pa­žįs­ta­mą van­dens tel­ki­nį karš­tą va­sa­ros die­ną“, – sa­ko Da­rius Du­žins­kas, IT spren­di­mų ir kon­sul­ta­ci­jų įmo­nės „Bal­tic Ama­deus“ per­so­na­lo ir mar­ke­tin­go va­do­vas. Kon­sul­tuo­da­mas ver­slo klien­tus jis ir jo ko­le­gos į po­kal­bius vi­sa­da įtrau­kia IT sis­te­mų sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo klau­si­mus.
Ver­tin­da­mas už­sie­nio įmo­nių ir Lie­tu­vos ver­slo ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo pro­ble­mas, D. Du­žins­kas sa­ko, kad mū­sų ša­lis nė­ra iš­skir­ti­nė: skait­me­ni­nė­je ero­je su­si­du­ria­me su to­kiais pat iš­šū­kiais kaip ir vi­sas pa­sau­lis.

„In­ter­ne­ti­nė erd­vė yra ben­dra ir at­vi­ra vi­siems, tad nė vie­nas nė­ra vi­siš­kai ap­sau­go­tas nuo ma­žes­nio ar di­des­nio mas­to ki­ber­ne­ti­nių ata­kų. Ken­kė­jiš­kos pro­gra­mos ne­si­ren­ka tai­ki­nio pa­gal ša­lį ar mies­tą: jos tie­siog tik­ri­na vis­ką iš ei­lės ir ieš­ko sau­gu­mo spra­gų“, – tei­gia eks­per­tas. Ver­slui jis siū­lo at­kreip­ti dė­me­sį į ke­lis svar­bius da­ly­kus:

l Nuo­lat ir pe­ri­odiš­kai at­nau­jin­ti pro­gra­mi­nę įran­gą

l Nau­do­ti tik le­ga­lias pro­gra­mas

l Nau­do­ti dvie­jų žings­nių au­ten­ti­fi­ka­vi­mą

l Pe­ri­odiš­kai da­ry­ti at­sar­gi­nes duo­me­nų ko­pi­jas

Klai­din­gas įsi­ti­ki­ni­mas

„Pa­ti di­džiau­sia bet ku­rio ver­slo ar žmo­gus da­ro­ma klai­da – įsi­ti­ki­ni­mas, kad aš esu nie­kam ne­įdo­mus“, – pri­du­ria D. Du­žins­kas. 

Ma­ny­da­mi, kad yra ne­įdo­mūs, dau­gu­ma ver­sli­nin­kų ne­at­krei­pia dė­me­sio į ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių ban­dy­mus ata­kuo­ti įmo­nę.

Pik­ta­da­riai daž­nai tie­siog kė­si­na­si į in­for­ma­ci­ją – kuo ji svar­bes­nė, tuo ver­tin­ges­nė. „Tai­gi, in­for­ma­ci­jos svar­ba pa­pras­tai le­mia, ko­kios iš­pir­kos už ją ga­li pa­rei­ka­lau­ti nu­si­kal­tė­liai“, – aiš­ki­na D. Du­žins­kas.

Vie­nas iš lei­di­nio „Ki­ber­ne­ti­nis sau­gu­mas ir ver­slas. Ką tu­rė­tų ži­no­ti kiek­vie­nas įmo­nės va­do­vas“ au­to­rių J. Ki­dy­kas sa­ko, kad bū­tent dė­me­sin­gu­mas ir są­mo­nin­gu­mas yra sau­gu­mo pa­ma­tas.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pro­gra­mos „Kurk Lie­tu­vai“ ko­man­da at­li­ko ty­ri­mą ir nu­sta­tė, jog be­veik pu­sė (44 proc.) ap­klaus­tų smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo (SVV) įmo­nių ne­ma­no, kad ga­lė­tų tap­ti ki­ber­ne­ti­nių ata­kų tai­ki­niais.

Nu­si­kal­ti­mą pa­ste­bi la­bai vė­lai

Tas pats ty­ri­mas at­sklei­dė, kad per pas­ku­ti­nius 12 mė­ne­sių be­veik kas an­tra (46 proc.) įmo­nė ga­vo ap­gau­lin­gų el. pa­što ži­nu­čių, sie­kian­čių iš­gau­ti as­me­ni­nę in­for­ma­ci­ją, taip pat ne­pa­gei­dau­ja­mų laiš­kų, klai­di­nan­čios ar žei­džian­čios in­for­ma­ci­jos (44 proc.). „Trum­pai ta­riant, ka­da jū­sų dar­buo­to­jai su­si­durs su ap­ga­vi­kais, yra tik lai­ko klau­si­mas“, – sa­ko J. Ki­dy­kas.

Sa­vo ruož­tu „Bal­tic Ama­deus“ per­so­na­lo ir mar­ke­tin­go va­do­vas D. Du­žins­kas at­krei­pia dė­me­sį į tarp­tau­ti­nę sta­tis­ti­ką, ku­ri ro­do, kad, pa­vyz­džiui, duo­me­nų va­gys­tes įmo­nės pa­ste­bi tik po 80 die­nų ir vė­liau. Per to­kį lai­ką nu­si­kal­tė­liai ga­li pa­da­ry­ti di­džiu­lę ža­lą.

Kur kreip­tis, jei­gu ki­lo įta­ri­mų dėl ki­ber­ne­ti­nio in­ci­den­to?

Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras (NKSC) – ins­ti­tu­ci­ja, at­sa­kin­ga už vie­nin­gą ki­ber­ne­ti­nių in­ci­den­tų val­dy­mą, ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­ną ir kon­tro­lę, ypa­tin­gos svar­bos in­for­ma­ci­nės in­fra­struk­tū­ros ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą ir in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių ak­re­di­ta­ci­ją.

Į NKSC ga­li­ma kreip­tis trum­puo­ju nu­me­riu 1805, taip pat el. pa­štu cert@nksc.lt ar­ba už­pil­džius for­mą cen­tro sve­tai­nė­je https://www.nksc.lt/pra­nes­ti.html.

Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras re­a­guos į jū­sų pra­ne­ši­mą, jei­gu pa­ra­šy­si­te el. laiš­ką ad­re­su cy­ber­po­li­ce@po­li­ci­ja.lt ir in­for­muo­si­te apie įta­ria­mą nu­si­kal­ti­mą. Taip pat ga­li­ma skam­bin­ti trum­puo­ju nu­me­riu 112. Dau­giau in­for­ma­ci­jos: www.epo­li­ci­ja.lt.

Vals­ty­bi­nė duo­me­nų ap­sau­gos (ADA) ins­pek­ci­ja ga­li pa­dė­ti, jei­gu įta­ria­te, kad in­ci­den­to me­tu nu­te­kė­jo as­me­nų duo­me­nys. Ra­šy­ki­te laiš­ką ad­re­su ada@ada.lt ar­ba skam­bin­ki­te +370 5 271 2804. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ra­si­te ADA sve­tai­nė­je: www.ada.lt.

 

Užs. Nr. 0091

logo sustiprink imuniteta

  Komentaras

  Sveiki ir Sveiki atvykę į „Spotlight Global Financial Services“, mano vardas Claudia Klein, esu skolintoja ir finansinė konsultantė.

  Ar jums labai reikia finansinės paramos? Ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, patarsiu susisiekti su mano įmone per | spotlightglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums „WhatsApp“: +4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.

  Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas (asmeninė paskola, verslo paskola ir daug daugiau), siūlome tiek ilgalaikes, tiek trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairiausių tikslų, naudodama įvairiausius paskolų produktus.

  Mes žinome, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, turintiems finansinių problemų ir kuriems reikia jų sprendimo, daugeliui žmonių taip sunku gauti kapitalo paskolą iš savo vietinių bankų ar kitų finansinių institucijų dėl didelio susidomėjimo. norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito balas ar kitos priežastys.

  Nebereikia laukimo laiko ar įtempto banko apsilankymo. Mūsų paslauga yra prieinama visą parą, be išeiginių - galite gauti paskolą ir užbaigti operacijas bet kada ir kur jums to reikia.

  Teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Jei turite klausimų / klausimų? - Siųsti el. Laišką į spotlightglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums „WhatsApp“: +4915758108767 | & gauti atsakymą akimirksniu

  Mūsų svetainėje galite lengvai patikrinti mus: || https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial ||

  Jūsų šeimai, draugams ir kolegoms nereikia žinoti, kad jums trūksta pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.

  Jūsų finansinė laisvė yra jūsų rankose!

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.