No­rin­tiems draus­ti pa­sė­lius ar au­ga­lus – pa­ra­ma (1)

Paseliai
Priežasčių, kodėl ūkininkas Antanas Bendaravičius draudžia pasėlius, – daugybė, galimybė atgauti dalį draudimo įmokos – viena iš jų. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Ką tik pa­si­bai­gu­si žie­ma ūki­nin­kams, at­ro­do, bu­vo pa­lan­ki. Žiem­ken­čiai per­žie­mo­jo pui­kiai, ne­iš­ša­lo ir jau pa­ma­žu tie­sia gal­vas iš po snie­go. De­ja, yra bu­vę ir ki­to­kių sce­na­ri­jų. Pa­vyz­džiui, 2016-ai­siais daž­nas ūki­nin­kas skai­čia­vo žie­mos šal­čių pa­da­ry­tus nuos­to­lius. Nors šių­me­čiai žiem­ken­čiai iš tie­sų at­ro­do pui­kiai, džiaug­tis kol kas – anks­ti. Šal­nos au­ga­lų, gal­būt, jau ne­be­pra­žu­dys, ta­čiau bū­si­mą der­lių dar ga­li pa­sig­lemž­ti saus­ra. Kol vie­ni ūki­nin­kai ti­ki­si iš­veng­ti gam­tos sti­chi­jų ža­los pa­sė­liams, ki­ti, ra­cio­na­liai įver­ti­nę ri­zi­kas, pa­sė­lius drau­džia. Vi­suo­me­nė­je vy­rau­ja nuo­mo­nė, kad pa­sė­lių drau­di­mas bran­gus, ta­čiau to­kia po­zi­ci­ja – klai­din­ga. Pa­sė­lius ap­draus­ti ga­li bet ku­ris ūkis, nes pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „Ri­zi­kos val­dy­mas“ veik­los sri­tį „Pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­kos“, su­si­ju­sią su pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­kų kom­pen­sa­vi­mu, ap­si­drau­du­sie­ji ga­li su­sig­rą­žin­ti net iki 70 proc. drau­di­mo įmo­kos su­mos.

Kom­pen­suo­ja­ma iki 70 proc. drau­di­mo įmo­kos

Pa­raiš­kas pa­gal veik­los sri­tį „Pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­kos“, su­si­ju­sią su pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­kų kom­pen­sa­vi­mu, ūki­nin­kai pa­pras­tai kvie­čia­mi teik­ti du kar­tus per me­tus. Šie­met pir­ma­sis pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pas pra­si­de­da ko­vo 1-ąją ir tę­sis iki bir­že­lio 30 die­nos. Į pa­ra­mą pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­koms kom­pen­suo­ti ga­li pre­ten­duo­ti ir pa­raiš­kas teik­ti vi­si že­mės ūkio veik­los sub­jek­tai, ap­drau­dę pa­sė­lius ir (ar­ba) au­ga­lus pa­si­rink­to­je drau­di­mo kom­pa­ni­jo­je. Pa­ra­ma ski­ria­ma re­mian­tis „Pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­kos“ tai­syk­lė­mis. Ne­pai­sant to, ar įvy­ko drau­džia­ma­sis įvy­kis, ar ne, pa­reiš­kė­jui kom­pen­suo­ja­ma iki 70 proc. drau­di­mo įmo­kos su­mos.

Džiu­gu, kad ūkiai vis ak­ty­viau nau­do­ja­si šia pa­ra­ma. Pa­raiš­kas pa­ra­mai „Pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­kos“, su­si­ju­siai su pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­kų kom­pen­sa­vi­mu, jau pa­tei­kė net 1 tūkst. 28 pa­reiš­kė­jai per 3 mln. Eur su­mai, 2020 m. ru­de­nį ap­drau­dę 2021 m. der­lių. 2020 m. der­lių drau­dė 763 pa­reiš­kė­jai, jų są­skai­tas pa­sie­kė net 2 mln. 402 tūkst. Eur. 2019 m. der­lių drau­dė 602 ūkiai, jiems skir­ta 2,4 mln. Eur pa­ra­mos.

 

Įmo­kos da­lies kom­pen­sa­vi­mas – vie­nas iš mo­ty­vų draus­tis

Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ūki­nin­kas An­ta­nas Ben­da­ra­vi­čius pa­sė­lius drau­džia jau ke­le­tą me­tų. Ru­de­nį – nuo iš­ša­li­mo, pa­va­sa­rį – nuo saus­ros. Ūki­nin­kas sa­ko, jog la­biau­siai nau­do­tis drau­di­mo ben­dro­vių pa­slau­go­mis jį ska­ti­na ga­li­my­bė val­dy­ti ri­zi­kas. Tie­sa, A. Ben­da­ra­vi­čius pri­pa­ži­no, kad pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­kos kom­pen­sa­vi­mo ga­li­my­bė at­li­ko svar­bų vaid­me­nį pri­imant spren­di­mą draus­ti pa­sė­lius.

– Drau­di­mo nau­da nie­ka­da ne­dve­jo­jau. Juk ži­no­ji­mas, kad pa­ty­rus ža­lą ją kom­pen­suos, lei­džia ra­miau gy­ven­ti. Ta­čiau, tu­riu pri­pa­žin­ti, il­gą lai­ką pa­sė­lių drau­di­mo pa­slau­go­mis ne­si­nau­do­jau. Tik prieš ke­le­tą me­tų ko­le­gos ūki­nin­ko pa­ra­gin­tas ap­si­draus­ti pa­sė­lius ir iš­si­aiš­ki­nęs vi­sas ap­lin­ky­bes bei su­ži­no­jęs, kad eg­zis­tuo­ja to­kia (KPP) prie­mo­nės „Ri­zi­kos val­dy­mas“ veik­los sri­tis „Pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­kos“, pa­gal ku­rią ga­li­ma at­gau­ti da­lį drau­di­mo įmo­kos, ry­žau­si ap­si­draus­ti. Pra­dė­jęs drau­gys­tę su pa­sė­lių drau­di­mu, ją tę­siu ir to­liau. Te­ko pa­tir­ti ke­lis drau­di­mi­nius įvy­kius ir gau­ti drau­di­mo iš­mo­ką, ta­čiau svar­biau­sia, kad ga­liu ra­miau mie­go­ti ir nuo­lat ne­si­dai­ry­ti į dan­gų bei orų prog­no­zę ir ne­si­jau­din­ti, ar tik­rai ma­no au­ga­lai pa­kels siun­čia­mus gam­tos iš­ban­dy­mus, – min­ti­mis da­li­jo­si ūki­nin­kas.

 

Drau­džia, nes jau­čia at­sa­ko­my­bę

Pa­raiš­kas pa­ra­mai gau­ti pa­gal veik­los sri­tį „Pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­kos“ jau ne­ma­žai me­tų pil­do ir Ma­ri­jam­po­lės ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas, ūki­nin­kas Si­gu­tis Jun­du­las. Jis drau­džia vi­sus au­ga­lus, ku­riuos au­gi­na. Žem­dir­bių ved­lys sa­ko tie­siog taip su­pran­tan­tis ūkio plėt­rą ir rū­pi­ni­mą­si juo.

– Kai in­ves­tuo­ji ir at­sa­kin­gai dir­bi, ne­si­no­ri, kad vis­kas nu­ei­tų per­niek. Ri­zi­kos val­dy­mą pri­imu kaip at­sa­ko­my­bę – tik taip ga­liu bū­ti tik­ras, kad ma­no dar­bai ir triū­sas ne­nu­eis vel­tui. Ga­li­ma ti­kė­tis, kad, nu­ti­kus ne­lai­mei, pa­si­gai­lės val­džia, ta­čiau taip ne­bū­ti­nai nu­tiks, pro­ce­sas už­truks, o pi­ni­gų juk rei­kės čia ir da­bar. Ki­ta ver­tus, ga­li­my­bė su­sig­rą­žin­ti drau­di­mo įmo­kos da­lį ir yra vals­ty­bės pa­gal­ba, tik ne vi­si ryž­ta­si ja pa­si­nau­do­ti, – nuo­mo­ne da­li­jo­si pa­šne­ko­vas.

 

KPF logo

 

 

Užs. Nr. 023

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.