Ne­ra­mus Jo­ni­nių sa­vait­ga­lis: vai­ra­vo ne­blai­vūs, mu­šė­si laz­do­mis, per­se­kio­jo mo­to­cik­lu (0)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Alytaus policija
Il­ga­sis Jo­ni­nių sa­vait­ga­lis bu­vo va­sa­riš­kai karš­tas ir ne­ra­mus, fik­suo­ta daug įvy­kių.

Nu­sken­do kau­nie­tis

Bir­že­lio 23 die­ną apie 12 val. iš Laz­di­jų ra­jo­ne, Lap­šiaus kai­me esan­čio Sa­ga­vo eže­ro na­rai iš­trau­kė il­go­kai ieš­ko­to tris­de­šimt­me­čio vy­ro kū­ną. Ke­lių žmo­nių gru­pe­lė bu­vo at­vy­ku­si į po­il­sia­vie­tę prie eže­ro ir ruo­šė­si Jo­ni­nių šven­tei. Du vy­rai bai­da­re iš­plau­kė į eže­rą, kur ši ap­vir­to. Vie­nas vy­riš­kis iš­si­gel­bė­jo, ki­tam ne­pa­vy­ko pa­siek­ti kran­to. Po­il­siau­to­jai bu­vo ne vie­ti­niai, nu­sken­do Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­jas.

 

Už vai­ro – ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai

Bir­že­lio 24 die­ną apie 1 val. Aly­tu­je, Jau­ni­mo gat­vė­je, pa­tik­ri­ni­mui su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „Opel Sig­num“, ku­rį vai­ra­vo ne­blai­vus (2.47 prom.) 45-erių me­tų vy­ras.

Jo­ni­nių die­ną 16 val. Aly­taus ra­jo­ne Dau­gų se­niū­ni­jo­je, No­vop­len­tos kai­me, pa­tik­ri­ni­mui su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „VW Pas­sat“, už jo vai­ro – ne­blai­vus (2.11 prom.) vy­ras.

Tą pa­čią die­ną apie 19 val. 50 min. Aly­tu­je, Puns­ko gat­vė­je, su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des Benz“, ku­rio vai­ruo­to­jas pri­pū­tė 2.16 prom. al­ko­ho­lio.

Bir­že­lio 23 die­ną apie 23 val. ke­ly­je Mer­ki­nė–Lei­pa­lin­gis, pa­tik­ri­ni­mui su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „VW PAS­SAT“, ku­rį vai­ra­vo ne­blai­vus (1.73 prom.), ne­įgi­jęs tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes, 21-erių me­tų vy­ras.

Bir­že­lio 24 die­ną apie 3 val. 14 min. į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai pri­sta­tė 38-erių me­tų vy­rą, ku­rį, pa­sak jo pa­ties, su­mu­šė pra­mo­gų par­ko dar­buo­to­jas. Dėl su­ža­lo­ji­mų vy­rui, ku­riam nu­sta­ty­tas 2.50 prom. gir­tu­mas, su­teik­ta pa­gal­ba. Jis iš­leis­tas į na­mus.

 

At­vi­rai laz­do­mis mu­šė­si jau­nuo­liai

Bir­že­lio 23 die­ną apie 18 val. 45 min. Prie­nuo­se, Re­vuo­nos gat­vė­je, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, pa­ša­li­nių as­me­nų aki­vaiz­do­je, gru­pė vai­ki­nų mu­šė­si me­di­nė­mis laz­do­mis, to­kiais sa­vo veiks­mais de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir ap­lin­kai, su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį ir tvar­ką. Nu­sta­ty­tas vie­nas 25-erių me­tų ne­blai­vus (0.89 prom.) muš­ty­nių da­ly­vis, ku­ris kon­flik­to me­tu pa­ty­rė su­ža­lo­ji­mų. Prie­nų li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je jam su­teik­ta pa­gal­ba. Po ap­žiū­ros jau­nuo­lis iš­leis­tas į na­mus. Ki­ti kon­flik­to da­ly­viai nu­sta­ti­nė­ja­mi.

 

Ne­pa­ste­bė­jo prie­ky­je su­sto­ju­sio mo­to­cik­lo

Bir­že­lio 25 die­ną apie 11 val. 25 min. Va­rė­nos ra­jo­no ke­ly­je Vil­nius–Va­rė­na–Gar­di­nas, Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tis (g. 1983 m.), vai­ruo­da­mas vil­ki­ką „Re­nault Mag­num“, ne­pa­ste­bė­jo, kad prie­ky­je va­žia­vęs mo­to­cik­las su­sto­jo. Ban­dy­da­mas iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo stai­giai stab­dė, slys­da­mas iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir su­si­dū­rė su „BMW“ mar­kės au­to­mo­bi­liu, ku­rį vai­ra­vo 37-erių me­tų vy­ras.

Eis­mo įvy­kio me­tu su­ža­lo­tas au­to­mo­bi­lio „BMW“ vai­ruo­to­jas, jis pri­sta­ty­tas į Vil­niaus Laz­dy­nų li­go­ni­nę, su­tei­kus me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą iš­leis­tas.

Taip pat nu­ken­tė­jo 33 me­tų „BMW“ ke­lei­vė, ku­ri dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų pa­gul­dy­ta į Laz­dy­nų li­go­ni­nę. Kar­tu au­to­mo­bi­liu, ant ga­li­nės sė­dy­nės, va­žia­vę ma­ža­me­čiai: dvie­jų me­tų ber­niu­kas ir ke­tu­rių me­tų mer­gai­tė ne­nu­ken­tė­jo. Vai­ruo­to­jai eis­mo įvy­kio me­tu bu­vo blai­vūs.

 

Per­se­kio­jo jau­nos mo­ters vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį

Bir­že­lio 26 die­ną apie 12 val. 30 min. Va­rė­nos ra­jo­ne, ke­ly­je Vil­nius–Va­rė­na–Gar­di­nas, mo­to­cik­lo (mo­de­lis ir vals­ty­bi­nis nu­me­ris nu­sta­ti­nė­ja­mi) vai­ruo­to­jas per­se­kio­jo au­to­mo­bi­lį „Vol­vo S60“, ku­rį vai­ra­vo 22 me­tų mo­te­ris. Mo­to­cik­li­nin­kas pneu­ma­ti­niu pis­to­le­tu gra­si­no 20 me­tų ke­lei­viui ir ke­lis kar­tus iš­šo­vė į au­to­mo­bi­lį. Įta­ria­ma­sis ieš­ko­mas. Žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo, ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai