Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo de­be­sys – abiem Aly­taus vi­ce­me­rams ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (51)
2020 Gegužė 29
Me­ro pa­va­duo­to­jas Šarūnas Klė­ge­ris ren­gia­mą ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą ver­ti­no kaip nor­ma­lų po­li­ti­nį pro­ce­są, jo ko­le­gė vi­ce­me­rė Jurgita Šu­ke­vi­čie­nė sa­kė apie in­ter­pe­lia­ci­ją nė­ra gir­dė­ju­si. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Rolandas Juo­nys nepasitikėjimo pa­reiš­ki­mo ne­no­rė­jo ko­men­tuo­ti, o jo pa­va­duo­to­ja Neringa Rin­ke­vi­čiū­tė tvir­ti­no apie in­ter­pe­lia­ci­ją gir­dė­ju­si, ta­čiau ne­ži­nan­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių ji ren­gia­ma. Zitos STANK
Me­ro pa­va­duo­to­jas Šarūnas Klė­ge­ris ren­gia­mą ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą ver­ti­no kaip nor­ma­lų po­li­ti­nį pro­ce­są, jo ko­le­gė vi­ce­me­rė Jurgita Šu­ke­vi­čie­nė sa­kė apie in­ter­pe­lia­ci­ją nė­ra gir­dė­ju­si. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Rolandas Juo­nys nepasitikėjimo pa­reiš­ki­mo ne­no­rė­jo ko­men­tuo­ti, o jo pa­va­duo­to­ja Neringa Rin­ke­vi­čiū­tė tvir­ti­no apie in­ter­pe­lia­ci­ją gir­dė­ju­si, ta­čiau ne­ži­nan­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių ji ren­gia­ma. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai pra­dė­jo rink­ti pa­ra­šus po pa­reiš­ki­mu dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo abiem me­ro pa­va­duo­to­jais – so­cial­de­mok­ra­te Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vu Ša­rū­nu Klė­ge­riu, so­cial­de­mok­ra­tu ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Ro­lan­du Juo­niu ir ne­par­ti­ne jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­te. Sa­vi­val­dy­bės val­dy­mo is­to­ri­jo­je dar nė­ra bū­ta, kad ne­pa­si­ti­kė­ji­mo de­be­sys im­tų kaup­tis virš vi­sų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ski­ria­mų va­do­vų

.Ko­dėl reiš­kia­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas?

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą abiem Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­jams J.Šu­ke­vi­čie­nei ir Š.Klė­ge­riui, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui R.Juo­niui ir jo pa­va­duo­to­jai N.Rin­ke­vi­čiū­tei ini­ci­juo­jan­tys sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai įsi­ti­ki­nę, kad šių va­do­vų veik­la bei ne­veik­lu­mas, ne­tin­ka­mas su­si­da­riu­sių pro­ble­mų spren­di­mas ne­ten­ki­na gy­ven­to­jų ir ken­kia mies­tui, mi­nė­ti va­do­vai ne­tin­ka­mai vyk­do sa­vo pa­rei­gas pa­gal nu­sta­ty­tas veik­los sri­tis.

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­me nu­ro­do­mos kon­kre­čios sri­tys, ku­rio­se įžvel­gia­ma ne­tin­ka­ma vi­ce­me­rų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų veik­la.

Or­ga­ni­zuo­ja­ma per­tvar­ka švie­ti­mo sri­ty­je de­sta­bilizavo vi­są švie­ti­mo sis­te­mos dar­bą, su­kė­lė di­de­lį ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų, mo­ki­nių tė­vų ben­druo­me­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir įtam­pą.

Pa­ki­bęs že­mės skly­pų grą­ži­ni­mo sa­vi­nin­kams skan­da­las prie Su­dva­jų, San­tai­kos ir Li­kiš­kė­lių gat­vių san­kir­tos, ap­leis­tų so­dų te­ri­to­ri­jo­je, po ku­rio me­ras pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis ben­dro dar­bo su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­da­vu­siu šiuos skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Iki tol jie bu­vo lai­ko­mi par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se po pa­si­bai­gu­sio že­mės skly­pų grą­ži­ni­mo bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pro­ce­so, taip sie­kiant pa­pil­dy­ti mies­to biu­dže­tą.

Dėl to­kio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nio me­ras, siek­da­mas ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, net bu­vo krei­pę­sis į pro­ku­ra­tū­rą. Ta­čiau vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo klau­si­mas teis­mo ne­pa­sie­kė, nes bu­vo at­šauk­ti vi­si spren­di­mai, su­si­ję su skly­pų grą­ži­ni­mu bu­vu­siems sa­vi­nin­kams mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je.

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­me ak­cen­tuo­ja­mas vi­ce­me­rų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pa­sy­vu­mas ir ne­ge­bė­ji­mas pri­trauk­ti re­a­lių in­ves­ti­ci­jų į mies­tą, ne­si­kal­bė­ji­mas su vi­suo­me­ne, ben­druo­me­nių ne­įtrau­ki­mas į sa­vi­val­dos veik­lą, ne­vyks­tan­tys sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos op­ti­mi­za­vi­mo pro­ce­sai, ne­ra­cio­na­lus ir ydin­gas so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mas, ne­ra­cio­na­lus sa­vi­val­dy­bės val­do­mo tur­to nau­do­ji­mas, ne­ini­ci­juo­ja­mi mies­tui rei­ka­lin­gi ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo ir re­no­va­ci­jos pro­jek­tai, Aly­taus ae­ro­klu­bo val­do­mo tur­to pe­rė­mi­mas prie­var­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Taip pat nu­ro­do­ma, kad mies­to ta­ry­ba yra ne­pri­ta­ru­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos per­nykš­tei veik­los ata­skai­tai.

Vi­si šie sa­vi­val­dy­bės va­do­vų veiks­mai su­tei­kia pa­grin­dą rei­ka­lau­ti vi­ce­me­rų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų at­sa­ko­my­bės ir jų at­sta­ty­di­ni­mo.

Vie­ni ne­slė­pė pa­si­ra­šę, ki­ti sa­kė apie tai ne­gir­dė­ję

Ba­lan­džio vi­du­ry­je mies­to ta­ry­bos val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą pa­li­kęs, o šią sa­vai­tę – ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ją ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius pri­si­pa­ži­no pir­mas pa­si­ra­šęs in­ter­pe­lia­ci­ją vi­ce­me­rams ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams: „Aš ne­bi­jau pa­ro­dy­ti pa­vyz­dį. Rei­kia žiū­rė­ti mies­to, o ne sa­vų in­te­re­sų.“

Už tai, kad V.Ven­cius iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­si­trau­kė ne­pa­si­ta­ręs su so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja ir taip pa­žei­dė par­ti­jos sta­tu­tą, šią sa­vai­tę par­ti­jos sky­riaus ta­ry­ba jį pa­ša­li­no iš par­ti­jos. Ta­čiau V.Ven­cius sa­ko, kad dar prieš par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas jo ša­li­ni­mo klau­si­mas, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je už­re­gist­ra­vo pa­si­trau­ki­mą iš par­ti­jos sa­vo no­ru: „Iš par­ti­jos iš­ėjau, nes tai ri­bo­ja ma­no, kaip ta­ry­bos na­rio, dar­bą. O bū­da­mas dis­kom­for­to zo­no­je, kaip ta­ry­bos na­rys, ne­ga­liu nor­ma­liai dirb­ti.“

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą pa­si­ra­šęs ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos „Aly­taus pi­lie­čiai“ va­do­vas Vy­tau­tas Jast­rems­kas pa­reiš­kė, kad to­kios in­ter­pe­lia­ci­jos rei­kia, nes se­niai sa­kęs, jog ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ne­tin­ka­mai pa­si­el­gė dėl skly­pų per­da­vi­mo Su­dva­jų, San­tai­kos ir Li­kiš­kė­lių gat­vių san­kir­to­je grą­ži­nti sa­vi­nin­kams, da­bar ne­pri­tar­ta jo per­nykš­tės veik­los ata­skai­tai: „Jis ta­ry­bos na­riams siū­lė pa­skai­ty­ti ata­skai­tą ir už­duo­ti klau­si­mus. Tai ne ata­skai­ta.“

Kal­bė­da­mas dėl reiš­kia­mo ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja N.Rin­ke­vi­čiū­te V.Jast­rems­kas pri­si­mi­nė iš­sa­ky­tus pa­gy­ri­mus ta­ry­bo­je prieš ją ski­riant į šias pa­rei­gas, ta­čiau šian­dien ap­gai­les­tau­ja tai da­ręs: „Tai la­bai pro­tin­gas, gud­rus žmo­gus, bet ver­ty­bi­niai da­ly­kai, ku­rių ne­no­riu ko­men­tuo­ti, yra ne­pri­im­ti­ni.“

O de­le­guo­ti vi­ce­me­rus, pa­sak „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos va­do­vo, tu­ri ta­ry­bos dau­gu­ma, o ne ma­žu­ma kaip da­bar yra mies­to ta­ry­bo­je, ku­rio­je iš 27 ta­ry­bos na­rių daugumoje te­li­kę 10: so­cial­de­mok­ra­tai, kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai.

Kiek dau­giau nei prieš me­tus pra­dė­ju­sio­je dirb­ti šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je bu­vo su­si­for­ma­vu­si net 17 ta­ry­bos na­rių dau­gu­ma, ku­ri la­bai grei­tai iš­tir­po.

Ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas sa­kė, kad ren­gia­ma in­ter­pe­lia­ci­ja tik­rai nė­ra ge­rai, bet to­kio ta­ry­bos na­rių žings­nio jis ne­smer­kian­tis: „Tai ro­do, kad dir­ba­ma gal­būt ne ta kryp­ti­mi, jei dar­bas nė­ra ver­ti­na­mas.“

Ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas pri­si­pa­ži­no gir­dė­jęs tik gan­dus apie ren­gia­mą in­ter­pe­lia­ci­ją. Ka­dan­gi ne­ži­nan­tis ar­gu­men­ta­ci­jos, re­a­liai jos ver­tin­ti ne­ga­lin­tis.

Apie tai, kad sklin­da kal­bos apie ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą, tvir­ti­no gir­dė­jęs ir frak­ci­jos „Už Aly­tų“ va­do­vas To­mas Pa­čė­sas.

„Kol kas in­ter­pe­lia­ci­jos ne­ma­tė­me, ne­ži­nau, ar ją pa­si­ra­šy­si­me“, – tei­gė ta­ry­bos Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jai va­do­vau­jan­ti Skais­tė Ul­čic­kai­tė.

„Tai te­ori­nis lyg­muo, ne prak­ti­nis“

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, pa­klaus­tas, ar gir­dė­jęs apie vi­ce­me­rams ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams ren­gia­mą ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą, pa­reiš­kė ne­gir­dė­jęs: „Gal bu­vo pa­mąs­ty­mų, tai te­ori­nis lyg­muo, ne prak­ti­nis.“

Me­ro pa­va­duo­to­jas Š.Klė­ge­ris ren­gia­mą ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą ver­ti­no kaip nor­ma­lų po­li­ti­nį pro­ce­są, jo ko­le­gė vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė sa­kė apie in­ter­pe­lia­ci­ją nė­ra gir­dė­ju­si. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys to­kio pa­reiš­ki­mo ne­no­rė­jo ko­men­tuo­ti, o jo pa­va­duo­to­ja N.Rin­ke­vi­čiū­tė tvir­ti­no apie in­ter­pe­lia­ci­ją gir­dė­ju­si, ta­čiau ne­ži­nan­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių ji ren­gia­ma.

Iki šiol in­ter­pe­lia­ci­ją yra pa­si­ra­šę ke­tu­ri ta­ry­bos na­riai. At­ei­nan­čią sa­vai­tę tu­rė­tų pra­si­dė­ti šiuo do­ku­men­tu su­in­te­re­suo­tų ta­ry­bos na­rių su­si­ti­ki­mai.

Va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, kad ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mas bū­tų ga­lio­jan­tis, tam rei­kia treč­da­lio ta­ry­bos na­rių pa­ra­šų. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos at­ve­ju to­kį pa­reiš­ki­mą tu­ri pa­si­ra­šy­ti de­vy­ni ta­ry­bos na­riai.

Su­rin­kus to­kį skai­čių ta­ry­bos na­rių pa­ra­šų, pa­reiš­ki­mas įtei­kia­mas me­rui, o šis pri­va­lo reng­ti ne­ei­li­nį ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų reiš­kia­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas vi­ce­me­rais ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais.

Dėl jų at­sta­ty­di­ni­mo yra bal­suo­ja­ma slap­tai. Kol dėl ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo ga­lio­ja ka­ran­ti­nas, mies­to ta­ry­bos po­sė­džiai ren­gia­mi nuo­to­li­niu bū­du ir slap­to ta­ry­bos na­rių bal­sa­vi­mo ne­įma­no­ma vyk­dy­ti.

V.Ven­ciaus tei­gi­mu, dėl šios prie­žas­ties ne­sku­ba­ma dėl pa­ra­šų rin­ki­mo po in­ter­pe­lia­ci­ja, taip pat kon­sul­tuo­ja­ma­si ir dėl ga­li­mų kan­di­da­tū­rų į in­ter­pe­liuo­ja­mas pa­rei­gas.

Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė me­rui siū­lė jau bir­že­lio mė­ne­sį pra­dė­ti reng­ti va­di­na­muo­sius gy­vus po­sė­džius, nes švel­nė­jant ka­ran­ti­no są­ly­goms jau da­bar­ti­nio po­sė­džio me­tu sa­lė­je bu­vo dau­giau nei de­šimt žmo­nių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Komentaras

  Sveiki atvykę į 24 valandų paskolos tarnybą. Mūsų įmonė užsiima finansavimu (paskolos, kapitalas, finansavimas, investicijos), mes suteikiame paskolas su 3% palūkanų norma. Mes suteikiame paskolas visame pasaulyje su suprantamomis sąlygomis. Mes siūlome paskolas rimtai mąstantiems asmenims ir įmonėms.

  Mūsų įmonė (24 valandų paskolų tarnyba) ieško projektų, kuriuose galėtų investuoti didžiulius grynuosius pinigus, kurie gali būti ilgalaikiai ir (arba) trumpalaikiai projektai, tačiau su dideliais dividendais. Ar jūs ieškote investuotojo savo projektui? Ar pažįsti ką nors, kas ieško investuotojo į savo projektą? ar reikalingi tarptautiniai partneriai mega projektams / sutartims? Pvz. Ar esate finansų konsultantas klientui, kuriam reikia verslo, projektų ir investicijų paskolų? Jūs taip pat galite nukreipti mus į savo klientą ir mes jums pasiūlysime paskolas, už kuriuos gausite 15% komisinio mokesčio už paskolos sandorį ...

  Prašau parašykite man apie galimą verslo bendradarbiavimą, nes esame atviri diskusijoms. Laukiu jūsų galimo bendradarbiavimo. Susisiekite su mumis šiandien, jei jus domina mūsų pasiūlymai.

  Svetainė: 24hourservce.com
  Kontaktinis el. Paštas: larryfox2017@hotmail.com
  „WhatsApp“: +447451283532

  Komentaras

  Sveiki, Sveiki atvykę į „Spotcap Global Loan Services“. Mano vardas Claudia Klein, aš esu skolintojas, taip pat paskolų konsultantas.

  Ar jums labai reikia finansinės paramos? ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, aš patarsiu kreiptis į mano firmą per | spotcapglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums per „WhatsApp“: +4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.

  Mes siūlome visų rūšių paskolas (asmeninę paskolą, verslo paskolą ir daugybę kitų), siūlome ir ilgalaikes, ir trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairių tikslų, pasitelkdama platų paskolų asortimentą.

  Mes žinome, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, kurie turi finansinių problemų ir kuriems reikia jos sprendimo, daugeliui žmonių dėl didelių palūkanų yra taip sunku gauti paskolą nuosavam kapitalui iš savo vietinių bankų ar kitų finansų institucijų. norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito reitingas ar kitos priežastys.

  Nebereikia laukti ir nedaryti streso banke. Mūsų paslauga teikiama visą parą - galite gauti paskolą ir atlikti savo operacijas bet kada ir kur jums reikia.

  Mes teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Klausimams / klausimams? - Siųsti el. Laišką į | spotcapglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums per „WhatsApp“: +4915758108767 | Ir akimirksniu gaukite atsakymą.

  Jūsų šeimai, draugams ir kolegoms nereikia žinoti, kad jums trūksta pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.

  Komentaras

  Šiose situacijose matosi etikos etalonai. Kurių prisilaiko rimti žmonės ir politikai bei valdininkai. Kur gavę užuominas dėl galimų nepasitikėjimo interpialicijų jais iš tarybos pusės, kur patys savo laiku pritarė jų skyrimams atsistatydintų. Kelių parų užtenka po info. Bet, kaip jei abile išlikt, bent kokia kaina, apsimes...Nes kur eit su tokiais lygiais? Jei net iš verslo atėję į tarybą laikos, nežiūrint. Kad per metines veiklos ataskaitas neturi ką rimčiau rodyt. Kaip tarybos nariai per metus miestui gero padarę. Kartais vaizdas, ar suvokia, už ką balsuoja ir kas gaunas? Taip ir kankinas.

  Komentaras

  Nesiteisina lizinginiai valdyme. Interesų grupių suvesti į valdžią. Taryboj dauguma netempia iki rimtų politikų lygio. Kad savo gabumais suvoktų ir sugebėtų spręst miesto valdymo problemas. Užsiciklinę susireikšminę ir vis tiek fiasko. Keli iš verslo atėję iš vis netempia iki politikų lygio. Mero poste net išminties šiam postui trūksta. Beje į seimą ir lizinginių lygis. Taryboj tik keli savo gabumais sugeba sprendimus ruošt. Kiti ko laukia?

  Komentaras

  Laba diena visiems, noriu pasidalinti turima patirtimi su dr. Ajayi. Jis yra labai galingas žmogus, kurį palaimino jo priekinis tėvas padėti žmonėms, turintiems įvairių gyvenimo problemų. Aš išgyvenu blogesnį savo gyvenimo etapą, nes mano vyras man pasakė, kad nori skyrybų iš niekur, paklausiau jo, kur suklydau, tačiau jis man nieko neatsakė, o jis išsikraustė iš namų. Tai buvo tikrai įtempta, todėl laukiu pagalbos, kai sutikau dr. Ajayi burtininkas internete, po tam tikrų konsultacijų paaiškinau jam savo būklę ir sužinojau, kad mano vyras dirba su sekretoriumi darbe ir jis yra prižiūrimas jos, o didysis rašybos rašytojas man pasakė, ką reikia padaryti, ir aš laikiausi jo nurodymų, šiandien aš Aš didžiuojuosi moterimi, sakydama, kad mano vyras yra namuose su manimi, ir mes tikimės, kad mūsų antrasis vaikas bus dėkingas rašytojui Ajayi, jei jums reikia rašybos keitiklio pagalbos iškilus bet kokioms problemoms. tinkamas asmuo, norintiems tobulo ir tikroviško gyvenimo aprašymo lt. Susisiekite su jo „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Sakoma, bambukas kl4geris ateina pailsėti po mankstos į savivaldybę, meras ateina komentaro Facebook parašyti, jurgita ateina pasirodyti, kad rubus naujus nusipirko, juonys pats neżino ko ateina - pasėdi ,,nieko nežino,, ir išeina...tai štai kodėl sustojo mieste veiksmas. Torpeda tai ima, ima net pučiasi kaip ima.

  Komentaras

  Puikio naujienos ir straipsnis, pagaliau reikia, kad miesta perimtu nepartinuku statyniniai ........... dabar tokie nevykeliai kuria Alytu , tik stenkites isiziureti... ;)

  Komentaras

  Net Alytaus rajono savivaldybė galintys skolintis apie 2 milijonus, nepraskolinėja biudžeto. Bando iš savęs gyvent pagal galimybes ir kuo daugiau dirbt per es paramos ir kitų fondų lėšas. Priešingai miesto prisisteigę perteklių etatų su susikeltais atlyginimais lengviausiu būdu. Ateities praskolinėjimo saskaita. Kažkokie kaip šia diena kuo daugiau nustvert, ir po jų nors ir tvanas.

  Komentaras

  Šis tarybos žingsnis šaunus. Per interpeliacijas iš valdymo eliminuot net 4 lizinginius. Kad ateitį suvoktų, šis būdas praskolinėt savivaldybę sau prisisteigus postų su gerais atlyginimais po partiniais uabais besiganančiais per savivaldybės pievas nuo rinkimų iki rinkimų prabalsuot, Alytuj nebus toleruojamas. Dabar vėl sugryžta į pirmines stadijas kaip reikia struktūrų ir kitų reformų savivaldybės veiklai gerinti. Per kurias gali būt išjudinti atskirų partinių uabų sustaburėję deriniai. Kur vardan jų visi kiti turi taupyt ir vargt. Kol jie ciniškai pakikendami ir vieni kitus palaikydami per 30 metų nuvystę Alytų iki apgailėtinų likučių. Kur ir tų nesugeba išlaikyt. Ir patys gėdingai nuo valdymo stumiami kaip stagnatoriai. Su už jų stovinčiais pasinaudot patys žino kas. Dabar parodys ant jie garbingi kaip politikai ir žmonės. Su meru, kur šou visada brangiai kainuoja. Visada, kažkas iš to nemažus pinigus uždirba.

  Komentaras

  Niekur valdyme nesiteisina lizinginiai. Nei valdžioje šalies mastu, nei Alytuj. Teisinas apie 30 procentų savivaldybėse rinkti gabūs ir princpingi asmenybės. Alytuj net į seimą rimtų nėra. Ne tik, kad taryboj ten vienas kitas bando.

  Komentaras

  Ne jau Alytuj jaunimas nesuvokia, kad? Kol šie valdžioje negebėdami sėkmingai vystyt Alytaus per es paramos projektus lengviausiu keliu ssu išgyvent krauna paskolas į ateitį, jų atiduot ateitį bus sunku. Reiškis vargai bus. Miestas ekonomiškai nustekentas ir nebus iš ko. Jau dabar dėl biojėgainės pratyli, kur sumos 10 n milijonų kompensuot Litesko po šilumos tinklų persiėmimo savivaldybei. Taip sakant žiaurūs Alyyuj ssvo vaikų ir anūkų ateities saskaita. Po politikais patriotais - negailestingi. Ne veltui tiek miestas netekęs per paskutinius 30 metų ir tęsia.

  Komentaras

  Kodėl alytiškiai leidžia tarybai praskolinėt miesto ateitį? O nereikalauja, kad savivaldtbė ir kaip kiekviena privati firma užsidirbtų ir gyventų pagal galimybes? Kaip kitos savivaldybės dirbdamos per es padamos projektus užsidirba, kad mažina paskolas ir žmonių daugėja. Reiškia gerėja žmonėms salygos išgyvent. O Alytuj laisvai praskolinėja n milijonais ir į ateitį numeta atiduot. Trečdalis savivaldybės potencialo pertekliniai ir net rimtu darbu neapkrautu. Tik tarsi ganos po partiniais uabais nuo iki rinkimų užbalsuot.

  Komentaras

  Būt nerimta taryba netvirtinę biudžeto praskolinėjimo, trečdalis savivaldybės potencialo atleist. Neišlaiko. Specialiai paspirtukų lygio sustatyti, kad jais naudojantis kombinuot užkuliusį. Ir čia susipešė.

  Komentaras

  Šitie veikėjai vicemer ir Juonys sulindę į partijas tik kad gautų darbus ir arčiau lovio būtų. Miesto rfikalai jiem niekada nerūpėjo ir nerūpės. Ką lieps partijos vadai, tą ir griaus, nes kurt nieko nesugeba

  Komentaras

  Neblizga taryboj ir iš verslo atėję. Per kaip kuriuos ir bėdos. Verslo mentalitetai ir ne patiems spręst miesto problemas, bet per teisėsaugą...Už tai ir tokie šposai valdymr. Išbalansuota savivaldybės veikla. Patys dalis iš verslo už tuos pačius dalykus priešingai balsuoja
  Vieną kart tvirtina, kitą - atmeta.

  Komentaras

  Džiaukites, kad taryba leidžia praskolinėt per metus reikia apie 6 milijonų. Be jų - striuka dabar. Ir baigtūs mandrumai per savivaldą. Nes rimta taryba neleistų praskolinėt ir reikalautų iš es paramos projektų dirbt. O čia priskolino ir numrtė į ateitį vergais kartom atidavinėt.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.