Ne­įga­lių vai­kų ma­mos rei­ka­lau­ja su­da­ry­ti jiems nor­ma­lias ug­dy­mo są­ly­gas: „Už gra­žių kal­bų už­dan­gos – gy­ve­ni­mas gar­de­ly­je”

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (8)
2020 Rugpjūtis 27
nuotr.
At­ski­ras pa­sta­tas, ku­ria­me vei­kia spe­cia­lio­jo ug­dy­mo ir la­vi­na­mo­sios kla­sės, gy­vuo­ja nuo so­viet­me­čio lai­kų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
„Vi­sas mū­sų gy­ve­ni­mas yra kas­die­nė ko­va už sa­vo vai­kus. Pas­ku­ti­niu la­šu, ku­ris per­pil­dė kan­try­bės tau­rę, ta­po sa­vi­val­dy­bės pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rio­je ra­šo­ma: „Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je tik­ras dar­by­me­tis, čia tvar­ko­ma spor­to sa­lė, val­gyk­la, įren­gia­mos bei su­tvar­ko­mos 9 kla­sės, ku­rio­se nuo rug­sė­jo 1-osios vie­ne­rius moks­lo me­tus mo­ky­sis Dzū­ki­jos mo­kyk­los spe­cia­lių­jų kla­sių mo­ki­niai. Taip pat ruo­šia­mi ka­bi­ne­tai spe­cia­lis­tams, bus mon­tuo­ja­mi kel­tu­vai, o vė­liau įreng­tas ir lif­tas.“ Mes ap­si­lan­kė­me Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je, į ku­rią bus per­kel­ti mū­sų vai­kai (Dzū­ki­jos mo­kyk­los at­ski­ra­me pa­sta­te pra­de­da­ma re­no­va­ci­ja), ir įsi­ti­ki­no­me, kad tai yra ne­tie­sa“, – to­kias min­tis „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai iš­sa­kė pen­kios Dzū­ki­jos mo­kyk­los spe­cia­lių­jų ir la­vi­na­mų­jų kla­sių mo­ki­nių ma­mos.

Ma­mos šau­kia­si pa­gal­bos

„Mū­sų vai­kai per­ke­lia­mi į ne­re­mon­tuo­tas kla­ses, o su­re­mon­tuo­tos Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pos ati­teks pra­di­nu­kams. Ne tai svar­biau­sia, juk gra­žios ug­dy­mo ap­lin­kos nu­si­pel­nė vi­si, bet mes no­ri­me at­vi­rai pa­pa­sa­ko­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis yra ug­do­mi mū­sų vai­kai Aly­tu­je, ir kad jie nie­kam, iš­sky­rus mus, ma­mas, ne­rū­pi. Nei po­li­ti­kams, mies­to me­rams, ku­rių ka­den­ci­jos pra­si­de­da ir bai­gia­si, nei Dzū­ki­jos mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­jai, ku­riai ap­skri­tai esa­me po­duk­ros vie­to­je. Vie­šai gar­siai ir gra­žiai kal­ba­ma apie in­teg­ra­ci­ją, o mes gy­ve­na­me sa­vo gar­de­ly­je – taip va­di­na­me spe­cia­lių­jų kla­sių pa­sta­tą, ku­ria­me jau­čia­mės vi­siš­ko­je at­skir­ty­je“, – sa­ko ma­mos.

At­ski­ras pa­sta­tas, ku­ria­me vei­kia spe­cia­lio­jo ug­dy­mo ir la­vi­na­mo­sios kla­sės, gy­vuo­ja nuo so­viet­me­čio lai­kų. Ja­me iki šiol nė­ra lif­to, o tai ri­bo­ja fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­čių mo­ki­nių ug­dy­mo ga­li­my­bes (pa­mo­kos vyks­ta ant­ra­ja­me šio pa­sta­to aukš­te).

Ma­mos tvir­ti­na: ne kar­tą ir ne du krei­pė­si sa­vi­val­dy­bę, bet nie­kas ne­pa­dė­jo iš­spręs­ti pro­ble­mų. Re­a­ly­bė to­kia: ankš­tos ir ne­pri­tai­ky­tos pa­tal­pos, fi­zi­nė ir psi­cho­lo­gi­nė at­skir­tis, ne­įga­lie­ji iš­eli­mi­nuo­ti iš mo­kyk­los gy­ve­ni­mo, per­so­na­las, ma­mų tei­gi­mu, jų ne­si­bo­di pa­va­din­ti „in­va­li­dais“.

„Kai at­ėjo mū­sų, jau­nų ir veik­lių tė­vų, kar­ta daug nu­vei­kė­me sa­vo jė­go­mis: Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je at­si­ra­do ma­sa­žuo­to­jas (nors iki tol bu­vo tei­gia­ma, kad nė­ra po­rei­kio), įsi­ren­gė­me persiren­gimo spinteles. Ka­dan­gi mums ne kar­tą bu­vo siū­ly­ta ieš­ko­ti la­biau tin­ka­mų pa­tal­pų – tą ir da­rė­me. Mū­sų ma­ny­mu, pui­kus va­rian­tas bu­vo ras­tas bu­vu­sio­je Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je, ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­sten­gė su­prie­šin­ti ben­druo­me­nę ir at­si­ti­ko taip, kaip at­si­ti­ko“, – sa­ko ma­mos.

Rug­sė­jo iš­va­ka­rė­se jos sa­ko at­si­dū­ru­sios vi­sai ne­pa­vy­dė­ti­no­je si­tu­a­ci­jo­je: „Mū­sų vai­kus no­ri­ma per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją me­tams lai­ko, bet mes lie­ka­me Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­val­du­me, o tai reiš­kia, kad dėl są­ly­gų Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je tu­ri­me kreip­tis į Dzū­ki­jos mo­kyk­los di­rek­to­rę Vi­li­ją Su­šins­kie­nę. Ką reiš­kia du šei­mi­nin­kai kie­me – tur­būt nie­kam il­gai aiš­kin­ti ne­rei­kia. Mū­sų ir to­liau nie­kas ne­gir­di, nors mū­sų vai­kų moks­lei­vio krep­še­lis yra 35 pro­cen­tais di­des­nis, o už jų ug­dy­mą mo­kyk­los va­do­vas gau­na so­li­dų prie­dą. Mes ne­pra­šo­me pra­ban­gos, tik no­ri­me, kad mū­sų vai­kams pa­ga­liau bū­tų su­da­ry­tos nor­ma­lios ug­dy­mo są­ly­gos, pri­tai­ky­tos jų po­rei­kiams, ir kad jie ne­be­bū­tų mė­to­mi iš vie­no kam­po į ki­tą kaip daik­tai, nes toks po­žiū­ris į ne­įga­lų vai­ką yra tie­siog ne­žmo­niš­kas“, – su to­kio­mis min­ti­mis į re­dak­ci­ją krei­pė­si Dzū­ki­jos mo­kyk­los spe­cia­lių­jų ir la­vi­na­mų­jų kla­sių moks­lei­vių ma­mos.

Lė­šos skir­tos švie­ti­mo re­for­mai, ku­ri žlu­go

Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­joje re­no­vuo­ja­ma mo­kyk­los val­gyk­la, spor­to sa­lė, ka­bi­ne­tai, ta­čiau šis pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mas nė­ra su­si­jęs su Dzū­ki­jos mo­kyk­los ne­įga­lių jau­nuo­lių per­kė­li­mu ar jų po­rei­kiais. Sa­vi­val­dy­bė Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jai tvar­ky­ti lė­šų sky­rė dėl to, kad ti­kė­ta­si įgy­ven­din­ti liūd­nai pa­gar­sė­ju­sią švie­ti­mo re­for­mą ir per­kel­ti „Sa­ka­lė­lio“ bei „Dre­vi­nu­ko“ kla­ses.

Re­for­ma žlu­go, bet lė­šos įsi­sa­vin­tos, ug­dy­mo ap­lin­ka gra­žė­ja, kas vai­kams – tik į nau­dą. Apie tai, kad bus per­ke­lia­mi Dzū­ki­jos spe­cia­lių­jų kla­sių vai­kai, Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja ir bendruomenė su­ži­no­jo tik bir­že­lio pa­bai­go­je.

Ką spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tys vai­kai ras Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je?

Iki rug­sė­jo čia bus įreng­ti 2 iš 6 kel­tu­vai, ku­rie pa­dės ne­įga­liems mo­ki­niams įveik­ti pro­gim­na­zi­jos kor­pu­sus jun­gian­čius laip­tus. Lap­kri­tį yra vil­ties (tai pa­tvir­ti­na sa­vi­val­dy­bė) su­lauk­ti ir spe­cia­laus lif­to, ku­rio taip ir ne­pa­vy­ko iš­si­pra­šy­ti Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je.

Še­šio­lik­me­čio Pa­tri­ko ma­ma Ra­sa sa­ko, kad jos sū­nus jau ku­rį lai­ką bu­vo įka­lin­tas pir­ma­ja­me Dzū­ki­jos mo­kyk­los at­ski­ro kor­pu­so aukš­te – iki tol dar­buo­to­jai jį į ki­tus aukš­tus ne­šio­jo ant ran­kų, bet da­bar jau­nuo­lis tie­siog per sun­kus.

Dar Ra­sa pa­sa­ko­ja, kad, kai vie­nas mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys šią žie­mą gy­vai pa­ma­tė tuos laip­tus (fil­muo­ti vaiz­dai, kaip ne­įga­lūs vai­kai jais ne­šio­ja­mi, bu­vo iš­pla­tin­ti feis­bu­ke ir šo­ki­ra­vo ne vie­ną), juos pa­va­di­no „čiuo­žyk­la“ bei pa­ste­bė­jo, jog iki ne­lai­mės – žings­ne­lis.

Fak­tas tas, kad Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je ne­įga­lūs jau­nuo­liai tik­rai ras kur kas erd­ves­nes pa­tal­pas, už jų lan­gų vaiz­do ne­už­stos sie­na – taip nu­ti­ko ša­lia Dzū­ki­jos at­ski­ro kor­pu­so į sta­dio­no pu­sę įren­gus krep­ši­nio aikš­te­lę su sie­ne­le.

„Mes klau­sė­me di­rek­to­rės, kaip mū­sų vai­kai tu­rė­tų jaus­tis ma­ty­da­mi už kla­sės lan­go ak­li­ną sie­ną? Ji at­sa­kė, kad per pa­mo­kas nė­ra ko dai­ry­ti pro lan­gus“, – pa­sa­ko­ja ma­mos.

Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je ne­bus ir ka­na­li­za­ci­jos kva­pų, ku­riuos, kaip vie­nu bal­su tvir­ti­na ma­mos, prieš už­su­kant sve­čiams iš sa­vi­val­dy­bės, Dzū­ki­jos mo­kyk­los per­so­na­las trum­pam „už­muš­da­vo“ oro gai­vik­liais.

Ta­čiau ma­moms ne­ri­mą ke­lia tai, kad Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je vie­na­me ka­bi­ne­te siū­lo­ma tilp­ti ma­sa­žuo­to­jui ir er­go­te­ra­peu­tui, kad po­il­sio kam­ba­rys yra įreng­tas to­liau nuo kla­sių, ku­rio­se mo­ky­sis iš Dzū­ki­jos mo­kyk­los per­kel­ti 75 ne­ga­lią tu­rin­tys jau­nuo­liai (14 iš jų tu­ri ju­dė­ji­mo ne­ga­lią, du ju­da ve­ži­mė­liuo­se, ki­ti tu­ri in­te­lek­to ne­ga­lią). Buvo prašoma skirti 18 kabinetų ir klasių, tačiau skirta 14, nes trūksta erdvių.

Jau ne­kal­bant apie psi­cho­lo­gi­nes adap­ta­ci­jos pro­ble­mas, ku­rias re­a­liai įver­tin­ti ga­li ne­bent to­kius vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos, yra ir fi­zi­nės ap­lin­kos pri­tai­ky­mo iš­šū­kių.

Šių ei­lu­čių au­to­rei te­ko ben­drau­ti su ma­ma, ku­ri rū­pi­nosi, kad iki moks­lo me­tų pra­džios Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je at­si­ras­tų tu­rėk­lai ties per­aukš­tė­ji­mais (ke­lių pa­ko­pų laip­tai, jun­gian­tys kor­pu­sus), bū­ti­ni ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­čių vai­kų sau­gu­mui.

Turėklai jau įrengti.

„Pa­leis­ki­te mus į lais­vę“

Dis­ku­si­jos, kur Dzū­ki­jos mo­kyk­los ne­įga­lių­jų kor­pu­so re­no­va­ci­jos me­tu mo­ky­sis 70 ne­ga­lią tu­rin­čių vai­kų, tru­ko dau­giau nei ke­tu­ris mė­ne­sius. Ga­liau­siai, po tė­vų bal­sa­vi­mo bu­vo nu­tar­ta, kad vai­kai mo­ky­sis Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je. Nors iki nau­jų moks­lo me­tų pra­džios li­ko vos ke­lios die­nos, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba per­kė­li­mo klau­si­mą po­sė­dy­je svars­tys tik šian­dien. Po­li­ti­kų teis­mui bus tei­kia­ma ir spren­di­mo al­ter­na­ty­va.

Tė­vai tei­gia, kad jau­čia­si eu­ro­pi­nio pro­jek­to įkai­tais – ne­įga­lius vai­kus, kaip daik­tus, ža­da­ma iš­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją me­tams, o pas­kui vėl grą­žin­ti at­gal, tai­gi adap­ta­ci­ja bus sun­ki dvi­gu­bai – al­ter­na­ty­vo­je me­tų ter­mi­nas ne­įvar­di­ja­mas.

Juo­lab kad Sei­mas pri­ėmė Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­rie nai­ki­na dis­kri­mi­nuo­jan­čias nuo­sta­tas ne­ga­lią ir spe­cia­lių­jų ug­dy­mo po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams. Jie, kaip ir vi­si ki­ti, nuo 2024 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos ga­lės lan­ky­ti pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą pri­skir­tą ar pa­si­rink­tą mo­kyk­lą.

Aly­tu­je dėl šių Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų su­si­da­ro la­bai ne­įpras­ta si­tu­a­ci­ja, nes, pa­bai­gus Dzū­ki­jos mo­kyk­los ne­įga­lių­jų kor­pu­so re­mon­to dar­bus, la­vi­na­mų­jų ir spe­cia­lių­jų kla­sių mo­ki­niai čia su­grįž­tų vos dve­jiems me­tams, o pas­kui ga­lė­tų rink­tis ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lą.

„Jei­gu Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ja bus pri­tai­ky­ta spe­cia­lių­jų po­rei­kių ir ne­įga­liems vai­kams, o per me­tus lai­ko jie ten sėk­min­gai adap­tuo­sis, tai ko­dėl tu­rė­tu­me grįž­ti at­gal į Dzū­ki­jos mo­kyk­lą, kur jie yra tik­ro­je at­skir­ty­je, at­ski­ra­me kor­pu­se, at­ri­bo­ti net­gi nuo ben­drų veik­lų, ren­gi­nių, vyks­tan­čių šio­je mo­kyk­lo­je? Pa­leis­kit mus į lais­vę, di­rek­to­re“, – sa­ko ma­mos.

Jos dė­ko­ja už pa­lai­ky­mą ta­ry­bos na­riui Si­gi­tui Le­o­na­vi­čiui, ku­ris taip pat pri­ta­ria min­čiai, kad Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją bū­ti­na pri­tai­ky­ti pa­gal vi­sus rei­ka­la­vi­mus, skir­ti tam biu­dže­to lė­šų, bet nė­ra jo­kios pras­mės kal­bė­ti apie šių moks­lei­vių su­grą­ži­ni­mą į re­no­vuo­tą Dzū­ki­jos mo­kyk­los ne­įga­lių­jų kor­pu­są vos dve­jiems me­tams.

Taip pat ta­ry­bos na­rys pa­brė­žia, kad Dzū­ki­jos mo­kyk­los va­do­vė ne­tu­rė­tų spaus­ti tė­vų ir fi­nan­si­niai in­te­re­sai dėl ne­ga­lią tu­rin­čių mo­ki­nių tu­ri bū­ti pa­mirš­ti. Al­ter­na­ty­va, ku­ri bus svars­to­ma šian­dien po­sė­dy­je, at­si­ra­do šio ta­ry­bos na­rio ini­cia­ty­va.

„Per­kė­lus į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją mo­ki­nius su in­di­vi­du­a­liais po­rei­kiais vi­sam lai­kui ir su­tei­kus ten vi­sas tin­ka­mas są­ly­gas, Aly­tus bū­tų vie­na iš sa­vi­val­dy­bių, ro­dan­čių pa­vyz­dį vi­sai Lie­tu­vai įgy­ven­di­nant ša­lies tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus Jung­ti­nėms Tau­toms – Jung­ti­nių Tau­tų Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­ją (24 str.), Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lą Nr. 4, ku­rie kal­ba apie ko­ky­biš­ką iš­si­la­vi­ni­mą. Da­bar su­pran­ta­me, kad dar daug rei­kia pa­da­ry­ti iki tin­ka­mų ug­dy­mo­si są­ly­gų su­kū­ri­mo vi­siems Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je, ta­čiau iki Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo – per 4 me­tų lai­ko­tar­pį – ma­nau, tin­ka­mas ug­dy­mo­si są­ly­gas vi­siems įma­no­ma ir net pri­va­lo­ma su­kur­ti“, – sa­ko Kris­ti­na Dū­do­ny­tė, Žmo­nių su ne­ga­lia tei­sių ste­bė­se­nos ko­mi­si­jos prie Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos pir­mi­nin­kė.

 

Jurgita

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savi­valdybės vicemerė Jurgita ŠUKEVIČIENĖ

 

– Kiek lė­šų yra skir­ta su­kur­ti tin­ka­moms są­ly­goms Dzū­ki­jos mo­kyk­los spe­cia­lių­jų ir la­vi­na­mų­jų kla­sių moks­lei­viams ug­dy­ti juos per­kė­lus į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją? Kas kon­kre­čiai jiems bus pri­tai­ky­ta?

– Ati­tin­ka­mų są­ly­gų pri­tai­ky­mui Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je nu­ma­ty­ta dau­giau kaip 120 tūks­tan­čių eu­rų. Da­lis bal­dų, kom­piu­te­ri­nė įran­ga, prie­mo­nės į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją per­kel­ta iš Dzū­ki­jos mo­kyk­los.

Spe­cia­lių­jų ir la­vi­na­mų­jų kla­sių mo­ki­nių ug­dy­mui skir­ta 14 ka­bi­ne­tų ir kla­sių, iš ku­rių – 9 pil­no dy­džio kla­sės, 1 pu­si­nė kla­sė (jo­je mo­ky­sis 5 mo­ki­niai) ir 4 spe­cia­lis­tams skir­ti ka­bi­ne­tai. Dvie­jo­se iš 14 kla­sių pra­ėju­siais me­tais bu­vo pa­da­ry­tas re­mon­tas, jo­se pa­lie­ka­mi su­mon­tuo­ti pro­jek­to­riai ir bal­dai, į ki­tas jau at­vež­ti rei­ka­lin­gi bal­dai ir prie­mo­nės. Šiuo me­tu dar­buo­to­jai tvar­ko kla­ses, tad iki rug­sė­jo 1-osios mo­ky­mui­si skir­tos erd­vės bus pa­ruoš­tos.

Bai­gia­mas įreng­ti ir ne­įga­lie­siems skir­tas tu­a­le­tas – li­ko su­mon­tuo­ti uni­ta­zą ir kriauk­les. Tie­sa, kiek už­truks 6 nuo­žul­nių kel­tu­vų ir lif­to įren­gi­mo dar­bai (pas­ta­ra­jam įreng­ti rei­ka­lin­gas pro­jek­tas ir eks­per­ti­zė). Nors su­tar­tis su ran­go­vais bai­gia­si lap­kri­čio mė­ne­sį, lif­tą pla­nuo­ja­ma įreng­ti per spa­lio-lap­kri­čio mė­ne­sius, o kel­tu­vus – rug­sė­jį. Kol bus įreng­tas lif­tas, spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tys vai­kai mo­ky­sis pir­ma­ja­me Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos aukš­te esan­čio­se kla­sė­se.

– Ar ne­at­ro­do keis­ti­na si­tu­a­ci­ja, kai 75 vai­kai, dar­buo­to­jai, pa­gal­bi­nis per­so­na­las per­ke­lia­mi į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, bet ir to­liau pri­klau­so Dzū­ki­jos mo­kyk­lai?

Spe­cia­lio­sios ir la­vi­na­mo­sios kla­sės, ke­lia­mos į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas, per­ke­lia­mos lai­ki­nai, vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui, kol bus vyk­do­mi Dzū­ki­jos mo­kyk­los spe­cia­lio­jo ug­dy­mo kla­sių pa­sta­to vi­daus ir iš­orės re­mon­to dar­bai, ir tik nau­do­sis Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­po­mis.

To­kie yra tei­si­niai as­pek­tai. Jei­gu švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos rė­muo­se bus pri­im­ti spren­di­mai dėl Dzū­ki­jos mo­kyk­los spe­cia­lių­jų ir la­vi­na­mų­jų kla­sių per­kė­li­mo į ki­tą ug­dy­mo įstai­gą, o tai jau sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos kom­pe­ten­ci­ja, tai at­si­ras tei­si­nės prie­lai­dos dėl to­les­nio dar­buo­to­jų dar­bo san­ty­kių ki­to­je ug­dy­mo įstai­go­je.

– Jei bū­tų nu­spręs­ta ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ti al­ter­na­ty­vai ir per­kel­ti Dzū­ki­jos mo­ki­nius be ter­mi­no „me­tams lai­ko“, ko­kia bū­tų re­no­vuo­to Dzū­ki­jos mo­kyk­los pa­sta­to at­ei­tis?

– Vi­so sa­vi­val­dy­bės tur­to sa­vi­nin­kas yra ir jo pa­nau­do­ji­mo klau­si­mus spren­džia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Čia jau po įvai­rių dis­ku­si­jų ta­ry­bos na­riai ir tu­rė­tų nu­spręs­ti, at­si­žvelg­da­mi į ben­druo­me­nės pa­siū­ly­mus bei pa­gei­da­vi­mus, po­rei­kius ir ga­li­my­bes funk­cio­na­liai pa­nau­do­ti esa­mas pa­tal­pas. Tik no­riu pri­min­ti, kad sa­vi­val­dy­bė ne vie­ne­rius me­tus sie­kė šių pa­tal­pų pa­ge­ri­ni­mo, fi­nan­sa­vi­mą pa­ga­liau pa­vy­ko gau­ti pa­tei­kus be­ne ket­vir­tą pro­jek­tą. Bet ku­riuo at­ve­ju bus ge­rai, kad ug­dy­mo reik­mėms mes pa­ga­liau tu­rė­si­me dar vie­nas at­nau­jin­tas ir su­tvar­ky­tas pa­tal­pas.

 

Vilija

 

 

 

 

 

 

Dzū­ki­jos mo­kyk­los di­rek­to­rė Vi­li­ja Su­šins­kie­nė:

 

„Ma­mos iš­sa­kė daug ne­pa­grįs­tų emo­ci­jų ir ne­pa­tei­kė kon­kre­čių fak­tų ar­ba jie iš­kreip­ti. Vai­kų su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais ug­dy­mas yra stip­rio­ji mū­sų mo­kyk­los pu­sė, ku­rią ver­ti­na tiek Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, tiek iš­orės ver­ti­ni­mas, tiek ir tė­ve­liai, ku­rie ve­da vai­kus.

Su­bur­ta stip­ri pe­da­go­gų ko­man­da, ku­ri nuo­lat ke­lia kva­li­fi­ka­ci­ją. Mo­ky­to­jai ap­rū­pin­ti vi­so­mis jiems rei­ka­lin­go­mis prie­mo­nė­mis: iš­ma­nio­ji len­ta, plan­še­ti­niai kom­piu­te­riai, ki­tos prie­mo­nės, ku­rių mo­ky­to­jai pa­gei­da­vo sa­vo dar­bui.

Ben­dro­jo ug­dy­mo mo­ky­to­jai įval­dę dar­bo su spec. po­rei­kių vai­kais spe­ci­fi­ką, ve­da pa­mo­kas spe­cia­lių­jų ir la­vi­na­mų­jų kla­sių mo­ki­niams, pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui yra šios sri­ties spe­cia­lis­tė, pui­kiai or­ga­ni­zuo­ja spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kų ug­dy­mą, in­teg­ra­ci­ją, su­kur­ta pa­gal­bos mo­ki­niui ba­zė.

Esa­me pe­da­go­gai, kar­tais ne­pa­ste­bi­me ap­lin­kos vai­kui su ne­ga­lia pri­tai­ky­mo ypa­tu­mų, to­dėl prieš at­vyks­tant vai­kui į mo­kyk­lą ap­ta­ria­mi tė­vų lū­kes­čiai, ta­ria­ma­si su psi­cho­lo­gais, ug­dy­mo įstai­ga, ku­rio­je vai­kas bu­vo ug­do­mas.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­ren­gė mo­kyk­los re­no­va­ci­jos tech­ni­nį pro­jek­tą (ap­šil­ti­ni­mo ir sto­go, įren­giant man­sar­dą) 2010 m. Tuo me­tu mo­kyk­lo­je ne­bu­vo vai­kų ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je. Mo­kyk­los ini­cia­ty­va pa­reng­tas vi­daus pa­tal­pų re­no­va­ci­jos pro­jek­tas ir lif­to įren­gi­mo pro­jek­tas 2015 m. Nuo ta­da mo­kyk­la ėmė­si ini­cia­ty­vos ieš­ko­ti fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nio pa­sta­to re­no­va­ci­jai. Tei­kė­me 4 pro­jek­tus, pas­ku­ti­nis bu­vo sėk­min­gas, nors ne­sa­me to­kių pro­jek­tų ren­gi­mo spe­cia­lis­tai.

Taip pat Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė sky­rė lė­šų įreng­ti spor­to sa­lę, gy­do­mo­sios ir er­go­te­ra­peu­to ka­bi­ne­tus. Su­re­mon­ta­vo sto­gą virš spor­to sa­lės, įren­gė pan­du­sus. Mo­kyk­la sa­vo jė­go­mis kas­met at­lik­da­vo ei­na­mą­jį re­mon­tą. Kla­sė­se mo­ki­niams vie­tos pa­ka­ko, nes mo­ko­si 5–10 mo­ki­nių, di­des­nės kla­sės (iš­grio­vus sie­ną) pa­skir­tos tiems, ku­rių kla­sė­je ug­do­mas vai­kas ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je.

Įreng­tos po­il­sio erd­vės, ma­sa­žuo­to­jo, šil­to smė­lio te­ra­pi­jos, įreng­ta sen­so­ri­kos kla­sė, ku­ria ne­spė­ta pa­si­nau­do­ti, nes pra­si­dė­jo re­mon­tas. Ma­mų mi­ni­ma vir­tu­vė­lė bu­vo įreng­ta se­niai, ten vy­ko tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kos, tė­vų pa­gei­da­vi­mu nu­pir­ko­me gel­to­nas lėkš­tes ir mais­tui at­neš­ti ter­mo­sus.

Mo­kyk­los va­do­vai vi­sa­da iš­klau­so tė­vų pa­gei­da­vi­mų, ieš­ko spren­di­mo bū­dų juos įgy­ven­din­ti, ma­sa­žuo­to­jo pa­slau­ga pra­dė­ta teik­ti, kai sa­vi­val­dy­bė sky­rė eta­tą ir įren­gė­me ka­bi­ne­tą. Mo­kyk­lo­je re­gu­lia­riai vyks­ta tė­vų su­si­rin­ki­mai, kla­sių mo­ky­to­jai nuo­lat ben­drau­ja su tė­vais, vei­kia mo­kyk­los tė­vų fo­ru­mas, ku­ris tei­kia pa­siū­ly­mus, kvie­čiu tė­ve­lius „pus­ry­čių po­kal­biams“.

Vei­kia ben­dras mo­ki­nių tė­vų pa­štas per Ta­mo die­ny­ną, vi­si tė­vai gau­na in­for­ma­ci­ją. 2019 m. ypa­tin­gą dė­me­sį sky­rė­me mo­ky­to­jų ben­dra­dar­bia­vi­mui su mo­ki­nių tė­vais.

Vidz­gi­rio mo­kyk­lo­je mo­ki­niai bus ug­do­mi lai­ki­nai, kol vyks re­no­va­ci­ja. Ma­no nuo­mo­ne, Vidz­gi­rio mo­kyk­lo­je su­da­ry­tos są­ly­gos mo­ki­niams ug­dy­tis, jos bus pa­ge­rin­tos at­li­kus Dzū­ki­jos mo­kyk­los pa­sta­to re­no­va­ci­ją.

Re­no­va­ci­ja šiuo me­tu vyks­ta ir ben­dro­jo ug­dy­mo kla­sė­se, ku­rioms re­mon­to rei­kė­jo taip pat la­bai se­niai, nes tai yra vie­na se­niau­sių mo­kyk­lų mies­te. Ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­ki­niams teks šiais me­tais pa­ken­tė­ti. Su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria vi­sos mo­kyk­los, ku­rio­se at­lie­ka­mas re­mon­tas. Vi­sa mo­kyk­la pa­ti­ria­me daug ne­pa­to­gu­mų ir stre­so. Dė­kin­ga Mo­kyk­los ta­ry­bos at­sto­vams, ku­rie skam­bi­na, tei­kia pa­siū­ly­mus.

No­riu pa­ste­bė­ti, kad vi­sai ne­se­niai skam­bi­no vie­na la­vi­na­mo­sios kla­sės ma­ma, ku­ri pa­siū­lė įreng­ti Vidz­gi­rio mo­kyk­lo­je tu­rėk­lus prie vie­nų laip­tų, nes jos vai­kui bū­tų sun­ku jais už­lip­ti – tu­rėk­lai įreng­ti. Ir ma­mų pa­teik­ti pa­vyz­džiai ro­do, kad mes at­si­žvel­gia­me į jų pa­siū­ly­mus ir ne vis­ką ga­li­me nu­ma­ty­ti pa­tys, tam ir rei­ka­lin­gi tė­vų pa­siū­ly­mai. Tam ir rei­ka­lin­gas kon­struk­ty­vus ben­dra­vi­mas.

Tik­rai su mo­kyk­la ko­vo­ti nie­kam ne­rei­kia, tai ne ko­vos lau­kas, o ben­dra­dar­bia­vi­mo ir kal­bė­ji­mo­si erd­vė.

Ma­mos pa­mi­nė­tas fak­tas, kai vie­nas ta­ry­bos na­rys nu­fil­ma­vo, kaip ne­ša­mas laip­tais vai­kas, yra gry­nas me­las. Vai­kas, apie ku­rį kal­ba­ma, bu­vo ke­le­tą kar­tų už­kel­tas iki ak­tų sa­lės 2017 m., kai tik at­vy­ko mo­ky­tis mo­kyk­lo­je. Mo­ky­to­jai, ve­da­mi pa­čių ge­riau­sių ke­ti­ni­mų, ini­ci­ja­vo vai­ko už­kė­li­mą į ki­tus aukš­tus, ta­čiau grei­tai to bu­vo at­si­sa­ky­ta.

Ma­ma nu­fil­ma­vo tai 2017 m., jos bu­vo pa­pra­šy­ta iš­trin­ti įra­šą, nes dar­buo­to­jai, ku­rie kė­lė, ne­da­vė lei­di­mo ma­mai fil­muo­ti. Po to šven­tės ir ren­gi­niai vyks­ta pir­ma­me aukš­te.

Ir ga­liau­siai – dėl kai ku­rių tė­vų pa­gei­da­vi­mo ug­dy­tis Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je. Su Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju ap­tar­ta, kad tė­vai tu­rės tei­sę pa­si­rink­ti, ku­rio­je mo­kyk­lo­je jie no­ri mo­ky­tis.

Di­džio­ji dau­gu­ma mo­kyk­los tė­vų pa­ten­kin­ti ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mu ir ug­dy­mo­si są­ly­go­mis, ku­rios kas­met ge­rė­ja Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba spren­džia, ku­rio­je mo­kyk­lo­je kiek ir ko­kių kla­sių kom­plek­tuo­ti, kaip jie nu­spręs, taip ir bus.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos 5 prie­de nu­sta­ty­ti pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų ko­e­fi­cien­tai ir prie­dai. Švie­ti­mo įstai­gos va­do­vui už gim­na­zi­nių kla­sių, jau­ni­mo, spe­cia­lių­jų kla­sių vai­kų ug­dy­mą ir ki­tais at­ve­jais nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė skir­ti prie­dą iki 20 proc. Man pa­skir­tas prie­das (10 proc.) yra už pa­pil­do­mą dar­bą, ku­rį aš są­ži­nin­gai, pa­rei­gin­gai ir at­sa­kin­gai at­lie­ku.

Ta­ry­bos na­rys, teig­da­mas, kad aš spau­džiu tė­vus, tu­rė­tų įvar­dy­ti kon­kre­čiai, ku­rį tė­vą aš spau­džiau.

Dar kar­tą ak­cen­tuo­ju: mo­ko­si 75 mo­ki­niai, rei­kia at­si­klaus­ti vi­sų tė­vų, kur jie no­rės mo­ky­tis ir ko­kios ug­dy­mo­si są­ly­gos su­da­ry­tos jiems. Esu įsi­ti­ki­nu­si, jei tė­ve­liai nu­spręs lik­ti Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je, jiems bus su­da­ry­tos tin­ka­mos ug­dy­mo­si są­ly­gos.“

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-log.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Pati prasčiausia mokykla Alytuje. Niekada neleisiu savo vaikų.
  O direktorė...l.gabi pataikauti savo virşininkams.
  Ar turi teisę ugdyti svetimus vaikus, kai savo asmeninius vaikus netinkamai işugdė. Juk ne kartą buvo apraşyti jų nusikaltimai spaudoje , nors mamytė ne vieną dar ir ,,užglaistė"...

  Komentaras

  Negali taip tęstis per savivaldą. Kad ir šioje kadencijoje per mero tarybos lygius nesugwba laiku teikt kokybiškų ir švietimo pertvarkų. Kur prieš rugsėjį aiškiai žinot, kaip švietimo sistema vystysis. Savivaldybėj būtinos pertvarkos. Msžint trečdalį perteklinių ir į valdymą praleist sugebančius normalias pertvarkas vykdyt. Ir gerą rezultatą pasiekt. Kad būt naudinga alytiškių gerovei.

  Komentaras

  O mano nuomone sanatorijos ištisus mokslo metus mokyklos sąskaita mamytės nepasidarys. Vaikų sanatorija yra Druskininkuose. Mokymosi įstaiga juk čia. Kas nors pastebės.... Ir gana čia visus šokdinti, gėdos reik turėti.

  Komentaras

  Jokioj kitoj savivaldybėj neįsivaizduojama, kad iki rugsėjo likus nedaug meras tarybos kompetencijoj būt nepateikęs švietimo pertvarkų plano. Kad visi žinotų, kaip Alytuj švietimo sistema vystysis. Nesugeba meras, nesimato rezultatų ir darbo grupės iš 29 narių? Kur sukurta prieš kelis mėnesius ir priklausytų per tiek laiko sugebėt pateikt konkretų darbo rezultatą.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.