„Nė bai­siau­siam sap­ne ne­su­sap­nuo­tum, kad nau­jau­sią Aly­taus mo­kyk­lą nu­griaus”

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (5)
2019 Gruodis 13
Likiškėlių progimnazijos bendruomenė siekia išsaugoti savo mokyklą.
Likiškėlių progimnazijos bendruomenė siekia išsaugoti savo mokyklą.
To­kiais įspū­džiais apie siū­lo­mą švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką da­li­jo­si ta­ry­bos na­rė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, jai te­ko at­sa­ky­ti ir į es­mi­nį Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės klau­si­mą: „Kal­ba­ma, kad mū­sų mo­kyk­lą su­nai­kin­ti pa­siū­ly­ta dėl to, kad jos pa­sta­tas nė­ra re­no­vuo­tas, tai ko­dėl ši švie­ti­mo įstai­ga li­ko vie­nin­te­lė mies­te taip ap­leis­ta – ne­ras­ta lė­šų jai su­tvar­ky­ti kaip ki­toms mo­kyk­loms?“ Po­li­ti­kė tei­gė, jog taip gal­būt nu­ti­ko dėl sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­jos – pir­miau­sia re­no­va­ci­jos su­lau­kė gim­na­zi­jos. Pa­ra­dok­sas, bet ši mo­kyk­la taip ir li­ko ei­lės ga­le, nes... bu­vo pa­ti nau­jau­sia. An­trą kar­tą su Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­ne su­si­ti­kę po­li­ti­kai ra­mi­no pa­mąs­ty­mais, kad „svei­kas pro­tas nu­ga­lės“ ir Aly­tus ne­taps pio­nie­riu­mi – mies­tu, nu­grio­vu­siu mo­kyk­lą, nes Lie­tu­vo­je toks at­ve­jis tik­rai dar ne­gir­dė­tas. Su­si­ti­ki­mo me­tu au­di­to­ri­jo­je nu­skam­bė­jo pa­ly­gi­ni­mas: griau­ti mo­kyk­las – tai pa­na­šiai kaip de­gin­ti kny­gas.

Siū­lo iš pra­džių pa­sta­ty­ti nau­ją mo­kyk­lą, o jau ta­da griau­ti se­ną

Pa­reng­ta­me švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pro­jek­te siū­lo­ma Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą nu­griau­ti ir pa­sta­ty­ti nau­ją mo­der­nią mo­kyk­lą, skir­tą ke­tu­riems šim­tams vai­kų.

To­kio siū­ly­mo mo­ty­vas – UAB „Fin­dep“ stu­di­ja, ku­rios duo­me­ni­mis, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to būk­lė esą „yra kri­ti­nė“, o ug­dy­mo­si są­ly­gos – ga­li­mai kenks­min­gos, nors pa­grin­di­nės pro­gim­na­zi­jos erd­vės (ka­bi­ne­tai, val­gyk­la, bib­lio­te­ka, sto­gas) su­tvar­ky­tos.

Ši mo­kyk­la – nau­jau­sia mies­te, pra­dė­ju­si veik­ti 1989 me­tais kaip Aly­taus 12-oji vi­du­ri­nė mo­kyk­la. Jei bū­tų pri­im­tas spren­di­mas mo­kyk­los pa­sta­tą griau­ti, lai­ki­nai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos 1–4 kla­sių mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai bū­tų per­kel­ti į Vidz­gi­rio, o 5–8 kla­sių mo­ki­niai – į Dai­na­vos pro­gim­na­zi­ją.

Pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė su siū­ly­mu ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka, „Fin­dep“ iš­va­das va­di­na klai­di­nan­čio­mis ir pra­šo po­li­ti­kų mo­kyk­lą ar­ba re­no­vuo­ti, ar­ba pa­sta­ty­ti nau­ją ir tik po to pri­im­ti spren­di­mą dėl se­no­jo pa­sta­to nu­grio­vi­mo.

„Ar ne­bū­tų lai­kas „an­tį“ at­šauk­ti?“

„Jei pro­gim­na­zi­ja kaip ju­ri­di­nis vie­ne­tas bus pa­nai­kin­tas, mo­kyk­la nu­griau­ta, o po to net­gi bus pa­sta­ty­tas nau­jas pa­sta­tas – tai jau bus vi­sai ki­ta mo­kyk­la, o Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja kaip to­kia bus su­nai­kin­ta“, – ne­ri­mo ne­slė­pia pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės var­du kal­bė­ju­si mo­kyk­los ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Auš­ra Jan­kaus­kie­nė.

Nors mo­kyk­los pa­sta­tas yra tik iš da­lies re­no­vuo­tas, ta­čiau ji yra au­gan­ti – tė­vai mo­kyk­lą ren­ka­si, pro­gim­na­zi­ja tu­ri 17 pil­nų kla­sių kom­plek­tų, ji pa­te­ko į žur­na­lo „Rei­tin­gai“  vi­sa­pu­siš­kai ug­dan­čių mo­kyk­lų 30-uką.

Su­sti­ki­mas su po­li­ti­kais vy­ko Lie­tu­vy­bės cen­tre – tai pro­gim­na­zi­jos ini­cia­ty­va, su­lau­ku­si di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo. Po­li­ti­kai plo­ji­mais pa­ly­dė­jo dvie­jų šei­mų pa­sa­ko­ji­mus apie tai, kaip jie grį­žo iš už­sie­nio ša­lių gy­ven­ti į Lie­tu­vą ir pa­si­rin­ko bū­tent šią mo­kyk­lą, nes jo­je pa­de­da­ma in­teg­ruo­tis jų vai­kams, ku­rie mo­kė­si ki­to­je ša­ly­je.

„Šiuo me­tu dir­bu Drus­ki­nin­kuo­se, vai­ką spe­cia­liai ve­žio­ju į Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją Aly­tu­je, man šią švie­ti­mo įsta­o­gą re­ko­men­da­vo Mig­ra­ci­jos da­par­ta­men­te“, – pa­sa­ko­jo vie­nas tė­tis. Jis nu­si­tei­kęs emo­cin­gai, sa­ko, jei reiks, ir eks­ka­va­to­rius pa­si­tiks sa­vo vai­ko mo­kyk­lą gin­da­mas, bet dar ti­ki­si, kad ben­druo­me­nės nuo­mo­nė bus iš­girs­ta.  

Tė­vai po­li­ti­kų klau­sė, kaip ap­skri­tai at­si­ra­do bū­tent to­kie per­tvar­kos siū­ly­mai, ir kal­bė­jo apie tai, kad jie yra ža­lin­gi įstai­gų re­pu­ta­ci­jai. Tė­vai su­tri­kę, bi­jo rink­tis mo­kyk­las, mi­ni­mas per­tvar­kos pla­ne.

Po­li­ti­kai kal­bė­jo, kad šie siū­ly­mai ne­bū­ti­nai bus įgy­ven­din­ti, kai ku­rie at­vi­ra­vo už juos tik­rai ne­bal­suo­sian­tys. „Tai gal lai­kas bū­tų į vie­šu­mą iš­leis­tą „an­tį“ at­šauk­ti?“ – klau­sė tė­vai ir mo­ky­to­jai.

 

Gais­re au­kų ne­bu­vo, o kaip švie­ti­mo per­tvar­ko­je?

Su mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis su­si­tin­kan­tys ta­ry­bos na­riai pri­si­pa­ži­no taip pat pa­te­kę į ne­pa­to­gią pa­dė­tį: per­tvar­kos siū­ly­mus pa­ren­gė dar­bo gru­pė, ku­rio­je po­li­ti­kų ne­bu­vo, ta­čiau jos su­dė­tį pa­tvir­ti­no ta­ry­ba.

„Po­li­ti­niu spren­di­mu kam gy­ven­ti, o kam mir­ti“ siū­ly­mą pa­va­di­no Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, pri­si­mi­nęs, kad tuo­me­ti­nė­je Li­kiš­kė­lių vi­du­ri­nė­je pra­di­nę mo­kyk­lą bai­gė jo sū­nus ir duk­ra. Kaip jos pri­va­lu­mą po­liti­kas įvar­di­jo tai, kad mo­kyk­la bu­vo kai­my­nys­tė­je, vai­kus į ją iš­leis­ti bu­vo sau­gu.

„Tai kaip da­bar jaus­tis mums, kai siū­lo­ma už­da­ry­ti vie­nin­te­lę šia­me gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne esan­čią mo­kyk­lą? Jei me­ras gar­siai džiau­gia­si, kad gais­re ne­žu­vo nė vie­nas žmo­gus, tai kas ga­li ga­ran­tuo­ti, kad mū­sų pra­di­nu­kai bus sau­gūs, kai jiems teks ei­ti per tris jud­rias gat­ves iki ar­ti­miau­sios mo­kyk­los?“ – klau­sė tė­vai. Jie pri­mi­nė, kad dau­ge­lis šei­mų ir bu­tą per­ka gal­vo­da­mos apie ša­lia esan­čius dar­že­lius ir mo­kyk­las, tai kaip ga­li­ma Aly­tų va­din­ti šei­mai pa­to­giu mies­tu, jei at­si­ras ra­jo­nų, ku­riuo­se švie­ti­mo įstai­gų tie­siog ne­liks? Ga­li­my­bę pa­sta­ty­ti nau­ją mo­kyk­lą ben­druo­me­nė ver­ti­na itin skep­tiš­kai.

Vie­nas ar­gu­men­tų, ko­dėl Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją siū­lo­ma nai­kin­ti – di­de­lia­me pa­sta­te yra ma­žai mo­ki­nių.

Šiuo me­tu mo­ko­si 377 mo­ki­niai, o pro­jek­ti­nis pa­jė­gu­mas – 1,4 tūkst., ta­čiau mo­ky­to­jai kal­ba apie ki­tą me­da­lio pu­sę: jiems bai­su pri­si­min­ti tuos lai­kus, kai dviem pa­mai­no­mis 12-oje vi­du­ri­nė­je mo­kė­si per tūks­tan­tį vai­kų, o ko­ri­do­riuo­se bu­vo sun­ku pra­si­lenk­ti. Jų ma­ny­mu, to­kio dy­džio pa­sta­te ga­lė­tų mak­si­ma­liai mo­ky­tis apie 500 mo­ki­nių, tuo­met už­tek­tų erd­vių šiuo­lai­kiš­kam ug­dy­mui.

 

Tai kur din­go bib­lio­te­kos fi­lia­las?

Pro­gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja rū­pi­na­si, kad tuš­čios mo­kyk­los erd­vės bū­tų iš­nau­do­ja­mos. Ta­čiau si­tu­a­ci­ja tik­rai keis­ta: su­si­ti­ki­mo me­tu po­li­ti­kų bu­vo pa­klaus­ta, ko­dėl į su­re­mon­tuo­tas ir at­skir­tas 220 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­pas pro­gim­na­zi­jos pir­ma­ja­me aukš­te taip ir neat­si­kraus­to Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vidz­gi­rio fi­lia­las?

Po­li­ti­kai su­ma­ny­mą pa­lai­mi­no dar šių me­tų va­sa­rį, bu­vo at­lik­tas re­mon­tas nau­jo­se pa­tal­po­se, ta­čiau kol kas bib­lio­te­ka vis dar glau­džia­si lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“, ku­riam erd­vės taip pat jau la­bai trūks­ta.

„Tai kur din­go bib­lio­te­ka, juk pi­ni­gai in­ves­tuo­ti?“ – pik­ti­no­si pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės na­riai, ku­rie yra ra­mi­na­mi pa­ža­dais, jog per­tvar­kos siū­ly­mai tė­ra dis­ku­si­jos ob­jek­tas, bet, ki­ta ver­tus, nu­jau­čia, kad spren­di­mas ne­per­kel­ti bib­lio­te­kos ga­li bū­ti su­si­jęs su la­bai re­a­liais su­ma­ny­mais nuo kal­bų per­ei­ti prie dar­bų.

„Tu­ri­te ko­vo­ti už sa­vo mo­kyk­lą“, – ra­gi­no tė­vus ir mo­ky­to­jus po­li­ti­kai, pri­si­mi­nę anek­do­tą apie vil­ką, la­pę ir meš­ką, ku­rie įkri­to į duo­bę ir spren­džia, ku­ris ku­rį val­gys.    

 

 

 

 

  Komentaras

  Nepasakokite pasakų, kad pastatys mokyklą naują, tokiame miestelyje kaip Alytus? Ruošiasi mokyklas, darželius uždaryti, nugriauti, ,,gieda" kad jų per daug, o čia statys naują? Nejuokinkit!!! Kodėl Vidzgiryje esančios net 3 mokyklos, esančios viena šalia kitos,- gali gyvuoti ir vykdyti mokymosi procesą, o mūsų mikrorajonas turi likti be mokyklos?!Neskaniai kvepia, šitas užsuktas ,,FINDEP" reikalas...

  Komentaras

  Na niekaip nesuprantama, kaip galima visą naujausią miesto mikrorajoną, kuris vėl jaunėja, palikti be mokyklos??? Ar logiška kai praktiškai aplink vieną stadioną yra 4ios mokyklos, o siuloma sunaikinti vienintele mikrorajone? O meras, toks bebaimis gaisrų gesintojas, net neišdrįsta atvykti į susitikimus su bendruomene.

  Komentaras

  Prieš tuos jūsų trisdešimt metų ir mokėsi vaikai dviem pamainom, klasėj tikrai ne po 20 mokinių būdavo o kur kas daugiau, kas prieštarauja higienos normoms. Ar dabar kurioj nors mokykloj Lietuvoje mokosi kas nors dviem pamainom? Kad viskas buvo pergrūsta, tai nereiškia, kad buvo gerai

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.