Nau­jos po­li­kli­ni­kos sta­ty­bai – ža­lia švie­sa su kon­ser­va­to­riaus „įkal­tu“ sau­gik­liu (21)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
Tarybos nariai
Tarybos nariai Povilas Labukas, Andrius Jučas (centre) ir Šarūnas Klėgeris. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Va­kar, va­sa­rio 29-ąją, vy­ku­sį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį ga­li­ma pa­va­din­ti is­to­ri­niu. Ja­me bu­vo pri­tar­ta mi­li­jo­ni­nei me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio idė­jai sta­ty­ti nau­ją po­li­kli­ni­ką li­go­ni­nės kie­me. To­kių di­de­lės ver­tės pla­nuo­ja­mų sta­ty­bų iš mies­to biu­dže­to ar sko­lin­tų lė­šų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pas­ta­rai­siais de­šimt­me­čiais ne­bū­ta. Gal­būt sie­kiant di­des­nio ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo, o gal­būt ne­pa­si­se­kus pro­jek­tui, ne­no­rint at­sa­ko­my­bės pri­si­im­ti vien ta­ry­bos val­dan­tie­siems – me­ro at­sto­vau­ja­miems so­cial­de­mok­ra­tams, dėl nau­jos po­li­kli­ni­kos sta­ty­bos pri­tar­ta opo­zi­ci­jos at­sto­vo kon­ser­va­to­riaus An­driaus Ju­čo al­ter­na­ty­vai. Tad šiam nau­jam svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­sta­tui at­si­ras­ti Aly­tu­je įjung­ta ža­lia švie­sa su A.Ju­čo „įkal­tu“ sau­gik­liu – pa­reng­tas pro­jek­tas su są­ma­ta tu­ri bū­ti pri­sta­ty­tas ta­ry­bai.

„Ga­lim nie­ko ne­da­ry­ti ar­ba kaž­ką da­ry­ti“

Taip sa­kė me­ras N.Ce­siu­lis apie pla­nuo­ja­mą sta­ty­ti nau­ją po­li­kli­ni­ką Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės kie­me. Mat da­bar­ti­nis jos pa­sta­tas Nau­jo­jo­je gat­vė­je yra 1977 me­tų sta­ty­bos, senas, pri­klau­so Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, ku­ri po­li­kli­ni­kai yra su­tei­ku­si pa­gal pa­nau­dą, mo­kant tik  už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­jęs po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis aiš­ki­no apie pa­sta­te pa­se­nu­sius in­ži­ne­ri­nius tin­klus, ypač vamz­dy­ną, tech­niš­kai ne­įma­no­mą įreng­ti kon­di­cio­na­vi­mą vi­sa­me pa­sta­te, nes ne­at­lai­ky­tų esan­ti elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, dau­giau nei prieš du de­šimt­me­čius keis­tus lan­gus, ku­riuos jau rei­kia re­mon­tuo­ti ir tai bran­giai kai­nuo­tų. Tad po to­kios di­rek­to­riaus kal­bos tar­si aiš­ku – ar­ba rei­kia po­li­kli­ni­kos pa­sta­tą re­no­vuo­ti, ar­ba sta­ty­ti nau­ją.

Lai­ki­na­sis Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Sva­jū­nas Žu­kaus­kas pa­reiš­kė pri­ta­rian­tis nau­jos po­li­kli­ni­kos sta­ty­bai li­go­ni­nės kie­me. Pa­sak jo, daug pa­cien­tų, ap­si­lan­kiu­sių po­li­kli­ni­ko­je, krei­pia­si į li­go­ni­nės me­di­kus, čia bū­tų at­lie­ka­mi ty­ri­mai, o tai pa­pil­do­mos pa­ja­mos li­go­ni­nei.

N.Ce­siu­lis šio­je vie­to­je pa­ste­bė­jo, kad ir Kau­no kli­ni­ko­s, ir Vilniaus San­ta­ros kli­ni­ko­s veikia kaip me­di­ci­nos mies­te­liai, kur pa­slau­gos tei­kia­mos vie­no­je vie­to­je.

Jis ak­cen­ta­vo, jog se­no po­li­kli­ni­kos pa­sta­to re­no­va­ci­jai reik­tų žy­miai di­des­nių pi­ni­gų, gal dau­giau nei 10 mln. eu­rų, ir tai bū­tų in­ves­ti­ci­jos ne į mie­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tį pa­sta­tą. 
O nau­ja po­li­kli­ni­ka li­go­ni­nės kie­me kai­nuo­tų apie 7 mln. eu­rų.

 

Bū­tų pa­nau­do­ja­mos biu­dže­to ir sko­lin­tos lė­šos

Ne vie­nas ta­ry­bos na­rys tvir­ti­no, kad nau­jas po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas ga­li kai­nuo­ti net 15 ar 20 mln. eu­rų ir projektas tap­ti fi­nan­si­ne sky­le vie­ti­nia­me iž­de. 

N.Ce­siu­lis ne­slė­pė, kad sta­ty­boms bus nau­do­ja­mos mies­to biu­dže­to ir sko­lin­tos lė­šos, gir­di, to­kiam pro­jek­tui yra pri­ta­ru­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. 

Me­ras įvar­di­jo ir pa­sta­to pro­jek­ta­vi­mui rei­kia­mą maž­daug 200 tūkst. eu­rų su­mą, nes, jo tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, tiek kai­nuo­ja to­kių pa­sta­tų pro­jek­ta­vi­mas, o pre­li­mi­na­ri sta­ty­bos kai­na pa­skai­čiuo­ta, įver­ti­nus vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro kai­ną, ku­ri yra 2 tūkst. eu­rų.

Ta­ry­bos na­rių Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vų Vy­to Ja­zep­či­ko, A.Ju­čo, Po­vi­lo La­bu­ko pa­ste­bė­ji­mu, nau­jos po­li­kli­ni­kos klau­si­mas ma­žai svars­ty­tas, tar­si vos pra­bu­du­sio me­ro su­gal­vo­tas, tad ga­li ir baig­tis taip, kaip, pa­vyz­džiui, su me­ro idė­ja sta­ty­ti Le­do are­ną. Jos at­si­sa­ky­ta, o ne vie­ną tūks­tan­tį kai­na­vęs pro­jek­tas taip ir gu­li sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų stal­čiuo­se.

Nei ta­ry­bos na­rio, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vo Va­le­ri­jaus Ven­ciaus, nei ki­tų ta­ry­bos na­rių iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tai, apie tai, kad la­bai jau sku­ba­ma su nau­jos po­li­kli­ni­kos sta­ty­bos pro­jek­tu, kad reik­tų gal­vo­ti apie me­di­kų pri­trau­ki­mą, sie­kiant su­ma­žin­ti gy­ven­to­jams ei­les pas gy­dy­to­jus, val­dan­čių­jų ne­su­stab­dė nuo idė­jos sta­ty­ti nau­ją po­li­kli­ni­ką. 

So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos va­do­vas Min­dau­gas Ši­ma tie­siai švie­siai pa­sa­kė, kad jie spren­di­mą dėl nau­jo mi­nė­to sta­ti­nio pa­lai­kys.

O tiks­liau – bus pa­lai­ko­mas ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tas dėl pri­ta­ri­mo sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos cen­tro infrastruktūros mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tui. O toks cen­tras įsteig­tas per­nykš­tį ru­de­nį, sie­kiant gau­ti eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą, ja­me svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos da­ly­vau­ja ben­dra­dar­bia­vi­mo pa­grin­du.

 

Pri­tar­ta kon­ser­va­to­riaus al­ter­na­ty­vai 

...

Daugiau sužinokite skaitydami laikraščio „Alytaus naujienos“ 13979-ąjį numerį.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma 

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas* 

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška sutartis. Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt
 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Jei nori statyti Alytus polikliniką, tai geriausia vieta ir būtų puiki alytiškiams, tai vietoje senosios autobusų stoties. Teritorija laisva , parkavimui vietos pilna. Rotušės darbuotojams poliklinika bus arčiau nei ligoninės kieme.

  Komentaras

  Visada malonu statyti naują pastatą ir jame įsikurti. Tačiau ar įsivaizduojate, kaip reikės atvažiuoti į polikliniką, jei jau dabar visi kampai užkišti transportu. Prie greitosios jau dabar eilinio ligonio negali privežti. Naujoje gatvėje nors parkavimui vietos yra ir iš bėdos privaživimas normalus.

  Komentaras

  Na Cesiuliui, matyt jo išlyginamosios studijos atstoja aukštuosius :) Šitas koleginis juk nepasigirs, kad tik kolegiją baigęs. Cesiulis gyrėsi respublikinėje spaudoje, kad buvo dvejetukininkas, o tai dabar puikiai ir atsispindi jo mero darbe

  Komentaras

  Alytuj toks didelis pamaldumas per bažnyčias. Ten įdieginėja principus- nemeluok, nevok.. Tai kas renkas Alytuj dešimtmečiais valdžias, kurios vietoj vienijančio ir kuriamo faktoriaus pasikeisdamos tesia. Kaip alytiškiams kelt mokesčius ir parceliuot biudžeto ir miesto potencialo likučius per kur tik prieina? Vietoj, kad stengtūs uždirbt miestui per es paramos projektus ir išnaudot efektyviai dar turimus didelius žemės plotus, lengviausiu keliu iš biudžeto. Ir po dsr drysta skūstis, kad bedarbystė didžiausia net tarp gretimų ksimiškų savivaldybių? Kurios net neturi tokių didelių potrncialų gerai vystytis, kaip turi Alytaus miestas. Ir nebando net rimčiau išnaudot.

  Komentaras

  Tokias daryt nesamones reiškia, neturi Alytus rimtų politikų. Nes anais laikais statyta poliklinika palankiausioj miesto vietoj tarp kelių didžiausių mikrorajonų ir geri privažiavimo keliai nukelt į dabar superankštą ligoninės teritoriją su dabar jau probleminiais privažiavimo keliais, čia sveiku protu nesuvokiama. Kaip ir savo laiku nesugebėt tinkamai reaguot į pradinius padangų gaisro požymius,kur kiti panašiais atvejais pasidsrę specpriemones kad.., Alytuj reto neatsakingumo valdyme. Palaikant visuomenei superagresyviu pasyvumu ir toleruojant dvigubus standartus. Taip netekta 10 buvusių gerų įmonių ir rinkų ir...tesiasi. Negatyvas valdyme tik erzint alytiškius mokesčių kėlimais bei primityviom schemom kaip paimt iš biudžeto. Nežiūrint kokia kaina miestui.

  Komentaras

  Nemanau ,kad naujos poliklinikos statyba miesto gyventojams geriausia išeitis. Visų pirma ir Vidzgirio ie Putinų ,o ir didesnei daliai ir Dainavos alytiškių per toli nuo gyvenamų vietų ir bus užkrautas miesto transportas, o fizioterapinės paslaugos taip ir liks nepasiekiamos! Protingiausia išeitis tai perpirkti ir renovuoti esančias vaikų ir suaugusių poliklinikas , padidinant aukštingumą ir perkeliant į čia visas konsultacines antro lygio paslaugas! Ir dar reikia skubiai iškelti dabar vegetuojančią tubligoninę iš ALYTAUS ŠILELIO, ir įsteigti čia reabilitacinę sanatoriją!

  Komentaras

  Labai trumpai dėl skaičių
  Ar kas nors analizavote 2024 m. vasario 28 d. statybos techninį reglamentą STR 2.07.02:2024 "Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai".
  Tokie įtvirtinimai bus privalomi naujai statomiems visuomeninės paskirties pastatams, į kurių kategoriją patenka ir gydymo įstaigos.
  Kaip apsiūta - poliklinikos slėptuvė kainuos ne mažiau kaip pati poliklinika, nes slėptuvėje turi būti užtikrinta gyvenamai aplinkai keliami reikalavimai: autonominiai du vienas nuo kito nepriklausomi elektros tiekimo šaltiniai, ventiliacija, vanduo, nuotekos, ypatingi konstrukcijų sutvirtinimai ir t.t.
  O dabar jau dilema: renovacija ar statyba?

  Komentaras

  Žiūri kalbos komisija?
  Kodėl konservatoriai rašomi be kabučių
  Jeigu TS-LKD PRAVARDŽIUOJAM konservatoriais, tai turėtum ir rašyti ,,konservatoriai'' Jučas,Labukas...pritarė savo bičiuliui Cesiuliui ir t.t.

  Komentaras

  Šiuo laikinėj savivaldoj strateguoja, kad miestas užsidirbtų per es paramos projektus išnaudojant neužimtus miesto žemių sklypus. Alytuj priešingai tesia, visos schemos kaip iš biudžeto paimt lengviausiu būdu. Sukelia rankutes taryboj tvirtindami ir vargo nėra. Kontroliuoja savi tradiciškai nieko nematydami. Dar pomėgis kelt mokesčius alytiškiams, kur tik pajėgia. Ir kaip laimingiausi..

  Komentaras

  šitiem tarybai su meru priešaky reikėtų pasitikrinti pas psichiatrą.Kiekvienam kvailam aišku kad nepavyko su daugiaaukščiais tai už atkatą reikia atidirbti- statyti polikliniką

  Komentaras

  Niekaip nesuprantu, tarkim mačiau pas kai kuriuos tarybos narius vos ne jie prieš argumentuotai, vos ne skatina, kad ti pastato nereikia. O kai nueina į posėdį spaudžia, kad reikia to pastato. Lauk vyt visą reikia turbūt tarybą. Turbūt rajonui su valdžia labiau pasisekė.

  Komentaras

  1) Tegul Šveplys nepasakoja, kad esama polikninika rajono savivaldybės. Rajono merė aiškiai pasakė, kad miestui duota panauda neatlygintinai. kai prakalbo merė tai pasikeitė ir mero retorika, nes prieš tai vyrkavo, kad reiks renovuoti ne savo (miesto), o rajono turtą. Mere, nežinojai, tada apie panaudą ir kad mokama tik už komunalkes ar tyčia bandai debiliškais argumentais paveikti žmones?
  2) į mero pasakymą "galim nieko nedaryt arba galim daryt" galima pasakyt tik tiek: renovuok, asile su keturiais aukštaisiais! Eik, savanaudi, išsiaiškink aiškę rajono savivaldybės pozicija. Kodėl apie lėšų dėjimąsi nekalbinami Endemikai ir kiti nuomininkai.
  3) Į mero pasakymą, kad renovuoti bus brangiau nei statyti naują galima atsakyti: persišviesk galvą ir durk pirštu į bent vieną renovuotą pastatą, kurio nauja statyba kainuoja brangiau nei naujo statyba. Šneki tik tam, kad pravert savo šveplą stalčių. Dabar matematika:
  a) Esama polikninika 11 tūkst m2, renovacija kainuotų TIPO (pagal savivaldybės "specialistus" 10 mln. Vadinasai 1 m2 = 910 Eur.
  b) naujo pastatas bus 3,6 tūkst m2, o kainuos 7 mln., vadinasi 1m2 kaina - 1944 eur.
  Tai dabar mere, su keturiais diplomais, išsspręsk antros klasė uždavinį padėk < arba> ženklą tarp dviejų skaičių ir žinosi kas brangiau.
  4) sako mums nereikia tokio didelio esamo patato... pastatysim naują šiuolaikišką ir pradės plūsti specialistai į šiuokaikiškas darbo vietas. Palyginam:
  dabar pagal panaudą miestas naudojasi 4856m2 esamo pastato ploto. O planuoja statyti naują 3600m2. Išminusuokit laboratoriją ir tas pats paukštis tik kitoj rankoj.
  5) Polikninikos direktorių, kuris vyrkauja dėl pasenusių vamzdynų, elektros ir t.t. reikia pašolvonint prieš tai net neklausus ar kada prašė remontui lėšų ir ar apskritai ką nors chalevai naudojamose patalpose atnaujino iš inžinerijo be langų 2000 metais. Atėjo gi vaflis užstot šveplo varkę.
  6) nusprendė projektuodami į šikną sukišti 200 tūkst. Turėkite omenyje tai tik 60 proc projektavimo, dar darbo projektas 40 proc tiek kainuos. Tegul paviešina kas projektuos, paviešinkit savivaldybės "specialistų" parengtą projektavimo darbų pirkimo specifikaciją. Oj bus įdomu pažiūrėt.

  Galima rasti n vietų, kur šitas aborigenas meras veliasi tarp savo žodžių, vapsi tik tam kad vapsėti. Bando savo gražiom kalbom plaut smegenis žmonėm, bet paskui išlenda kad yra truputį kitaip. O kuo šitas stalčius labaiau skubės buldozeriu stumti šitą "genialią" idėją tuo mažiau jo šūdų išlįs.

  Minimali pagarba konservatoriams, bet nereikėjo leist į šikną kišti 200 tūskt., kad sužinoti tai ką bet kurios statybinės organizacijos normalūs darbuotojai gali suskaičiuoti 1000 kartų pigiau ir greičiau be tipinio projekto.

  Komentaras

  Už viską atsakingi ir atskaitingi pačių alytiškių rinkti 27 tarybos nariai. Kurie taryboj balsuodami aritmetine dauguma tvirtina sprendimus. O meras ne tarybos narys ir netvirtina sprendimų. Gali bet kada pasakyt, aš siūliau, o tvirtino tarybos nariai. Kurie galėjo ir savo siūlymus teikt. Ir teikė, esmėj bevertes alternatyvas kad spkvailint alytiškius. Kur tas pats, kas ir būt neteikę. O meras per susitikimą su verslininkais atviravo, kad. Su stambesnių firmų vadovais tariasi dėl investicijų..Reiškia veikia kaip naglas šoumens, pagal anų įgeidžius? Reikia padaryt darbų užsakymą, ir daro, nežiūrint kokia miestui kaina. Elgias kaip dauguma rinkėjų, kaip išgyvent šia diena ir po jų nors ir tvanas? Ar karas? Nors skelbia į viešumą, kad karo gali ir ne būt? Tsi ką darys tarybos patriotukai, kur siūlė ir civilinei apsaugai nekukliai iš biudžeto skirt?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.