Nau­jo vir­ši­nin­ko lau­kia iš­ban­dy­mas by­li­nė­ji­mu­si dėl Aly­taus ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mo tur­to (59)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Ae­ro­klu­bas tu­ri ne­ma­žai pla­nų su­ak­ty­vin­ti veik­lą ae­ro­dro­me, pa­reng­ti pro­jek­tų dėl to­li­mes­nės sa­vo veik­los“, – sa­kė aukš­tą­jį vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Dalius Sin­ke­vi­čius. Zitos Stankevičienės nuotr.
„Ae­ro­klu­bas tu­ri ne­ma­žai pla­nų su­ak­ty­vin­ti veik­lą ae­ro­dro­me, pa­reng­ti pro­jek­tų dėl to­li­mes­nės sa­vo veik­los“, – sa­kė aukš­tą­jį vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Dalius Sin­ke­vi­čius. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šią sa­vai­tę aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui pra­dė­jo va­do­vau­ti klu­bo at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne Da­lius Sin­ke­vi­čius. Jis pa­kei­tė 23-ejus me­tus vir­ši­nin­ku bu­vu­sį Kęs­tu­tį Ur­ba­na­vi­čių. Nau­jo va­do­vo lau­kia iš­ban­dy­mas by­li­nė­ji­mu­si su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl jos veiks­mų sie­kiant per­im­ti ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą, esan­tį ae­ro­dro­me. Teis­mas šiam tur­tui to­liau tai­ko lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes.

Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis – ne­pa­lan­ki sa­vi­val­dy­bei

Ba­lan­džio pa­bai­go­je pri­im­tu Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei per­duo­tas vals­ty­bei pri­klau­san­tis ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas – 8 pa­sta­tai ir 15 or­lai­vių, ku­rie yra Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čia­me ae­ro­dro­me. O juo nau­do­ja­si aso­cia­ci­ja Aly­taus ae­ro­klu­bas.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tur­to pe­rė­mi­mą ėmė or­ga­ni­zuo­ti ge­gu­žės vi­du­ry­je, ta­čiau jo per­im­ti iš ae­ro­klu­bo ne­pa­vy­ko. Ae­ro­klu­bo at­sto­vai ge­ra­no­riš­kai ne­ati­da­vė pa­sta­tų rak­tų.

Ge­gu­žės pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vams te­ko pa­si­telk­ti po­li­ci­jos ir ant­sto­lio pa­gal­bą, kad pa­keis­tų per­im­ti­nų pa­sta­tų du­rų spy­nas. Tur­to ap­sau­gai bu­vo pa­sam­dy­ta ap­sau­gos tar­ny­ba.

Ta­čiau ne­tru­kus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vams te­ko ae­ro­klu­bui grą­žin­ti pa­keis­tų pa­sta­tų spy­nų rak­tus ir nuim­ti tur­to ap­sau­gą. Mat Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį ae­ro­klu­bui. Pa­ten­kin­tas jo pra­šy­mas tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­nam tur­tui iki bus iš­nag­ri­nė­tas ae­ro­klu­bo pre­ven­ci­nis ieš­ki­nys dėl ne­tei­sė­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veiks­mų sie­kiant per­im­ti jo nau­do­ja­mą tur­tą pa­gal ga­lio­jan­čią pa­nau­dos su­tar­tį ir įsi­tei­sės teis­mo spren­di­mas.

Toks ae­ro­klu­bo ieš­ki­nys Aly­taus teis­me tu­ri bū­ti pra­dė­tas nag­ri­nė­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja Aly­taus teis­mo nu­tar­tį dėl jai per­duo­ti­nam tur­tui pri­tai­ky­tų lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui, pra­šė ją pa­nai­kin­ti. Bet šio mė­ne­sio pra­džio­je Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­ta ir pri­ėmi­mo die­ną įsi­tei­sė­ju­si nu­tar­tis taip pat bu­vo ne­pa­lan­ki sa­vi­val­dy­bei – pa­lik­ta ne­pa­keis­ta Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų nu­tar­tis.

Tad ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mam tur­tui lie­ka ga­lio­ti lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės.

Aly­taus teis­mo pri­im­to­je nu­tar­ty­je dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mam tur­tui kon­sta­tuo­ta, kad iš nu­sta­ty­tų ap­lin­ky­bių la­bai ti­kė­ti­na, jog šio tur­to pa­nau­dos su­tar­tis šiuo me­tu yra ga­lio­jan­ti iki 2026 me­tų sau­sio vi­du­rio. Apie ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą yra pa­si­sa­kę Vil­niaus mies­to apy­lin­kės ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mai nag­ri­nė­jant ae­ro­klu­bo val­do­mo, dau­giau kaip 100 hek­ta­rų ae­ro­dro­mo že­mės klau­si­mą.

Per šiuos teis­mus ae­ro­klu­bui pa­vy­ko ap­si­gin­ti nuo Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos no­ro vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti 2010-ųjų vi­du­ry­je su­da­ry­tą 68 me­tus ga­lio­jan­čią ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­tį.

„Tik­rai lau­kia di­de­lis iš­šū­kis“

Šią sa­vai­tę Aly­taus ae­ro­klu­bui pra­dė­jo va­do­vau­ti jo at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne D.Sin­ke­vi­čius. Taip nu­spręs­ta ae­ro­klu­bo vi­suo­ti­nia­me ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mi­nia­me su­si­rin­ki­me.

23-ejus me­tus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­ku bu­vęs K.Ur­ba­na­vi­čius da­bar už­ima vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.

„Ma­nęs tik­rai lau­kia di­de­lis iš­šū­kis – by­li­nė­ji­ma­sis su sa­vi­val­dy­be dėl ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mo tur­to. Taip pat ae­ro­klu­bas tu­ri ne­ma­žai pla­nų su­ak­ty­vin­ti veik­lą ae­ro­dro­me, pa­reng­ti pro­jek­tų dėl to­li­mes­nės sa­vo veik­los“, – sa­kė aukš­tą­jį vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis D.Sin­ke­vi­čius.

Jis va­do­va­vi­mą ae­ro­klu­bui de­rins su dar­bu Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bo­je prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. D.Sin­ke­vi­čius yra šios tar­ny­bos Vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas Aly­taus ap­skri­čiai.

Nau­ja­sis ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas pri­klau­so Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riui, yra vie­nas iš sky­riaus pir­mi­nin­ko Po­vi­lo La­bu­ko pa­va­duo­to­jų.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.