Nau­jo vir­ši­nin­ko lau­kia iš­ban­dy­mas by­li­nė­ji­mu­si dėl Aly­taus ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mo tur­to

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2020 Rugsėjis 18
„Ae­ro­klu­bas tu­ri ne­ma­žai pla­nų su­ak­ty­vin­ti veik­lą ae­ro­dro­me, pa­reng­ti pro­jek­tų dėl to­li­mes­nės sa­vo veik­los“, – sa­kė aukš­tą­jį vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Dalius Sin­ke­vi­čius. Zitos Stankevičienės nuotr.
„Ae­ro­klu­bas tu­ri ne­ma­žai pla­nų su­ak­ty­vin­ti veik­lą ae­ro­dro­me, pa­reng­ti pro­jek­tų dėl to­li­mes­nės sa­vo veik­los“, – sa­kė aukš­tą­jį vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Dalius Sin­ke­vi­čius. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šią sa­vai­tę aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui pra­dė­jo va­do­vau­ti klu­bo at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne Da­lius Sin­ke­vi­čius. Jis pa­kei­tė 23-ejus me­tus vir­ši­nin­ku bu­vu­sį Kęs­tu­tį Ur­ba­na­vi­čių. Nau­jo va­do­vo lau­kia iš­ban­dy­mas by­li­nė­ji­mu­si su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl jos veiks­mų sie­kiant per­im­ti ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą, esan­tį ae­ro­dro­me. Teis­mas šiam tur­tui to­liau tai­ko lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes.

Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis – ne­pa­lan­ki sa­vi­val­dy­bei

Ba­lan­džio pa­bai­go­je pri­im­tu Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei per­duo­tas vals­ty­bei pri­klau­san­tis ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas – 8 pa­sta­tai ir 15 or­lai­vių, ku­rie yra Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čia­me ae­ro­dro­me. O juo nau­do­ja­si aso­cia­ci­ja Aly­taus ae­ro­klu­bas.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tur­to pe­rė­mi­mą ėmė or­ga­ni­zuo­ti ge­gu­žės vi­du­ry­je, ta­čiau jo per­im­ti iš ae­ro­klu­bo ne­pa­vy­ko. Ae­ro­klu­bo at­sto­vai ge­ra­no­riš­kai ne­ati­da­vė pa­sta­tų rak­tų.

Ge­gu­žės pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vams te­ko pa­si­telk­ti po­li­ci­jos ir ant­sto­lio pa­gal­bą, kad pa­keis­tų per­im­ti­nų pa­sta­tų du­rų spy­nas. Tur­to ap­sau­gai bu­vo pa­sam­dy­ta ap­sau­gos tar­ny­ba.

Ta­čiau ne­tru­kus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vams te­ko ae­ro­klu­bui grą­žin­ti pa­keis­tų pa­sta­tų spy­nų rak­tus ir nuim­ti tur­to ap­sau­gą. Mat Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį ae­ro­klu­bui. Pa­ten­kin­tas jo pra­šy­mas tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­nam tur­tui iki bus iš­nag­ri­nė­tas ae­ro­klu­bo pre­ven­ci­nis ieš­ki­nys dėl ne­tei­sė­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veiks­mų sie­kiant per­im­ti jo nau­do­ja­mą tur­tą pa­gal ga­lio­jan­čią pa­nau­dos su­tar­tį ir įsi­tei­sės teis­mo spren­di­mas.

Toks ae­ro­klu­bo ieš­ki­nys Aly­taus teis­me tu­ri bū­ti pra­dė­tas nag­ri­nė­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja Aly­taus teis­mo nu­tar­tį dėl jai per­duo­ti­nam tur­tui pri­tai­ky­tų lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui, pra­šė ją pa­nai­kin­ti. Bet šio mė­ne­sio pra­džio­je Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­ta ir pri­ėmi­mo die­ną įsi­tei­sė­ju­si nu­tar­tis taip pat bu­vo ne­pa­lan­ki sa­vi­val­dy­bei – pa­lik­ta ne­pa­keis­ta Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų nu­tar­tis.

Tad ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mam tur­tui lie­ka ga­lio­ti lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės.

Aly­taus teis­mo pri­im­to­je nu­tar­ty­je dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mam tur­tui kon­sta­tuo­ta, kad iš nu­sta­ty­tų ap­lin­ky­bių la­bai ti­kė­ti­na, jog šio tur­to pa­nau­dos su­tar­tis šiuo me­tu yra ga­lio­jan­ti iki 2026 me­tų sau­sio vi­du­rio. Apie ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą yra pa­si­sa­kę Vil­niaus mies­to apy­lin­kės ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mai nag­ri­nė­jant ae­ro­klu­bo val­do­mo, dau­giau kaip 100 hek­ta­rų ae­ro­dro­mo že­mės klau­si­mą.

Per šiuos teis­mus ae­ro­klu­bui pa­vy­ko ap­si­gin­ti nuo Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos no­ro vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti 2010-ųjų vi­du­ry­je su­da­ry­tą 68 me­tus ga­lio­jan­čią ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­tį.

„Tik­rai lau­kia di­de­lis iš­šū­kis“

Šią sa­vai­tę Aly­taus ae­ro­klu­bui pra­dė­jo va­do­vau­ti jo at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne D.Sin­ke­vi­čius. Taip nu­spręs­ta ae­ro­klu­bo vi­suo­ti­nia­me ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mi­nia­me su­si­rin­ki­me.

23-ejus me­tus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­ku bu­vęs K.Ur­ba­na­vi­čius da­bar už­ima vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.

„Ma­nęs tik­rai lau­kia di­de­lis iš­šū­kis – by­li­nė­ji­ma­sis su sa­vi­val­dy­be dėl ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mo tur­to. Taip pat ae­ro­klu­bas tu­ri ne­ma­žai pla­nų su­ak­ty­vin­ti veik­lą ae­ro­dro­me, pa­reng­ti pro­jek­tų dėl to­li­mes­nės sa­vo veik­los“, – sa­kė aukš­tą­jį vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis D.Sin­ke­vi­čius.

Jis va­do­va­vi­mą ae­ro­klu­bui de­rins su dar­bu Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bo­je prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. D.Sin­ke­vi­čius yra šios tar­ny­bos Vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas Aly­taus ap­skri­čiai.

Nau­ja­sis ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas pri­klau­so Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riui, yra vie­nas iš sky­riaus pir­mi­nin­ko Po­vi­lo La­bu­ko pa­va­duo­to­jų.

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.