Nau­jas so­cial­de­mok­ra­tų Aly­tu­je va­do­vas Ne­ri­jus Ce­siu­lis: „Svar­biau­sia sky­rių iš­plės­ti, su­vie­ny­ti ir at­nau­jin­ti” (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Nerijus Cesiulis
Nerijus Cesiulis: „La­bai no­rė­tų­si, kad sky­riu­je bū­tų tvar­ka, kad bū­tų iš­girs­tas kiek­vie­nas sky­riaus na­rys.“
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus vi­suo­ti­nia­me ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mų su­si­rin­ki­me nau­ju sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Kaip nu­ma­to par­ti­jos sta­tu­tas, jis sky­riui va­do­vaus dve­jus me­tus.

Į So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kus pre­ten­da­vo trys kan­di­da­tai – An­ta­nas Jo­dau­ga, Li­nas Stan­ke­vi­čius ir N.Ce­siu­lis. Slap­tu bal­sa­vi­mu pir­mi­nin­ku iš­rink­tas mies­to me­ras, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­do­vas N.Ce­siu­lis. Jo kan­di­da­tū­rą pa­lai­kė 90 proc. su­si­rin­ki­me da­ly­va­vu­sių par­tie­čių.

„Da­bar svar­biau­sia sky­rių iš­plės­ti, su­vie­ny­ti ir at­nau­jin­ti, taip pat reng­tis sa­vi­val­dos rin­ki­mams, iki jų jau li­ko šiek tiek ma­žiau nei dve­ji me­tai. La­bai no­rė­tų­si, kad sky­riu­je bū­tų tvar­ka, kad bū­tų iš­girs­tas kiek­vie­nas sky­riaus na­rys“, – sa­kė nau­jas so­cial­de­mok­ra­tų Aly­tu­je va­do­vas.

Iki šiol sky­riaus pir­mi­nin­kas tu­rė­jo sep­ty­nis pa­va­duo­to­jus. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me vi­suo­ti­nia­me ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mų su­si­rin­ki­me sky­riaus na­riai pri­ta­rė N.Ce­siu­lio, kaip sky­riaus pir­mi­nin­ko, pa­si­rink­tų ke­tu­rių pa­va­duo­to­jų kan­di­da­tū­roms. Vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė ta­po pir­mą­ja sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, ki­ti trys pa­va­duo­to­jai – mo­ky­to­ja Ri­man­tė Ado­mai­tie­nė, me­ro vi­suo­me­ni­nis kon­sul­tan­tas Sau­lius Ivoš­ka ir bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys.

Pas­ta­rie­ji du pa­va­duo­to­jais bu­vo ir sky­riui va­do­vau­jant mies­to ta­ry­bos na­riui Ed­mun­dui Če­čė­tai, ku­ris jau kiek anks­čiau yra pa­reiš­kęs ne­kan­di­da­tuo­sian­tis į sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­rei­gas.

Šiuo me­tu So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­rius tu­ri dau­giau kaip 200 na­rių.

N.Ce­siu­lis maž­daug du mė­ne­sius va­do­va­vo kan­di­da­tės į So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kus eu­ro­par­la­men­ta­rės Vi­li­jos Blin­ke­vi­čiū­tės rin­ki­mų šta­bui. So­cial­de­mok­ra­tų bal­sa­vi­mas dėl sa­vo pir­mi­nin­ko pra­si­dė­jo ge­gu­žės 3-iąją ir baig­sis ge­gu­žės 9-ąją. Dėl šių pa­rei­gų su V.Blin­ke­vi­čiū­te var­žo­si ki­tas eu­ro­par­la­men­ta­ras Juo­zas Ole­kas

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ponia, kuri nematote mieste gerų darbų - gal jums su regėjimu negerai? Akinius gal reikia keisti stipresniais? Nekalbėkite už visus - aš puikiai matau daug geru pokyčių ir mero darbu esu patankinta.

  Komentaras

  Jei socdemai jau nusukinėja (pradangina, pavagia ) nuo žmonių darbo užmokestį, tai jau dugnas. Gali rašyti kokius nori aplaižytus piarinius straipsnius, bet esmė yra jų poelgiai, veiksmai bei LR įstatymų laikymasis.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.