Nau­ja gy­vy­bė į šį pa­sau­lį at­ėjo nak­tį vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lo­je (2)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
ligoninė
Vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lo­je, vei­ku­sio­je Aly­taus ra­jo­ne, įvy­ko ne­pla­nuo­tas įvy­kis – pra­dė­jo gim­dy­ti ne­pil­na­me­tė sto­vyk­lau­to­ja. Iki to sto­vyk­los dar­buo­to­jai ne­pa­ste­bė­jo, ne­įta­rė, kad vie­na iš sto­vyk­lau­jan­čių mer­gai­čių yra nėš­čia. Pa­aug­lė į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę (nuotr.) bu­vo pri­sta­ty­ta jau su gi­mu­siu kū­di­kiu.

Aly­taus li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus gy­dy­to­ja ne­ona­to­lo­gė Si­gi­ta Trub­ni­ko­vie­nė pa­si­džiau­gė tuo, kad stai­gų gim­dy­mą pri­ėmu­si sto­vyk­los dar­buo­to­ja ne­pa­si­me­tė, te­le­fo­ni­nių ry­šiu iš­klau­siu­si me­di­kų re­ko­men­da­ci­jas vis­ką at­li­ko tin­ka­mai.

„Jau­na ma­ma, nors vi­sai vai­kiš­ka, bet švel­ni, ma­lo­ni, at­sa­kin­ga, no­riai mai­ti­no nau­ja­gi­mę duk­ry­tę. Li­go­ni­nė­je gim­dy­vė iš­bu­vo įpras­tą lai­ką – dvi die­nas. Aš ti­kiu, kad, glo­bo­jant ar­ti­mie­siems, ji, jau pra­dė­ju­si ke­tu­rio­lik­tuo­sius gy­ve­ni­mo me­tus, tik­rai už­au­gins svei­ką ge­rą žmo­gų“, – kal­bė­jo nau­ja­gi­mių gy­dy­to­ja S.Trub­ni­ko­vie­nė.

Aly­taus li­go­ni­nės me­di­kai pa­tvir­ti­no, kad gim­dy­mas ne­bu­vo kom­pli­kuo­tas, kū­di­kis bu­vo iš­ne­šio­tas, tik šiek tiek ma­žes­nio svo­rio.

Aly­taus ap­skri­ties vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai pra­ne­ši­mą apie vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lo­je pa­gim­džiu­sią ne­pil­na­me­tę ga­vo nak­tį iš lie­pos 13-osios į 14-ąją.

Vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai ne­del­siant nu­vy­ko į li­go­ni­nę, ben­dra­vo su gy­dy­to­ju, aiš­ki­no­si, ar ne­pil­na­me­tei rei­ka­lin­ga ko­kia nors pa­gal­ba.

„Pra­ne­ši­mas bu­vo gau­tas po to, kai ne­pil­na­me­tė pa­gim­dė ir bu­vo pri­sta­ty­ta į li­go­ni­nę Aly­tu­je. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, apie ma­ža­me­tės nėš­tu­mą ar­ti­mie­ji ne­ži­no­jo. Mū­sų ži­nio­mis, ne­pil­na­me­tė ir kū­di­kis jau­čia­si ge­rai. Ne­pil­na­me­tė ma­ma su tė­vais gy­ve­na Kau­no mies­te“, – tei­gė Vi­ja Ku­dzie­nė, Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos Vie­šu­jų ry­šių ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tė Aly­taus ap­skri­ty­je.

Ne­pil­na­me­tės šei­ma anks­čiau tu­rė­jo sun­ku­mų, jai bu­vo teik­tos so­cia­li­nės pa­slau­gos. Šiuo me­tu šei­ma ga­li gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, tu­ri ga­li­my­bę ir yra pa­si­ren­gę pa­dė­ti ne­pil­na­me­tei duk­rai pa­si­rū­pin­ti kū­di­kiu.

Vai­ko, šiuo at­ve­ju nau­ja­gi­mio, at­sto­vas pa­gal įsta­ty­mą ga­li bū­ti tik pil­na­me­tis as­muo, to­dėl sku­biai at­lie­ka­ma pro­ce­dū­ra nu­sta­ty­ti vai­ko glo­bė­ją iki ma­mai su­eis 18 me­tų.

To­kiais at­ve­jais pir­miau­siai krei­pia­ma­si į ar­ti­mus as­me­nis, kad ne­pil­na­me­tė ma­ma ga­lė­tų gy­ven­ti su kū­di­kiu, ar­ti­mų­jų pa­de­da­ma įgy­tų mo­ti­nys­tės įgū­džių. Ne­pil­na­me­tė su kū­di­kiu to­liau pla­nuo­ja gy­ven­ti sa­vo tė­vų na­muo­se.

Ne­at­sklei­džia­ma, ar as­muo, ku­ris nu­ro­do­mas kaip ga­li­mas kū­di­kio tė­vas, yra pil­na­me­tis, ar ne.

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Eu­ge­ni­jus Tiš­kus, ku­ris me­di­ko ke­lią pra­dė­jo nuo 1977 me­tų, Aly­tu­je dir­ba nuo 1978-ųjų, at­sa­kė į „Aly­taus nau­jie­nų“ klau­si­mą: ar daž­nai jam yra te­kę pri­im­ti ne­pil­na­me­čių gim­dy­mus?

„Pa­si­tai­kė, bet ne­daž­nai. Vi­sos sėk­min­gai gim­dė. Jau­niau­siai ma­no prak­ti­ko­je gim­dy­vei bu­vo 13 me­tų“, – sa­kė sky­riaus ve­dė­jas.

Re­mian­tis sta­tis­ti­ka, per­nai iš vi­so Lie­tu­vo­je gim­dė 109 ne­pil­na­me­tės. Vie­na jų ne­tu­rė­jo 15 me­tų, ki­tos bu­vo vy­res­nės. Jau­niau­sia gim­dy­vė Lie­tu­vo­je už­re­gist­ruo­ta 1995 me­tais. Jai gim­dy­mo me­tu bu­vo 11 me­tų ir 5 mė­ne­siai. Daž­niau­siai gim­do 17 me­tų tu­rin­čios ne­pil­na­me­tės.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kaip gera matyti šaunią naujagimių gydytoją Sigitą Trubnikovienę,kuri ko gero jau tris dešimtmečius rūpinasi mažyliais ir visomis mamytėmis.Sėkmės Jums visiems darbuose,namuose,gyvenime puikiai augti.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.