Mu­zie­jus ne­be­tu­ri erd­vės, kur bū­tų ga­li­ma tin­ka­mai sau­go­ti ver­tin­gus eks­po­na­tus

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (1)
2019 Gruodis 12
Muziejus
Muziejininkai įdeda daug darbo ir išradingumo, kad nedidelėje erdvėje sutilptų eksponatai. Galinos Tamošiūnienės nuotr.
Bu­vu­sia­me Pa­ne­mu­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių kor­pu­se Pu­ti­nuo­se yra įsi­kū­rę Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus fon­dai. Vyk­dant cen­tri­nio mu­zie­jaus pa­sta­to Sa­va­no­rių gat­vė­je re­konst­ruk­ci­ją, čia 2013 me­tais per­kel­tos mu­zie­jaus sau­gyk­los. Eks­po­na­tų gau­sė­ja, o vie­tos jiems su kiek­vie­nais me­tais vis la­biau stin­ga. Prieš tre­jus me­tus po tuo pa­čiu sto­gu, ta­čiau ki­ta­me pa­sta­to kor­pu­se, įsi­kū­rė „Vi­vi kos­me­ti­kos“ ga­myk­lė­lė ir žai­di­mų kam­ba­rys „Ku­tis“. Šiam iš­si­kraus­čius (lais­va li­ko vie­na pa­tal­pa, va­di­na­mo­ji „gru­pė“), ver­sli­nin­kai krei­pė­si į mies­to ta­ry­bą, kad ši leis­tų iš­si­nuo­mo­ti lais­vas pa­tal­pas. Ta­čiau jos la­bai pra­vers­tų ir mu­zie­ji­nin­kams.

Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Aud­ro­nė Ja­kuns­kie­nė sa­ko, kad sau­go­mi eks­po­na­tai jau ne­su­tel­pa tu­ri­mo­je erd­vė­je, nors ir kaip mu­zie­ji­nin­kai sten­gia­si ją tin­ka­mai iš­nau­do­ti. Įstai­ga nie­ka­da ne­tu­rė­jo spe­cia­liai fon­dams pri­tai­ky­tų pa­tal­pų, kaip sa­ko va­do­vė, „vie­tos lie­ka ten, kur lie­ka“.

Di­de­lė pro­ble­ma ta, kad nė­ra ga­li­my­bės re­gu­liuo­ti drėg­mę ir tem­pe­ra­tū­rą, ta­čiau ir apie spe­cia­laus pa­sta­to įren­gi­mą mu­zie­jaus fon­dams iki šiol taip pat kal­ba­ma ne­bu­vo.

Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus rin­ki­niai su­si­de­da iš pa­grin­di­nio mu­zie­ji­nių ver­ty­bių fon­do ir moks­li­nės pa­gal­bi­nės me­džia­gos. Iš vi­so mu­zie­ju­je sau­go­ma 90 tūkst. 485 eks­po­na­tai. Pa­grin­di­nį mu­zie­jaus fon­dą su­da­ro au­ten­tiš­ki gam­tos, is­to­ri­jos ma­te­ria­li­nės ir dva­si­nės kul­tū­ros pa­min­klai.

Me­džia­ga pra­dė­ta rink­ti XX a. tre­čia­ja­me de­šimt­me­ty­je ir kau­pia­ma iki šiol. Dau­giau­sia iš Pie­tų Lie­tu­vos – Aly­taus, Va­rė­nos ir Laz­di­jų ra­jo­nų bei Drus­ki­nin­kų mies­to ir jo apy­lin­kių.

De­ja, šiuo me­tu Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus ne­be­ga­li pri­im­ti net la­bai ver­tin­gų di­des­nių eks­po­na­tų sau­go­ji­mui, nes tam tie­siog ne­li­ko vie­tos. „Nau­jų eks­po­na­tų iš gam­tos ne­ga­li­me tal­pin­ti su tais, ku­rie jau ap­do­ro­ti, kon­ser­vuo­ti ir tin­ka­mi sau­go­ti. Nau­jau­sias pa­vyz­dys – skam­bi­no iš Jū­rų mu­zie­jaus, pra­šo pri­im­ti pas­ku­ti­nį Lie­tu­vo­je li­ku­sį upi­nį luo­tą, bet ne­tu­ri­me, kur jo pa­dė­ti. Kol kas pra­šiau pa­lai­ky­ti jį iki pa­va­sa­rio, o pas­kui mes gal ką nors su­gal­vo­si­me“, – sa­ko A.Ja­kuns­kie­nė.

Kraš­to­ty­ros mu­zie­jui į pa­gal­bą at­ei­na ko­le­gos kul­tū­ri­nin­kai – ro­ja­lį pa­sau­go­ti su­ti­ko Aly­taus kul­tū­ros cen­tras, spin­tas – Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka.

Ir nors šiuo me­tu daug kal­ba­ma apie tai, kaip bū­tų ga­li­ma įveik­lin­ti ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se ne­iš­nau­do­ja­mas lais­vas pa­tal­pas, į jas taip pat siū­lo­ma per­kel­ti ir mu­zie­jaus fon­dų sau­gyk­las, ta­čiau yra dar vie­na spe­ci­fi­nė pro­ble­ma.

A.Ja­kuns­kie­nė pa­ste­bi, kas eks­po­na­tams daž­ni kraus­ty­mai la­bai ken­kia, nes, pa­vyz­džiui, bal­dus ten­ka iš­ar­dy­ti. La­bai ne­leng­vą kraus­ty­nių eta­pą iš­gy­ve­nęs mu­zie­jaus ko­lek­ty­vas ti­ki­si, kad gal­būt pa­vyks pra­plės­ti erd­ves da­bar esan­čio­se pa­tal­po­se.

Po­li­ti­kai iš­klau­sė mu­zie­ji­nin­kų bė­das dėl vie­tos sto­kos fon­dų sau­gyk­lo­je, kaip ir ver­sli­nin­kų no­rus – jie pa­si­ruo­šę mo­kė­ti nu­omą už at­si­lais­vi­nu­sias pa­tal­pas. Tas, ku­rio­mis ga­my­bai nau­do­ja­si da­bar, iš­si­nuo­mo­jo de­šim­čiai me­tų, ga­li­mai bū­tų su­in­te­re­suo­ti ir jas nu­pirk­ti.

Ver­dik­tą dėl lais­vų pa­tal­pų bu­vu­sio­je švie­ti­mo įstai­go­je, ku­rių rei­kia ir mu­zie­ji­nin­kams, ir ver­sli­nin­kams, teks pri­im­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.


 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.