Mū­sų vai­kų at­ei­tis yra svar­biau­sias Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pe­da­go­gų, tė­vų ir vi­sos ben­druo­me­nės tiks­las

Ilo­na SMIRNOV
Komentarai (4)
2019 Gruodis 31
Likiškėlių progimnazija

 

 

Mo­kyk­la – tai dirb­tu­vė, ku­rio­je for­muo­ja­mas au­gan­čios kar­tos mąs­ty­mas; rei­kia ją tvir­tai lai­ky­ti ran­ko­se, jei­gu ne­no­ri pa­leis­ti iš ran­kų at­ei­ties.        An­ri Bar­biu­sas

 

Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja pri­klau­so pro­gra­mos „Kurk Lie­tu­vai“ ini­cia­ty­va įkur­tam mo­kyk­lų, vi­siš­kai pa­si­ren­gu­sių pri­im­ti grįž­tan­čius vai­kus iš už­sie­nio, tin­klui. Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja yra vie­na iš dau­giau­sia to­kių mo­ki­nių tu­rin­ti mo­kyk­la tin­kle.

Džiau­gia­mės, kad kas­met vis dau­giau po pa­sau­lį iš­si­blaš­kiu­sių lie­tu­vių grįž­ta į tė­vy­nę. Bet kaip juos pri­ims Lie­tu­va – kiek­vie­no iš mū­sų rei­ka­las...

2017-ųjų rug­sė­jį Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je du­ris at­vė­rė Lie­tu­vy­bės cen­tras. Šio cen­tro tiks­las – su­bur­ti į ben­druo­me­nę vi­sus, ku­riems rū­pi ir yra įdo­mi lie­tu­viš­ka kul­tū­ra, pa­pro­čiai, tra­di­ci­jos, ku­rie sie­kia juos puo­se­lė­ti ir skleis­ti, ku­rie my­li Lie­tu­vą ir lie­tu­vių kal­bą.

Ve­da­mi ir in­di­vi­du­a­lūs lie­tu­vių kal­bos už­si­ė­mi­mai. Jei vai­kas tu­ri lie­tu­vių kal­bos spra­gų, jei pa­ti­ria sun­ku­mų pa­mo­ko­se, nes jam su­dė­tin­gi kai ku­rie lie­tu­viš­ki ter­mi­nai ar po­sa­kiai ir jam rei­ka­lin­ga pa­gal­ba mo­kan­tis, – Lie­tu­vy­bės cen­tras pa­dės to­kiam vai­kui.

Vi­sa veik­la yra ne­mo­ka­ma, fi­nan­suo­ja­ma Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis. O svar­biau­sia, kad čia yra lau­kia­mi ne tik emig­ra­ci­jo­je gy­ve­nę ar iš už­sie­nio at­vy­kę į Aly­tų vai­kai, bet ir vi­si, ku­riems įdo­mu, ku­rie no­ri iš­mok­ti ar su­ži­no­ti ką nors nau­jo.

Šią mo­ky­mo įstai­gą lan­kan­tie­ji da­ly­vau­ja pro­jek­tuo­se, ku­rių me­tu mo­ki­niai ne­mo­ka­mai vyks­ta ir į už­sie­nio ša­lis, o mo­ky­to­jai kva­li­fi­ka­ci­ją kė­lė Es­ti­jo­je ir Suo­mi­jo­je.

Tu­ri­me dė­ti pa­stan­gas, jog grį­žę (at­vy­kę) į Lie­tu­vą vai­kai leng­viau ir kaip ga­li­ma grei­čiau in­teg­ruo­tų­si į vi­suo­me­nę, per­ženg­tų kal­bos įpro­čių bar­je­rą. Vi­są tai ir da­ro Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ko­lek­ty­vas.

At­si­da­vę mo­ky­to­jai ne­at­ly­gin­ti­nai au­ko­ja sa­vo jė­gas ir lai­ką, pa­dė­da­mi par­vy­ku­siems iš už­sie­nio į Lie­tu­vą gy­ven­ti vai­kams leng­vai įsi­lie­ti į Lie­tu­vos jau­ni­mo gre­tas. Tai bu­vo vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl aš, grį­žu­si iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (An­gli­jos), sa­vo duk­rai pa­rin­kau bū­tent Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją.

Mo­ky­to­jų nuo­šir­du­mas ir ne­sa­va­nau­diš­ku­mas ne­nu­vy­lė ir net­gi nu­ste­bi­no, kaip mo­ky­to­jai nuo­šir­džiai pa­de­da grį­žu­siems (at­vy­ku­siems) vai­kams. Užuot ska­ti­nę to­kią pe­da­go­gų veik­lą, vals­ty­bės tar­nau­to­jai žlug­do jų dar­bą ir vis­ką no­ri su­nai­kin­ti.

De­ja, mū­sų val­džios at­sto­vai žvel­gia per ma­te­ria­lu­mo priz­mę. Bet ne vis­kas ma­tuo­ja­ma pi­ni­gais...

Ne­paisant vi­sų mo­kyk­los nuo­pel­nų ir pa­stan­gų, vi­sų pa­sie­ki­mų ir ge­rų ne­at­ly­gi­na­mo dar­bo vai­sių, kė­si­na­ma­si iš­ar­dy­ti šį ko­lek­ty­vą, nu­griau­ti mo­kyk­lą ir suž­lug­dy­ti vi­sas iki šiol dė­tas pa­stan­gas.

Ne­jau­gi mū­sų val­di­nin­kai, tiek daug ža­dė­ję prieš rin­ki­mus, da­bar nie­ko, iš­sky­rus ma­te­ria­li­nę nau­dą, ne­ma­to?! Ne­jau­gi jų ne­jau­di­na Lie­tu­vos jau­ni­mo at­ei­tis?! Ne­žiū­rė­ki­me vien nau­dos sau – mo­kyk­los idė­jos, sun­kus dar­bas ir pa­stan­gos ga­li bū­ti daug ver­tin­ges­nės.

Mes, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė, ko­vo­si­me ir ne­nu­sto­si­me dė­ti pa­stan­gų dėl mo­kyk­los iš­sau­go­ji­mo, dėl dar­naus ko­lek­ty­vo vai­sin­go dar­bo, dėl mū­sų vai­kų ge­ros at­ei­ties!

Mū­sų vai­kų at­ei­tis yra svar­biau­sias Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pe­da­go­gų, tė­vų ir vi­sos ben­druo­me­nės tiks­las, to­dėl ti­ki­mės pa­lan­kaus po­li­ti­kų spren­di­mo dėl mo­kyk­los iš­sau­go­ji­mo. Esa­me tik­ri, kad val­džia pri­ims tei­gia­mus, ra­cio­na­lius ir ati­tin­kan­čius pro­gim­na­zi­jos lū­kes­čius spren­di­mus, įver­tins vi­sus pri­ori­te­tus ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja bus re­no­vuo­ta, kaip ir ki­tos Aly­taus mo­kyk­los, ir Li­kiš­kė­lių ben­druo­me­nė, vai­kai, tė­vai ir pe­da­go­gai ga­lės tęs­ti pra­dė­tus dar­bus.

Bū­ki­me drą­sūs ir ryž­tin­gi, pa­li­ki­me sa­vo vai­kams mo­kyk­lą ir to­liau kur­ki­me švie­sią at­ei­ties vi­zi­ją Aly­tu­je ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je.             

 

  Komentaras

  alytaus rajono pozicija – valdžia paskaičiavo, kas naudingiau ir be didesnių komentarų ėmė ir padarė. Ir dauguma liko patenkinti. Mieste gi tampo ir tampo švietimo pertvarką, kad net nusibodo. Kažkaip ne šeimininkiškai atrodo.

  Komentaras

  tegul griauna prie savavaldybes stovinti pabaisa ,o ne ta atremontuota vaiku darzeli , o kiek visam mieste yra griuvenu, ju nemato.Visi susimastykite ka darot ,ar tik pinigai svarbiausi.

  Komentaras

  Švietimo pertvarkas be vargo pasidarę pačios beveik visos šalies savivaldybės. Reaguojant į gyventojų mažėjimą. Remiantis ekonomiškumo ir žmogiškumo rodikliais. Alytaus mieste paprasčiausia mikrorajone palikt minimum vieną mokyklą. Stambint kur mikrorajonuose yra kelias beveik šalia viena kitos mokyklos. Tik tai ir turi prasmę. Ką Alytaus mieste daro norėdami nugriaut mikrorajone vieną esančią ir atremontuotą mokyklą ir statyt naują - dar primokėdami už tokias išvadas audito firmai iš biudžeto lėšų, kitur tokie valdžioje esantys po tokių šposų būt atstatydinti.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.