„Mo­te­rų iš­gy­ve­ni­mai“ – kitoks kalbėjimas apie smurtą prieš moteris (2)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Dailės pedagogė Sandra Kazlauskaitė, sumaniusi smurto temą atspindėti dailėje, atliktą darbą visuomenei pateikė kaip ir žadėjusi, Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną. Zitos Stankevičienės nuotr.
Dailės pedagogė Sandra Kazlauskaitė, sumaniusi smurto temą atspindėti dailėje, atliktą darbą visuomenei pateikė kaip ir žadėjusi, Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šie­met mi­nint Tarp­tau­ti­nę ko­vos su smur­tu prieš mo­te­ris die­ną, apie mo­te­rų pa­ti­ria­mą smur­tą pir­mą kar­tą pra­bil­ta ki­to­kiu kal­bė­ji­mu, bet to­kiu pro­ver­žiš­ku, kad net ža­dą at­ima. Aly­taus mies­to jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­jos lai­mė­to­ja Jau­ni­mo cen­tro dai­lės pe­da­go­gė San­dra Kaz­laus­kai­tė pa­ro­do­je „Mo­te­rų iš­gy­ve­ni­mai“ apie smur­tą įtai­giai kal­bė­jo per dai­lę. „Kai su­pra­to­me, ką reiš­kia ša­lia gra­žių mo­te­rų por­tre­tų tam­siai pil­kos skulp­tū­ros, ta­po šiur­pu“, – tei­gė ko­le­gės at­vy­ku­si pa­svei­kin­ti Jau­ni­mo cen­tro me­to­di­nio dar­bo va­do­vė Ra­min­ta Pan­go­nie­nė.

Kūrybines idėjas išpildyti padėjo jaunojo menininko stipendija

Pa­ro­dos au­to­rė S.Kaz­laus­kai­tė kal­bė­jo, kad ne vie­nus me­tus puo­se­lė­jo min­tį per me­ną pa­kal­bė­ti apie smur­tą prieš mo­te­ris. Is­to­ri­jų apie ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je mo­te­rų pa­ti­ria­mą smur­tą ji bu­vo gir­dė­ju­si ir anks­čiau, pa­gal sta­tis­ti­ką kas tre­čia mo­te­ris yra tai pa­ty­ru­si.

Šią ak­tu­a­li­ją su­ma­niu­si at­spin­dė­ti dai­lė­je tam, kad žmo­nės grei­čiau at­kreip­tų į tai dė­me­sį, su­si­mąs­ty­tų. San­dra pra­ėju­siais me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sti­pen­di­jų sky­ri­mo jau­nie­siems me­ni­nin­kams at­ran­kos kon­kur­so ko­mi­si­jai pri­sta­tė tarp­dis­cip­li­ni­nio me­no pro­jek­tą „Mo­te­rų iš­gy­ve­ni­mai“ ir bu­vo fi­nan­siš­kai pa­ska­tin­ta tai da­ry­ti.

Šį pro­jek­tą ji įgy­ven­di­no drau­ge su Mo­te­rų kri­zių cen­tru, ku­ris pa­dė­jo ras­ti mo­te­rų, pa­si­da­li­ju­sių sa­vo iš­gy­ve­ni­mais.

San­dros nu­ta­py­ti sep­ty­nių mo­te­rų pa­veiks­lai sim­bo­li­zuo­ja tam tik­rą sa­vai­tės die­ną. Pa­sak dai­lės pe­da­go­gės, pa­veiks­lai ro­do mo­ters iš­orę – vi­sos gra­žios, bet ša­lia jų eks­po­nuo­ja­mos skulp­tū­ros at­spin­di vi­dų, jos ne tik tam­siai pil­kos, bet ir sa­vęs ne­su­si­rin­ku­sios – be kai ku­rių ga­lū­nių, be gal­vos ir su­si­gū­žu­sios.

Au­to­rė pa­ste­bi, kad tur­būt sun­kiau­sia yra įsi­jaus­ti į kiek­vie­ną is­to­ri­ją, jos ir skir­tin­gos, bet kar­tu ir pa­na­šios. Kiek­vie­na skulp­tū­ra tu­ri sa­vo QR ko­dą su įra­šy­to­mis mo­te­rų is­to­ri­jo­mis. No­riai pri­si­jun­gu­si prie pro­jek­to, au­dio­į­ra­šus įgar­si­no Eg­lė Ma­li­naus­kie­nė, ra­di­jo sto­ties „FM 99“ lai­dų ir ren­gi­nių ve­dė­ja bei dai­ni­nin­kė.

Aly­taus mies­to vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ku­ri yra ir sa­vi­val­dy­bės Sti­pen­di­jų sky­ri­mo jau­nie­siems me­ni­nin­kams at­ran­kos kon­kur­so ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, kal­bė­jo, kad smur­tas prieš mo­te­ris – opi pro­ble­ma. Ji pa­si­džiau­gė uni­ka­lia sti­pen­di­nin­kės pa­ro­da ir pri­mi­nė, kad jau ver­ti­nant pa­raiš­kas S.Kaz­laus­kai­tės pri­sta­ty­tas tarp­dis­cip­li­ni­nio me­no pro­jek­tas „Mo­te­rų iš­gy­ve­ni­mai“ pa­trau­kė ko­mi­si­jos na­rių dė­me­sį jaut­ria so­cia­li­ne te­ma – mo­te­rų pa­ti­ria­mas fi­zi­nis ir psi­cho­lo­gi­nis smur­tas.

Vi­ce­me­rė ra­gi­no mo­te­ris, pa­ti­rian­čias bet ko­kį smur­tą, ne­ty­lė­ti, kreip­tis pa­gal­bos į ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas.

Aly­taus mies­to Zon­ta klu­bo pre­zi­den­tė Val­da Kve­da­ra­vi­čie­nė svei­ki­ni­mo kal­bo­je at­krei­pė dė­me­sį į įvai­rias smur­to for­mas, ak­cen­ta­vo tai, kad, kai pra­de­da­me kal­bė­ti apie smur­tą, jo su­ma­žė­ja, o kaip pra­kal­ba­ma taip, kaip pa­da­ry­ta San­dros dar­buo­se, – po­vei­kis dar stip­res­nis.

Zon­tie­tės ir Mo­te­rų kri­zių cen­tro va­do­vė Ir­ma Trei­na­vi­čie­nė pa­ste­bė­jo, kad at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į smur­to pro­ble­mas yra tin­ka­mi vi­si bū­dai, net ir la­bai ne­ti­kė­ti.

Mo­te­rų kri­zių cen­tras Aly­taus mies­te sa­vo veik­lą vyk­do jau per du de­šimt­me­čius. Jo įkū­rė­ju ga­li­ma įvar­dy­ti Tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Zon­ta Aly­taus klu­bą, zon­tie­tės ini­ci­ja­vo jo įstei­gi­mą. I.Trei­na­vi­čie­nė va­do­vau­ja šian­die­ni­niam cen­trui, nuo įkū­ri­mo daug me­tų va­do­ve bu­vo An­ge­lė Ba­raus­kie­nė.

Da­bar­ti­nė cen­tro va­do­vė dė­ko­jo pa­ro­do­je da­ly­va­vu­siai A.Ba­raus­kie­nei, kad už­au­gi­no cen­trą ir ją kaip sa­va­no­rę bei už pa­lik­tą ge­rą pa­li­ki­mą.

Aly­taus mies­to mo­te­rų kri­zių cen­tras tei­kia nu­ken­tė­ju­sie­siems nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je psi­cho­lo­gi­nę, tei­si­nę ir pri­klau­so­my­bių spe­cia­lis­to pa­gal­bą. Cen­tre tu­ri­ma mo­te­rų, ku­rios yra įvei­ku­sios, iš­gy­ve­nu­sios sa­vo pro­ble­mas, ir jau lais­vos da­ly­tis sa­vo pa­tir­ti­mi.

S.Kaz­laus­kai­tė džiau­gia­si įgy­ven­di­nu­si sa­vo su­ma­ny­mą. Kū­ry­bi­nes idė­jas jai iš­pil­dy­ti pa­dė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės skir­ta jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­ja – 12 mė­ne­sių jau­no­ji me­ni­nin­kė ga­vo po 200 eu­rų.

„Moterims svarbu neuždaryti visų durų, laikyti plyšelį įkišus koją“

Tarptautinę kovos su smurtu dieną, tuoj pat po S.Kaz­laus­kaitės parodos atidarymo, alytiš­kiai buvo pakviesti padiskutuoti su garbiomis viešniomis, žmo­gaus teisių žinovėmis – dr. Margarita Jankauskaite, Lygių galimybių plėtros centro eks­perte ir Žmogaus teisių portalo manoteises.lt redaktore Jūrate Juškaite.

Lektorių akcentuota, kad at­viras fizinis smurtas jau rodo, kad viskas toli toli pažengę.

Smur­tautojas ilgai nenaudoja fizinio smurto, nes jis matomas. Kai yra fizinis smurtas, bene visa­da būna ir lytinė prievarta.

Moteriai, prieš kurią smur­taujama, sunku kalbėti apie baisias seksualines patirtis. Tą smurtautojas gerai žino. Nori, kad moteris anksčiau pareitų iš darbo ir pagamintų valgyti. Toks reikalavimas – taip pat smurtas.
Mes negimstame su saviverte. Ir aukštos savivertės žmogui, pasak lektorių, galima įkalbėti, kad jis šiukšlė. Smurtautojai linkę izoliuoti moteris, tada jų savi­vertė dar labiau krenta.

Smurtautojai savo žingsnius žengia po truputį. „Tu dainuoji chore, o aš vienas namie, ko taip dažnai skambini mamai… Aš gi tau svarbiausias“.

Kai jau išteki, ir mama primena dukroms, kad svarbiausias žmo­gus – vyras.

M.Jankauskaitė atkreipė dė­me­sį ir į ekonominį smurtą, kai vyras kontroliuoja pinigus, žmo­nos turi atsiskaityti, ką pirko. Pava­­saris. Nėra kuo rengtis. Kaip pareiti namo, kad vyras nepastebėtų nau­jo pirkinio? Moterys kiša į spintą ir traukia po vieną daiktą, sa­kydamos, kad ai, čia seniai pirkta.

Taip gyvenime yra elgusis ir Margarita. Ji prie ekonominio smurto priskiria ir vyrų draudimą mokytis ar dirbti.

„Moterims svarbu neuždaryti visų durų, laikyti plyšelį įkišus koją“, – teigė M.Jankauskaitė.

J.Juškaitė kalbėjo apie Stam­bulo konvenciją, Europos Tary­bos dokumentą. Smurtas lyties pagrindu yra įtvirtintas būtent Stambulo konvencijoje. Smurto artimoje aplinkoje pataisos pa­sie­kė Seimą. Ten pabijota įtrauk­ti smurto lyties pagrindu apibrė­žimą. Ji nėra tikra, ar šis Seimas ratifikuos Stambulo kon­venciją.

Vis dar labai nelengvas Lie­tuvoje aukos kelias į pagalbą.

 

* * *

Aly­taus mies­to jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­jos lai­mė­to­jai

 Nuo 2018 me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė sky­rė sti­pen­di­jas sep­ty­niems jau­nie­siems me­ni­nin­kams.

Pra­ėju­siais, 2020 me­tais, kū­ry­bi­nės pro­gra­mos #Se­nu­Sie­nu­Sie­los“ įgy­ven­di­ni­mui – 4 ne­of­res­koms įvai­rio­se Aly­taus mies­to vie­to­se su­kur­ti – sa­vi­val­dy­bė sti­pen­di­ją sky­rė jau­na­jam me­ni­nin­kui Pi­jui Še­ma­tuls­kiui.

Ši sti­pen­di­ja skir­ta ir me­džio dro­žy­bos fi­gū­ri­nės skulp­tū­ros pa­ro­dą „Pa­siun­ti­niai“ An­zel­mo Ma­tu­čio me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je 2019 me­tais su­ren­gu­siam jau­na­jam me­ni­nin­kui Min­dau­gui Ja­ku­čio­niui ir me­ni­nių lė­lių pa­ro­dą Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je or­ga­ni­za­vu­siai Ra­sai Be­ne­di­kie­nei.

Ra­min­ta Ma­ciu­le­vi­čiū­tė – dar vie­na jau­no­ji me­ni­nin­kė, už ku­rios kū­ry­bi­nę pro­gra­mą „Fo­to­gra­fi­jų cik­las „Vie­ci­nės kar­tos“ – su­kur­tą me­ni­nių fo­to­gra­fi­jų cik­lą apie ke­lių kar­tų aly­tiš­kius ir skir­tin­gas is­to­ri­jas, 75 por­tre­tus, iš­leis­tą ka­ta­lo­gą ir at­vir­laiš­kius 2019-iai­siais taip pat bu­vo skir­ta sti­pen­di­ja.

 

2018 me­tais to­kios sti­pen­di­jos skir­tos Guo­dai Dir­žy­tei, Ma­tui Ja­nu­šo­niui ir Man­tui Ka­za­ke­vi­čiui, kū­ru­siems gar­so ins­ta­lia­ci­jas, skulp­tū­rų ir ins­ta­lia­ci­jų pa­ro­das.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Sako, šitas pasaulis nuo matriarchato prasidėjo, matyt, iš dabartinės situacijos pasaulyje , juo ir baigsis! Kaime visais laikais ,kai višta gaidžiu pragysdavo , ją ant kulbės nukirsdavo! Ir šiais laikais, stabiliausios ir daugiausiai gimdančios valstybės yra musulmonų, o mirštanti"Demokratinė Europa"!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.