To­mo Sut­kai­čio vie­šas laiš­kas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams

NUOTR.
www.jotvosvartai.lt nuotr.
Gerb. ta­ry­bos na­riai!  Jau­čiu pa­rei­gą pa­teik­ti sa­vo po­zi­ci­ją ir pa­aiš­ki­ni­mą dėl tei­kia­mo ma­no at­lei­di­mo iš Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos (to­liau AARKT) na­rio pa­rei­gų.  2018 m. rug­pjū­čio mėn., re­ko­men­duo­jant Aly­taus kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bai, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės bu­vau de­le­guo­tas į nau­jai su­kur­tą Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bą (vie­ną iš 10-ies) prie Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos įgy­ven­din­ti To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos re­gio­nuo­se pro­gra­mos, ver­ti­nant kul­tū­ros pro­jek­tus (at­lie­kant eks­per­ti­nį ver­ti­ni­mą) bei ku­riant Aly­taus re­gio­no kul­tū­ros pri­ori­te­tus.

Per šiek tiek dau­giau nei me­tus kar­tu su ki­tais 10 na­rių pa­ren­gė­me Aly­taus re­gio­no 2020–2023 m. pri­ori­te­tus, įver­ti­no­me dau­giau nei 150 pro­jek­ti­nių pa­raiš­kų, gau­tų tri­jų kvie­ti­mų me­tu, bei su­ren­gė­me ke­tu­ris vie­šus pri­sta­ty­mus ir ke­lio­li­ka or­ga­ni­za­ci­nių su­si­ti­ki­mų su pro­jek­tų tei­kė­jais at­sto­vau­ja­muo­se ra­jo­nuo­se (Aly­tu­je, Drus­ki­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se bei Va­rė­no­je). 

Nuo pat pir­mų die­nų vi­sa­pu­siš­kai įsi­gi­li­nau į AARKT veik­lą ir ją re­gu­liuo­jan­čius tei­sės ak­tus ir sten­giau­si uo­liai dirb­ti šį dar­bą, ku­ris bu­vo ne­leng­vas, ypač ku­riant pri­ori­te­tus, nu­brė­žian­čius kul­tū­ros plėt­ros kryp­tį re­gio­nuo­se, ska­ti­nant kul­tū­ri­nę ir me­ni­nę veik­lą per pro­jek­tus.

Ma­no dar­be pa­dė­jo anks­tes­nė il­ga­me­tė pro­jek­tų ren­gi­mo ir įgy­ven­di­ni­mo pa­tir­tis, įvai­rūs mo­ky­mai bei kur­sai (kaip an­tai svar­būs Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ren­gia­mi mo­ky­mai pro­jek­tų tei­kė­jams „Mė­ly­na­sis Tu­šas“). Bu­vau ir esu vie­nas ak­ty­viau­sių AARKT na­rių, tai ga­li pa­liu­dy­ti AARKT pir­mi­nin­kė ir ki­ti ta­ry­bos na­riai. 

2019-12-23 pa­si­ro­dė 15min.lt in­ter­viu su ma­ni­mi „Apie Aly­taus kul­tū­ros gais­rus: pro­jek­tai ver­ti­na­mi ir lo­va­die­niais, o me­no in­ku­ba­to­rius ta­pęs vieš­bu­čiu“, ku­ria­me iš­sa­kiau Aly­taus kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos bei sa­vo nuo­mo­nę į pa­keis­tą ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ tvar­kos ap­ra­šą bei kul­tū­ros ir me­no veik­los pa­dė­tį re­gio­ne iš AARKT po­zi­ci­jų ir gau­tų pro­jek­ti­nių pa­raiš­kų. 

Šių me­tų sau­sį Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jos Vil­mos Liau­ku­vie­nės bu­vau in­for­muo­tas apie „sa­vi­val­dy­bės va­do­vų no­rą“ ma­ne at­leis­ti iš AARKT pa­rei­gų, kaip mo­ty­vus įvar­di­jant „va­do­vai da­bar vis­ką kei­čia, toks va­do­vų no­ras“. Vė­liau at­si­ra­do dar ke­le­tas mo­ty­vų, ku­rie ro­do, kad jo­kių pa­grin­džian­čių mo­ty­vų nė­ra, bet nuo­lat ban­do­ma kaž­ką „pri­pai­šy­ti“:

Į AARKT de­le­guo­tas „lais­va­sis me­ni­nin­kas“, o ne sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jas. 

To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos įgy­ven­di­ni­mo re­gio­nuo­se tvar­kos ap­ra­šas ne­reg­la­men­tuo­ja sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų at­sto­vų sky­ri­mo kaip bū­ti­ny­bės. Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jai at­sto­vau­ja bet ku­ris mies­to ta­ry­bos de­le­guo­tas as­muo. 

T.Sut­kai­tis 15min.lt straips­ny­je pa­tei­kė tie­są ne­ati­tin­kan­čios in­for­ma­ci­jos. 

Šį straips­nį siū­ly­čiau ver­tin­ti kaip ge­rą­ją kri­ti­ką, ne­su­sie­tą jo­kiais po­li­ti­niais mo­ty­vais, o at­lie­pian­čią į kul­tū­ros pro­jek­tų tei­ki­mo ak­ty­vu­mą ir pa­raiš­kų tu­ri­nį vi­sa­me re­gio­ne. Be­lie­ka tik spė­lio­ti, ko­kia straips­ny­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ne­ati­ti­ko esa­mos si­tu­a­ci­jos, ka­dan­gi ma­no mo­ty­vų ir pa­aiš­ki­ni­mų nie­kas ne­klau­sė, kaip ne­pra­šė ir pa­teik­ti ma­no veik­los AARKT ata­skai­tos. Mie­lai iš­girs­čiau ir pla­čiau pa­aiš­kin­čiau „tie­sos ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją“, ko­mi­te­tuo­se ar­ba raš­tu, gal tie­siog įvy­ko nesu­si­pra­ti­mas ir kaž­kas kaž­ko ne­su­pra­to ar įsi­žei­dė as­me­niš­kai. 

Gau­na­ma nu­si­skun­di­mų dėl AARKT fi­nan­suo­tų pro­jek­tų. Aly­taus mies­to te­at­ras gau­na iš­skir­ti­nį dė­me­sį ir di­de­lį pro­jek­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą. 

Dar nie­ka­da ne­bu­vo vi­sų lai­min­gų ir pa­ten­kin­tų kon­kur­sų spren­di­mais. Pro­jek­tų ver­ti­ni­mo kon­kur­sas yra vi­so la­bo tik kon­kur­sas, ku­ria­me lai­mi ge­riau­siai pa­reng­tos ir dau­giau­sia ver­ti­ni­mo ba­lų su­rin­ku­sios pa­raiš­kos.

Pa­gal jau mi­nė­tą To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos re­gio­nuo­se įgy­ven­di­ni­mo ap­ra­šą kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys pa­si­ra­šo ne­ša­liš­ku­mo de­kla­ra­ci­ją ir kon­fi­den­cia­lu­mo pa­si­ža­dė­ji­mą. Bal­suo­jant už pro­jek­tus, su ku­riais sie­ja dar­bi­niai ar as­me­ni­niai, šei­mos ry­šiai, jis pri­va­lo nu­si­ša­lin­ti. Kaip Aly­taus mies­to te­at­ro dar­buo­to­jas lai­kau­si šios de­kla­ra­ci­jos ir mi­nė­tų nuo­sta­tų ir iš anks­to su nie­kuo ne­si­ta­riau dėl pro­jek­tų pa­rė­mi­mo. Ver­ti­nant pro­jek­tus kiek­vie­nas pro­jek­tas ver­ti­na­mas sis­te­mo­je ba­lais, pa­ra­šant jį pa­grin­džian­tį ko­men­ta­rą. Ko­men­ta­rai ne­ga­li bū­ti ko­pi­juo­ja­mi ir nie­kuo­met nė­ra bu­vę su­tam­pan­čių ko­men­ta­rų. Nu­si­ša­li­nus nuo pro­jek­to, pa­raiš­ka nu­si­ša­li­nu­siam ver­tin­to­jui ne­be­ro­do­ma.  Be to, vi­suo­met vi­si 11 ta­ry­bos na­rių ra­šo kon­so­li­duo­tus kiek­vie­no pro­jek­to ko­men­ta­rus, tad as­me­ni­nėms am­bi­ci­joms ar su­si­ta­ri­mams čia nė­ra vie­tos. Siū­ly­čiau pla­čiau su­si­pa­žin­ti su AARKT dar­bo tvar­ka, pri­ori­te­tais ir pa­čiu ap­ra­šu bei tie­sio­gi­niais Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kės Mar­ga­ri­tos Ja­nu­šo­nie­nės pa­aiš­ki­ni­mais pa­kvie­čiant į ko­mi­te­tų po­sė­džius ar­ba klau­si­mo svars­ty­mą ta­ry­bo­je.

2020-01-23 spren­di­mo T-253 pa­kei­ti­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te įvar­dy­ti tie­sos ne­ati­tin­kan­tys mo­ty­vai: „At­si­žvel­giant į tai, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sa­vo 2019-10-31 spren­di­mu Nr. T-321 pa­tvir­tin­to nau­ją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pro­jek­ti­nės in­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ at­ran­kos ir fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šą, ku­ris sie­ja­si su To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos įgy­ven­di­ni­mo re­gio­nuo­se tvar­kos ap­ra­šu, ir va­do­vau­jan­tis abiem ap­ra­šais for­muo­ja­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ko­man­di­nis dar­bas, sie­kiant tų pa­čių tiks­lų tiek sa­vi­val­dy­bės, tiek re­gio­ni­niu lyg­me­niu, siū­lo­ma keis­ti pri­im­tą spren­di­mą <…>.“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė nie­kuo­met ne­de­ri­no ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ at­ran­kos ir fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo su To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos įgy­ven­di­ni­mo re­gio­nuo­se tvar­kos ap­ra­šu, nie­kuo­met ne­or­ga­ni­za­vo su­si­ti­ki­mų ir kon­sul­ta­ci­jų nei su Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba, nei su Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos at­sto­vais. 

Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos na­rys

To­mas Sut­kai­tis