To­mo Sut­kai­čio vie­šas laiš­kas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams

NUOTR.
www.jotvosvartai.lt nuotr.
Gerb. ta­ry­bos na­riai!  Jau­čiu pa­rei­gą pa­teik­ti sa­vo po­zi­ci­ją ir pa­aiš­ki­ni­mą dėl tei­kia­mo ma­no at­lei­di­mo iš Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos (to­liau AARKT) na­rio pa­rei­gų.  2018 m. rug­pjū­čio mėn., re­ko­men­duo­jant Aly­taus kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bai, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės bu­vau de­le­guo­tas į nau­jai su­kur­tą Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bą (vie­ną iš 10-ies) prie Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos įgy­ven­din­ti To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos re­gio­nuo­se pro­gra­mos, ver­ti­nant kul­tū­ros pro­jek­tus (at­lie­kant eks­per­ti­nį ver­ti­ni­mą) bei ku­riant Aly­taus re­gio­no kul­tū­ros pri­ori­te­tus.

Per šiek tiek dau­giau nei me­tus kar­tu su ki­tais 10 na­rių pa­ren­gė­me Aly­taus re­gio­no 2020–2023 m. pri­ori­te­tus, įver­ti­no­me dau­giau nei 150 pro­jek­ti­nių pa­raiš­kų, gau­tų tri­jų kvie­ti­mų me­tu, bei su­ren­gė­me ke­tu­ris vie­šus pri­sta­ty­mus ir ke­lio­li­ka or­ga­ni­za­ci­nių su­si­ti­ki­mų su pro­jek­tų tei­kė­jais at­sto­vau­ja­muo­se ra­jo­nuo­se (Aly­tu­je, Drus­ki­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se bei Va­rė­no­je). 

Nuo pat pir­mų die­nų vi­sa­pu­siš­kai įsi­gi­li­nau į AARKT veik­lą ir ją re­gu­liuo­jan­čius tei­sės ak­tus ir sten­giau­si uo­liai dirb­ti šį dar­bą, ku­ris bu­vo ne­leng­vas, ypač ku­riant pri­ori­te­tus, nu­brė­žian­čius kul­tū­ros plėt­ros kryp­tį re­gio­nuo­se, ska­ti­nant kul­tū­ri­nę ir me­ni­nę veik­lą per pro­jek­tus.

Ma­no dar­be pa­dė­jo anks­tes­nė il­ga­me­tė pro­jek­tų ren­gi­mo ir įgy­ven­di­ni­mo pa­tir­tis, įvai­rūs mo­ky­mai bei kur­sai (kaip an­tai svar­būs Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ren­gia­mi mo­ky­mai pro­jek­tų tei­kė­jams „Mė­ly­na­sis Tu­šas“). Bu­vau ir esu vie­nas ak­ty­viau­sių AARKT na­rių, tai ga­li pa­liu­dy­ti AARKT pir­mi­nin­kė ir ki­ti ta­ry­bos na­riai. 

2019-12-23 pa­si­ro­dė 15min.lt in­ter­viu su ma­ni­mi „Apie Aly­taus kul­tū­ros gais­rus: pro­jek­tai ver­ti­na­mi ir lo­va­die­niais, o me­no in­ku­ba­to­rius ta­pęs vieš­bu­čiu“, ku­ria­me iš­sa­kiau Aly­taus kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos bei sa­vo nuo­mo­nę į pa­keis­tą ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ tvar­kos ap­ra­šą bei kul­tū­ros ir me­no veik­los pa­dė­tį re­gio­ne iš AARKT po­zi­ci­jų ir gau­tų pro­jek­ti­nių pa­raiš­kų. 

Šių me­tų sau­sį Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jos Vil­mos Liau­ku­vie­nės bu­vau in­for­muo­tas apie „sa­vi­val­dy­bės va­do­vų no­rą“ ma­ne at­leis­ti iš AARKT pa­rei­gų, kaip mo­ty­vus įvar­di­jant „va­do­vai da­bar vis­ką kei­čia, toks va­do­vų no­ras“. Vė­liau at­si­ra­do dar ke­le­tas mo­ty­vų, ku­rie ro­do, kad jo­kių pa­grin­džian­čių mo­ty­vų nė­ra, bet nuo­lat ban­do­ma kaž­ką „pri­pai­šy­ti“:

Į AARKT de­le­guo­tas „lais­va­sis me­ni­nin­kas“, o ne sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jas. 

To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos įgy­ven­di­ni­mo re­gio­nuo­se tvar­kos ap­ra­šas ne­reg­la­men­tuo­ja sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų at­sto­vų sky­ri­mo kaip bū­ti­ny­bės. Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jai at­sto­vau­ja bet ku­ris mies­to ta­ry­bos de­le­guo­tas as­muo. 

T.Sut­kai­tis 15min.lt straips­ny­je pa­tei­kė tie­są ne­ati­tin­kan­čios in­for­ma­ci­jos. 

Šį straips­nį siū­ly­čiau ver­tin­ti kaip ge­rą­ją kri­ti­ką, ne­su­sie­tą jo­kiais po­li­ti­niais mo­ty­vais, o at­lie­pian­čią į kul­tū­ros pro­jek­tų tei­ki­mo ak­ty­vu­mą ir pa­raiš­kų tu­ri­nį vi­sa­me re­gio­ne. Be­lie­ka tik spė­lio­ti, ko­kia straips­ny­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ne­ati­ti­ko esa­mos si­tu­a­ci­jos, ka­dan­gi ma­no mo­ty­vų ir pa­aiš­ki­ni­mų nie­kas ne­klau­sė, kaip ne­pra­šė ir pa­teik­ti ma­no veik­los AARKT ata­skai­tos. Mie­lai iš­girs­čiau ir pla­čiau pa­aiš­kin­čiau „tie­sos ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją“, ko­mi­te­tuo­se ar­ba raš­tu, gal tie­siog įvy­ko nesu­si­pra­ti­mas ir kaž­kas kaž­ko ne­su­pra­to ar įsi­žei­dė as­me­niš­kai. 

Gau­na­ma nu­si­skun­di­mų dėl AARKT fi­nan­suo­tų pro­jek­tų. Aly­taus mies­to te­at­ras gau­na iš­skir­ti­nį dė­me­sį ir di­de­lį pro­jek­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą. 

Dar nie­ka­da ne­bu­vo vi­sų lai­min­gų ir pa­ten­kin­tų kon­kur­sų spren­di­mais. Pro­jek­tų ver­ti­ni­mo kon­kur­sas yra vi­so la­bo tik kon­kur­sas, ku­ria­me lai­mi ge­riau­siai pa­reng­tos ir dau­giau­sia ver­ti­ni­mo ba­lų su­rin­ku­sios pa­raiš­kos.

Pa­gal jau mi­nė­tą To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos re­gio­nuo­se įgy­ven­di­ni­mo ap­ra­šą kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys pa­si­ra­šo ne­ša­liš­ku­mo de­kla­ra­ci­ją ir kon­fi­den­cia­lu­mo pa­si­ža­dė­ji­mą. Bal­suo­jant už pro­jek­tus, su ku­riais sie­ja dar­bi­niai ar as­me­ni­niai, šei­mos ry­šiai, jis pri­va­lo nu­si­ša­lin­ti. Kaip Aly­taus mies­to te­at­ro dar­buo­to­jas lai­kau­si šios de­kla­ra­ci­jos ir mi­nė­tų nuo­sta­tų ir iš anks­to su nie­kuo ne­si­ta­riau dėl pro­jek­tų pa­rė­mi­mo. Ver­ti­nant pro­jek­tus kiek­vie­nas pro­jek­tas ver­ti­na­mas sis­te­mo­je ba­lais, pa­ra­šant jį pa­grin­džian­tį ko­men­ta­rą. Ko­men­ta­rai ne­ga­li bū­ti ko­pi­juo­ja­mi ir nie­kuo­met nė­ra bu­vę su­tam­pan­čių ko­men­ta­rų. Nu­si­ša­li­nus nuo pro­jek­to, pa­raiš­ka nu­si­ša­li­nu­siam ver­tin­to­jui ne­be­ro­do­ma.  Be to, vi­suo­met vi­si 11 ta­ry­bos na­rių ra­šo kon­so­li­duo­tus kiek­vie­no pro­jek­to ko­men­ta­rus, tad as­me­ni­nėms am­bi­ci­joms ar su­si­ta­ri­mams čia nė­ra vie­tos. Siū­ly­čiau pla­čiau su­si­pa­žin­ti su AARKT dar­bo tvar­ka, pri­ori­te­tais ir pa­čiu ap­ra­šu bei tie­sio­gi­niais Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kės Mar­ga­ri­tos Ja­nu­šo­nie­nės pa­aiš­ki­ni­mais pa­kvie­čiant į ko­mi­te­tų po­sė­džius ar­ba klau­si­mo svars­ty­mą ta­ry­bo­je.

2020-01-23 spren­di­mo T-253 pa­kei­ti­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te įvar­dy­ti tie­sos ne­ati­tin­kan­tys mo­ty­vai: „At­si­žvel­giant į tai, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sa­vo 2019-10-31 spren­di­mu Nr. T-321 pa­tvir­tin­to nau­ją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pro­jek­ti­nės in­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ at­ran­kos ir fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šą, ku­ris sie­ja­si su To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos įgy­ven­di­ni­mo re­gio­nuo­se tvar­kos ap­ra­šu, ir va­do­vau­jan­tis abiem ap­ra­šais for­muo­ja­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ko­man­di­nis dar­bas, sie­kiant tų pa­čių tiks­lų tiek sa­vi­val­dy­bės, tiek re­gio­ni­niu lyg­me­niu, siū­lo­ma keis­ti pri­im­tą spren­di­mą <…>.“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė nie­kuo­met ne­de­ri­no ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ at­ran­kos ir fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo su To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos įgy­ven­di­ni­mo re­gio­nuo­se tvar­kos ap­ra­šu, nie­kuo­met ne­or­ga­ni­za­vo su­si­ti­ki­mų ir kon­sul­ta­ci­jų nei su Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba, nei su Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos at­sto­vais. 

Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos na­rys

To­mas Sut­kai­tis

  Komentaras

  Tomas kiek jį teko pažinoti gyvenant Lietuvoje tikrai neturėtų gyventi tokiame kaime kaip Alytus- bukų kaimiečių krašte. Aš pats buvęs alytiškis, bet kratausi šio vardo vos tik prisiminęs, nes labiausiai užpisdavo žmonių bukumas ir tamsumas. Tokių atsilikėlių ir atsilupėlių kaip Alytuj yra tik Zimbabvėj ir Lenkijoj

  Komentaras

  Kultūros taryboje stagnacija ir vis dar tarybinis mąstymo būdas. Tomas labai veikus jaunas ambicingas tarybos narys nebijantis išsakyti savo nuomonę dėl to ir tie purvai. Liudna, jog dar vis sovietinis mąstymas pas kai kuriuos galvose....

  Komentaras

  Loviu jūs vadinate iš seno įpročio nesibaigiantį pinigų šaltinį. Pagalvokite koks lovys yra savivaldybėje ar Kultūros taryboje? 10. 000 eur jūs vadinate loviu iš kurio reikia padaryti kažkam renginius ir dar neva tai pagal jus prasiplauti pinigų? :))

  Komentaras

  Tamstos komentatoriaus nuomonė apie prasibrovimą prie lovio - nusišnekėjimai. Parašyk gerą projektą ir gausi finansavimą ;) Tomas puikus žmogus ir neabejoju, kad vienas darbščiausių LKT atstovų regione. Nesu alytiškis, tad turiu savo matymą ;)

  Komentaras

  Manau kad Tomo požiūris į kultūrą skiriasi nuo jo darbų. Alytuje yra žmonių, kurie sugeba atstovauti LKT. Šis vanduo tapo bala, kurioje skęstame visi. Laimi stipriausi, prasibruke prie lovio

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.