Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė: „Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ten­kin­da­mas sa­vo są­jun­gi­nin­kų in­te­re­sus, pa­mir­šo iš­skir­ti­nį mies­to ren­gi­nį 47-ajį tarp­tau­ti­nį spor­ti­nio ėji­mo fes­ti­va­lį „Aly­tus 2021” (4)

ejimas
Sau­sio mė­ne­sį pa­tvir­tin­tą 2021 me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą ne vie­nas ta­ry­bos na­rys, o ir aly­tiš­kis ga­lė­jo api­bū­din­ti kaip pa­ki­šų biu­dže­tą. Šių me­tų biu­dže­te bu­vo ro­do­mas ypa­tin­gas dė­me­sys spor­tui: spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mui skir­ta be­veik 0,5 mi­li­jo­no eu­rų su­ma. Pa­pil­do­mai 25 tūkst. eu­rų bu­vo at­sei­kė­ta bu­vu­sio vi­ce­me­ro kon­ser­va­to­riaus Ša­rū­no Klė­ge­rio or­ga­ni­zuo­ja­mam ir glo­bo­ja­mam Aly­taus pus­ma­ra­to­niui bei 60 tūkst. eu­rų Aly­taus mies­to krep­ši­nio ly­gai.

„Vis­kas pui­ku, mes pa­lai­ko­me spor­tiš­ko mies­to idė­ją, ta­čiau pa­ste­bi­me, kad me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, da­ly­da­mas mies­to biu­dže­to pi­ni­gus, pa­mirš­ta tra­di­ci­nius ir mies­tui ypač svar­bius ren­gi­nius, jau ne­kal­bant apie nu­si­pel­niu­sius mies­tui as­me­nis, dau­ge­lį me­tų puo­se­lė­jan­čius spor­to kul­tū­rą“, – pa­ste­bi Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės na­riai mies­to ta­ry­bo­je.

Ta­ry­bos na­rius pa­sie­kė 2021 me­tų sau­sio 26 die­nos 47-ojo tarp­tau­ti­nio spor­ti­nio ėji­mo fes­ti­va­lio „Aly­tus 2021“ or­ga­ni­za­to­riaus Kas­ty­čio Pa­vi­lo­nio krei­pi­ma­sis į ta­ry­bos na­rius, ku­rį ir me­ras, ir ne­ofi­cia­li val­dan­čio­ji dau­gu­ma, be­si­da­ly­da­mi biu­dže­to py­ra­gą, pa­mir­šo ar­ba aki­vaiz­džiai ig­no­ruo­ja.

At­si­žvel­giant į šią si­tu­a­ci­ją Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės na­riai: Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, Čes­lo­vas Dau­gė­la, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ir Va­le­ri­jus Ven­cius krei­pė­si į Aly­taus mies­to me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę Oną Ba­le­vi­čiū­tę pra­šy­da­mi pa­reng­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2021 me­tų biu­dže­to pa­kei­ti­mą, ku­ria­me bū­tų ati­tin­ka­mai nu­ma­ty­ta skir­ti 40 000 eu­rų biu­dže­to asig­na­vi­mų 47-ajam tarp­tau­ti­niam spor­ti­nio ėji­mo fes­ti­va­liui „Aly­tus 2021“, su­ma­ži­nant to­kia pat su­ma Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus 2021 me­tų re­zer­vą.

At­krei­pia­me dė­me­sį, kad Tarp­tau­ti­nis spor­ti­nio ėji­mo fes­ti­va­lis rep­re­zen­tuo­ja Aly­taus mies­tą tarp­tau­ti­niu mas­tu jau ne vie­nus me­tus. Šia­me fes­ti­va­ly­je kas­met jė­gas ban­do dau­giau kaip 100 spor­ti­nin­kų net iš 10–20 ša­lių. Mies­to gat­vė­mis lenk­ty­niau­ja olim­pi­nių žai­dy­nių, pa­sau­lio čem­pio­na­tų lai­mė­to­jai ir pri­zi­nin­kai, ge­riau­si Lie­tu­vos ėji­kai olim­pie­čiai.

47-ąjį tarp­tau­ti­nį spor­ti­nio ėji­mo fes­ti­va­lį „Aly­tus 2021“ pla­nuo­ja­ma su­reng­ti 2021 me­tų bir­že­lio 11 die­ną at­vi­ro­se Aly­taus mies­to erd­vė­se kaip vie­ną iš mies­to gim­ta­die­nio šven­tės ak­cen­tų. To­dėl bū­ti­nas sku­bus mies­to va­do­vų dė­me­sys ir ta­ry­bos spren­di­mas pri­imant sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­kei­ti­mą bei pa­ro­dant re­a­lų dė­me­sį ren­gi­niui, ku­ris daug me­tų rep­re­zen­tuo­ja ir gar­si­na Aly­tų pa­sau­li­niu mas­tu.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  https://www.ekffo150.com/theking
  https://www.ekffo150.com/merit
  https://www.ekffo150.com/yes
  https://www.ekffo150.com/first
  https://www.ekffo150.com/sands
  https://www.ekffo150.com/joy
  https://www.ekffo150.com/royal
  https://www.ekffo150.com/starclub
  https://www.ekffo150.com/asian
  https://www.ekffo150.com/superman
  https://www.ekffo150.com/gatsby
  https://www.ekffo150.com/33
  https://www.ekffo150.com/oncasino
  https://www.ekffo150.com

  https://www.ajp4949.com/theking
  https://www.ajp4949.com/merit
  https://www.ajp4949.com/sands
  https://www.ajp4949.com/first
  https://www.ajp4949.com/33casino
  https://www.ajp4949.com/worldcasino
  https://www.ajp4949.com/korea
  https://www.ajp4949.com/

  https://www.bgj4949.com/
  https://www.bgj4949.com/sands
  https://www.bgj4949.com/theking
  https://www.bgj4949.com/first
  https://www.bgj4949.com/yes
  https://www.bgj4949.com/33
  https://www.bgj4949.com/world
  https://www.bgj4949.com/super
  https://www.bgj4949.com/korea
  https://www.bgj4949.com/gatsby

  https://www.dnfl4949.com/
  https://www.dnfl4949.com/first
  https://www.dnfl4949.com/merit
  https://www.dnfl4949.com/theking
  https://www.dnfl4949.com/sands
  https://www.dnfl4949.com/yescasino
  https://www.dnfl4949.com/gatsby
  https://www.dnfl4949.com/corea
  https://www.dnfl4949.com/33casino
  https://www.dnfl4949.com/f1casino

  https://www.skfl4949.com/
  https://www.skfl4949.com/firstcasino
  https://www.skfl4949.com/meritcasino
  https://www.skfl4949.com/sandscasino
  https://www.skfl4949.com/thekingcasino
  https://www.skfl4949.com/yescasino
  https://www.skfl4949.com/gatsbycasino

  Komentaras

  Su visa pagarba sportui - ne laikas, mielieji, daryti renginius vien už savivaldos pinigus. Patys prisidėkite arba raskite rėmėjų iš šalies. O dabar einama lengviausiu keliu - duokit ir viskas! Nėra jau toks superinis ir visiems įdomus tas jūsų ėjimas.

  Komentaras

  Nei čia gaunasi koks garsinmas miesto nei ką. Nei tie 100 sportininkų su šeimom ar draugais kada atvažiuos į tą Alytų nei ką...Tik iššvaistoma renginiui pinigai ir viskas. Ir būkim atviri -nepopuliarus tas ėjimas, kad mnios žiūrovų iš kitų miestų suvažiuotų. Čia gaunasi tik Pavilonis save pasigarsina ir viskas.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.