Mies­to ta­ry­bo­je ne­be­li­ko „Aly­taus pi­lie­čių” frak­ci­jos (11)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Valė Gibiene
Lap­kri­čio 30-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos at­sto­vė Va­lė Gi­bie­nė (nuotr.) per­ei­na dirb­ti į ki­tą šios ta­ry­bos frak­ci­ją – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų. Ka­dan­gi „Aly­taus pi­lie­čiai“ tu­rė­jo tris na­rius, o pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą frak­ci­ją ma­žiau­siai tu­ri su­da­ry­ti bū­tent tiek na­rių, mies­to ta­ry­bo­je nu­sto­ja gy­vuo­ti ši frak­ci­ja.

V.Gi­bie­nei per­ėjus dirb­ti į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ją, pas­ta­ro­jo­je da­bar bus še­ši na­riai. Kaip ir iki šiol ši frak­ci­ja bus an­tra pa­gal dy­dį mies­to ta­ry­bo­je.

Gau­siau­sia frak­ci­ja su aš­tuo­niais na­riais yra So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos.

V.Gi­bie­nei pra­dė­jus dirb­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je, mies­to ta­ry­bo­je nu­sto­ja gy­vuo­ti frak­ci­ja „Aly­taus pi­lie­čiai“. Ji tu­rė­jo tris na­rius, į šios ka­den­ci­jos ta­ry­bą iš­rink­tus pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, frak­ci­ją ta­ry­bo­je tu­ri su­da­ry­ti ma­žiau­siai trys na­riai.

Kaip sa­kė V.Gi­bie­nė, bent kol kas ne­tu­rin­ti pla­nų tap­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų na­re, o dar­bą šio­je frak­ci­jo­je pa­si­rin­ku­si dėl jai pri­im­ti­nes­nės nei ki­tų par­ti­jų vyk­do­mos po­li­ti­kos.

„Aly­taus pi­lie­čiai“ sa­vo „Fa­ce­bo­ok“ pro­fi­ly­je pa­skel­bė, kad ne­da­ly­vaus at­ei­nan­čiais me­tais vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. O at­ski­ri ko­mi­te­to ir frak­ci­jos at­sto­vai, no­rin­tys tęs­ti dar­bą šio­je sri­ty­je, tai da­ro su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis abi­pu­siu drau­giš­ku su­si­ta­ri­mu.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Būsimiems rinkimams dar didesnė negatyvi energija telkias. Visi bijo pastebėt realybę, kad net dabartinis socdemų meras kiek bando išnešt rimtus klausimus į tarybos svarstymo lygį, kaip didelės vertės aerodromo kur tarybos išimtinė kompetencija nes rinkti ir atskaitingi, iš kart susidurta trukdant nerinktų į valdžią deriniai per teismus apskundus įvelta. Atskaitingas už viską meras, o reguliuoja į valdžią nerinkti ir žmonėms neatskaitingi. Tarybos veikla įvelta į mažos vertės blusinėjimus, stengiantis nukreipt dėmesį nuo miesto vystymui didelę reikšmę turinčių efektyviai neišnaudojamų miesto labui galingų pramonės parko ir aerodromo potencialų. Čia lakstymai dėl galimybių sočiau išgyvent. Ši išsiskiria nėra skundikė, kaip kiti susireikšminę kas kur blusinėt ir skundinėt,vietoj alternatyvių siūlymų tarybai svarstyt. Alytuj savivalda veikia geriau ten, kur mažiau nuo tarybos priklausoma vykdant direktyvas iš Vilniaus. Kur nuo tarybos- įvelti į blusinėjimus siekiant nukreipt dėmesį nuo rimtų dalykų.

  Komentaras

  Subūrė šaiką skolas išmušinėjančios kontoros vadas. Pasivarkė savo reikalus. Dėjo skersą ant Alytaus. Nieko gero nenuveikė, kai rinkėjai suprato kas čia per kadrai ir kas vyksta, šaika išsiskyrstė

  Komentaras

  Pilieitininkų sambūrio nunykimas kaip akivaizdi Alytuj vyraujančio oligarchinio - policinio valdymo pasekmė. Suburti anoje kadencijoje valdžiai užimt nei dabar, nei tada nesuprato ką darė būdami valdžioje ir postuose. Ir ne jie vieni tie patys per tuos pačius. Sistema veikia gerai.

  Komentaras

  Tikiuosi daugiau jos neišrinks. Gaila, kad Jastremskas nekandidatuos. Jis bent sąžiningas . Jam AČIŪ už iškovotą šilumos ūkį. Jis Žmogus.
  Nei algos prisirašo, nei pešasi dėl futbolo...kaip kai kurie .

  Komentaras

  Atidirbo jie savo interesų žiūrėdami…vienas gelbsti lig šiol futbolą,kita žiūri iš kur babkių gaut,nes neišgyvena iš tarybos narės atlyginimo tiktai,nes daugiau niekur nedirba jau visi 5- eri metai berods…paskutine darbovietė buvo teisininkės reabilitacijos centre…va taip or dirba miestui!!!!

  Komentaras

  Tos malvinos ar buratinai gali lakstyti dėl šiltos vietelės kur tik nori. Vienas autobusiukų verslą gelbės perbėgęs, kita šiltą darbo vietą išsaugoti trokšta. O ir socdemų ar konservatorių frakcijų skaitlingumas alytiškiams jokios reikšmės neturi. Pvz vakar tarybos posėdžio metu Leonavičius, Daukšys ir Radzevičiūtė atidirbo miestui daugiau negu tų skaitlingų frakcijų tarybos nariai :)

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.