Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba an­trą kar­tą įjun­gė ža­lią švie­są švie­ti­mo per­tvar­kai – ka­ran­ti­no są­ly­go­mis ir nuo­to­li­niu bal­sa­vi­mu

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (35)
2020 Balandis 17
posėdis
Ket­vir­ta­die­nį pir­mą kar­tą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos is­to­ri­jo­je po­sė­dis vy­ko vir­tu­a­lio­je erd­vė­je, o jo dar­bo­tvarkėje pir­mu klau­si­mu bu­vo įra­šy­tas siū­ly­mas at­šauk­ti va­sa­rį pa­tvir­tin­tą švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Ta­ry­bai per­duo­ta ir per­tvar­ką at­šauk­ti rei­ka­lau­jan­ti pe­ti­ci­ja su dviem tūks­tan­čiais pa­ra­šų. Po­sė­dy­je iš­sa­ky­tas ar­gu­men­tas, kad pan­de­mi­jos kon­teks­tas nė­ra ge­riau­sias lai­kas to­kiems ben­druo­me­nes er­zi­nan­tiems, ne­ri­mą pro­vo­kuo­jan­tiems spren­di­mams kaip švie­ti­mo įstai­gų re­or­ga­ni­za­ci­ja.

Pa­si­ge­do kau­kių, ra­gi­no ko­le­gas ne­pa­žeis­ti ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mų

Dėl ka­ran­ti­no ati­dė­ję ko­vo mė­ne­sio po­sė­dį, ba­lan­džio 16 die­ną Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai po­sė­džia­vo nuo­to­li­niu bū­du. Po­sė­dis bu­vo įpras­tai tran­sliuo­ja­mas „You­Tu­be“ ka­na­lu, o jis vy­ko „Zo­om“ plat­for­mo­je. Ek­ra­ne bu­vo ma­to­mi 25 (iš 27-ių) pri­si­jun­gę ta­ry­bos na­riai, taip pat sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai.

Vi­ce­me­ras Ša­rū­nas Klė­ge­ris pri­si­jun­gė iš sa­vi­val­dy­bės pa­si­ta­ri­mų sa­lės, ki­ti po­li­ti­kai nuo­to­li­niu bū­du ben­dra­vo iš dar­bo­vie­čių ar­ba na­mų. Kai ku­rie po­sė­džio me­tu ir už­kan­do, iš­gė­rė ka­vos, net­gi už­si­rū­kė.

Į akis kri­to tai, kad me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, so­cial­de­mok­ra­tai Ed­mun­das Če­čė­ta, Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, su 63-iuo­ju gim­ta­die­niu po­sė­džio pra­džio­je pa­svei­kin­tas Jur­gis Kras­nic­kas pri­si­jun­gė iš mies­to sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lės. Kaip ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas Ro­lan­das Juo­nys bei jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė.

Prieš per­trau­ką jie su­lau­kė ta­ry­bos na­rio Čes­lo­vo Dau­gė­los, po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sio iš na­mų, pa­sta­bos dėl ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mo – ne­dė­vė­jo nei ap­sau­gi­nių kau­kių, nei pirš­ti­nių.

„Po per­trau­kos grį­ši­me su kau­kė­mis“, – ne­pri­eš­ta­ra­vo me­ras. Ta­čiau ir per­trau­kai pa­si­bai­gus, tiek jis, tiek ko­le­gos, dar­ba­vo­si be ap­sau­gos prie­mo­nių.

Bal­sa­vi­mas vy­ko kiek­vie­nam ta­ry­bos na­riui pa­ei­liui įgar­si­nant sa­vo spren­di­mą.

Siū­lė ko­le­goms pri­pa­žin­ti klai­dą

„Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos ini­cia­ty­va bu­vo siū­lo­ma at­šauk­ti Aly­taus mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Vy­tau­tas Jast­rems­kas tei­gė, kad šis spren­di­mas bu­vo pri­im­tas mi­ni­ma­lia bal­sų per­sva­ra, ne­su­rin­ko nė pu­sės vi­sų ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo.

Mo­kyk­lų ben­druo­me­nės la­bai ne­igia­mai ver­ti­na nu­ma­ty­tus po­ky­čius, kai la­bai ge­rai vei­kian­čių mo­kyk­lų są­skai­ta sie­kia­ma ne­po­pu­lia­rių mo­kyk­lų iš­sau­go­ji­mo.

„Aly­taus pi­lie­čiai“ siū­lė spren­di­mą pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios, o mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos klau­si­mą spręs­ti kom­plek­siš­kai, ver­ti­nant vi­sų ug­dy­mo įstai­gų il­ga­lai­kę per­spek­ty­vą.

Spren­di­mo pro­jek­tą pa­lai­kę po­li­ti­kai siū­lė pri­pa­žin­ti klai­dą ir ver­čiau pa­si­tai­sy­ti anks­čiau, ne­gu klys­ti to­liau. At­kreip­tas dė­me­sys, kad iki­mo­kyk­li­nu­kams ga­li­ma ras­ti vie­tų ir be per­tvar­kos – Aly­tu­je yra dar­že­lių, ku­rie šiuo me­tu nau­do­ja­mi ne pa­gal pa­skir­tį ar sto­vi tuš­ti.

Pri­min­ta ir tai, kad es­mi­nė pro­ble­ma yra ne­už­pil­dy­tos mo­kyk­los, tuo tar­pu šio­je per­tvar­ko­je yra siū­lo­ma griau­ti ge­rai dir­ban­čias įstai­gas, bet es­mi­nės pro­ble­mos tai ne­spren­džia.

Ki­ti ta­ry­bos na­riai tvir­ti­no, kad ne­ga­li­ma nu­ra­šy­ti per­tvar­kos pla­ną pa­ren­gu­sios ko­mi­si­jos dar­bo, kad per­tvar­ka yra bū­ti­na ir rei­ka­lin­ga. Lai­ko vil­ki­ni­mas esą pri­da­ry­tų tik žy­miai di­des­nių pro­ble­mų. Siū­lo­ma re­for­ma net­gi pa­va­din­ta la­bai švel­nia, o del­si­mas – nu­si­kal­ti­mu vi­suo­me­nei.

Siū­ly­mui at­šauk­ti švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką ne­pri­tar­ta, prieš jį (tai yra už per­tvar­ką) bal­sa­vo 12 ta­ry­bos na­rių, taip pat ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­riai, to pa­ties po­sė­džio me­tu pa­si­trau­kę iš po­li­ti­nės dau­gu­mos.

Prieš per­tvar­ką pa­si­sa­kė 9 ta­ry­bos na­riai, tai­gi jos li­ki­mą nu­lė­mė su­si­lai­kiu­sie­ji: Val­de­ma­ras Cho­mi­čius, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, To­mas Pa­čė­sas ir Po­vi­las La­bu­kas.

 

Per­tvar­kos trau­ki­nys va­žiuo­ja

14 po­li­ti­kų pri­ta­rė (10 bu­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė), kad „Dre­vi­nu­kas“ nuo rug­sė­jo 1-osios iš mo­kyk­los-dar­že­lio bū­tų re­or­ga­ni­zuo­tas į lop­še­lį-dar­že­lį „Dre­vi­nu­kas“.

At­ski­ras spren­di­mas pri­im­tas ir dėl „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los. Pri­tar­ta tam, kad iki šių me­tų rug­pjū­čio 31 die­nos ji bū­tų re­or­ga­ni­zuo­ta, pri­jun­giant ją prie Aly­taus Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos. Po re­or­ga­ni­za­ci­jos Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ja vyk­dy­tų prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo, pra­di­nio ug­dy­mo ir pa­grin­di­nio ug­dy­mo pir­mo­sios da­lies pro­gra­mas.

Už tai, kad „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė mo­kyk­la tap­tų Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos da­li­mi, bal­sa­vo 14 ta­ry­bos na­rių (9 bu­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė).

15 ta­ry­bos na­rių bal­sa­vo už tai (9 bu­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė), kad Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­la nuo rug­sė­jo 1-osios tap­tų Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro da­li­mi.

„Gai­la, kad to­kie svar­būs spren­di­mai yra svars­to­mi pan­de­mi­jos prie­dan­go­je. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad Aly­taus jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­ci­ja nu­blokš mies­tą 25 me­tus at­gal“, – prie nuo­to­li­nio ta­ry­bos po­sė­džio pri­si­jun­gė Pu­ti­nų ra­jo­no se­niū­nai­tis Ta­das Čia­kas, jis ap­gai­les­ta­vo, kad yra nai­ki­na­ma įstai­ga, ta­pu­si Pu­ti­nų ben­druo­me­nės cen­tru.

Ne­pai­sant to, kad po­li­ti­kai an­trą kar­tą pri­ta­rė švie­ti­mo per­tvar­kai, ga­lu­ti­nis taš­kas dar ne­pa­dė­tas. „Dre­vi­nu­ko“ bei „Sa­ka­lė­lio“ įstai­gų ben­druo­me­nės ran­kų nu­leis­ti ne­ke­ti­na.

Nors Re­gio­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai jų skun­dą at­me­tė, mo­ty­vuo­da­mi tuo, kad skun­džia­mas spren­di­mas yra pro­gra­mi­nis tar­pi­nis do­ku­men­tas, ku­riuo re­mian­tis to­liau bus pri­ima­mi ati­tin­ka­mi spren­di­mai dėl re­or­ga­ni­za­ci­jos su kon­kre­čiais įpa­rei­go­ji­mais, ku­rie ga­li­mai ir su­kels tei­si­nes pa­sek­mes, ben­druo­me­nės spren­di­mą ap­skun­dė.

Kla­sių kom­plek­tų re­gu­lia­vi­mas: „naf­ta­li­ni­nė at­gy­ve­na“ ar įsta­ty­mo prie­vo­lė? 

Po­li­ti­kai ne­pri­ta­rė siū­ly­mui, kad Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jai bū­tų leis­ta kom­plek­tuo­ti ne tris, o ke­tu­rias 1-ąsias kla­ses, o Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jai – ne dvi, o tris 5-ąsias kla­ses.

Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai ap­skri­tai su­be­jo­jo, ar ta­ry­ba, nors toks mo­ki­nių srau­to re­gu­lia­vi­mas jai yra įpras­ta prak­ti­ka, ne­pa­žei­džia tė­vų tei­sės rink­tis įstai­gą?

Re­gu­lia­vi­mas ga­li­mai de­mo­ty­vuo­ja įstai­gų ben­druo­me­nes, nes, net ir tu­rė­da­mos mo­ki­nių pra­šy­mų, jos ne­bū­ti­nai gaus tei­sę kom­plek­tuo­ti kla­sę. Pa­sak Tei­sės sky­riaus ve­dė­jos Svet­la­nos De­le­kie­nės, tei­sės ak­tai įpa­rei­go­ja ta­ry­bą re­gu­liuo­ti kla­sių kom­plek­tų skai­čių.

Ta­ry­bos na­riai bal­sa­vo prieš, kad Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jai bū­tų leis­ta kom­plek­tuo­ti pa­pil­do­mą 5 kla­sę (į ki­tas dvi per­eis da­bar­ti­niai šios mo­kyk­los ket­vir­to­kai), nors į ją nu­ma­to­ma pri­im­ti moks­lei­vius iš vi­so mies­to, tai bū­tų ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mos kla­sė. Pa­sak įstai­gos di­rek­to­rės Lo­re­tos Šer­nie­nės, jau tu­ri­ma 60 pra­šy­mų į šią kla­sę.

L.Šer­nie­nė taip pat pa­nei­gė prie­lai­das, kad mo­kyk­la esą ne­atin­ka hi­gie­nos re­ka­la­vi­mų ir dėl to ne­ga­li­mas di­des­nis kom­plek­tų skai­čius. Ji sa­ko, kad Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je vie­nam mo­ki­niui ten­ka 11,77 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to, o yra mo­kyk­lų, tu­rin­čių jo per­pus ma­žiau.

Pa­sak Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Al­fon­so Lie­tu­vi­nin­ko, iki šiol mo­kyk­lai bu­vo leis­ta kom­plek­tuo­ti ke­tu­rias 1-ąsias kla­ses. Jei šie­met spren­di­mas dėl tri­jų ne­bus pa­keis­tas, teks at­leis­ti vie­ną dar­bin­go am­žiaus mo­ky­to­ją.

Spren­di­mo pro­jek­te dėl kla­sių kom­plek­ta­vi­mo (be pra­šy­tų kom­plek­tų pa­di­di­ni­mo Šv. Ben­dik­to gim­na­zi­jai ir Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jai), ku­rį ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no, nu­ma­ty­tas ir ga­li­mas mo­ki­nių srau­tų pa­si­kei­ti­mas, jį lems švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka.

Ta­čiau, pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, vi­sai ne fak­tas, kad tė­vai rink­sis tą mo­kyk­lą, ku­rią jiems nu­ro­do rink­tis po­li­ti­kų va­lia.

Pa­vyz­džiui, re­or­ga­ni­zuo­ja­mo „Sa­ka­lė­lio“ moks­lei­vių tė­vai ne­kart vie­šai ir ka­te­go­riš­kai yra pa­reiš­kę, kad Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos jie ne­si­rinks. O tai reiš­kia, kad kla­sių kom­plek­tų skai­čių ta­ry­bos na­riams dar ga­li tek­ti ko­re­guo­ti.  

 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Rusijoje visiško kolapso ir krizės nuojata. Такое ощущение что 21 год похоронный будет по всем фронтам. Для полного счастья дефолта не хватает!!! Эра нефти ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! Хе-хе)) Арабы наконец-то сняли Раичку с нефтяной иглы. Ждём дальнейшего падения цен на нефть, алюминий, золото... И туда же, вперёд ногами, плешивой крысы...

  Komentaras

  Kodėl per ilgai nesigirdi iš ofiacialiai valdančios socdemų partijos paaiškinimų bendruomenei dėl nesuvokiamų veiksmų valdyme? Kaip prieš pusmetį neapsikentęs net socdemų meras kreipės į teisėsaugą dėl žemės sklypų skandalo prieš socdemų direktorių, iš valdančių socdemų koalicijos taryboj bėga net pavieniai socdemai ir likę mažumoj vis tiek mandravoja? Tai neaiškindami ar jie partija dar, ar tik apgailėtini paspirtukai su įsižeidusių mažų vaikų leksika? Kad nori, bet nesugeba. Ir augebančių nepraleidžia ir visu miestu murkdykites... Kaip po švietimo reformom imituodami sau lėšų ieško, kad išlaikyt pertwklinius etatus kur nesugeba? Ir dar atlyginimus bei išmokas susikėlus išlaikyt?

  Komentaras

  Atkreipkit dėmesį į dalies visuomenės ir politikų elgseną. Kur kiekvienas šios sunkėjančios situacijos miesto valdyme net turėtų pagal rimto politiko reikalavimus parodyt kiek verti. Stabdyt gilėjančią stagnaciją ir teikt rimtas miesto vystymo strategijas bei telkt tai sugebančius sėkmingai vykdyt. Vietoj to destrukcija, pašaipos, kad nematyt ir nespręst rimtų gilėjančių problemų.

  Komentaras

  Kur po anonimais užmetinėja nesamones skleisdamas. Anas sportuoja ir geroj formoj ir vaistinės nedomina. Taip gatvėj į akis pasakytum, daugiau noro nebūtų. Jei stribukam sekasi pribaiginėt miestą, tai dar nereiškia, kad bile ką pliauškėt gali.

  Komentaras

  Pirma ekskmeras Č.D. buvo nuo socdemų meras tuo met. Kaip ir dabartinis meras nuo socdemų ir sugebėjęs prieš pusmetį neapsikentęs galimai socdemų intrigų į teisėsaugą dėl žemės aklypų. Tas pats kas ant socdemų ir dabar jei privengia socsemų rinkiminiuose klipuose pozuot, vadinas ir jis jais netiki. Antra stadijonas vienintelis projektas, kur laiku ir be papildomų lėšų atliktas. Kaip kiti projektai Rotušės aikštė su brokais, Žalioji su nuošliaužm..- kuo daugiau nuo alytiškių kailių, tuo daugiau tinka. Todėl tegu nedrysta matyt alytiškiai dėl strateginių įmonių, dar dėl aerodromo 100 ha gal nuplauks kaip ir kiti žemės sklypai nesuvokiant ir mandrus politikus vaizduojant. Todėl nuo socdemų tik bėga ir viešai niekas jungtis nedrysta. O anų likučiai iš beviltiškumų pas už Alytų ir kitus po paspirtukais dėl mažėjančių praskolinto biudžeto likučių.

  Komentaras

  Kvietkeliui su Daugėla nesimato per pilnatį, kad kai kurios vaistinės uždarytos jiem rodosi. Nesiorientuoja kurioj vaistinėj apsipirkti per pilnatį 2 žebravotojai Alytaus

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.