Mero atostogų kelionė motociklu: galvą nuo rūpesčių ne tik išpūtė vėjas, bet ir išsvilino rekordinė kaitra (4)

Saulė Pinkevičienė
Nerijus Cesiulis jau dešimt metų atostogoms renkasi motociklą.
Nerijus Cesiulis jau dešimt metų atostogoms renkasi motociklą.
Ar ma­ža bi­tė ga­li su­ga­din­ti di­de­lę ke­lio­nę? Pa­si­ro­do, ga­li, jei ke­liau­ji mo­to­cik­lu, o vabz­dys įskren­da po šal­mu ir įkan­da taip, kad dėl ti­ni­mo ne­be­pa­vyks­ta jo (to šal­mo) už­si­dė­ti. Sa­vai­tę ke­lio­nė­je ant mo­to­cik­lo pra­lei­dęs me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis džiau­gia­si, kad pa­na­šus nuo­ty­kis jam bai­gė­si sėk­min­gai. Bi­tė ne­įkan­do, bet no­ras pa­kel­ti šal­mo ant­vei­dį ir taip pra­si­vė­din­ti va­žiuo­jant din­go. Sa­ko, gal ver­čiau pa­ken­tė­ti Eu­ro­pą už­klu­pu­sią 40-ies laips­nių kait­rą, nei su­si­ga­din­ti me­tus lauk­tą sma­gią ke­lio­nę. „Tai – mū­sų su drau­gais il­ga­me­tė tra­di­ci­ja kar­tą per me­tus, va­sa­rą, leis­tis į ke­lio­nę mo­to­cik­lais, ap­lan­kant vie­ną ar ke­lias už­sie­nio ša­lis“, – pa­sa­ko­ja me­ras.

Ke­lio­nės žan­ras – tik­rai ne po­il­si­nė

Me­ras N.Ce­siu­lis grį­žo į dar­bą po sa­vai­tės atos­to­gų, bet ant jo dar­bo sta­lo ga­li­ma pa­ma­ty­ti mo­to­cik­li­nin­ko šal­mą – iš so­dy­bos, ku­rio­je šiuo me­tu va­sa­ro­ja su šei­ma, į Aly­tų va­ži­nė­ja mo­to­cik­lu. Sa­ko, kad tai yra ge­ra dar­bo die­nos pra­džia, nes net ir trum­pa ry­ti­nė ke­lio­nė pra­vė­di­na gal­vą.

„Jau pir­mą­ją atos­to­gų die­ną nu­va­žia­vo­me be­veik 1000 ki­lo­met­rų iki Brno mies­to Če­ki­jos piet­ry­čiuo­se, tai­gi gal­va ir li­ko vi­siš­kai šva­ri nuo rū­pes­čių“, – sa­ko Ne­ri­jus, ku­ris jau de­šimt me­tų atos­to­goms ren­ka­si mo­to­cik­lą.

Tie­sa, ke­lio­nės pla­nus šie­met te­ko pa­ko­re­guo­ti – ka­ras Uk­rai­no­je pri­ver­tė pa­mirš­ti pla­nuo­tą ke­lio­nę į Ode­są. Pa­si­rin­ko marš­ru­tą per sep­ty­nias ša­lis – Len­ki­ją, Če­ki­ją, Veng­ri­ją, Slo­vė­ni­ją, Kro­a­ti­ją, Bos­ni­ją ir Her­ce­go­vi­ną bei Juod­kal­ni­ją. Me­ras sa­ko, kad Juod­kal­ni­jo­je dar ne­bu­vo lan­kę­sis, o tai ir­gi ke­lio­nės tra­di­ci­ja – pa­ma­ty­ti bent vie­ną ša­lį, ku­rio­je dar ne­bū­ta. Ti­kė­ti­na, kad ke­liau­to­jai bū­tų pa­sie­kę ir Ser­bi­ją, bet ne vi­si bu­vo su sa­vi­mi pa­si­ė­mę po­pie­ri­nius pa­sus.

Per aš­tuo­nias die­nas (de­vin­to­ji bu­vo skir­ta po­il­siui) N.Ce­siu­lis ir jo drau­gai nu­va­žia­vo 5,2 tūkst. ki­lo­met­rų, kas­dien įveik­to at­stu­mo vi­dur­kis – apie 700. Tie, kas yra ban­dę ke­liau­ti mo­to­cik­lu, ži­no, kad toks at­stu­mas jau sa­vai­me yra la­bai ne­men­kas iš­šū­kis.

„Pa­pras­tai ta­riant, at­si­sė­di ant la­bai siau­ros kė­dės ir taip pra­lei­di 14 va­lan­dų vis pa­svir­da­mas į šo­nus, o nu­li­pi vos de­šim­ties mi­nu­čių per­trau­kė­lėms, at­si­ger­ti van­dens ar ka­vos, ir va­žiuo­ji to­liau. Tai­gi tai tik­rai ne­bu­vo po­il­si­nė ke­lio­nė, vei­kiau sun­kus dar­bas, nors aš ir nu­va­žia­vęs po­il­siau­ti po die­nos jau pra­de­du ieš­ko­ti veik­los. Šį­kart, pil­na to žo­džio pras­me, rin­ko­me ki­lo­met­rus“, – pa­sa­ko­ja N.Ce­siu­lis.

 

Iš­ban­dy­mas ali­nan­čia kait­ra

Eu­ro­po­je tvy­ran­ti kait­ra – iš­ban­dy­mas, ku­rį šiuo me­tu ten­ka pa­tir­ti ir ke­liau­to­jams mo­to­cik­lais, o jis tik­rai ne­bu­vo leng­vas. Kaip iš­tver­ti 39 laips­nius karš­čio, kai dar dė­vi spe­cia­lią juo­dą ap­ran­gą su ap­sau­go­mis, šal­mą su po­ro­lo­no įdėk­lu, o tau rei­kia pa­lauk­ti prie per­va­žos, pra­leis­ti trau­ki­nį ar pa­na­šiai? „Jau­tie­si kaip kep­tu­vė­je“, – po­jū­čius api­bū­di­na N.Ce­siu­lis.

Ke­liau­to­jai pa­ty­rė, kad 12 va­lan­dų va­žia­vi­mas karš­ty­je kas­dien ir taip jau yra var­gi­nan­tis už­si­ė­mi­mas, o po so­čių pie­tų jis ga­li tap­ti net­gi pa­vo­jin­gu, nes ma­žė­ja ati­du­mas, ap­ima snau­du­lys, taip ir grio­vy­je ga­li at­si­dur­ti.

„Iš­gė­rė­me tik­rai la­bai daug ka­vos ir ener­gi­nių gė­ri­mų, iš­si­ban­dė­me, kaip or­ga­niz­mas pa­ke­lia vos 4–5 va­lan­das mie­go per pa­rą, bet vis­kas ge­rai. Mū­sų kom­pa­ni­jo­je – vi­si dir­ban­tys pro­ti­nį dar­bą, tai­gi tiks­las bu­vo pa­tir­ti fi­zi­nį nuo­var­gį, kad iš­si­va­ly­tų gal­vos, o tai pa­vy­ko la­bai pui­kiai. Nors, taip, su­tin­ku, kad to­kia ke­lio­nė yra spe­ci­fiš­kas po­il­sio bū­das ir ne kiek­vie­nam tin­ka­mas“, – įspū­džiais da­li­ja­si me­ras.

Ar įma­no­ma kait­ro­je kaž­kaip pa­leng­vin­ti mo­to­cik­li­nin­ko ap­ran­gą? Pa­si­ro­do, ne, nes tai bū­tų ne­sau­gu. N.Ce­siu­lis pa­sa­ko­ja pa­ban­dęs va­žiuo­da­mas šiek tiek pra­ver­ti šal­mo ant­vei­dį, kad bū­tų vė­siau, ta­čiau pro ply­šį įskri­do bi­tė. „Va­žiuo­jant ser­pan­ti­nu ar greit­ke­liu, kai ant kul­nų li­pa vil­ki­kai, ne­la­bai kur ir su­sto­si, kad ra­miai nu­si­im­tum šal­mą ir iš­pur­ty­tum vabz­dį. Ten­ka va­žiuo­ti jau­čiant, kaip jis rėp­lio­ja po gal­vą, vei­dą, ir ti­kė­tis, kad ne­įkąs. Nes jei įkąs­tų ir su­tin­tų, ke­lio­nė ga­li tuo ir baig­tis. Na, ne­bent iš ar­bū­zo šal­mą iš­si­dro­ši... Ap­skri­tai daug sma­gių įspū­džių apie ke­lio­nę šį­kart skel­bė­me so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, kad ar­ti­mie­ji ži­no­tų, kaip mums se­ka­si“, – at­vi­rau­ja N.Ce­siu­lis.

 

At­si­trau­kė nuo pa­sau­lio ži­nių, bet ste­bė­jo aud­ras Dzū­ki­jo­je

„Iš­va­žiuo­da­mas pa­ra­šiau, kad va­žiuo­ju atos­to­gau­ti mo­to­cik­lu, skel­biau feis­bu­ke fil­mu­kus apie ke­lio­nę, tai­gi dau­gu­ma žmo­nių ži­no­jo, kad esu iš­vy­kęs, bet vis dėl­to skam­bu­čių te­le­fo­nu pa­si­tai­kė. Kaž­kam pa­si­ro­dė sun­ku su­pras­ti, ko­dėl ne­su dar­be, jei ša­lia jo na­mų ne­nu­šie­nau­ta žo­lė, bet ap­skri­tai atos­to­gos bu­vo ga­na ra­mios“, – pa­sa­ko­ja me­ras.

Jis pats sa­ko pail­sė­jęs net nuo pa­sau­lio nau­jie­nų, o įvy­kius Uk­rai­no­je ke­liau­to­jai per­žvelg­da­vo va­ka­rais. „Ati­džiai ste­bė­jau nau­jie­nas iš Aly­taus kraš­to, nes, mums vos iš­va­žia­vus, pra­si­dė­jo škva­lai Ma­ri­jam­po­lė­je. Bet vis­kas ge­rai, be in­ci­den­tų, ra­dau Aly­tų gra­žų, tvar­kin­gą ir šva­rų“, – sa­ko me­ras.

Gru­pė ke­liau­to­jų tu­rė­jo ga­li­my­bę ke­lio­nės me­tu ben­drau­ti tar­pu­sa­vy­je ra­ci­jo­mis, tai bū­ti­na ne tik dėl sau­gu­mo, bet ir sma­giai nu­tei­kia il­ges­nia­me ke­ly­je. Iš pra­džių emo­ci­jų ir kal­bos bu­vo tiek daug, kad pir­mo­mis die­no­mis ba­te­ri­jos iš­si­kro­vė dar ne­pa­sie­kus nak­vy­nės vie­tos, o štai ke­lio­nės pa­bai­go­je ete­ry­je ne­re­tai tvy­ro­jo ty­la. Tai vie­nas, tai ki­tas ke­liau­to­jas pra­neš­da­vo, kad iš­si­jun­gia ir klau­sy­sis ra­di­jo ar mu­zi­kos.

„Ki­ta ver­tus, bū­tent tai ir yra pa­grin­di­nis to­kios ke­lio­nės pri­va­lu­mas, kad ga­li sau leis­ti pra­ban­gą va­lan­dų va­lan­das pa­bū­ti tik su sa­vo­mis min­ti­mis, pa­mąs­ty­ti apie dau­gy­bę svar­bių da­ly­kų“, – dės­to pa­šne­ko­vas.

La­bai var­gi­nan­ti pa­si­ro­dė ir ke­lio­nės pa­bai­ga – vi­są die­ną, kai te­ko va­žiuo­ti per Len­ki­ją, kiau­rai mer­kė lie­tus. „At­si­svei­ki­ni­mo emo­ci­ja, ži­no­ma, bu­vo nuo­var­gis, bet vi­si ke­lio­nę iš­tvė­rė pui­kiai, grį­žo ku­pi­ni įspū­džių, da­bar jau vėl no­ri­si ben­drau­ti ir gal­vo­ti apie tai, kur va­žiuo­si­me ki­tą­met, o tas džiu­gi­na“, – sa­ko N.Ce­siu­lis. Jis pats dar pla­nuo­ja ir šių me­tų atos­to­gas su šei­ma, vai­kais Lie­pa ir Ąžuo­lu. Be­je, žmo­na Au­re­li­ja mie­lai drau­ge ke­liau­ja ir mo­to­cik­lu, ta­čiau tai yra ne­il­gos, ke­lių šim­tų ki­lo­met­rų ke­lio­nės.

„Pa­siū­liau Au­re­li­jai vyk­ti drau­ge į mū­sų atos­to­gų ke­lio­nę per sep­ty­nias ša­lis, ta­čiau ji at­si­sa­kė. Iš tik­rų­jų tie, kas yra ke­lia­vę mo­to­cik­lu, ži­no, kad ke­lei­viui net­gi sun­kiau nei vai­ruo­to­jui. Jis sė­di nie­ko ne­veik­da­mas, bet pri­va­lo bū­ti bud­rus, o mo­to­cik­las yra vai­ruo­ja­mas pa­svi­ri­mu, tai­gi iš­tver­mės tik­rai rei­kia“, – pa­sa­ko­ja me­ras.

 

Bran­gi ke­lio­nė mo­to­cik­lu – mi­tas

„Atos­to­gų ke­lio­nei rei­kia mo­to­cik­lo, drau­gų ir vi­sai ne­daug lė­šų“, – sa­ko N.Ce­siu­lis. Į ke­lio­nę me­ras lei­do­si BMW mo­to­cik­lu, ku­riuo va­ži­nė­ja jau še­še­rius me­tus. Tai – vie­nas po­pu­lia­riau­sių mo­to­cik­lų Eu­ro­po­je, sa­ko, jų ne­ma­žai su­ti­kęs ir pa­ke­liui.

„La­bai svar­bu ir kom­pa­ni­ja. Ma­no ke­lio­nės drau­gų dau­gu­ma yra ne aly­tiš­kiai, o mus su­ve­dė įvai­rios veik­los, kai ku­rie pa­žįs­ta­mi iš me­džio­to­jų bū­re­lių, su ke­liais su­si­pa­ži­no­me per pa­gal­bą Uk­rai­nai.

Ke­liau­to­jų am­žius taip pat įvai­rus, yra ir sen­jo­rų, drau­ge vy­ko vie­no jų sū­nus. Ke­lio­nė ne­leng­va, tai­gi tu­ri at­si­rink­ti žmo­nes, su ku­riais vyks­ti. Ne­svar­bu, lie­tus, vė­jas ar kait­ra, bet tu­rė­si va­žiuo­ti mo­to­cik­lu, jei jau pa­si­ry­žai“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

N.Ce­siu­lis pa­ste­bi, jog ne­re­tai žmo­nės gal­vo­ja, kad ke­lio­nė mo­to­cik­lu yra bran­gi, nors tai ne­tie­sa. Eu­ro­po­je šiuo me­tu ku­ro kai­nos ma­žes­nės, be to, ke­liau­to­jai ne­si­rin­ko bran­gių nak­vy­nės vie­tų. Ieš­ko­jo jų „Bo­o­king“ ir „Airbnb“ sis­te­mo­se, už nak­vy­nę mo­kė­jo 12–17 eu­rų žmo­gui. „Mums ne­rei­kė­jo nei plaz­mi­nio te­le­vi­zo­riaus, nei šal­dy­tu­vo, tik sto­go virš gal­vos ir skal­bi­mo ma­ši­nos. Val­gy­ti taip pat ga­mi­no­mės pa­tys, nes taip tie­siog tau­po­mas lai­kas. Va­ka­rais ap­si­sto­jus dar rei­kia nuim­ti nuo mo­to­cik­lo vi­sus daik­tus, o ry­tais – juos vėl su­si­dė­ti. Šie­met jau tu­rė­jo­me pa­tir­ties, kad ne­ver­ta nak­vo­ti di­de­lių mies­tų cen­tre, nes nak­vy­nė bus bran­gi, o mies­to ap­žiū­rė­ti vie­naip ar ki­taip ne­spė­ji“, – pa­sa­ko­ja N.Ce­siu­lis.

Kol va­sa­ra dar tik įpu­sė­jo, jei tik yra no­ro, ge­ra kom­pa­ni­ja ir su­ma­ny­mas ke­liau­ti mo­to­cik­lais, me­ras siū­lo nie­ko ne­lau­kiant iš­ban­dy­ti to­kią trans­por­to prie­mo­nę. Ne­bū­ti­na ieš­ko­ti di­de­lių iš­šū­kių – tik­rai ras­tu­me, ką pa­ma­ty­ti net ir Dzū­ki­jo­je. Ar jis pats jau tu­ri bū­si­mų atos­to­gų pla­nų? „Pa­sva­jo­ti juk ga­li­ma, tai ma­no sva­jo­nių ke­lio­nė tur­būt bū­tų pra­lėk­ti mo­to­cik­lu 666-uo­ju greit­ke­liu JAV“, – sa­ko N.Ce­siu­lis.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Pg Slots, get special bonuses that are coming in the strongest of online slots game camps. Comes with special promotions. can register as a member. Registering for membership is not difficult without complexity.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.