Ma­no­ma, kad Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­rių pa­gal­bos la­biau­siai rei­kės bir­že­lį (1)

Saulė Pinkevičienė
Trečiadienį revakcinuota rekordiškai daug alytiškių, bet eilių prie skiepijimo centro nesusidarė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Trečiadienį revakcinuota rekordiškai daug alytiškių, bet eilių prie skiepijimo centro nesusidarė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pir­ma­die­nį Lie­tu­vo­je star­ta­vo ben­dra re­gist­ra­ci­jos vak­ci­na­ci­jai plat­for­ma. Re­gist­ra­ci­ja vyk­do­ma Karš­tą­ja li­ni­ja, te­le­fo­nu 1808 ir in­ter­ne­tu ko­ro­nas­top.lt. Aly­tu­je šią sa­vai­tę gau­ta 2 tūkst. 340 „Pfi­zer“, 500 „Mo­der­na“ ir 300 „Vax­zev­ria“ vak­ci­nos do­zių. Re­kor­di­nis bu­vo tre­čia­die­nis – „Pfi­zer“ re­vak­ci­nuo­ta apie 1 tūkst. žmo­nių. Ant­ra­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį bu­vo skie­pi­ja­ma 45+ am­žiaus gru­pė. Pa­gal sen­jo­rų skie­pi­ji­mą Aly­tus yra 9-oje vie­to­je: iš 11 tūkst. 164 sen­jo­rų pa­skie­py­ta 7 tūkst. 343 sen­jo­rai (65,77 proc.). Šiuo me­tu dviem do­zė­mis pa­skie­py­ta 8 tūkst. 263 (16,8 proc.). Pa­gal imu­ni­za­ci­jos ro­dik­lį Aly­tus yra 5-oje vie­to­je (44,8 proc).

Nuo ge­gu­žės 31 die­nos jau ga­lės pa­si­skie­py­ti vi­si no­rin­tys, su­lau­kę 16 me­tų ir vy­res­ni. Tai­gi ir Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tre veiks­mas vyks­ta vis ak­ty­viau, o tam bū­ti­na sa­va­no­rių pa­gal­ba.

Rau­do­no­jo Kry­žiaus Aly­taus sky­riaus va­do­vė Al­do­na Tu­raus­ky­tė sa­ko, kad sa­va­no­rių, dir­ban­čių Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tre, kol kas už­ten­ka. Dau­giau­sia jų pri­rei­kė tre­čia­die­nį, kai bu­vo re­vak­ci­nuota 948 gyven­tojų. Tuo­met dir­bo 14 sa­va­no­rių, o įpras­tai šio­mis die­no­mis cen­tre jų dar­buo­ja­si po 10.

A.Tu­raus­ky­tė džiau­gia­si, kad po vie­šo Rau­do­no­jo Kry­žiaus kvie­ti­mo yra ne­ma­žai at­si­lie­pu­sių žmo­nių, ku­rie pa­ra­šė elek­tro­ni­niu pa­štu, klaus­da­mi, ko­kios pa­gal­bos rei­kia, Dau­gu­ma jų – dir­ban­tys, ta­čiau ga­lė­tų ras­ti lais­vo lai­ko ir pri­si­dė­ti įvai­riais bū­dais pa­gal ga­li­my­bes. Jie tam­pa re­zer­vo sa­va­no­riais, ku­rių pa­gal­bos ga­li pri­reik­ti, kai pra­si­dės ma­si­nė vak­ci­na­ci­ja.

„La­bai pra­džiu­gi­no ir tai, kad į kvie­ti­mą ypač ak­ty­viai at­si­lie­pė Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro mo­ki­niai ir jų mo­ky­to­jai“, – sa­ko A.Tu­raus­ky­tė.

Tre­čia­die­nį pir­mą kar­tą Skie­pi­ji­mo cen­tre sa­va­no­ria­vo šio cen­tro kos­me­ti­kos pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja Ry­tė Re­mei­kie­nė. „Man pa­tin­ka ben­drau­ti, vi­sa­da no­rė­jau sa­va­no­riau­ti. Da­bar tu­rė­jau pro­gos pa­ban­dy­ti, emo­ci­jos kol kas tik ge­ros“, – sa­ko aly­tiš­kė. Jos klau­sė­me, ar te­ko su­si­dur­ti su pras­tai nu­si­tei­ku­siais, ne­pa­ten­kin­tais aly­tiš­kiais. Ry­tė pa­ste­bi, kad jei koks vie­nas ki­tas ir pa­si­tai­kė, tai ge­ras žo­dis, ma­lo­nus ben­dra­vi­mas grei­tai pa­kei­tė nuo­tai­kas. Ži­no­ma, la­bai svar­bus yra pa­ties sa­va­no­rio nu­si­tei­ki­mas. Mo­te­ris kol kas ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kiek lai­ko per sa­vai­tę ji ga­lės skir­ti sa­va­no­rys­tei, nes tai pri­klau­so nuo tie­sio­gi­nio dar­bo krū­vių, ta­čiau ti­ki­si lai­ko ras­ti bent tol, kol vak­ci­na­ci­jos ap­im­tis di­dės ir sa­va­no­rių la­bai rei­kės.

A.Tu­raus­ky­tė ma­no, kad di­die­ji krū­viai Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­rių lau­kia jau bir­že­lį. Ta­da la­bai rei­kės to­kių ne vie­nus me­tus sa­va­no­riau­jan­čių žmo­nių kaip Ka­zi­mie­ras But­ri­mas. Jei jau skie­pi­jo­tės Aly­tu­je ir bu­vo jo bu­dė­ji­mo die­na, ga­lė­jo­te įsi­min­ti vai­ki­ną, ku­ris pa­si­tin­ka prie du­rų ir ma­lo­niai pa­si­svei­ki­na, pa­kal­bi­na at­ei­nan­čius.

Ka­zi­mie­ras sa­va­no­riau­ja jau ne vie­nus me­tus, pra­dė­jo va­sa­ros sto­vyk­lo­se, dirb­da­mas su vai­kais, jam tai pui­kiai se­kė­si. Šiuo me­tu ran­da lai­ko sa­va­no­rys­tei, nors pats dir­ba. „Man ma­lo­nu pa­dė­ti ki­tiems, gy­ve­ni­mas at­ro­do pra­smin­ges­nis“, – sa­ko aly­tiš­kis, ku­ris dir­ba slan­kiuo­ju gra­fi­ku ir lais­vą lai­ką ski­ria sa­va­no­rys­tei Skie­pi­ji­mo cen­tre.

Pa­kal­bin­ti Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riai pa­ste­bi, kad, ma­tyt, in­for­ma­ci­jos apie šią veik­lą vis dar nė­ra pa­kan­ka­mai, nes, iš­gir­dę apie jų pa­si­rin­ki­mą, žmo­nės vis dar nu­stem­ba: ar ne­tu­ri­te ką veik­ti, kad taip au­ko­ja­te sa­vo lai­ką? Jie pa­tys ma­to sa­va­no­rys­tė­je pras­mę ir sten­gia­si skleis­ti ži­nią apie tai.

Prie Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tro su­ti­ko­me ir pre­ky­bos tin­klo „Nor­fa“ dar­buo­to­jų, ku­rie at­vy­ko re­vak­ci­nuo­tis „Pfi­zer“ vak­ci­na. Nuo­lat tarp žmo­nių dir­ban­čios par­da­vė­jos pa­sa­ko­jo, kad la­bai sau­giai pan­de­mi­jos me­tu, ži­no­ma, sa­vo dar­bo vie­to­je ne­si­jau­tė, ta­čiau ne­sir­go nei pa­čios, nei ne­la­bai gir­dė­jo, kad šio pre­ky­bos tin­klo ko­le­gos sirg­tų.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.