Lie­tu­vo­je kon­cer­tuos le­gen­di­nė gru­pė „Ot­ta­wan”, pa­gal dis­kų par­da­vi­mus len­ku­si net „Bo­ney M” (3)

po­pu­lia­ri gru­pė – „Ot­ta­wan“
Prie le­gen­dų mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je Lie­tu­vo­je kon­cer­tuo­sian­čių gru­pės „Mo­dern Tal­king“ ly­de­rio Tho­mas An­ders, „ne­mir­tin­gų­jų“ vo­kie­čių „Alp­ha­vil­le“ jun­gia­si po pir­mų­jų tri­jų kar­je­ros me­tų pa­gal dis­kų par­da­vi­mus le­gen­di­nę „Bo­ney M“ ap­len­ku­si gru­pė „Ot­ta­wan“! Lie­pos 22 die­ną le­gen­dos su­rengs pa­si­ro­dy­mus Bir­žų ra­jo­no Ki­lu­čių eže­ro pu­sia­sa­ly­je.

Pa­gal Ka­na­dos sos­ti­nę Ota­vą

Pra­ėju­sią va­sa­rą nuo­sta­bų Ki­lu­čių pu­sia­sa­lį su­dre­bi­nęs žvaigž­dės Chri­so Nor­ma­no kon­cer­tas te­bu­vo tik pra­džia. 2023 me­tų lie­pos 22 die­ną lauks dar vie­nas mu­zi­ki­nis de­ser­tas – prie jau sa­vo da­ly­va­vi­mą pa­tvir­ti­nu­sių „ne­mir­tin­gų­jų“ ir „am­ži­nai jau­nų“ vo­kie­čių „Alp­ha­vil­le“, ne­kart to­pų vir­šū­nė­se ka­ra­lia­vu­sio Tho­mas An­ders iš gru­pės „Mo­dern Tal­king“ pri­si­de­da dar vie­na pra­ei­ty­je itin po­pu­lia­ri gru­pė – „Ot­ta­wan“!

Pran­cū­zų dis­ko mu­zi­kos du­e­to so­lis­tas Pa­tric­kas Je­a­nas Bap­tis­te jau­nys­tė­je ap­si­gy­nęs di­plo­mą no­rė­jo tęs­ti mu­zi­ki­nę kar­je­rą, to­dėl Pa­ry­žiu­je įsi­dar­bi­nęs gar­sio­je kom­pa­ni­jo­je „Air Fran­ce“ įkū­rė gru­pę „Black Un­derg­round“ ir pra­dė­jo mu­zi­kuo­ti sos­ti­nės ba­ruo­se.

Čia į jį dė­me­sį at­krei­pė su Da­li­la, „Shei­la B.&De­vo­tion“, „The Gib­son Brot­hers“ (ir vie­no iš „Duft Punk“ da­ly­vio Tho­mas Ban­gal­ter tė­vas) dir­bęs va­dy­bi­nin­kas Da­niel Van­gar­de, ku­ris pa­siū­lė da­ly­vau­ti dar pa­va­di­ni­mo ne­tu­rė­ju­sia­me mu­zi­ki­nia­me dis­ko pro­jek­te kar­tu su šo­kė­ja bei vo­ka­lis­te An­net­te El­ti­ce.

Ir jau Ka­na­dos sos­ti­nė­je Ota­vo­je (gru­pės pa­va­di­ni­mas „Ot­ta­wan“ ir ki­lo nuo šios ša­lies sos­ti­nės) pran­cū­zų bei an­glų kal­bo­mis įra­šy­tas pir­ma­sis sin­glas „D.I.S.C.O.“ su­dre­bi­no vi­są Eu­ro­pą ir pa­te­ko ne tik į Pran­cū­zi­jos, Švei­ca­ri­jos, Aust­ri­jos, Ny­der­lan­dų ir Nor­ve­gi­jos to­pus.

1980 me­tais šis sin­glas pa­te­ko ir į mu­zi­ko­je iš­le­pin­tų bri­tų to­pus, kur iš­si­lai­kė 18 sa­vai­čių ir tais pa­čiais me­tais už­ėmė penk­tą vie­tą tarp vi­sų Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sin­glų par­da­vi­mų.

Su­ža­vė­jo ir Bo­li­vu­dą

Ant­ra­sis an­glų bei pran­cū­zų kal­ba iš­leis­tas „Ot­ta­wan“ sin­glas „You’re OK“ ki­to­se ša­ly­se itin ne­bliz­gė­jo, ta­čiau ta­po to­pu tė­vy­nė­je, de­šim­tu­ke iš­si­lai­kė 16 sa­vai­čių ir pa­gal vi­sus par­da­vi­mus už­ėmė 37 vie­tą.

Po al­bu­mo „D.I.S.C.O“, sėk­mės su­lau­kė ir nau­jas jų sin­glas „Haut les mains“ (don­ne moi ton co­eur). 1981 me­tų ko­vą die­nos švie­so­je ji nu­skam­bė­jo an­gliš­kai „Hands Up (Gi­ve Me Your He­art)“, Vo­kie­ti­jo­je pa­te­ko į an­trą to­pų vie­tą, kur hit pa­ra­duo­se už­si­bu­vo 20 sa­vai­čių ir tik iš­gir­dus šiuos žo­džius, no­ri­si pa­si­ner­ti į aš­tuo­nias­de­šim­tų­jų va­ka­rė­lius.

1981 rug­sė­jį dai­na šok­te­lė­ja į tre­čią vie­tą Didžiojoje Bri­ta­ni­jo­je, kur to­puo­se iš­si­lai­ko 15 sa­vai­čių, Šve­di­jo­je pa­sie­kia an­trą, o Nor­ve­gi­jo­je ir Naujojoje Ze­lan­di­jo­je pir­mą­ją vie­tą, o hi­tų pa­ra­duo­se ka­ra­lia­vo be­veik pu­sę me­tų!

„Ot­ta­wan“ hi­tas sėk­mės su­lau­kė Švei­ca­ri­jo­je, Aust­ri­jo­je, Ny­der­lan­duo­se ir ki­to­se pa­sau­lio ša­ly­se. Po­pu­lia­ru­mo ne­sto­ko­jo ir ant­ra­sis jų il­gai gro­jan­tis mu­zi­ki­nis al­bu­mas „2“.

Gru­pės po­pu­lia­ru­mas sklin­da kaip vi­ru­sas įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se, dai­na „You’re OK“, per­va­din­ta į „Jim­my Jim­my Jim­my Aaja“, In­di­jo­je iš­ver­čia­ma į hin­di kal­bą ir nu­skam­ba dai­ni­nin­kės Par­va­ti Khan lū­po­mis di­de­lio po­pu­lia­ru­mo su­lau­ku­sia­me Bo­li­vu­do fil­me „Dis­ko šo­kė­jas“.

Gru­pės „Ot­ta­wan“

ly­de­ris: „Ne­kart net esu pra­bu­dęs dai­nuo­da­mas“

Per pir­mus tre­jus sa­vo kar­je­ros me­tus „Ot­ta­wan“ par­da­vė dau­giau nei 17 mi­li­jo­nų dis­kų ir ap­len­kė net „Bo­ney M“.

Pa­klaus­tas, ar ne­su­lau­kė ko­le­gų pa­vy­do, Pa­tric­kas Je­a­nas Bap­tis­te, šyp­so­si: „Oi, ne, ne. Mū­sų pro­fe­si­jo­je nė­ra pa­vy­do. Mes drau­gai, at­lie­ka­me tą pa­tį dar­bą, o pi­ni­gai vi­siš­kai ne­tu­ri įta­kos. Mes ne­krei­pia­me dė­me­sio į pi­ni­gus. Mums svar­biau­sia tai, ką mes da­ro­me.“

Va­sa­rą į Lie­tu­vą at­vyk­sian­tis pran­cū­zas at­vi­rau­ja, kad ir Lie­tu­vo­je nu­skam­bė­sian­ti dai­na „Cra­zy Mu­sic For Cra­zy Pe­op­le“ yra ir apie jį: „Taip, tai – ma­no gy­ve­ni­mas, tiks­liau gy­ve­ni­mo bū­das jau­nys­tė­je. Ne­svar­bu ar tai „Cra­zy Mu­sic For Cra­zy Pe­op­le“, ar „Hands Up“ – tai jau­nys­tė.“

Pats jau­nys­tė­je jis „au­go“ su Otis Red­ding, Ja­mes Brown, Mi­cha­el Jac­kson, Edi­ta Piaf ir ki­tų gar­se­ny­bių dai­no­mis.

Lie­pos 22 die­ną Ki­lu­čiuo­se kon­cer­tuo­sian­tis ir da­bar įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se po­pu­lia­rios gru­pės „Ot­ta­wan“ ly­de­ris pa­klaus­tas, kiek lai­ko ga­li pra­gy­ven­ti ra­my­bė­je, ne­klau­sy­da­mas mu­zi­kos ar ne­dai­nuo­da­mas, ne­dve­jo­jo nė aki­mir­kos: „Ma­žiau nei se­kun­dę, nes aš vi­suo­met dai­nuo­ju. Mu­zi­ka nuo­lat skam­ba ma­no gal­vo­je ir ne­kart net esu pra­bu­dęs dai­nuo­da­mas.“

Dau­giau in­for­ma­ci­jos: UAB „Bir­žie­čių žo­dis“ di­rek­to­rius Kęs­tu­tis ISA­KAS, tel. 8 620 79852, elek­tro­ni­nis pa­štas: di­rek­to­rius@bir­zie­tis.lt

Organizatorių inf.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  --------------------------------------------------------------------------
  D E M E S I O !!!
  Alytuje , prie Alytaus PGT 2 komanda pastato esancio adresu Naujoji 146, salia matalines tvoros pievoje yra palikti PENKI ATVIRI SULINIAI !!!
  B U K I T E A T S A R G U S !!!
  ------------------------------------------------------------------

  Komentaras

  ---------------------------------------------------------------------------
  DEMESIO - Alytuje tarp objektu Naujoji 142 ir Naujoji 142a yra palikti PENKI ATVIRI SULINIAI!!!
  Alytaus miesto savivaldybe privalo juos uzdengti .
  BUKITE ATSARGUS !
  ----------------------------------------------------------------------

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.