Li­go­ni­nės kie­me – au­to­mo­bi­lių pra­va­žia­vi­mo ir ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­ma (16)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
Au­to­mo­bi­lių pra­va­žia­vi­mo ir ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­ma įreng­ta, sie­kiant su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lių srau­tus pro pa­grin­di­nį įva­žia­vi­mą į li­go­ni­nę. Įva­žia­vus į li­go­ni­nės te­ri­to­ri­ją, ne­mo­ka­mai au­to­mo­bi­lis ga­lės sto­vė­ti vie­ną va­lan­dą, o po to teks mo­kė­ti po eu­rą už kiek­vie­ną va­lan­dą. „AN.“ nuotr.
Nuo lap­kri­čio 20-osios Aly­taus ap­skri­ties Stasio Ku­dir­kos li­go­ni­nės kie­me pra­dės veik­ti au­to­mo­bi­lių pra­va­žia­vi­mo ir ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­ma. Į šios gy­dy­mo įstai­gos kie­mą pa­te­kus nuo Li­go­ni­nės gat­vės pu­sės, ne­mo­ka­mai au­to­mo­bi­lius bus ga­li­ma lai­ky­ti tik vie­ną va­lan­dą, po to teks mo­kė­ti po eu­rą už kiek­vie­ną va­lan­dą.

Sie­kia­ma su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lių srau­tus

Iki šiol įva­žia­vi­mas į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės kie­mą nuo Li­go­ni­nės gat­vės pu­sės tu­rė­jo tik spe­cia­lų už­tva­rą, ku­ris bu­vo val­do­mas iš Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riaus.

Už­tva­ras bū­da­vo nu­leis­tas kiek­vie­ną die­ną nuo 7 iki 15 va­lan­dos ir pa­ke­lia­mas su­si­sie­kus su mi­nė­tu li­go­ni­nės sky­riu­mi. O pa­kel­tas, kuo­met lais­vai bu­vo ga­li­ma pa­tek­ti į li­go­ni­nės kie­mą, – kiek­vie­ną die­ną nuo 15 va­lan­dos ir sa­vait­ga­liais bei šven­čių die­no­mis.

Ta­čiau iki šiol įvažiavi­mas į li­go­ni­nės kie­mą bu­vo ne­mo­ka­mas.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis jau bai­gia­ma mon­tuo­ti pa­te­ki­mo į šią gy­dy­mo įstai­gą nuo Li­go­ni­nės gat­vės pu­sės au­to­mo­bi­lių pra­va­žia­vi­mo ir ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­ma. Įva­žia­vus į li­go­ni­nės te­ri­to­ri­ją, ne­mo­ka­mai au­to­mo­bi­lis ga­lės sto­vė­ti vie­ną va­lan­dą, o po to teks mo­kė­ti po eu­rą už kiek­vie­ną va­lan­dą. Sis­te­ma pra­dės veik­ti lap­kri­čio 20-ąją.

Pa­na­šios au­to­mo­bi­lių pra­va­žia­vi­mo ir ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­mos yra su­mon­tuo­tos prie di­džių­jų mies­tų li­go­ni­nių, pa­vyz­džiui, San­ta­ros ar Kau­no kli­ni­kų.

Kaip sa­kė lai­ki­na­sis Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­rius Sva­jū­nas Žu­kaus­kas, to­kia sis­te­ma įreng­ta sie­kiant su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lių srau­tus pro pa­grin­di­nį įva­žia­vi­mą į li­go­ni­nę: „Ma­no­me, kad tiems, ku­rie trum­pam at­vyks į li­go­ni­nę ar at­veš sa­vo ar­ti­muo­sius, už­teks vie­nos ne­mo­ka­mos va­lan­dos au­to­mo­bi­liui pa­si­sta­ty­ti. Ne­mo­ka­mai ga­lės įva­žiuo­ti ir ne­ter­mi­nuo­tą lai­ką ne­mo­ka­mai au­to­mo­bi­lius sta­ty­ti li­go­ni­nės dar­buo­to­jai. Ši lengvata bus taikoma taip pat į įstai­gą at­vyks­tan­tiems spe­cia­lie­siems au­to­mo­bi­liams, pa­vyz­džiui, po­li­ci­jos ar ka­lė­ji­mo trans­por­tui su ser­gan­čiai­siais.“

S.Žu­kaus­kas pa­brė­žė, kad, tu­rint ne­mo­ka­mą įva­žia­vi­mą nuo Li­go­ni­nės gat­vės pu­sės, at­si­ras­da­vo ne­ma­žai tuo pik­tnau­džiau­jan­čių­jų, – pa­sta­ty­da­vo au­to­mo­bi­lius ir jie čia kar­tais sto­vė­da­vo net sa­vai­tė­mis.

 

Ne­mo­ka­mas įva­žia­vi­mas – nuo Va­ka­ro gat­vės

Pra­dė­jus veik­ti au­to­mo­bi­lių pra­va­žia­vi­mo ir ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­mai mi­nė­to­je li­go­ni­nės vie­to­je, ne­mo­ka­mas įva­žia­vi­mas į šios gy­dy­mo įstai­gos te­ri­to­ri­ją iš­lie­ka nuo ki­tos pu­sės – Va­ka­ro gat­vės. Čia įreng­tos di­de­lės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.

Pra­va­žia­vi­mo ir ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­ma nuo Li­go­ni­nės gat­vės pu­sės įstai­gai kai­na­vo apie 30 tūkst. eu­rų. Ją įren­gė Vil­niaus ben­dro­vė „Ki­toks mies­tas“, tu­rin­ti pre­kės žen­klą Ci­tyP­ro.

Už ap­mo­kes­tin­tą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą su­rink­ti pi­ni­gai ati­teks li­go­ni­nei.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Komunizmo statybos baigėsi prieš tris dešimtmečius. Vis dar manote, kad valdžia jums privalo kažką duoti? Pasiskųskite Blinkevičiūtei, kuri, apklausų duomenimis, geriausiai atstovauja tautos lūkesčiams. Beje, ar tik ne jos bendrapartiečiai yra Alytaus valdžia?

  Komentaras

  Jeigu galėtų tai kai kurie vairuotojai, ypač jauni įvažiuotų į ligoninę. Neįgaliesiems bus manau palikta nemokama aikštelė. Nemokamas sūris pelėkautuose ir tik antrai pelei.
  P.S. Dviratininkai gali parkuoti dviračius nemokamai.

  Komentaras

  Kiekvienas Lietuvoje valdžios sprendimas baigiasi gyventojų kišenėse.
  Ko stebimės kad vežė į Sibirą? Pasikeitus situacijai vėl važiuotų šitie buržujai , nuskriaustieji niekada nepamirš šitų skūros lupikų žygdarbių .

  Komentaras

  Taigi, lupikavimo mados pasiekė ir Alytų, kaipgi kitaip pasidaryti pinigų iš oro. Kažkas pelnysis, tarp jų ir operatorius, kuris prižiūrės sistemą, o mes visi mokėsim. Taip su viskuo Tėvynėje-sedi dykaduoniai ir mąsto kaip pinigelio užsikalt nieko nedirbant, na ir sugalvoja... Taip kasdien gyvename lengviau ir geriau!Palaukit,apmokestins ir kitas aikšteles, čia tik apšilimas.

  Komentaras

  Per maži mokesčiai. Nes švogeeiai dar vidutinio amžiaus, norės ir su šeimom į Ameriką giminiuotis vykt. Tad iš kart reikia didesnių mokesčių, kad nepritrūkt lėšų. O alytiškiai kantrūs, kaip atkentėjo 30 metų kaip nuo jų kailių vis didinamus mokesčius diria, atkentės ir šiuos. Ir vėl į valdžią rinks. Nes mėgsta, kurie nuo jų diria. Vadinas tikri ponai...O bent kam tarnaut jie nemėgsta, tik tikriems ponams.

  Komentaras

  Kokia miesto valdžia, tokie ir jos "darbai". Tik ką Cesiulis su ligoninės vadovu Amerikoje taškė mūsų pinigėlius. Jie net informuoti alytiškių nesiteikė. Ačiū Alytaus naujienų žurnalistei, kuri tai paviešino. O dabar valdžiukė lupikaus įvažiavimo į ligoninės teritoriją mokesčiais. Net Kaune pigiau negu mūsų jau apšepusiame, nykstančiame miestelyje. Gal Kalėdų senelis padovanotų Alytui dovaną - pradangintų nevykėlį miesto merą

  Komentaras

  Laba diena jau praeita savaite reikejo susimoketi uz isvaziavima nes kitaip neisleido o cia rašoma kad dar tik isigalios mokėjimai,tai va savaite pliuso kazkam i kišene

  Komentaras

  Padangų gesintojas užsimojo kaip reikiant apiplėšt gyventojus. Prie Kauno klinikų valandą 60 centų. Gobšumas neišpasakytas. Dar klausimas ar iš to Alytaus biudžetas kils, ar iš šito auksinio avinėlio lobs pasamdytas chebros? Amoralių.

  Komentaras

  Į metų pabaigą ir čia mokesčius mostelėjo. Sidžiausi pasiekimai, kur prieina kelt mokesčius. Kiti rimti miestai girias per pusmetį į lez pritrauktom naujom gamyklom, ar įvykdytais es paramos projektais, Alytuj kiek ir kur gali kelt mokesčius. Nesikeičia, kas bebūtų valdžioje. Tokie jie Alytuj jau yra.

Kiti straipsniai