Nr. 84 (13314)

2019-07-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 84 (13314) skaitykite:

 • „Mus rink­da­mi aly­tiš­kiai ti­kė­jo­si po­ky­čių, ir jie tu­ri bū­ti”
 • Žmo­ni­ja 2019-ųjų gam­tos iš­tek­lius jau iš­nau­do­jo
 • Me­ro pri­ėmi­mas Pu­nio­je. Kas ak­tu­a­lu žmo­nėms?
 • Bak­šių kai­mo gy­ven­to­jai ir mo­to­cik­li­nin­kai – prie vie­no sta­lo
 • Iš­rink­tos 2020 me­tų Lie­tu­vos ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės
 • „Mi­si­ja Si­bi­ras‘19”: imi ver­tin­ti tai, ką tu­ri­me Lie­tu­vo­je
 • Ke­lias į lai­min­gą ir svei­ką gy­ve­ni­mą
 • Na­mai be in­ter­ne­to – ne Z kar­tos na­mai
 • Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kas no­mi­nuo­tas mo­bi­lio­sios fo­to­gra­fi­jos „Os­ka­rams”  
 • Orien­ta­ci­nin­kų pa­sie­ki­mai Lie­tu­vos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se
 •  Aly­tu­je vyk­do­mi šie­na­vi­mo dar­bai
 •  Ape­ti­tiš­kai be­for­mis ma­sa­las
 •  Nak­ti­nio bė­gi­mo nu­ga­lė­to­jai – dzū­kai
 •  Pa­sau­lio lie­tu­vių vai­kų sto­vyk­lo­je Dau­guo­se – sto­vyk­lau­to­jų net iš Ar­gen­ti­nos
Pasirinktame leidinyje nėra straipsnių
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.