Nr. 79 (13749)

2022-07-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 79 (13749) skaitykite:

 • Aly­taus mies­te di­džiau­sia gy­ven­to­jų pa­ra­ma – „Ke­tur­ko­jo vil­čiai”, Aly­taus ra­jo­ne – Mi­ros­la­vo Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­jai
 • Kul­tū­ri­nė eks­pe­di­ci­ja Ne­mu­nu
 • At­nau­jin­ti mei­lės met­rai
 • Kvie­čia­me teik­ti Ro­tu­šės aikš­tės per­tvar­kos idė­jas
 • Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys pra­dė­jo dirb­ti kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riu­je
 • Aly­tiš­kė zon­tie­tė – val­dy­to­jos pa­va­duo­to­ja
 • Šven­tė Dau­guo­se – kaip anek­do­tas
 • Dva­si­nin­kas Sta­nis­lo­vas Stan­ke­vi­čius: „Ge­rai mai­ti­nuo­si, pa­rei­gų, kaip ma­to­te, man jau ne­lei­džia at­lik­ti, tai­gi po­il­siau­ju, daug ben­drau­ju te­le­fo­nu. No­ri­si ben­drau­ti”
 • Rė­mė­jų so­cia­li­nė ga­lia: zon­tie­tėms pri­si­dė­jus – į Mar­cin­ko­nis vyk­ta tri­mis au­to­bu­sais po 50 vie­tų
 • Vei­du į tau­tie­čius Ru­si­jo­je
 • „Eu­ro­ba­ro­met­ro” ap­klau­sa: ES pi­lie­čiai la­biau­siai pa­si­ti­ki tra­di­ci­ne ži­niask­lai­da
 • Jau­no­ji me­ni­nin­kė Orin­ta Ra­sy­mai­tė: „Daug pie­ši­mo ir dar dau­giau dar­bo trin­tu­ku”
 • „Žy­mės” baigtos per­for­man­su-ins­ta­lia­ci­ja „Pa­gauk min­tį”
 • Aly­taus kul­tū­ros cen­tro va­sa­ros ren­gi­niai: nuo pu­tų šou iki džia­zo
 • Prof. To­mas Ja­ne­liū­nas: NA­TO be Uk­rai­nos – NA­TO be at­ei­ties?
Keturi konteineriai: maisto, mišrioms, pakuočių ir stiklo atliekoms. Tokį komplektą turi daugelio individualių namų gyventojai. Vieni jį laiko prie kiemo tvoros, kiti – kiemo viduje, o pastaruoju metu...
Ukrainietei Tamarai ir jos šeimai Lietuva jau tapo antraisiais namais. Nuo karo su vaikais pabėgusi moteris dirba, nuomojasi dviejų kambarių butą, jį tvarkosi ir, atnešusi atliekas, prie konteinerių...
Tik ką mokyklą baigę jaunuoliai pradeda naują gyvenimo etapą – renkasi aukštąją mokyklą norimai specialybei įgyti. Dažnai pasirinkimą lemia ne tik aukštųjų ir profesinių mokyklų siūlomos studijų...
Pamaryje, Drevernos kaime, Petras Vasiliauskas sėklines bulves augina jau daugiau nei 20 m. Šeimos puoselėjamas verslas prieš pora metų pateko į sudėtingą situaciją: užklupus pandemijai, nemažą dalį...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.