Nr. 78 (13454)

2020-07-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 78 (13454) skaitykite:

  • „Tarš­ku­tis” po­il­sia­vo Bi­jū­nų sto­vyk­lo­je
  • Grybų šventė šiemet neįvyks
  • Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los pu­čia­mų­jų sky­riaus mo­ki­niai į va­sa­rą įžen­gė su lau­re­a­tų di­plo­mais
  • Ne­ei­li­nė­je pa­skai­to­je – nau­jau­si fak­tai apie iš­ma­nų­jį au­ga­lų švy­tė­ji­mą
  • Kaž­kie­no šir­dy, kaž­kie­no glė­by, kaž­kie­no min­ty
  • Kū­ry­bin­gu­mas – al­kis spręs­ti pro­ble­mas, o ne šluo­ti jas po sta­lu
  • Kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja Mig­lė Dai­naus­kai­tė ap­do­va­no­ta lau­re­a­tės di­plo­mu ir pa­sa­kų kny­ga
  • Mekš­ras po la­pu (2)
  • Is­to­ri­nis gro­žis iš Ja­po­ni­jos: juo­di dan­tys, skus­ti an­ta­kiai, por­ce­lia­ni­nė oda
  • VDU Bo­ta­ni­kos so­de sklei­džia­si pir­mie­ji hor­ten­zi­jų žie­dai
Bir­že­lio pa­bai­go­je į Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą krei­pė­si Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­tas, vie­šo­ji įstai­ga Gam­tos pa­vel­do fon­das bei...
Se­no­liai įsi­ti­ki­nę, kad lie­pa ly­gi­na­si su sau­sio mė­ne­siu: ko­kia lie­pa, toks bus ir at­ei­nan­tis sau­sis. Jie lauk­da­vo vi­du­ri­nio va­sa­ros mė­ne­sio ne tik spė­lio­nėms ste­bė­ti,...
Tur­būt ne­ras­tu­mė­te žmo­gaus, ku­ris ne­mėg­tų ki­no. Ki­nas – tai kul­tū­ros sri­tis, ap­iman­ti kū­ry­bi­nę, ga­my­bi­nę, moks­li­nę, tech­ni­nę, mo­ko­mą­ją, in­for­ma­ci­nę, švie­čia­mą­ją...
Marijonas Mikutavičius pristato naują dainą „Tu korona“ ir jos siaubo filmo vertą vaizdo klipą. Dainos muziką sukūrė gitaristas Martynas Kuliavas, su kuriuo Marijonas kažkada pradėjo muzikinę karjerą.

Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų!

Liepos 17 d. jau tradicija tapusiame Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo renginyje „Kvapų naktis“ – visa paletė paskaitų, edukacijų, ekskursijų, kurios leis pamatyti, paragauti, išgirsti,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.