Nr. 77 (13307)

2019-07-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 77 (13307) skaitykite:

  • Tau­tai pri­sie­kęs Gi­ta­nas Nau­sė­da pra­de­da pen­ke­rių me­tų pre­zi­den­to ka­den­ci­ją
  • Dis­ku­si­ja dėl mai­ti­ni­mo sa­vi­tar­nos prin­ci­pu Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se
  • tvar­ky­mas: tei­si­nis cha­o­sas ar są­mo­nin­gas ne­vei­ki­mas?”
  • Į VDU bo­ta­ni­kos so­dą vi­lios pa­slap­tin­go­ji „Kva­pų nak­tis”
  • Dėl UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai” są­skai­tų už pa­slau­gas pa­tei­ki­mo
  • Aly­tu­je – ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ja ir skaid­ru­mas ne­be­ga­li lik­ti tik tuš­čios de­kla­ra­ci­jos. Tai ver­ty­bės, ku­rių Aly­taus mies­to val­džia pri­va­lo lai­ky­tis
  • Ro­tu­šė. 360°
  • (Iš)gy­ve­ni­mas Aly­taus nak­vy­nės na­muo­se
  • Kab­liu­kas pla­čia­šo­niam kar­šiui
  • Tai­lan­de rū­ky­mas na­muo­se bus pri­ly­gin­tas smur­tui ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je
Pasirinktame leidinyje nėra straipsnių
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.