Nr. 7(13383)

2020-01-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 7(13383) skaitykite:

 • Nu­trau­kia­mas vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas
 • Vil­niaus kny­gų mu­gė­je – ir „Os­ka­ro” lau­re­a­tė, ir skau­džių biog­ra­fi­jų au­to­riai
 • Hel­sin­kio oro uos­te įreng­ti „tu­a­le­tai” ke­tur­ko­jams
 • Bu­vęs Ira­no kron­prin­cas
 • Re­za Pa­hla­wis prog­no­zuo­ja per­ver­smą Ira­ne
 • Gim­na­zi­jo­je sve­čiuo­ja­si li­te­ra­tai
 • Mū­sų kū­ri­niai ga­li pa­dė­ti su­vok­ti, kas esa­me
 • Pir­mi­nin­kas – vi­sų moks­lei­vių bal­sas
 • Pra­ėju­siais me­tais Aly­taus jau­ni­mas ste­bi­no ak­ty­vu­mu, kū­ry­biš­ku­mu ir ini­cia­ty­va
 • Ar pa­ne­mu­nėm žels bam­bu­kai? (1)
 • Duo­ti ga­li tik tai, ką pats tu­ri 
Opozicijos lyderis socialdemokratas Julius Sabatauskas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovų Ramūno Karbauskio ir Agnės Širinskienės samprotavimus apie patekimo į Seimą kartelės nuleidimą...
Va­kar bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rei Dei­man­tei Lau­my­tei. Ji šias pa­rei­gas pa­li­ko ša­lių su­si­ta­ri­mu su...
Sausio 15 d. Seimo Žmogaus teisių komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, surengė pasitarimą dėl sandėliuojamų padangų gaisro Alytuje priežasčių ir pasekmių, gaisro suvaldymo, išmoktų pamokų....
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.