Nr. 64 (13734)

2022-06-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 64 (13734) skaitykite:

 • Skau­dus įvy­kis lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Gi­ri­nu­kas”: ke­tur­me­tis ne­te­ko ke­tu­rių prie­ki­nių dan­tu­kų
 • Stiliaus ir tolerancijos išvaizdai vakaras atvėrė nepažintas Miesto sodo erdves
 • „Lie­tu­vos ta­len­tų” lai­mė­to­jai Vai­dai Alek­san­dra­vi­čiū­tei oro ak­ro­ba­ti­kos triu­kus yra te­kę ro­dy­ti net... ant Tai­lan­do pal­mių
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja įkū­rė nau­ją frak­ci­ją. Ko­dėl?
 • Slau­gos pa­slau­gos na­muo­se – pa­gal­ba sun­kiai ser­gan­tiems li­go­niams ir jų šei­moms
 • Vie­tos veik­los gru­pės va­do­vė Vi­da Vrub­liaus­kie­nė: „Ska­ti­na­me žmo­nes gy­ven­ti įdo­miau”
 • Kad šie­nap­jū­tė būtų saugi
 • Birš­to­ne – vėl apie lai­vy­bą Ne­mu­no aukš­tu­piu
 • Me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pri­ėmė Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos at­sto­vus
 • Vai­ko glo­ba – kaip bon­so au­gi­ni­mas. Rei­kia daug kan­try­bės ir dar­bo
 • Be nu­to­lu­sio lai­ko sam­pra­tos
 • Žur­na­lis­tė Si­gi­ta Zu­me­ry­tė: ne­įsi­vaiz­duo­ju sa­vo gy­ve­ni­mo be ver­ty­bių ir kū­ry­bos
Dėl vykdomų Ulonų, Pulko, Santaikos gatvių rekonstravimo darbų Alytuje, Santaikos gatvėje, nuo gegužės 30 d. iki rugsėjo 1 d. yra sustabdytas transporto priemonių eismas.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos...
Žemės ūkyje dirba verslūs ir kūrybingi žmonės, kuriems netrūksta inovatyvių idėjų, tačiau kartais finansinės galimybės procesus gerokai sulėtina. 2,5 tūkst. ha ploto ūkį valdančios žemės ūkio...
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, bent 1 iš 3 moterų pasaulyje per savo gyvenimą patiria fizinį ar seksualinį smurtą iš savo gyvenimo partnerio. Lietuvoje smurtas artimoje aplinkoje yra...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.