Nr. 47 (13277)

2019-04-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 47 (13277) skaitykite:

  • Die­nos už­im­tu­mo veik­la re­gos ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms bus pra­smin­ges­nė 
  • „In­ves­ti­ci­jos tu­ri lik­ti Eu­ro­po­je” 
  • No­ri­te pa­dė­ko­ti me­di­kui? Da­ry­ki­te tai tin­ka­mai 
  • Ver­slių mo­ki­nių idė­jos ste­bi­na iš­ra­din­gu­mu: ar iš­drįs­tu­mė­te už džin­sus pa­klo­ti šim­tus eu­rų? 
  • Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės fi­ni­šas: Aly­tu­je star­tuo­ja Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tams skir­tas žur­na­lis­tų pro­jek­tas „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę!” 
  • Svar­bus mė­nuo me­džio­to­jui  
  • Spor­tas ir ma­lo­nu­mas 
  • Ke­lios kar­tos pri­si­mi­nė tra­di­ci­jas, rim­tai dir­bo ir vai­ši­no­si svei­ko­mis „Bru­ne­ros” vai­šė­mis
Š. m. balandžio 27 d. gyventojai kviečiami sodinti mišką – šią dieną visoje Lietuvoje vyks „Nacionalinis miškasodis 2019“. Tai jau kelerius metus iš eilės LR Aplinkos ministerijos ir VĮ Valstybinių...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.