Nr. 37 (13853)

2023-03-31

„Alytaus naujienų“ numeryje 37 (13853) skaitykite:

 • Gam­tos ra­tu nuo sėk­los iki bran­dos au­ga­lai ke­liau­ja į pa­va­sa­ri­nio at­bu­di­mo sim­bo­lį – ver­bas
 • Nau­jai iš­rink­tiems Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riams at­ver­ti ke­liai dau­giau už­si­dirb­ti
 • Kai­mo ben­druo­me­nės ir ūki­nin­kai, ypač lai­kan­tys pie­ni­nes kar­ves, kvie­čia­mi teik­ti pra­šy­mus pa­ra­mai gau­ti
 • Pa­gal Die­vo pla­ną – to­bu­lė­jan­čiu mu­zi­kos ke­liu: nuo tri­me­tės links­mos dai­ne­lės iki sak­ra­lios mu­zi­kos gel­mių
 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Už­duo­tis Eu­ro­pai: kuo dau­giau žmo­nių iš­va­duo­ti iš skur­do spąs­tų”
 • Me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas te­si gy­ven­to­jams duo­tą pa­ža­dą tvar­ky­ti ke­lius
 • Sto­go re­no­va­ci­ja: ka­da jau me­tas at­si­nau­jin­ti, pa­ta­ri­mai pla­nuo­jan­tiems įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nę
 • Klau­si­mas ver­tas ne vie­no „bai­rak­ta­ro”
 • Uk­rai­no­je nu­žu­dy­to re­ži­sie­riaus Man­to Kve­da­ra­vi­čiaus do­ku­men­ti­nis fil­mas „Ma­riu­po­lis 2”– ir „Dai­na­vos” ki­no te­at­re
 • Vai­kų sto­vyk­lų or­ga­ni­za­to­riams: ŠMSM skel­bia kon­kur­są ne­mo­ka­moms va­sa­ros sto­vyk­loms reng­ti
 • Ap­tar­tos per­mai­nos svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­je
Var­to­to­jai, o ypač jau­no­ji kar­ta, tam­pa vis ma­žiau pa­to­gūs pre­kių žen­klams – jie rei­ka­lau­ja ne tik ko­ky­biš­kų, bet ir tva­rių pro­duk­tų. Vis­gi dau­gė­jant tva­rių pro­duk­tų...
Jau šį šeštadienį, balandžio 1 dieną, paaiškės stipriausia Lietuvos vyrų tinklinio komanda. Pirmą sykį TOP SPORT Lietuvos vyrų tinklinio čempionato finalai bus surengti Alytaus tinklinio centre.
„Rezus.lt“ kraujo laboratorijoje atliekami Covid-19 tyrimai padės greitai ir lengvai sužinoti, ar sergate arba esate persirgęs koronaviruso infekcija. Mes pasitelkiame pažangiausią diagnostikos įrangą...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.