Nr. 33 (13409)

2020-03-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 33 (13409) skaitykite:

 • S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je dėl ka­ran­ti­no mo­te­rys gim­do vie­nos, ne­įlei­džia­mi nei vy­rai, nei ar­ti­mie­ji, nei du­los
 • Ke­lios prak­ti­nės gai­rės ku­ni­gams dėl sie­lo­va­dos ka­ran­ti­no są­ly­go­mis
 • Ka­ran­ti­no me­tu kas va­ka­rą 20 val. baž­ny­čių var­pai kvies mal­dai
 • Me­di­ci­nos psi­cho­lo­gė pa­aiš­ki­no, kas de­da­si žmo­nių gal­vo­se: pa­si­tik­rin­ki­te, ko­kią sta­di­ją iš­gy­ve­na­te
 • Pro­fe­sio­na­lo pa­ta­ri­mai: kaip su­val­dy­ti kri­zės su­kel­tą ne­ri­mą ir bai­mes
 • Vie­toj vie­šų­jų bib­lio­te­kų ka­ran­ti­no me­tu li­ko kny­gų na­me­liai
 • Rotušės žinios
 • Su­sto­ki­me ir pa­si­mo­ky­ki­me iš „pau­zės”
 • Me­di­kams ne­ti­kė­ta ver­sli­nin­ko do­va­na
 • Me­di­kams ir to­liau do­va­no­ja­mi re­spi­ratoriai, su­lauk­ta gė­lių
 • Triukš­mo slo­pi­ni­mo prie­mo­nių įren­gi­mas ga­li siek­ti mi­li­jo­ną eu­rų ir dau­giau
 • Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja sie­kia už­kirs­ti ke­lią pik­tnau­džia­vi­mui kai­no­mis
 • At­lie­kų tvar­ky­to­jai – kas­die­nė­je aki­sta­to­je su ki­tų iš­mes­tu vi­ru­su
 • „Re­git­ra” vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus pri­sta­tys ne tik į na­mus, bet ir į pa­što­ma­tus
 • PSO at­šau­kia sa­vo per­spė­ji­mą ne­var­to­ti ibup­ro­fe­no už­si­krė­tus nau­juo­ju ko­ro­na­vi­ru­su
 • JAV Covid-19 gydys vaistais nuo maliarijos
Grįžusieji iš rizikingų šalių apie tai turi pranešti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir 14 dienų izoliuotis namuose. Alytaus rajono gyventojams, neturintiems galimybių saviizoliacijai...
Šiandien Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) sulaukė ypatingo skambučio.
Nuo pra­ėju­sio pir­ma­die­nio nak­ties plin­tant ko­ro­na­vi­ru­sui Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu ša­ly­je įsi­ga­lio­jus ka­ran­ti­nui, su­stab­dė veik­lą vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nės, gro­žio...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.