Nr. 30 (13260)

2019-03-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 30 (13260) skaitykite:

 • Šalia Jot­vin­gių gim­na­zi­jos – dvi nau­jos sto­te­lės 
 • In­ter­ne­te už­gi­mu­si pa­žin­tis su ka­li­niu mo­te­riai at­si­ė­jo per 18 tūkst. eu­rų 
 • Aly­taus vie­ša­ja­me trans­por­te – ko­ky­bės kon­tro­lė 
 • Par­tren­kęs se­nu­tę BMW vai­ruo­to­jas pa­si­ša­li­no iš įvy­kio vie­tos
 • Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bo ge­ru­mo ran­ka – aly­tiš­kei Ur­tei
 • „Stumb­ro” ga­my­bos per­tvar­ka: į Aly­taus „Ali­tą” ke­ti­na per­kel­ti da­lį san­dė­lių ir pils­ty­mo li­ni­jų
 • Nau­jo­je But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos gam­tos moks­lų la­bo­ra­to­ri­jo­je už­si­ė­mi­mus ve­dė bio­me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos tech­no­lo­gas
 • Kal­ba su ir be sa­vi­tų­jų lie­tu­viš­kų rai­džių: ko­dėl in­ter­ne­te vis dar „švep­luo­ja­me”?
 • Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ki­niai – At­ei­ties in­ži­ne­ri­jos kū­rė­jai
 • Kaip prie­sa­kas sau­go­ti tu­ri­mą at­gau­tą ne­pri­klau­so­my­bę ir lais­vę... 
 • O toliau – Dainų slėnis, Pylimas, Dailidė: čia bus pinamas Alytaus gimtadienio vainikas 
 • Ma­žais žings­ne­liais po Dzū­ki­ją į svar­bius at­ra­di­mus – sau ir ki­tiems  
 • Par­ti­za­ni­nio ka­ro vai­kai
Pasirinktame leidinyje nėra straipsnių
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.