Nr. 27 (13257)

2019-03-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 27 (13257) skaitykite:

 • Bus skel­bia­mas kon­kur­sas še­šių mo­kyk­lų di­rek­to­rių pa­rei­goms ei­ti
 • Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė par­duo­da pro­fi­lak­to­riu­mo pa­sta­tą
 • Po­pie­tė šei­moms „Iš Ma­tu­čio už­ra­šų kny­gu­tės” 
 • Ak­ci­ja „Ly­de­ka 2019”: per pir­mą­jį ak­ci­jos mė­ne­sį žu­vų iš­tek­liams pa­da­ry­ta be­veik 3 tūkst. eu­rų ža­la 
 • Lie­tu­vos gy­ven­to­jai la­biau­siai pa­si­ti­ki Eu­ro­pos Są­jun­ga ir op­ti­mis­tiš­kai žiū­ri į at­ei­tį 
 • Šie­met bus pra­de­da­ma tvar­ky­ti  Kal­niš­kės gat­vės ga­ra­žų te­ri­to­ri­ja 
 • Ant­ra­die­nį mik­ro­ra­jo­nuo­se pra­si­dė­jo pa­va­sa­ri­nis gat­vių va­ly­mas 
 • 15 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­go­je: per­ga­lės, pra­ra­di­mai, per­spek­ty­vos
 •  De­šimt „Bal­tų lan­kų” lei­dyk­los nau­jie­nų 
 • Ant su­bliuš­ku­sio tor­to svar­biau­sia – vyš­nai­tė 
 • Iš­da­ly­ti pi­ni­gai kul­tū­ros pro­jek­tams 
 • Kom­po­zi­to­riaus Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus ir dai­ni­nin­ko Jo­no Sa­ka­laus­ko lie­tu­viš­kų dai­nų dė­lio­nė 
 • Na­cio­na­li­nės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­jos lau­re­a­tai: „Ste­bė­ti pa­sau­lį da­bar yra svar­biau nei pa­keis­ti jį” 
 • „Mū­sų kla­sė”: kal­bė­ji­mas apie is­to­ri­nę at­min­tį šian­die­niam žmo­gui su­pran­ta­ma kal­ba 
 • Gel­gau­diš­kio dva­ras iš­ke­lia­vo į aly­tiš­kių ran­kas
Pasirinktame leidinyje nėra straipsnių
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.