Nr. 26 (13256)

2019-03-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 26 (13256) skaitykite:

 • Pa­va­sa­ri­nis žy­gis Pu­nios ši­le: sen­gi­re ir Ne­mu­no kil­po­se  
 • Fo­to­gra­fi­ja be min­ties ir jaus­mo – tik nuo­trau­ka  
 • Pa­tvir­tin­tas pro­gra­mos „To­ly­gi kul­tū­ri­nė rai­da: Aly­taus ap­skri­tis” fi­nan­sa­vi­mas 
 • Juo­zo Kar­pa­vi­čiaus veik­la at­gy­ja aly­tiš­kių pri­si­mi­ni­muo­se ir jo šei­mos ini­cia­ty­vo­je įsteig­ti var­di­nę pre­mi­ją 
 • Iš­si­il­gu­siems ma­mos už­draus­tos rie­šu­tų duo­nos 
 • Karo gydytojų auka nepriklausomybei 
 • Mas­kuo­ja­mos spal­vos ma­gi­ja 
 • „Psi­chai” – ašt­ri ir daug ža­dan­ti Dai­niaus Kaz­laus­ko ko­me­di­ja
 • Nau­ji „At­ža­ly­no” ak­to­riai ir sen­bu­viai ruo­šia­si į Aly­tų
 • Pra­mo­gauk ir spor­tuok ža­liai šv. Pa­tri­ko die­ną Drus­ki­nin­kuo­se!
 • Au­dio­gi­das Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je pra­bi­lo ak­to­riaus Ri­man­to Bag­dze­vi­čiaus bal­su 
Pasirinktame leidinyje nėra straipsnių
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.