Nr. 141 (13371)

2019-12-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 141 (13371) skaitykite:

 • Ūki­nin­kai ne­pa­si­ti­ki at­lik­tais diok­si­no ty­ri­mais: jie bus at­lie­ka­mi pa­pil­do­mai
 • Jot­vin­gių gim­na­zi­jos dra­mos stu­di­ja „Taš­kas” – drą­sos, sa­vęs pa­ži­ni­mo ir sa­vi­raiš­kos mo­kyk­la
 • Tar­si dva­sios do­no­rai, ar­ba Gra­žiau­sias vaiz­das pa­sau­ly­je
 • Trum­pos is­to­ri­jos ma­žie­siems
 • Dzū­kų ab­rū­sė­liai
 • Gai­les­čio ak­tas
 • Be redaktoriaus žinios
 • Kris­ti­na Dū­do­ny­tė: „Po­li­ti­kų po­žiū­ris pri­klau­so nuo to, kiek jie pa­tys yra su­si­dū­rę su ne­įga­lių žmo­nių gy­ve­ni­mu”
 • Sau­lė­to­je Ma­dei­ro­je aly­tiš­kiai gim­na­zis­tai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­ly­gin­ti, su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių jau­ni­mas
 • „Ma­no mo­ty­va­ci­ja – pa­ro­dy­ti gam­tos gro­žį ki­tiems”
 • Ge­ru­mo žvaigž­dė. Ant­ro­sios žvaigž­dės is­to­ri­ja
Gruodžio 14 dieną Alytaus rajono dzūkai pasitiks šventiškai: 11 val. Pivašiūnų bibliotekoje ir 14 val. Daugų bibliotekoje bus pristatytas jau trečius metus asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ leidžiamas...
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka vieną gruodžio vidurio vakarą virto džiazo namais. Čia nuskambėjo paskutiniai festivalio „Jewish Art Festival In Lithuania“ akordai. Festivalį uždarė žinomo...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.