Nr. 132 (13362)

2019-11-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 132 (13362) skaitykite:

 • Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­są lai­mė­jo Jo­li­ta Pet­ke­vi­čie­nė
 • Ko­kie pa­vo­jai sly­pi so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se?
 • Iš­ma­nio­ji ME­ZON TV bus tran­sliuo­ja­ma aukš­tą­ja (HD) raiš­ka
 • Lan­gų re­mon­to gru­pė: pa­ta­ria apie plas­ti­ki­nių lan­gų prie­žiū­rą, re­mon­tą
 • Kul­tū­ri­nė ben­druo­me­nė su­ne­ri­mu­si: ar tik­rai kul­tū­ros ko­ky­bę at­spin­di... nak­vy­nių skai­čius?
 • Aikš­te­lių pri­žiū­rė­to­jai – ne sve­ti­mų at­lie­kų tvar­ky­to­jai, o pa­ta­rė­jai
 • „Du stip­rūs ka­mie­nai, iš­au­gę iš vie­nos šak­nies”
 • Ka­lė­di­nių de­ko­ra­ci­jų kon­kur­sas „Su­ži­bėk”: ne bliz­gu­čiu, o iš­mo­ne
 • Penktą kar­tą Ro­tu­šės aikš­tę Aly­tu­je puoš
 • „FM99 ka­lė­di­nių eg­lu­čių par­kas”. Pri­si­jun­ki­te!
 • Alytuje vyks įspėjamoji žemdirbių akcija
 • Aly­taus kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­bliui „Žvan­gu­cis” – pen­ke­ri!
 • Eks­kur­si­jų po­pie­tė „Pas Ma­tu­tį”
 • My­li­miau­si vai­kų he­ro­jai – Ma­ša ir Lo­kys – at­si­svei­ki­na su Lie­tu­vos vai­kais! 
Pasirinktame leidinyje nėra straipsnių
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.