Nr. 126 (13356)

2019-11-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 126 (13356) skaitykite:

 • Ar ra­si­me kal­tų „švo­ge­rių” vals­ty­bėj?
 • Be redaktoriaus žinios
 • Įžieb­ki­me „Ge­ru­mo žvaigž­dę”
 • Kom­plek­si­nė Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tės plėt­ra
 • Ug­nia­ge­sių g. nai­ki­na­mos re­zer­vuo­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos
 • Aly­taus „Vo­lun­gės” pro­gim­na­zi­jos spor­to sa­lė vei­kia ir šeš­ta­die­niais
 • Aly­taus so­di­nin­kų pa­tir­tis: ža­lio­sios at­lie­kos – į at­ski­rus kon­tei­ne­rius
 • Ka­da už­deg­si­me vaš­ki­nę žva­kę?
 • So­di­nin­kų gat­vę re­mon­tuo­ja ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė
 • Rai­mun­das Ere­mi­nas: Pu­nios ši­las – Aly­taus plau­čiai ir ke­pe­nys
 • Vil­man­tas Ada­mu­kai­tis: „Kuo anks­čiau su­pra­si, ko­kia Die­vo va­lia ta­vo gy­ve­ni­me, ko­kia mi­si­ja, tuo ma­žiau bus klai­dų, be­rei­ka­lin­gų kan­čių ir blaš­ky­mo­si”
 • Šeš­ta­die­ni­nė po­pie­tė „Su­suk fil­mu­ką”
 • Kny­gos „Sū­du­vos gi­rios” pri­sta­ty­mas
 • Dau­giš­kė an­glų kal­bos mo­ky­to­ja Fulb­right TEA 2019 pro­gra­mo­je JAV
 • Ap­tar­ti Pu­nios pi­lia­kal­nio tvar­ky­bos dar­bai
 • Da­nie­lė Svir­ne­ly­tė: „Fut­bo­las žai­džia­mas ne tik ko­jo­mis, bet ir pro­tu, be­veik kaip ma­te­ma­ti­kos už­da­vi­niai”
Alytus vėl tampa kultūros forpostu. Prasideda tarptautinis VIII teatrų festivalis COM•MEDIA. Lapkričio 8 – 24 dienomis žiūrovai pamatys per 15 spektaklių, susipažins su Lietuvos bei Meksikos, Danijos,...
Paskutinį rudens mėnesį Alytaus dzūkai pasitiks džiugiai: lapkričio 8 dieną Alytaus rajoną aplankys jau trečius metus asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ leidžiamas „Dzūkų kalendorus“, kuris 14 val. bus...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.