Nr. 124 (13354)

2019-11-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 124 (13354) skaitykite:

 • Šir­dis su­šil­dy­ti kvie­čia dai­no­mis
 • Ko­lum­ba­riu­mas tu­ri at­si­ras­ti iki lap­kri­čio pa­bai­gos. Šei­mos ni­šos kai­na – 1 tūkst. eu­rų
 • Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja: ką rei­kia ži­no­ti apie gais­ro Aly­tu­je pa­da­ri­nius?
 • Senų padangų priėmimas atliekų aikštelėse ribojamas – kol kas nevežkite
 • Par­duo­tu­vių len­ty­no­se – tik sau­gūs var­to­ti pie­no pro­duk­tai
 • Ra­džiū­nuo­se tie­sia­mas nau­jas as­fal­tas
 • „Pa­ne­mu­nės ir „Sa­ka­lė­lio” mo­kyk­lų ben­druo­me­nės yra prieš. Su­tin­ku”
 • ARATC tech­no­lo­gi­jų par­ko nau­jo­vės pri­sta­ty­tos Aly­taus pe­da­go­gams
 • Mei­man­das. Iš­gy­ven­ti is­to­ri­ją
 • Dar 54 tarnybiniai automobiliai pasieks mobilius laiškininkus
 • Aly­tus dar kar­tą at­si­dū­rė dė­me­sio cen­tre, nes čia gy­ve­na­me vi­si mes, aly­tiš­kiai, mo­kan­tys pa­sa­ky­ti nuo­šir­dų dzū­kiš­ką „ačiū”
 • Žmo­gaus gy­ve­ni­mą ga­li­ma pri­ly­gin­ti ke­liui 
Fiziniai ir juridiniai asmenys, patyrę žalą dėl šių metų spalio 16 d. kilusio gaisro Alytaus pramonės rajone, gali teikti prašymus dėl valstybės paramos dviem būdais: Alytaus rajono savivaldybės...
Vilnius, spalio 30 d. (ELTA). Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė sako, kad, gavusi atliekamo tyrimo medžiagą, spręs, ar viceministras Česlovas Mulma vertas tarnybinio patikrinimo. Pastarasis...
Lankydami artimųjų kapus dauguma Lietuvos gyventojų paprastai nuvažiuoja iki 50 kilometrų, parodė „Lietuvos draudimo“ užsakymu atliktas visuomenės nuomonės tyrimas. Dažniausiai tokį atstumą įveikia rajonų centrų ir kaimo vietovių gyventojai.
Kino teatro „Dainava“ repertuaras         Kino teatras „Dainava“ skelbia repertuarą! Lapkričio 1 – 7 dienomis rodome:
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.